Et skridt på vejen til et kollektivt selvforsvar af Frankrig

Politiken skriver i dag, at Frankrig har valgt at anmode sine EU-kollegaer om at yde hjælp og bistand til det franske militære svar på ISIL’s terrorangreb i Paris. Det har de gjort ved at aktivere (for første gang i bestemmelsens historie) artikel 42, stykke 7 i Lissabon traktaten (TEU). Bestemmelsen lyder således:

“Hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, skal de øvrige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 51 i De Forenede Nationers pagt yde den pågældende medlemsstat al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen. Dette berører ikke den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitik.”

Bestemmelsens ordlyd ligger relativt tæt på NATO-pagtens artikel 5 (den såkaldte musketer-ed) som har været centrum for debatten om et eventuelt kollektivt forsvar af Frankrig i forlængelse af angrebet i Paris. Foreløbigt har Frankrig dog valgt at anvende EU-systemet frem for at søge om en NATO-ramme for militær bistand. Baggrunden for denne prioritering er uklar, men konsekvensen er i hvert fald, at kun EU-landene involveres, hvilket særligt udelukker NATO-partnerne USA og Tyrkiet. Det er ligeledes værd at bemærke, at Danmark med vores forsvarsforbehold står uden for denne del af EU-samarbejdet, og at vi derfor ikke er bundet af denne bestemmelse og dermed ikke kan deltage i en eventuel EU-mission på denne baggrund.

Læs historien i Politiken her.

Terror i Paris – De juridiske og politiske konsekvenser

Terrorangrebet i Paris fredag aften har foreløbigt kostet 129 mennesker livet, og det tal kan meget vel nå at stige, da godt 40 personer stadig er i kritisk tilstand. Jeg var selv i Paris da angrebet skete, og oplevede en nat med konstante sirener fra udrykningskøretøjer der kørte i pendulfart mellem gerningssteder og hospitaler. Det var en helt speciel og trykket stemning der prægede Paris dagene efter, og det er ikke svært at forestille sig, at angrebet kan ændre fundamentalt ved den franske tilgang til krigen mod ISIL. Om ikke andet, tyder de officielle udtalelser fra den franske præsident og andre ministre på, at det kan blive tilfældet.

En ny juridisk virkelighed?

Angrebet på Paris har potentiale til at ændre grundlæggende ved det juridiske fundament der har ligget til grund for den hidtidige indsats mod ISIL i Syrien og Irak. På nuværende tidspunkt opererer de allierede stater under et mandat der baserer sig på et kollektivt selvforsvar af Irak. Dette mandat kan nu med en vis rimelighed udvides til også at indeholde et forsvar af Frankrig, hvilket kan gøres kollektivt, hvis Frankrig anmoder om det. Anders Henriksen har redegjort for disse forhold i et tidligere indlæg.

De (mulige) juridiske konsekvenser

De juridiske konsekvenser af, at Frankrig kan siges at have været udsat for et ”væbnet angreb” i juridisk forstand er grundlæggende todelte: Dels vil Frankrig (og dets allierede) ikke længere være afhængige af en anmodning om assistance fra Irak. Frankrig kan altså påberåbe sig et selvstændigt mandat til at bruge magt. Dels vil fremtidige angreb på ISIL kunne indrettes ud fra det formål at forsvare Frankrig mod fremtidige angreb, frem for alene at forsvare Irak.

De praktiske forskelle mellem det nuværende Irak-fokuserede mandat og det mulige dobbelte mandat er dog umiddelbart til at overse. For så vidt angår det første element, er der ikke noget der tyder på, at Irak skulle have et ønske om at trække deres anmodning tilbage. Tværtimod har Irak tidligere bedt dets vestlige allierede om, at gå hårdere til værks mod ISIL. Dette forhold er derfor af begrænset betydning for nuværende. For så vidt angår det andet element, er det også noget uklart hvordan et forsvar af Frankrig i juridisk forstand vil adskille sig fra et forsvar af Irak. Altså, hvilke angreb man nu må foretage sig for at beskytte Frankrig, som ikke måtte foretages tidligere for at beskytte Irak. Hidtil har det Irak-fokuserede mandat nemlig været brugt til at svække ISIL i bred forstand, uden at vi har hørt de store protester, og det kan man sandsynligvis blive ved med, så længe Irak reelt er truet. Et fransk-fokuseret mandat vil således overlappe væsentligt med det nuværende. Da grænserne for sådanne selvforsvarshandlinger desuden er svært definerbare, er den juridiske forskel så meget desto mere uklar.

