UK’s reaktion på Ruslands (formodede) brug af gift mod en tidligere spion i Salisbury.

Den britiske premierminister Theresa May har reageret skarpt på det giftangreb, der forleden dag blev rettet mod en tidligere russisk spion – Sergie Skripal – og dennes datter i Salisbury i Storbritannien, og som briterne påstår, Rusland står bag. Angrebet har foreløbig sendt ofrene (og en politibetjent der tilså ofrene på en bænk i Salisbury) i kritisk tilstand på et hospital.

Theresa May udtalte i går, at giftangrebet var et tilfælde af ”unlawful use of force” (se her) mod Storbritannien, og der er pt. optræk til en alvorlig krise mellem Storbritannien og Rusland (for en opdatering, se her).

Rusland har selvfølgelig benægtet, at det var dem, der stod bag giftangrebet og de har betegnet de britiske udmeldinger som urimelige og provokerende (”Vi er bare SÅ skuffede over, at I tror, at vi kunne finde på sådan noget”).

Giftangrebet (som jeg altså tillader mig at antage, at Rusland stod bag) rejser en lang række folkeretlige spørgsmål, der i disse dage testes og søges besvaret.

Lad os starte med de menneskeretlige aspekter. Rusland er medlem af Europarådet og forpligtet af den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der i artikel 2 beskytter retten til liv. Jeg har tidligere blogget om de menneskeretlige aspekter af en lignende russisk operation i Storbritannien, der i 2006 tog livet af en kritiker af det russiske styre, Alexander Litvinenko (se her og her). Der er oplagte lighedspunkter mellem drabet på Litvinenko og angrebet forleden. Begge angreb gik de ud over ”fjender” af Rusland og ved begge angreb blev der anvendt meget specielle giftstoffer.

Konklusionen dengang var, at Menneskerettighedsdomstolens eksisterende praksis umiddelbart må lede til den konklusion, at Rusland næppe vil blive anset for at udøve ”jurisdiktion” i EMRKs forstand over de personer, de likviderer i Storbritannien. De russiske likvideringer strider derfor næppe med Ruslands forpligtelser i henhold til EMRK. Og ja, det virker som en ret uholdbar konklusion, der efter min opfattelse nødvendiggør, at Strasbourg revurderer sin praksis. Men det er altså ikke sket endnu.

Der er også mere generelle folkeretlige aspekter ved det russiske giftangreb og briternes reaktion.

Theresa May har som berørt betegnet det påståede russiske angreb som brug af magt mod Storbritannien og den opmærksomme læser vil vide, at FN Pagten i artikel 2, stk. 4, forbyder stater at gøre brug af magt i deres internationale relationer. Briterne beskylder med andre ord russerne for at krænke FN Pagten og bruge magt mod dem. Det er altså ikke hver dag, vi hører den slags.

Det er i mine øjne ikke helt ude i hampen at påstå, at den russiske operation mod Skripal krænker magtforbuddet i FN Pagten. Giftangrebet har indtil videre sendt tre personer på hospitalet i kritisk tilstand, og angrebet har åbenbart også været forbundet med en vis fare for forbipasserende og andre. Selvom gift ikke er et kinetisk våben i traditionel forstand er der en direkte årsagssammenhæng mellem anvendelsen af gift og fysisk skade (folk dør af det). Derfor må anvendelsen af gift kunne udgøre “magt” i Pagtens forstand.

Jeg mener til gengæld ikke, at angrebet (hvor modbydeligt det end er) er tilstrækkeligt voldsomt til, at det kan sidestilles med et væbnet angreb i artikel 51 i FN Pagten, der udløser en britisk ret til selvforsvar og brug af militære midler mod Rusland. Briterne har indikeret, at giftangrebet i Salisbury skal ses i sammenhæng med lignende russiske angreb på britisk territorium i de senere år, og at det bør have betydning for den britisk reaktion. Briterne er her – muligvis – inde og berøre den såkaldte ”accumulation of events” doktrin, der blev opfundet af israelerne i 1970’erne for at bane vejen for, at en stat der udsættes for en serie af mindre voldsomme angreb ikke afskæres fra at kunne påberåbe sig en ret til selvforsvar, hvis den akkumulerende effekt af de enkelte angreb overstiger minimumstærsklen for at udgøre et væbnet angreb. Selvom doktrinen fortsat er kontroversiel har den fået mere vind i sejlene i løbet af de seneste par årtier – takket være kampen mod terrorisme.

Jeg har under alle omstændigheder svært ved at se, at de russiske angreb skulle være tilstrækkeligt intense til at udløse en britisk ret til selvforsvar.

Men uanset om man mener, at det russiske angreb kvalificerer til at udgøre brug af magt i henhold til FN Pagten (eller sågar et væbnet angreb), er det ret oplagt, at angrebet i hvert fald udgjorde en krænkelse af Storbritanniens suverænitet. Folkeretten indeholder et klart forbud mod, at stater udøver (fysisk) myndighed på andre staters territorier og Rusland har derfor krænket deres folkeretlige forpligtelser over for Storbritannien.

Ruslands folkeretsbrud udløser derfor som jeg ser det en britisk ret til at iværksætte såkaldte ”modforanstaltninger” mod Rusland. Det betyder i praksis, at Storbritannien er berettiget til at reagere på det russiske angreb ved at undlade at opfylde en række af sine folkeretlige forpligtelser over for Rusland. Altså en form for selvhjælp, hvor UK må bryde folkeretten, fordi Rusland startede. Formålet med modforanstaltninger er at formå den stat, der har brudt sine forpligtelser (i dette tilfælde Rusland) til at ophøre med sine folkeretsbrud.

I de senere år er rammerne for lovlige modforanstaltninger især blevet diskuteret i relation til cyberangreb (for en snart gammel analyse se bl.a. her).

Iværksættelsen af modforanstaltninger er imidlertid underlagt en række basale principper, der bl.a. er opregnet i Den Internationale Lovkommissions retningslinjer for statsansvar fra 2001. De mest relevante er følgende.

For det første må en modforanstaltning ikke tage form af brug af magt. Så briterne må ikke reagere på Ruslands adfærd ved at bruge magt mod Rusland. Det må UK kun, hvis Rusland har gjort sig skyldig i et væbnet angreb (og det har de som berørt næppe).

For det andet skal modforanstaltningerne være proportionale med det oprindelige folkeretsbrud. Der skal med andre ord være et rimeligt forhold mellem de tiltag, som briterne iværksætter og det brud på folkeretten, som Rusland har gjort sig skyldig i.