De (mulige) politiske konsekvenser

Hvor de reelle juridiske konsekvenser kan være til at overse, er de politiske konsekvenser af en mere håndgribelig karakter. Frankrig var i chok efter det massive angreb i hjertet af Paris, men den trodsige stemning fremfandt sig hurtigt og Præsident Hollande kaldte allerede dagen efter angrebet for en krigshandling (”un acte de guerre”). Derfor var det heller ikke overraskende, da Frankrig søndag aften valgte at gennemføre dets hidtil største angreb mod ISIL, da 10 kampfly bombede ISIL’s de facto hovedstad, Raqqa. Spørgsmålet er dog, om Frankrig vil fastholde denne mere aggressive strategi, og måske endda få opbakning blandt sine allierede til en mere effektiv indsats, eller om ændringen i aktivitet vil aftage med tiden.

En anden mulig politisk konsekvens af de ændrede juridiske spilleregler er, at det kan blive langt sværere for de øvrige allierede stater, heriblandt Danmark, at fastholde en politik hvor man alene beskæftiger sig med det irakiske territorium. Da Danmark eksempelvis tidligere havde F-16 fly i luften, holdt vi os udelukkende til at flyve missioner over irakisk territorium, hvilket reflekterer den bagvedliggende folketingsbeslutning som alene indeholder et mandat til at foretage angreb i Irak. Det gav god politisk mening, da vores mandat netop var at beskytte Irak. Dette ræsonnement vil dog være væsentligt sværere at opretholde, hvis Danmark og de øvrige allierede nu bliver involveret i et kollektivt forsvar af Frankrig, hvor det irakiske territorium vil være mindre i fokus. Vi har da også her til morgen set både udenrigsminister, Kristian Jensen, og socialdemokratiets udenrigsordfører Nick Hækkerup, åbne op for at udvide indsatsen til Syrien.

’Responsibility to Protect’ fylder 10 år – Er det noget at råbe hurra for?

I år fylder den politiske doktrin ’Responsibility to Protect’ (R2P) 10 år. I efteråret 2005 mødtes mere end 150 statsledere i New York for at diskutere FN’s fremtid og en række globale sikkerhedspolitiske udfordringer. Et af de centrale resultater fra dette møde blev den formelle vedtagelse af (en noget udvandet udgave af) den såkaldte R2P doktrin. I dette første jubilæumsår for doktrinen har en række af de centrale aktører brugt tiden på at gøre status.

Hvad er R2P?

Helt grundlæggende udgør R2P doktrinen et slags løfte fra det internationale samfund om at hindre masseforbrydelser. Dengang i 2005 blev det formelt erklæret, at samtlige stater har et selvstændigt ansvar for at beskytte sin befolkning mod overgreb i form af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, etniske udrensninger og krigsforbrydelser. I samme omgang erklærede det samlede internationale samfund sig parat til at gribe ind i situationer, hvor den enkelte stat fejlede. Doktrinen blev dog vedtaget i en ikke-bindende generalforsamlingsresolution med et meget FN-tro sprog, så der er egentlig ikke så meget jura i doktrinen. Lidt afhængig af temperament kan man derfor kalde R2P doktrinen for et rent politisk princip eller måske et eksempel på en såkaldt ’soft law’ norm. De som mener, at R2P er juridisk bindende, derimod, er i klart mindretal og står overfor nogle alvorlige forklaringsproblemer. På trods af disse begrænsninger har princippet tiltrukket sig en hel del opmærksomhed fra bl.a. folkeretsjurister (selvsagt også fra undertegnede), og princippet har fundet vej til både regeringsgrundlag og sikkerhedspolitiske dokumenter verden over. Alene dette faktum gør doktrinen særdeles interessant som politisk/juridisk fænomen.

Tid til at gøre status

Da det i år er 10 år siden doktrinen blev vedtaget har en hel del iagttagere valgt at udtale sig om R2P’s status, og en række organisationer har arrangeret møder og udgivet rapporter med samme formål. Efter at have fulgt mange af disse indlæg og debatter i noget tid, synes der samlet set at være tale om en blanding af akkumulerede forhåbninger, fokus på de små sejre, og skuffelse over de store nederlag. Der spekuleres ofte i, hvad R2P kan blive til, hvis vi altså tager os sammen, og hvordan konkrete løsninger kan findes (eller allerede er blevet fundet) i visse situationen.

Et af de interessante træk ved mange af disse indlæg og debatter, er at R2P doktrinen ofte forstås som et værktøj der bør skabe rammen for en række projekter som egentlig allerede findes uden for R2P strukturen. Dette gælder eksempelvis den international strafferetshåndhævelse, flygtningehåndteringen og nedrustningsspørgsmål for blot at nævne nogle stykker. Tankegangen synes at være, at ved at placere disse udfordringer under en R2P-paraply vil der skabes merværdi.

Successer og fiaskoer

Det er dog med R2P, som det er med meget andet i international politik. Man kan selektivt pege på successer og fiaskoer, og derfra udlede sine egne resultatet. Man kan ligeledes forsøge at gøre sig klog på, hvordan og/eller hvorvidt R2P doktrinen overhovedet har spillet en rolle i de situationer som har defineret bekæmpelsen af masseforbrydelser i det seneste årti. Ser man på det lange seje træk, kan man med lidt god vilje pege på en række successer der peger på en lysere fremtiden. Fortalere for R2P peger f.eks. ofte på det flotte arbejde foretaget af lokale Ngo’er i Burma/Myanmar der over en årrække har lykkes med at presse det nu (forhåbentlig) slagne militærdiktatur. Et andet ofte nævnt eksempel er Kenyas præsidentvalg i 2013 som, i modsætning til valget i 2007, foregik relativt fredeligt. Der er dog to sager som overskygger alt andet når vi i de seneste år har debatteret R2P doktrinens formåen, nemlig den ny-klassiske debat om det arabiske forår og Libyen og Syrien kriserne.

Fra Libyen til Syrien

Libyen interventionen i 2011 har været R2P’s helt store succeshistorie (som dog nu er blegnet noget på grund af udviklingen i landet). Dengang trådte et beslutningsdygtigt internationalt samfund til for at beskytte civilbefolkningen i Benghazi. Lokale regeringer ønskede en effektiv og omgående indgriben, FN’s Sikkerhedsråd vedtog relativt hurtigt en resolution der tillod militær intervention, og NATO-landene, heriblandt Danmark, viste sig yderst villige til hurtigt og effektivt at implementere resolutionen. Man gik til helt kanten, og måske lidt over, afhængig af øjnene der ser.

Dengang i 2011/2012 var støtterne af R2P doktrinen i ekstase. Denne ekstase er nu faded en del, da Libyen stille og roligt er begyndt at falde fra hinanden, og da fokusset nu er vendt mod den anden massive konflikt der udsprang af det arabiske forår; borgerkrigen i Syrien. I skrivende stund er FN-systemet reelt stoppet med at tælle ofrene for krisen. Man føler sig dog på sikker grund når man siger at mere end 250.000 mennesker har mistet livet. Det betyder jo nok, at det reelle tal er noget højere. Samtidig er den dominerende debat i Europa centreret omkring den massive flygtningestrøm der stammer fra Syrien. Det estimeres at der samlet set er omkring 10.7 millioner internt og eksternt fordrevne syrere idag.