Tidligere i dag bekendtgjorde den britiske regering så, at man bl.a. vil reagere på det russiske angreb ved at udvise 23 russiske diplomater, udvide kontrollen med private flyvninger og indefryse russiske statsmidler (”assets”), hvor der er bevis for, at de anvendes til at ”threaten the life or property of UK nationals or residents”. Det bemærkes også, at britiske ministre og medlemmer af det britiske kongehus vil boycotte VM i fodbold i Rusland næste år, og at alle ”high level” bilaterale kontakter mellem Storbritannien og Rusland suspenderes (se her).

De britiske foranstaltninger har strengt taget ikke meget med modforanstaltninger i folkeretlig forstand at gøre. De har umiddelbart mest af alt karakter af det, der betegnes som ”measures of retorsion”, der i modsætning til modforanstaltninger er ”uvenlige” men trods alt lovlige handlinger. Briterne bryder altså ikke deres folkeretlige forpligtelser over for Rusland ved at udvise russiske diplomater eller ved at undlade at sende Prins Harry til VM i fodbold i Rusland. Briterne er nemlig slet folkeretligt forpligtet til at have diplomatiske relationer med Rusland eller at sende Kongehuset til VM i fodbold.

Indtil videre vil jeg derfor tillade mig at mene, at briternes svar på Ruslands angreb ikke er særligt vidtgående – i hvert fald set med folkeretlige briller.

Endelig: Denne blogger har tidligere beskrevet, at der kan spores en særlig etisk-baseret afstandtagen til staters brug af kemiske våben, såsom giftgasser (se her). Det er bl.a. kommet til udtryk i den internationale reaktion på Assad-styrets brug af kemiske våben i den syriske borgerkrig. Jeg synes at kunne ane, at den princippielle modstand mod enhver brug af gift og kemiske stoffer også er synlig i den britiske reaktion på angrebet i Salisbury.

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 11

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Onsdag d. 15.03.2018

 • Åbent samråd om oplysninger om tyrkisk overvågning af borgere i Danmark
 • Åbent samråd om, hvad regeringen vil gøre i lyset af den ændrede situation i Syrien

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for sagsbehandlingstiden ved gruppesøgsmål sammenholdt med sagsbehandlingstiden for individuelle civile søgsmål
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af anmodninger om aflæggelse af gruppesøgsmål ved domstolene
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for, hvor stor en del af de cirka 6.600 unge, der i 2016 befandt sig i denne risikogruppe, der var omfattet af en foranstaltning efter lov om social service
 • Henvendelse af 7/3-18 fra Amnesty International vedrørende høringssvar over forslag til lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud)
 • Skatteministerens talepapir fra samrådet den 27. februar 2018 om sort arbejde

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Er den internationale retsorden i krise? Tobias E. Rehfeld (UM-JT) giver et bud

Det skorter ikke på tegn på, at dele af den internationale retsorden er under massivt pres i disse år. Russerne blæser på FN Pagten og annekterer Krim; briterne trækker sig ud af EU; amerikanerne vælger en præsident, der er kritisk over for USA’s rolle i det internationale handelsessamarbejde og klimapolitikken; og rundt omkring i Europa (især i Øst) har meget nationalorienterede partier vind i sejlene. Som beskrevet andetsteds her på bloggen er det med andre ord som om, at vi i disse år er vidner til en form for evaluering/ genforhandling af centrale dele af den internationale retsorden (se bl.a. her og  her). Diskussionen om fremtidens retsorden genfindes bl.a. i debatten om den danske regerings kurs under det igangværende formandsskab for Europarådet. For hvordan skal Danmark forholde sig til de aktuelle “krisetegn”? Skal vi indtage en pragmatisk linje og være åbne over for at “reformere for at bevare”? Eller skal vi derimod opretholde et stærkt forsvar for den internationale retsorden, herunder også den mere værdibaserede del af denne orden, og i stedet insistere på, at kuren mod den aktuelle syge er endnu mere værdibaseret retsorden? Eller skal vi slet og ret acceptere, at en epoke i verdenshistorien er ved at være tilendebragt, og at vi er på vej ind i en ny og ukendt tid?

Spørgsmålene er mange og der er ingen tvivl om, at der er meget på spil i de kommende år, især for en lille åben, demokratisk stat som Danmark.

Et af de steder, hvor man gør sig grundige overvejelser er naturligvis i Udenrigsministeriet, hvor der for tiden arbejdes på en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Chefen for Juridisk Tjeneste, Ambassadør Tobias Elling Rehfeld, gav for et par uger siden i en tale på Århus Universitet sit bud på, hvor folkeretten befinder sig. Som læseren vil opdage, anlægger Rehfeld en – i mine øjne ihvertfald – relativ “up-beat” tone. For ja, der er ifølge Rehfeld krisetegn men: 1) vi må ikke glemme, at det altid har været svært at skabe folkeretlige fremskridt; 2) der er fortsat masser af steder, hvor den internationale retsorden fungerer upåklageligt og hvor det folkeretlige liv går sin vante gang, og 3) der vil også fremover være behov for et folkeretligt system, der kan bidrage til at løse internationale udforderinger. Som Rehfeld opsummerer budskabet: “All is certainly not well. But all is not necessarily as bad as we might fear – at least not across the board”.

Men læs talen selv. Den er tilgængelig her:

Is the global legal order in fundamental crisis

 

Magtanvendelse og internering af danske fremmedkrigere

Det er i den seneste tid atter blevet diskuteret, hvad vi fra dansk side skal stille op med de danskere, der deltager i væbnede kamphandlinger for grupper som Islamisk Stat/ ISIL, der kæmper mod Danmark eller vores allierede? Kan vi bruge dødelig magt mod dem og herved ”uskadeliggøre” dem inden de vender hjem til Danmark? Kan vi tilbageholde dem, hvis de tages til fange på slagmarken? Har de krav på at blive løsladt, hvis de ikke stilles for en dommer med henblik på at blive retsforfulgt?

Jeg har tidligere skrevet lidt om de folkeretlige perspektiver af den angivelige franske politik på området, og der er store dele af dén analyse, der også er relevant i forhold til de danske fremmedkrigere. Analysen kan findes her.

Den folkeretlige vurdering af, hvad Danmark må/ kan stille op med de danske fremmedkrigere i ISIL bør tage udgangspunkt i, at Danmark er involveret i en væbnet konflikt mod ISIL. Det fremgår ihvertfald af Beslutningsforslag 50, der blev vedtaget af Folketinget den 18. januar 2018, at ”Karakteren og omfanget af Danmarks samlede aktive militære deltagelse i den internationale koalition til støtte for Irak betyder, at Danmark fortsat er part i den væbnede konflikt mod ISIL.” (s. 3). Den væbnede konflikt med ISIL er retligt en såkaldt ”ikke-international væbnet konflikt”, fordi den ikke udkæmpes mellem to eller flere stater. Konflikter mellem stater betegnes “internationale væbnede konflikter”. At konflikten med ISIL foregår på irakisk og syrisk territorium gør ikke i sig selv, at konflikten bliver ”international.”