Kort fortalt, må det altså siges at være så som så med R2P’s successer. Hvis man ønsker at få et lidt dybere indblik i holdningerne til dette spørgsmål hos nogle af de centrale skikkelser i debatten, har jeg her linket til et par af de konferencerapporter der er udgivet i forbindelse med nogle af de større events i år samt FN’s generalforsamlings 2015 debat om R2P:

 

FN rapport om krigen i Gaza i 2014 er udkommet

Idag udkom den såkaldte ‘Commission of Inquiry’ rapport om krigen i Gaza i 2014. Rapporten var bestilt af FN’s Human Rights Council, og den gennemgår konflikten både faktuelt og juridisk.

Grundlæggende konkluderer rapporten, at der er grund til at formode, at begge parter i konflikten overtrådte krigens regler på en måde som kunne udgøre krigsforbrydelser. Rapporten formulerer denne konklusion således:

“In relation to this latest round of violence, which resulted in an unprecedented number of casualties, the commission was able to gather substantial information pointing to serious violations of international humanitarian law and international human rights law by Israel and by Palestinian armed groups. In some cases, these violations may amount to war crimes.”

Omkring Israel forklares det i rapporten, at man har gennemgået 15 konkrete angreb foretaget af Israels væbnede styrker, IDF, i løbet af konflikten. På baggrund af interviews og en række offentlige og fortrolige materialer konkluderes det i flere tilfælde, at disse oplysninger udgør “strong indications” af, at IDF foretog ulovlige angreb.  Det forklares dog også, at Israel ikke har udlevet tilstrækkeligt materiale til at der kan foretages egentlige uafhængige analyser af deres ‘targeting’ politik. Omkring de Palæstinensiske grupper forklares det derimod i lidt klarere sprog, at de Palæstinensiske raketangreb må udgøre overtrædelser af krigsretten og måske egentlige krigsforbrydelser. Rapporten formulerer denne konklusion således:

“With regard to Palestinian armed groups, the commission has serious concerns with regard to the inherently indiscriminate nature of most of the projectiles directed towards Israel by these groups and to the targeting of Israeli civilians, which violate international humanitarian law and may amount to a war crime.”

Rapporten konkluderer desuden, at straffrihed er normen for både Israel og Palæstina, og opfordrer således begge parter til at ændre på denne praksis. Omkring Israel forklares det at:

“The commission is concerned that impunity prevails across the board for violations of international humanitarian law and international human rights law allegedly committed by Israeli forces…”

Omkring Palæstina forklares at:

“The Palestinian authorities have consistently failed to ensure that perpetrators of violations of international humanitarian law and international human rights law are brought to justice.”

Selve rapporten kan downloades her.

Drama i Sydafrika – Sudan’s Bashir slipper endnu en gang for anholdelse

Et topmøde for Den Afrikanske Union i Johannesburg, Sydafrika, har i disse dage været rammen om det seneste drama mellem Den Internationale Straffedomstol (ICC) og Sudans Præsident, Omar al-Bashir.

Bashir står tiltalt ved ICC for folkedrab i Darfur, og en lokal Sydafrikansk NGO valgte derfor at anlægge en sag ved de lokale domstole i Sydafrika for at få ham anholdt. Denne anmodning blev besvaret med udstedelsen af et udrejseforbud mod Bashir. Det fik Bashir til hurtigt at forlade landet, inden der blev taget yderligere retslige skridt, og det ser ikke ud til at de Sydafrikanske myndigheder gjorde meget for at stoppe ham. Det retlige efterspil i Sydafrika bliver derfor utrolig spændende at følge i den kommende tid, ligesom vi nok også kan se frem til endnu en sag ved ICC omkring manglende samarbejde med domstolen.

ICC anmoder nemlig rutinemæssigt afrikanske ICC-medlemslande som får Bashir på besøg (og det er efterhånden mange) om at udlevere ham til retsforfølgelse. Lige så rutinemæssigt har disse lande nægtet at samarbejde, og derfor udstedes ofte afgørelser fra domstolen, hvor det manglende samarbejde erklæres ulovligt. Dette er sket i Malawi, Chad og DR Congo. Disse beslutninger sendes så til FN’s Sikkerhedsråd, som øjensyneligt blot ignorerer dem. Rådet har ihverfald været så passivt, at anklageren har sat efterforskningen på standby på denne baggrund. På den måde undermineres domstolens arbejde altså én beslutning af gangen, og Sydafrika er blot det seneste eksempel i rækken.

Sagen illustrerer det helt grundlæggende problem ved vores internationale strafferetlige system, at systemet kun fungerer når medlemslandene samarbejder med domstolen, og når det internationale samfund træder til, hvis systemet fejler. Da ingen af delene har været tilfældet med Bashir, står domstolen magtesløs tilbage. Situationen i Sydafrika har dog forhåbentligt givet Bashir lidt sved på panden, da han denne gang var tættere end nogensinde før på at blive arresteret.

Læs mere om historien i New York Times her.

En NGO holder øje med Bashir’s rejseaktiviteter. Få et overblik over dette her.

Israelske soldater: Israel ignorerede risikoen for civile i Gaza

En lang række vidneudsagn fra israelske soldater blev i går offentliggjort af den Israelske NGO ’Breaking the Silence’. Disse soldater deltog alle i operationen i Gaza i 2014 som kostede mere end 2.200 palæstinensere livet og efterlod mere end 100.000 hjemløse. Nu fortæller soldaterne om deres oplevelser, og hvordan de voldsomme ødelæggelser øjensynlig var resultatet af en militær strategi der ikke tog tilstrækkelig hensyn til civile. Udtalelserne er så alvorlige, at hvis de står til trone og kan dokumenteres, ja, så er der i flere tilfælde tale om klare krigsforbrydelser.

 

Soldaternes beretninger

 

Under overskriften ’This is How We Fought in Gaza’ har Breaking the Silence samlet beretninger fra mere end 60 soldater der deltog i operationen i Gaza i 2014. De offentliggjorte udsagn er anonymiseret og hændelserne kan ikke umiddelbart dokumenteres uafhængigt. Ikke desto mindre kan det nye materiale skabe alvorlige problemer for Israel.

 

Et af de mest alvorlige elementer i beretningerne handler om, hvordan man, ifølge soldaterne selv, valgte at skelne mellem civile og militære mål under konflikten. Soldaterne fortæller, at de blev givet ekstremt brede ’rules of engagement’, og at de således skulle skyde først, og spørge bagefter. Man formodede simpelthen, at alle civile havde forladt relevante områder efter at være blevet advaret, og derfor var alle tilbageværende personer at betragte som legitime mål ligesom alle bygninger blev formodet tomme. Som én soldat beskriver situationen:

 

“The instructions are to shoot right away. Whoever you spot – be they armed or unarmed, no matter what. The instructions are very clear. Any person you run into, that you see with your eyes – shoot to kill. It’s an explicit instruction.”

 

Denne beskrivelse passer dårligt overens med krigsrettens udgangspunkt om, at man er at anse for civil i tvivlstilfælde, at soldater er forpligtede til at gøre alt praktisk muligt for at verificere at angrebne mål reelt er militære og ikke civile, samt den generelle forpligtelse til at tage alle praktiske forholdsregler for at hindre civile tab (se den første tillægsprotokol til Geneve konventionerne, artikel 50, 51, 52 og 57).

 

Et andet alvorligt element i fortællingerne handler om beskydninger af civile personer og bygninger der ikke spillede en militær rolle. Bl.a. beskriver flere soldater hvordan man beskød tilfældige civile huse som reaktion på nyheder om at israelske soldater var døde eller sårede, ligesom soldater fortæller om beskydninger af civile og en generel ødelæggelse ud af ren kedsomhed. Denne type handlinger er i klar modstrid med krigsretten og kan udgøre deciderede krigsforbrydelser. Bevidste angreb på civile der ikke tager aktiv del i krigshandlingerne er således en krigsforbrydelse (efter Romstatuttens artikel 8.2.b.i) og det samme er ubegrundede angreb på civile bygninger (efter Romstatuttens artikel 8.2.b.ii + v).