Det forhold, at Danmark er involveret i en (ikke-international) væbnet konflikt med ISIL betyder, at dansk magtanvendelse mod medlemmer af organisationen, der tager aktivt del i kamphandlingerne i den væbnede konflikt er reguleret i den humanitære folkeret/ krigens regler. Det fremgår også af B50, der på s. 3 bemærker, at det ”danske bidrag vil være undergivet folkeretten, herunder den humanitære folkeret.”

Krigens regler giver Danmark ret til at gøre brug af dødelig magt mod et medlem af ISIL, der tager ”direkte del i kamphandlingerne” i den væbnede konflikt. Det inkluderer også danske statsborgere, der kæmper for ISIL. Som beskrevet andetsteds er der intet i folkeretten, herunder den humanitære folkeret, der forbyder en stat at slå sine egne borgere ihjel, så længe disse borgere er lovlige militære mål i en væbnet konflikt. Så ja, det danske forsvar er berettiget til at slå danske ”fremmedkrigere” ihjel, hvis de pågældende personer vel at mærke tager aktivt del i kamphandlingerne for ISIL i den igangværende væbnede konflikt. Og det vil personerne bl.a. blive anset for at gøre, hvis de foretager væbnede handlinger, såsom affyrer våben, placerer eller rydder sprængladninger/ miner, eller leverer efterretninger til brug for militære operationer og lignende. Det skal i den forbindelse også understreges, at enhver person, der udgør en fast del af den væbnede gren af en privat aktør, der er part i en ikke-international væbnet konflikt, anses for at ”tage direkte del i kamphandlinger” også i det tidsrum, hvor personen ikke foretager sig konkrete handlinger, der må betegnes som fjendtlige. Dette såkaldte ”Continous Combat Function” (CCC) findes kun i ”ikke-internationale væbnede konflikter”.

Det er altid en meget konkret vurdering, når der skal tages stilling til, om en persons handlinger kvalificerer som ”aktiv deltagelse i kamphandlinger”. Der kan i øvrigt her henvises til ICRC’s retningslinjer om direkte deltagelse i kamphandlinger fra 2009 og til diskussionen i militærmanualen på side 129-136.

Det skal understreges, at retten til at bruge dødelig magt mod et medlem af fjenden under en væbnet konflikt ophører, hvis personen overgiver sig eller på anden vis tages til fange. Og det er en klokkeklar krigsforbrydelse at slå tilfangetagne personer ihjel. Så danske styrker kan selvfølgelig ikke bare slå danske fremmedkrigere ihjel, hvis de er taget til fange og ikke længere tager aktivt del i kamphandlingerne i konflikten.

Men en ting er brug af dødelig magt. Et mere overset spørgsmål i den aktuelle diskussion om de danske fremmedkrigere er spørgsmålet om frihedsberøvelse.

Krigens regler foreskriver nemlig, at en stat er berettiget til at frihedsberøve tilfangetagne medlemmer af fjenden indtil den væbnede konflikts ophør. Og tilbageholdelsen behøver vel at mærke ikke at være begrundet i et ønske om at retsforfølge personerne. Frihedsberøvelsen er alene tænkt som en sikkerhedsforanstaltning, der skal forhindre de tilbageholdte personer i at vende tilbage til slagmarken og genoptage kampen.

Det må betyde, at Danmark derfor også kan frihedsberøve de danske fremmedkrigere, der er blevet taget til fange af vores alliancepartnere i den væbnede konflikt med ISIL indtil den væbnede konflikt er ophørt eller vi fra dansk side trækker os ud. Det fremgår også af implicit af militærmanualen, se s. 419. Så vi kan altså vælge at retsforfølge fremmedkrigerne, men det er ikke et krav for at kunne opretholde deres frihedsberøvelse.

Fremmedkrigerne er kort sagt at anse som “fjendtlige kombattanter”, der kan tilbageholdes indtil ophøret af den væbnede konflikt.

Men inden regeringen begynder at oprette en dansk filial af Guantanamo på Kastellet, er det nødvendigt at gøre et enkelt – men vigtigt – forbehold: Det er ikke alle, der er enige med undertegnede (og militærmanualen) i, at krigens regler tillader sikkerhedsinternering i ikke-internationale væbnede konflikter. Det er især i menneskerettighedsmiljøet, at man forholder sig kritisk, og jeg har bl.a. i en artikel i Juristen (“For et balanceret dansk formandsskab for Europarådet”, Juristen nr. 3, 2017, 98-106, se s. 102-103) beskrevet, hvordan Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg (EMD) i 2014 i en afgørelse i sagen Hassan mod Storbritannien indikerede, at den ikke nødvendigvis vil tillade sikkerhedsinternering uden for internationale væbnede konflikter (se Hassan v UK præmis 104). Jeg har iøvrigt også argumenteret for, at den danske regering af selvsamme årsag burde bruge det aktuelle formandsskab for Europarådet til at stille skarpt på netop domstolens regulering af væbnede konflikter. Som så mange andre af mine anbefalinger blev også denne imidlertid overhørt, da stort set al politisk fokus har været rettet mod ”at gøre noget” ved kriminelle udlændinge.

Selvom militærmanualen også lægger op til, at sikkerhedsinternering er lovlig i ikke-internationale væbnede konflikter (se s.), kommer vi ikke uden om, at en dansk beslutning om at sikkerhedsinternere danske fremmedkrigere indtil ophøret af den væbnede konflikt med ISIL vil være forbundet med det, der på embedsmandssprog må betegnes som en menneskeretlig ”procesrisiko”.

En kort opsummering:

Danmark kan anvende dødelig magt mod de danske fremmedkrigere, der tager direkte del i kamphandlingerne for ISIL i den væbnede konflikt mod Danmark. De fremmedkrigere, der er blevet taget til fange af vores partnere, kan efter min opfattelse umiddelbart sikkerhedsinterneres indtil den væbnede konflikt er ophørt. Den danske regering kan naturligvis vælge at retsforfølge de pågældende fremmedkrigere men det er ikke et krav for at kunne opretholde frihedsberøvelsen af fremmedkrigerne.