 

Generelt tegner soldaternes fortællinger et billede at en militær operation hvor der blev gjort utrolig meget for at beskytte de israelske soldater, men at det skete på bekostning af de civile i Gaza. Særligt brugen at tunge våben i tætbebyggede områder, som altid gik forud for soldaternes indtrængen, viser denne prioritering. Og det stiller det helt grundlæggende spørgsmål, hvornår sådanne hensyn tager overhånd. Hvor mange civile tab og hvor store ødelæggelser er for meget? Hvornår bliver en sådan politik disproportional og dermed ulovlig? Her er krigsretten ikke så klar, og det er særligt tilfældet når modstandere gemmer sig blandt den civile befolkning. Ikke desto mindre udgør disse nye fortællinger en vigtig brik i historien om en konflikt, hvor de civile palæstinensere måtte bære langt den tungeste byrde, og hvor de nu igen må forsøge at genopbygge et liv i Gazas ruiner.

 

ICC kan straffe

 

Den Internationale Straffedomstol har jurisdiktion over krigen i Gaza, og domstolens anklager er i disse måneder i gang med sin foreløbige undersøgelse af sagen. De forbrydelser som beregningerne peger på kan dermed i princippet straffes af domstolen. Det kræver dog, at anklageren er villig til at fokusere på disse forbrydelser og at hun er i stand til at finde tilstrækkelige beviser for påstandene. Det står i hvert fald klart, at anonyme udtalelser som de her refererede ikke kan stå alene. Det er nødvendigt med både fysiske beviser og åbne vidneudsagn før egentlige retssager kan underbygges og gennemføres.

 

Det samlede materiale fra ’Breaking the Silence’ kan ses her.

 

Læs desuden The Guardian, Washington Post’s og Politikens historier om materialet.

Kan Danmark vinde asymmetriske krige uden at bryde krigsretten?

Når Danmark går i krig følger vi krigsretten, men det gør vores fjender ofte ikke, og derfor kan vi ikke vinde disse krige. Det er i hvert fald påstanden fra Danske Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen. Konsekvensen bør være, mener Espersen, at Danmark måske helt skal undlade at engagere sig i internationale konflikter, hvor vi er tvunget til at kæmpe asymmetrisk – altså mod modstandere som er langt svagere end os, og som anvender taktikker der afviger væsentligt fra vores egne. Vores moral og lovlydighed underminerer nemlig vores evne til at vinde sådanne konflikter, og det sætter vores soldaters liv i unødig fare. Espersens politiske modstandere i Regeringen og hos Enhedslisten ser dog anderledes på det, og de mener ikke at et sådant dilemma nødvendigvis eksisterer mellem at vinde krige og overholde krigens love. Det er i hvert fald ikke en mulighed at løsne op for den danske tilgang til sådanne konflikter.

 

Danmark har igennem de seneste 10-15 år været engageret i en række konflikter særligt i Mellemøsten, hvor vi har kæmpet side om side med store militær magter, heriblandt særligt USA, i en kamp mod relativt svage fjender. Sådanne krige har udgjort en stor del af det danske forsvars internationale engagement i de seneste år, og flere af disse konflikter har medført danske tab og en langstrakt dansk tilstedeværelse i lande langt fra den danske grænse. Men det skal være slut nu – i hvert fald hvis det står til Dansk Folkeparti.

 

Det er ikke en ukendt holdning hos Dansk Folkeparti, at Danmark ikke skal engagere sig i militære konflikter rundt omkring i verden, hvis ikke et sådant engagement har en direkte sikkerhedspolitisk konsekvens for Danmark. Det er dog et relativt nyt skridt helt at udelukke en bestemt type konflikter, med henvisning til at krigsretten simpelthen står i vejen for at vinde dem.

 

Hvordan Søren Espersen argumenterer for sin sag, og hvordan hans politiske modstandere fra Regeringen og Enhedslisten har reageret på initiativet, kan læses i her.