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 10

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, hvem der har det koordinerende ansvar for at forsøge at bremse udbredelsen af f.eks. film og billeder i politianmeldte sager.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at oplyse antallet af kontrolbesøg, som SKAT har gennemført på privat grund år for år fra 2010 og frem til udgangen af 2017.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om det ikke vil være bedst for både selskaberne og offentligheden, at de – i forvejen – tilgængelige skatteoplysninger kan ses i deres helhed på SKATs hjemmeside.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, hvorfor reglerne, for hvilke politiopgaver en SKAT-medarbejder må medvirke til, er så stive, at et fornuftigt og naturligt samarbejde ikke er muligt.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om hendes talepapir fra det åbne samråd den 20. februar 2018 om Paposhvili-dommen.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad myndighederne gør for at fange personer, der er flygtet fra arbejdsstedet i forbindelse med politiets, Skats og Arbejdstilsynest kontrolbesøg om social dumping.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om myndighederne (politiet, SKAT, Udlændingestyrelsen og Arbejdstilsynet) i forbindelse med kontrolindsatser imod social dumping er stødt på asylansøgere eller personer på tålt ophold som er i såkaldt ”Røde Kors-praktik” og som udsættes for social dumping.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antal af politiets, Skats og Arbejdstilsynets kontrolbesøg i 2014-2017 om social dumping, hvor der var personer der forsøgte at flygte fra arbejdsstedet.
 • Transport- bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes tallene for de fem gældende kriterier på regeringens ghettoliste ser ud for hver af de 9 områder i Vollsmose.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 9

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Tirsdag d. 27 februar

 • Skatteministeren er indkaldt til åbent samråd i Skatteudvalget om forholdet mellem tabte skatteindtægter og et fald af skattekontroller på privat grund. Samrådet finder sted kl. 10.15 i vær. 2-080 på Christiansborg.

Torsdag d. 1 marts

 • Retsudvalget afholder åbent ekspertmøde om databeskyttelseslovforslaget kl. 13-15 i værelse 1-133 på Christiansborg.

NYE LOV- OG BESLUTNINGSFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Beskæftigelsesministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål, om, hvad der gøres for at bekæmpe bedrageri med sociale ydelser
 • Beskæftigelsesministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om omfanget af bedrageri med sociale ydelser i ghetto boligområder fordelt på hhv. etnisk danske og indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande
 • Beskæftigelsesministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om kontrollen med bedrageri på sociale ydelser, hvor studerende børn får udeboende SU samtidig med, at forældrene fastholder den høje boligstøtte med hjemmeboende børn
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om begrundelsen for, at L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder ikke medtager en direktivnær implementering af lønmodtagernes rolle, rettigheder og interesser (bl.a. om arbejdstageres ytringsfrihed, whistleblowerordninger etc.) i lovteksten
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, med hvilken begrundelse ministeren mener, at det er tilstrækkeligt, at lønmodtagernes rolle, rettigheder og interesser alene omtales i bemærkningerne til L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder, mens forretningsindehaverens interesser derimod skal implementeres i lovteksten
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil være indstillet på at stille ændringsforslag, som fastlægger lønmodtagernes rolle, rettigheder og interesser i selve lovteksten til L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Amnesty International har netop udgivet sin årsrapport for 2017
 • Article 19: Today, 26 February, the UN Human Rights Council begins its 37th Session (HRC37) in Geneva – over the next four weeks the UN’s top human rights body is expected to act on some of the world’s most pressing freedom of expression violations and abuses.

Flere hundrede patienter har betalt erstatning tilbage til regionerne, som de efter to domme fra Højesteret ikke var forpligtet til. Mange af dem får ikke pengene retur på grund af forældelse.

Nyhed af 16. februar 2018 fra Sundhedsministeriet (læs her) skaber mere uro end afklaring. Nyheden, der bygger på et notat fra Kammeradvokaten, prøver at sende et positivt budskab, men realiteten er følgende:

Dem der ikke har betalt, får lov til at beholde den erstatning, som de ellers er frakendt retten til. Det er en uundgåelig konsekvens af Højesterets domme.

Men hvad med dem, der betalte, da regionerne opkrævede erstatningsbeløbene og truede med retslig inkasso? Får de patienter pengene retur? Nej; kun dem der har betalt for mindre end 3 år siden og kun dem, der når at kræve tilbagebetaling hos regionerne inden, der er gået 3 år. Det fører et nyt retsligt opgør med sig, hvilket er helt unødvendigt og urimeligt.

 

Problemstillingen i de to sager var den – som i mange andre – at Patienterstatningen som første instans havde tilkendt patienten ret til erstatning i en eller flere afgørelser. Disse afgørelser blev ikke indenfor klagefristen på 3 måneder påklaget til Ankenævnet af hverken patienten eller Regionen. I begge sager klagede patienten over en senere afgørelse for at få tilkendt yderligere erstatning. Herefter nåede Ankenævnet frem til, at betingelserne for at tilkende erstatning ikke var opfyldt, og derfor blev alle tidligere afgørelser kendt ugyldige.

 

Denne adgang til såkaldt ”reformatio in pejus” (ændring til skade for klager) har Højesteret i to tidligere domme (U.2005.1520H og U.2016.3276H) tiltrådt. Regionerne krævede i begge sager al tidligere udbetalt erstatning tilbage. Det har de gjort i flere hundrede andre sager. I de to sager nægtede patienterne imidlertid at betale. Inden sagerne nåede til Højesteret, havde alle tidligere instanser (også i andre sager) givet regionerne medhold i, at de havde ret til tilbagesøgning. Men det var Højesteret ikke overraskende ikke enig i.

 

Højesterets resultat – læs dommene her

Da der ikke er lovregler, der afgør, om der skal ske tilbagebetaling, blev sagerne afgjort af de almindelige regler om tilbagesøgning; dvs. principperne for såkaldt ”condictio indebiti”. Højesteret lagde til grund, at patienterne på tidspunktet for erstatningsbeløbenes udbetaling var i ”god tro” om deres ret til erstatningsbeløbene. Det blev tillagt betydning, at regionerne

1) ikke klagede over de (oprindelige) afgørelser,

2) ikke tog et konkret forbehold for tilbagesøgning ved udbetaling, og

3) at klagevejledning i de senere påklagede afgørelser om, at patienten ved klage over dem også kunne risikere ændring af tidligere afgørelser med bortfald af retten til erstatning og pligt til at betale erstatning tilbage ikke kunne ændre på patientens ”gode tro”.

 

Konsekvens af Højesterets domme

1) Dem der ikke har betalt

De patienter, der har nægtet eller ikke har haft penge til at tilbagebetale den frakendte erstatning, får nu fra regionerne besked om, at tilbagebetalingskrav frafaldes. Regionerne har også måtte opgive igangværende retssager. Disse patienter får således lov til at beholde de modtagne erstatningsbeløb, hvis de må antages at have modtaget beløbene i god tro. Det vil være tilfældet i langt de fleste sager.

2) Dem der har betalt

Men hvad med de patienter, der har betalt, fordi de blev opkrævet det tidligere udbetalte erstatningsbeløb og blev truet med retslig inkasso, hvis de ikke betalte? Der kan også være patienter, der er blevet dømt til at betale uden, at den (nu fejlagtige) dom er blevet anket.

Umiddelbart vil de fleste jo nok mene, at det offentlige i en sådan situation selvfølgelig skal betale de fejlagtigt opkrævede beløb tilbage til patienterne. Hvis det ikke sker, opstår den højst besynderlige situation, at den lovlydige patient, der betalte, bliver sorteper fremfor dem, der ikke kunne eller ville betale.

 

Hvad mener Sundhedsministeriet?

Som omtalt ovenfor har Sundhedsministeriet bedt Kammeradvokaten foretage en juridisk vurdering af det, hvad man kunne kalde ”dobbelt condictio indebiti”.

Konklusionerne i Kammeradvokatens notat (læs notat her) og dermed anvisningerne til regionerne er følgende:

1) Patienter, der har betalt udbetalt erstatning tilbage (eller er i gang med det), kan få deres sag genoptaget, ”hvis det er mindre end 3 år siden, at de har betalt pengene tilbage”.

2) Det beror på en konkret vurdering, om patienten skal have beløbet tilbage; altså om patienten opfylder betingelser for at have været i god tro. Det gælder dog ikke tilfælde, der er afgjort ved dom.

3) Regionerne har ifølge notatet ikke pligt til at tage kontakt til de patienter, der tidligere har betalt patienterstatning tilbage. De pågældende må selv kontakte regionen for at få deres sag genoptaget.

 

Kritik af Kammeradvokatens præmisser

Kammeradvokatens vurderinger, som de kommer til udtryk i notatet, bygger på en efter min opfattelse fejlagtig antagelse om, at Højesteretsdommene er udtryk for en ”skærpelse” af, hvad der skal til for, at en patient ikke har været i god tro med hensyn til retten til den udbetalte erstatning. Det kan man ikke udlede af dommene. At regionerne har ment, at de kunne støtte ret på ankevejledning i afgørelserne, er helt sikkert en skuffelse for dem, men det udtrykker ikke en skærpelse af de almindelige tilbagesøgningsregler.

Det understøttes af Højesteretsdommer, Jens Peter Christensens indlæg i Jyllands Posten den 7. januar 2018 om de to domme. Der er ingen antydning af, at dommene skærper betingelserne for ret til tilbagesøgning. De konkrete sager blev afgjort med det resultat, der ifølge Højesteret ”harmonerede bedst med ret og retfærdighed”.  

Tværtimod er der meget, der tyder på, at regionerne ikke har haft gjort deres juridiske hjemmearbejde godt nok. Og de har heller ikke taget hensyn til, hvad der er ret og retfærdigt.  Det kunne de have gjort, og så havde hverken de eller særligt patienterne stået i en situation, hvor der skal ”ryddes op”.

 

Mange patienter får ikke den fejlagtigt tilbagebetalte erstatning retur fra regionerne.

Som det fremgår, må der ikke være gået 3 år fra patienten betalte erstatningen tilbage til Regionen til de retter henvendelse til Regionen og beder om at få deres sag genoptaget. Deres krav anses med andre ord for forældet efter den almindelige forældelsesfrist på 3 år. Hvor mange der bliver sorteper, er svært at vide, men det kan godt være mange.

Vi ved fra oplysninger fra Regionerne, at der i 2015, 2016 og 2017 (frem til 30/11) er gjort krav på tilbagebetaling i 250 sager; heraf har 100 patienter betalt og yderligere 51 er i gang med at afdrage, jf. SUM svar på spm. 17 til LF 98. Da der ikke umiddelbart er tilsvarende tal tilgængelige for de tidligere år, må regionerne oplyse om det! Men et er sikkert. For hver dag, der går, mister patienter deres mulighed for at få penge retur, da 3-årsfristen løber til regionen har modtaget henvendelse om genoptagelse. Hvis en patient f.eks. betalte tidligere udbetalt erstatning tilbage den 21. februar 2015, skal regionen have modtaget anmodning om genoptagelse senest den 20. februar 2018.

 

Retsvildfarelse?

Patienterne vil helt sikkert tænke; det kan da ikke være rigtigt. ”Jeg modtog en opkrævning fra en offentlig myndighed, og de truede mig med retssag/inkasso, hvis jeg ikke betalte”. ”Jeg gik selvfølgelig ud fra, at regionen havde styr på juraen og var berettiget til at kræve pengene retur”. ”Så derfor betalte jeg”.

Men det kan rent juridisk godt ende med at være sådan, at forældelsesfristen trods dette løb fra patienten betalte til regionen. Det skyldes, at patientens fejlagtige opfattelse af at være forpligtet til tilbagebetale, formentligt vil blive betragtet som en såkaldt ”retsvildfarelse”. Den type vildfarelse udskyder normalt ikke forældelsesfrister.

Jeg kan godt finde argumenter for, at det udgangspunkt kan udfordres rent juridisk. Regionerne har i dette forløb optrådt benhårdt overfor patienterne. De har ikke i en eneste af de sager, som jeg har kendskab til, nærmere reflekteret over, hvad de almindelige regler om tilbagesøgning betyder/stiller af krav. Særligt har de ikke ønsket at forholde sig til den ret simple betingelse, at afgørelsen af, om patienterne modtog erstatningsbeløbene i god tro selvsagt skal ske på tidspunktet for udbetaling og oplagt ikke kan påvirkes af vejledning i efterfølgende afgørelser. Det kan også spille en rolle, at patienternes ukendskab ikke går på indholdet af lovgivningen men uskrevne regler.

Men uanset hvad det juridiske resultat bliver, så er jeg meget tvivlende overfor, om regionerne rent politisk kan holde til at afvise patienter med henvisning til forældelse.

 

Hvorfor skal Regionerne ikke selv tage sagerne op?

Kammeradvokaten har på et andet væsentligt punkt valgt den for patienterne mest byrdefulde konsekvens af Højesterets domme. Det anbefales nemlig regionerne, at de ikke har pligt til at selv at finde sagerne frem og tage kontakt til patienterne. Der argumenteres for, at der ikke består nogen ”egen drift forpligtelse”. Også det kan diskuteres. Som redegjort for ovenfor, har regionerne fuldstændig styr på, hvor mange og dermed også hvem, der tidligere er rejst tilbagebetalingskrav overfor, hvem der har betalt, og hvem der ikke har. Det bør således være ret enkelt for regionerne selv at tage sagerne op.

Der er ikke i notatet fra Kammeradvokaten nærmere redegjort for, hvorfor regionerne ikke har pligt til selv at genoptage sagerne. Det pudsige er, at Sundhedsministeriet – hvad angår lægemiddelskader – i nyheden af den 16. februar 2018 skriver, at Styrelsen for Patientsikkerhed selv kontakter de berørte patienter. Man kan så stille det spørgsmål, hvornår man i de sager anser forældelsesfristen for afbrudt?