Palæstina nyt medlem af Den Internationale Straffedomstol

Palæstina blev i dag det 123. medlem af Den Internationale Straffedomstol (ICC). Det sker, efter at den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, omkring årsskiftet tiltrådte domstolens statut – Romstatutten. Det betyder, at ICC fra i dag har generel jurisdiktion over det palæstinensiske territorium og den palæstinensiske befolkning. Begås der derfor krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, eller folkedrab på det palæstinensiske territorium, eller af palæstinensere, vil ICC kunne retsforfølge og straffe de skyldige.

 

Egentlig har ICC allerede jurisdiktion over situationen i Palæstina, og en såkaldt ’indledende undersøgelse’ har da også været i gang siden januar måned. Det skyldes, at Abbas samtidig med at han underskrev tiltrædelsen til Romstatutten også indleverede en såkaldt ’artikel 12(3) deklaration’. Med denne deklaration gav han domstolen jurisdiktion over de palæstinensiske områder tilbage til den 13. juni 2014. Denne dato refererer til begyndelsen på de israelske militære operationer på Vestbredden, som skete som reaktion på, at tre israelske teenagere blev bortført og dræbt. Den ophedede situation ledte dernæst til en stor stigning i palæstinensiske raketangreb mod Israel og til den 50 dage lange israelske offensiv i Gaza – den såkaldte Operation ’Protective Edge’ – som kostede mere end 2.200 palæstinensere livet, hvoraf langt størstedelen sandsynligvis var civile, og efterlod mere end 100.000 palæstinensere hjemløse.

 

Reaktionerne på beslutning om at gå til ICC har været blandede. I USA har tilgangen været meget kritisk, og i Canada har man ligefrem nægtet at anerkende Palæstinas medlemskab af ICC. Israels umiddelbare reaktion var da også at udtrykke hård kritik, og man valgte bl.a. at tilbageholde en række skatter fra de palæstinensiske myndigheder som reaktion på beslutningen. Disse penge tilbagebetales dog nu.

 

Konflikten mellem Israel og Palæstina går altså nu ind i et nyt stadie, hvor konflikten rykker fra slagmarken til retslokalerne i Haag. Her vil vi sandsynligvis se et fornyet fokus på 2014 offensiven i Gaza, men måske også på bosættelsessituationen på Vestbredden og i det østlige Jerusalem. Der er altså utrolig mange personer som med en vis rimelighed kunne føle sig utrygge ved situationen. Palæstinensere som har været involveret i raketangreb mod civile områder i Israel kunne være sårbare for retsforfølgelse. Det samme kunne israelske officerer og politiske ledere som var involveret i Gaza-operationen, eller som er indblandet i den israelske bosættelsespolitik.

 

At Palæstina nu er blevet medlem af ICC er dog ingen garanti for, at konflikten nødvendigvis vil medføre retssager, og der vil nok under alle omstændigheder gå noget tid før vi når så langt. Det skyldes, at der skal en del skridt til, før ICC’s anklager kan nå frem til, at retssager mod enkeltpersoner bør indledes, og at man sandsynligvis vil gå forsigtigt frem i sagen. Det første skridt, som allerede er påbegyndt, er de rent indledende undersøgelser som først skal sandsynliggøre, at der er blevet begået forbrydelser som er alvorlige nok til behandling af ICC, og herunder at der ligger nogle rimelige beviser som sagen kan bygges på. Herudover skal anklageren som udgangspunkt respektere, at ihvertfald Israel rent faktisk undersøger nogle af de hændelser som førte til civile tab under Gaza-offensiven. Det gælder dog kun så længe at anklageren mener, at der er tale om reelle og dækkende undersøgelser som ikke blot har til formål at dække over forbrydelser eller lignende. Under alle omstændigheder vil der derfor sandsynligvis gå lang til før vi (måske) får egentlige retssager at se. Herudover har USA også vist interesse for at få sagerne udsat. Det kan dog kun ske gennem en vedtagelse af en Sikkerhedsrådsresolution, som alene kan udsætte sager 12 måneder ad gangen. Hvorvidt der kan samles stemmer til et sådant forslag, og hvorvidt de øvrige permanente medlemmer kunne finde på at blokkere et sådant forslag er dog uklart på nuværende tidspunkt.