Konsekvensen af, at regionen angiveligt er berettigede til at afvente en henvendelse fra patienterne er som allerede redegjort for, at endnu flere i den tid, der går, mister deres krav på grund af forældelse.

 

Renter

Af Kammeradvokatens notat (side 5) fremgår det ganske kortfattet, at patienterne (først) kan kræve renter, hvis der går mere end 30 dage fra de har krævet betaling (påkrav). Nogen vil måske mene, at der bør betales renter fra det tidspunkt, hvor patienten (fejlagtigt) betalte erstatningsbeløbene tilbage til regionen, da de jo uberettiget har modtaget disse penge og haft rådighed over dem.

Renteloven indeholder imidlertid en ikke omtalt undtagelsesbestemmelse (§ 3, stk. 5), der giver mulighed for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt. Der er gode argumenter for at bringe den i anvendelse.

 

Efterskrift

Der kunne og burde for længst være taget politisk ansvar for det helt uholdbare i, at patienter er blevet ”tvunget” til at betale endda store erstatningsbeløb tilbage mange år efter, at de fik dem udbetalt. Det har taget alt for lang tid for politikkerne at vågne op, og problemet har kun vokset sig større.

Hvis oprydningen bliver, som beskrevet i nyheden fra Sundhedsministeriet, er det sidste ord med sikkerhed ikke hverken sagt eller skrevet. Nogen må tage politisk ansvar for, at der ikke skal føres flere retssager om nu patienternes ret til tilbagesøgning af deres fejlagtigt tilbagebetalte erstatningsbeløb.

 

Den fremtidige retstilstand

Jeg har i et indlæg af den 28. november 2017 – læs her – omtalt det lovforslag – L 98 – der fremadrettet skal regulere under hvilke betingelser, en patient skal betale erstatning tilbage. Lovforslaget er fortsat under behandling, men det forventes vedtaget i denne Folketingssamling.

 

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 8

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Tirsdag den 20. februar klokken 14:30-17:00: Åbent samråd om Paposhvili-dommen, som handler om udsendelse af alvorligt syge udlændinge i forhold til EMRK artikel 3.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om atredegøre for, om det er korrekt forstået – som anført af Dr. Jur. Niels Fenger i Forvaltningsloven med kommentarer, 2013, s. 783 ff – at det databeskyttelsesretlige formålsbestemthedsprincip (finalité-princip) meget sjældent sætter grænser for myndighedernes genbrug af borgernes persondata i forbindelse med behandling af sager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, om det er korrekt forstået – som anført af Dr. Jur. Niels Fenger i Forvaltningsloven med kommentarer, 2013, s. 781-782 f og i lyset af lovforslagets bemærkninger, om at gældende ret på dette punkt videreføres – at ingen af de databeskyttelsesretlige principper, herunder princippet om proportionalitet, i realiteten sætter grænser for myndighedernes genbrug af data, som ikke i forvejen følger af forvaltningsretten.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at beskrive, hvornår genbrug af borgernes data er uforenelig med indsamlingsformålet og dermed i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra b, og lovforslagets § 5, stk. 1 (formålsbestemthedsprincippet / finalité-princippet).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, i hvilket omfang en borgers sundhedsdata kan genbruges i andre sammenhænge end vedkommendes egen patientbehandling, uden at borgeren informeres iht. forordningens artikel 13, stk. 3, og 14, stk. 4, jf. lovforslagets § 23, når der er fastsat en bekendtgørelse om sådan (ikke-uforenelig) genbrug efter lovforslagets § 5, stk. 3.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at oplyse, om en borger fremover skal informeres om videregivelse af vedkommendes sundhedsdata til behandling inden for beskæftigelsesområdet iht. forordningens artikel 13, stk. 3 og 14, stk. 4, jf. lovforslagets § 23, hvis der fastsættes regler om sådan (ikke-uforenelig) deling i en bekendtgørelse efter lovudkastets § 5, stk. 3.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en borger fremover skal oplyses om videregivelse af vedkommendes sundhedsdata til brug for behandling af sager om udbetalinger til privatpraktiserende læger efter den offentlige sygesikringsordning.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hans talepapir fra samrådet den 23/1-18 om databeskyttelseslovforslagets bestemmelser om viderebehandling af personoplysninger og oplysningspligt.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at ministeren for de seneste 5 tilgængelige år bedes opgøre, hvor mange gange en lovovertræder ikke fik en udvisningsdom på trods af at det var nedlagt påstand om udvisning.
 • Folketingets ombudsmand har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager Børnekontoret under Ombudsmanden er gået ind i af egen drift, siden Børnekontoret blev etableret i 2012.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han kan bekræfte, at der med lovforslaget (lov om forretningshemmeligheder) og tilhørende bekendtgørelser ikke ændres på forholdet mellem, hvilke informationer og kompetencer en medarbejder henholdsvis lovligt og ulovligt kan erhverve, bruge og videregive, hvis medarbejderen skifter ansættelse fra en virksomhed til en anden virksomhed.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han kan bekræfte, at lovforslaget (lov om forretningshemmeligheder) og tilhørende bekendtgørelser ikke vil få konsekvenser for mediernes mulighed for at sikre kildebeskyttelse.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han kan bekræfte, at lovforslaget (lov om forretningshemmeligheder) og tilhørende bekendtgørelser ikke ændrer på kravene til de oplysninger børsnoterede virksomheder skal levere til offentligheden.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han kan bekræfte, at loven (lov om forretningshemmeligheder) og tilhørende bekendtgørelser ikke ændrer på domstolenes muligheder for at kræve lukkede retsmøder eller nægte aktindsigt i retssagers dokumenter.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke retsmidler, der efter lovforslaget (lov om forretningshemmeligheder) bliver stillet til rådighed for de erhvervsdrivende, så de erhvervsdrivende med domstolenes hjælp kan få fremskaffet beviser for, at deres forretningshemmeligheder er blevet misbrugt.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det gør nogen forskel for adgangen til at skaffe beviser via domstolene, om forretningshemmelighederne tillige er beskyttet efter andre regler, f.eks. ophavsretsloven.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke andre typer af bevissikring han forestiller sig, at den erhvervsdrivende kan gøre brug af, for effektivt at kunne bevise misbrug af sine forretningshemmeligheder, hvis disse ikke er beskyttet efter andre regler, f.eks. ophavsretsloven.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lovforslaget vil forbedre den erhvervsdrivendes muligheder for at bevise misbrug af sine forretningshemmeligheder.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han vil uddybe ”Det fremgår af direktivets artikel 1, stk. 2, at direktivet ikke berører udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed”, som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (side 10).

 

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Betænkning afgivet af Retsudvalget til L 118 (om udvidet bemyndigelse til at fastsætte zoneforbud).
 • Danmark har tiltrådt Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism.

 

 

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 7

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 138(Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.).
 • L 139 – (Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.)
 • L 145 – (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke af Europarådets medlemslande, der på linje med Danmark har vedtaget at gøre dommene fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gældende
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan ministeren ser samspillet mellem en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold og overvejelserne om at ophæve straffelovens racismeparagraf
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt logningsregler også gælder Europol Information System
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiuddannelsen i tilstrækkelig grad udstyrer polititjenestemænd med viden om forvaltningsret
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke forholdsregler vil myndighederne træffe for at undgå, at polititjenestemænd sætter skøn under regel og udsteder zoneforbud uden tilstrækkelig hensyntagen til individuelle forhold
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for, hvor stor en del af de cirka 6.600 unge, der i 2016 befandt sig i denne risikogruppe, der var omfattet af en foranstaltning efter lov om social service
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at få tilsendt det brev fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne til Justitsministeriet, der er omtalt i artiklen ”PET indsamler uden kontrol følsomme oplysninger om tusindvis af danskere”
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er Justitsministeriets vurdering, at et fagministerium skal have iværksat en fast procedure for løbende at kunne overvåge, om dansk ret til stadighed er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, med hvilket formål og forventning ministeriet generelt retter henvendelse til et fagministerium i forhold til nye domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår bør et fagministerium sætte sin sagsbehandling af et givent område i bero, hvis en storkammer afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol rejser en række spørgsmål
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for om diverse forslag vurderes at være konventionsstridige
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om der er udbredt indsatser til udsatte, hvor der har været risiko for, at de forværrer en situation, jf. side 29 i Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet
 • Børne- og socialministeren har besvare et spørgsmål om, at redegøre for antallet af civile søgsmål de seneste 5 år mod personer med psykiske funktionsnedsættelser på baggrund af episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om der ligger en politisk prioritering bag, at ministeren har valgt at udskyde regeringens udspil om socialt bedrageri fra 2017 til 2018, jf. ministerens udtalelse: »Regeringen vil også senere på året komme med et udspil, hvor vi styrker kontrollen og skærper straffen for socialt bedrageri« af 12. september 2017 fra BM.dk?
 • Uddannelses- og forskningsministeren har besvaret et spørgsmål  om begrebet ’social bedrageri’ indgår i socialrådgiveruddannelsen
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan antallet af personer som i dag er på hhv. førtidspension, fleksjobvisiterede og i ressourceforløb fordeler sig på herkomst
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om en ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen
 • Skatteministeren har udleveret talepapir fra samrådet den 30. november 2017 om skattelækket ”Paradise Papers”
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for de foreløbige konsekvenser af Panama Papers
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om status på udlodningen af midler, der er afsat til behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med alkoholmisbrug
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om status for implementering af reglerne om ligestilling i ledelserne
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man er nået frem til den valgte tolkning af Almenboliglovens § 61a hvad angår den konkrete opgørelsesmetode for ghettokriterierne

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Gæsteindlæg af Thomas Gammeltoft-Hansen: “Mellem realisme og utopi: Socialdemokratiets nye flygtningeudspil”

Følgende indlæg er forfattet af Thomas Gammeltoft-Hansen, der er professor og forskningschef på Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

————————————————

Mellem realisme og utopi: Om Socialdemokratiets nye flygtningeudspil

Læsere af denne blog vil formentlig allerede have læst nogen indledende refleksioner om Socialdemokratiets nye flygtningeudspil, ”Retfærdig men Realistisk”, der blev lanceret i går mandag d. 5. Februar 2018. Denne blogger deler i vidt omfang Anders Henriksens synspunkter og ønsker nedenfor blot at bidrage med nogen yderligere overvejelser, særligt ift. den tilstræbte politiske realisme i forslaget.

Indledningsvis vil jeg sige, at jeg langt hen ad vejen er enig i oplæggets analytiske præmis. Jeg har selv gjort mig til talsmand for et mere grundlæggende paradigmeskifte på flygtningeområdet. Det mener jeg er nødvendigt både ud fra et realpolitisk og et humanitært perspektiv. Mit eget løsningsforslag er skitseret i bogen, ”Hvordan løser vi flygtningekrisen?”. I denne bog gør jeg også op med den ofte fremførte indvending, at reformer som dem Socialdemokratiet foreslår, vil stride med både Flygtningekonventionen og de generelle menneskerettigheder. Det er ikke nødvendigvis korrekt. Vidtstrakte reformer er faktisk muligt, også indenfor rammerne af de eksisterende konventioner. Flygtningekonventionen stiller i vidt omfang stater frit i forhold til hvordan de ønsker at organisere deres asylsystem. Det eneste ord der ikke optræder een eneste gang i Flygtningekonventionens artikler er sjovt nok “asyl” – en positiv ret til asyl findes hverken i flygtninge- eller menneskeretten. Den centrale forpligtelse i disse konventioner er i stedet, at man ikke må sende personer tilbage til et sted, hvor de risikerer politisk forfølgelse, tortur eller umenneskelig behandling (non-refoulement princippet). Muligheden for at lave mellemstatslige aftaler for at sende flygtninge tilbage eller videre til andre lande blev faktisk eksplicit diskuteret ifm. udarbejdelsen af Flygtningekonventionen. Indenfor Europa eksisterer et sådant system allerede i form af Dublin-systemet.

 Det er altså ingen naturlov, at flygtninge skal krydse den halve jordklode, risikere livet og betale titusindvis af kroner de ikke ejer til menneskesmuglere. Og uanset om man anlægger en humanitær, internationalistisk eller mere nationalpolitisk præmis, er der al mulig god grund til i disse år alvorligt at diskutere mulige reformer, som dem Socialdemokratiet foreslår. Når det er sagt, er det bemærkelsesværdigt at Socialdemokratiets forslag i vidt omfang bygger på tidligere forslag fremsat af bla. Storbritannien helt tilbage i 2003 (kan læses her) og diverse forsøg på siden på at kopiere den såkaldte ”australske model” i en europæisk kontekst. Når disse forslag ikke er blevet til noget i en europæisk kontekst, er det bl.a. fordi de er stødt på følgende udfordringer:

Suverænitets-udfordringen

Den model, som Socialdemokratiet præsenterer, kræver aftaler med andre lande: de lande der skal huse de foreslåede modtagelejre, de lande der efterfølgende skal modtage de asylansøgere der bliver anerkendt som flygtninge, og de lande afviste asylansøgere skal sendes tilbage til. Man kan ikke sende hverken flygtninge eller andre mennesker nogen som helst steder hen, hvis de pågældende landes myndigheder ikke vil acceptere at tage imod dem. For de lande, der skal drive de omtalte modtagelseslejre, er det at lægge territorium til en betydelig risiko, både politisk og ift. at tiltrække flere asylansøgere til deres territorium. Der er tidligere eksempler på, at pres fra f.eks. Storbritannien fik mulige samarbejdslande til i stedet at gå den anden vej og præventivt stramme deres asylpolitik for ikke at ende som ”flygtningemagnet”. I det omfang transitlande overhovedet vil indgå i sådanne former for samarbejde, viser erfaringerne desuden, at de tager sig endog særdeles godt betalt ikke blot med krav om penge, men også i form af politiske privilegier, visumfritagelse, egne kvoter for arbejdsmigranter, handelskoncessioner, eller særlige bistandsprogrammer.

I oplægget fra Socialdemokratiet foreslås det, at anerkendte flygtninge “overgår til FN, der sikrer dem beskyttelse enten i en FN-lejr eller lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger.” (s 12). Desværre opererer heller ikke FN udenom de enkelte landes suverænitet og kan hverken køre lejre eller tage imod flygtninge, uden at det pågældende land accepterer det. Så i næste række skal der altså forhandles tilsvarende aftaler med flygtningehusende lande i nærområderne, der i mange tilfælde allerede sidder med store antal flygtninge og selv kæmper for at få flere flygtninge sendt den modsatte vej gennem kvoteordninger.

 Endelig er det vigtigt at huske på de asylansøgere, der ender med at blive afvist. Det er erfaringsmæssigt ofte svært i praksis at tilbagesende alle afviste asylansøgere til deres oprindelsesland. For nogen grupper/lande sker det, at myndighederne bestrider, at de pågældende skulle være statsborgere i landet. Visse lande nægter tilsvarende at tage imod personer, der bliver tvangsudsendt. Man har i de seneste år gjort meget for at styrke aftaler og det diplomatiske samarbejde på dette område, men der er typisk altid en restgruppe, hvor der forelægger forskellige udsendelseshindringer. Der er ingen grund til at tro, at det ikke også vil gælde ift. de asylansøgere, der får deres sag behandlet i modtagelsescentrene. Forslaget nævner ikke hvad man vil gøre ift. denne restgruppe.

 Det er karakteristisk for både dette og tidligere forslag, at de er blevet lanceret uden at tage de relevante tredjelande i ed først. Modsat annoncerede man ikke Tyrkiet-aftalen førend den var forhandlet på plads mellem EU-landene og Erdogan. Den model som det Socialdemokratiske forslag lægger frem er altså politisk mere kompliceret og kan nemt blive dyrere end andre tilsvarende forslag, for man skal ikke bare kompensere det land, de danske modtagelseslejre ligger i, men også de lande, som efterfølgende skal tage imod anerkendte flygtninge, eventuelle tilbagesendelseslande og FN.

 Den juridiske udfordring

Selvom man godt kan sende flygtninge tilbage til lejre eller lande, der er sikre, har det tilsvarende stor betydning for Danmarks forpligtelser, hvordan man designer et sådant system. Som praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udviklet sig de sidste ti år, vil en dansk drevet modtagelseslejr, og hvor der gennemføres myndighedsfunktioner som f.eks. asylsagsbehandling dårligt kunne undgå at aktivere dansk jurisdiktion og dermed menneskerettighedsansvar. Dermed bliver Danmark ansvarlig for at sikre et bredere menneskerettighedskatalog under den Europæiske Menneskerettighedskonvention for en gruppe mennesker på et andet lands territorium, med alle de udfordringer vi kender fra f.eks. fange- og piratsagerne i henholdsvis Irak og den Adenske Bugt. Ved at lave danskdrevne modtagelseslejre kan man desuden dårligt undgå at skabe en “rettighedsdifferential”, hvor der formentligt vil være bedre (ikke mindst processuelle) retssikkerhedsmæssige forhold inde i de danske modtagelsescentre, end hvis man søgte asyl hos landets egne myndigheder udenfor. Dette risikerer at skabe et eksternt pres på modtagelseslejrene fra asylansøgere. Resultatet kan hurtigt komme til at ligne noget a la situationen omkring de spanske enklaver i Nordafrika, der i mange år har kæmpet med desperate forsøg på at krydse hegnene, og hvor flere er blevet skudt i forsøget.

 Begge disse forhold er blevet fremhævet i forbindelse med tidligere, lignende forslag. Det er derfor også ud fra denne betragtning meget overraskende, at det netop er en model med danske modtagelseslejre, som Socialdemokratiet foreslår. Som Henriksen tilsvarende er inde på, kunne man i stedet vælge at arbejde gennem de pågældende landes nationale asylsystemer. Hermed ville Danmark undgå at ifalde et direkte menneskerettighedsansvar for de asylansøgere, der befinder sig i modtagelseslejrene. Som det gælder for f.eks. Tyrkiet-aftalen ville man heller ikke behøve at forhandle med andre lande om overtagelse af anerkendte flygtninge, eller oprindelseslandene omkring tilbagetagelse. En sådan model kræver til gengæld, at det pågældende land generelt er sikkert (hvilket Socialdemokratiet allerede lægger op til) og at det har et tilstrækkeligt velfungerende asylsystem.

 Den faktiske udfordring

For det tredje og mest tentativt rejser det Socialdemokratiske forslag en faktisk udfordring. Denne og andre modeller omkring tvungen omfordeling antager groft sagt, at asylansøgere og flygtninge blot er ligesom skakbrikker, man kan flytte rundt på verdenskortet efter forgodtbefindende. Det er vigtigt at have in mente, at der er tale om mennesker, der allerede én gang har vist, at de er klar til at trodse juridiske indrejseforbud, diverse farer og uendelige kontrolforsøg i forsøget på at flygte. Endnu har de mange penge til avanceret grænsekontrol, aftaler med Tyrkiet og andre tredjelande etc ikke formået at bremse strømmen mod Europa andet end midlertidigt. Det er i øvrigt også læren fra Dublin-systemet: det er en offentlig hemmelighed i Bruxelles, at det på trods af diverse sanktioner langt fra er alle dem, man sender tilbage, der bliver i de første asyllande. Der er flere eksempler på, at man har sendt de samme asylansøgere tilbage mere end 10 gange. Der er selvfølgelig ikke fri bevægelighed, når vi taler udenfor Europa, men dynamikken ift. visse ruter er den samme. Socialdemokratiet skal have ros for, at de tænker strukturelt og vil sætte markant flere midler af til og kræfter ind på at forbedre forholdene og mulighederne for flygtninge i de lande, der så skal huse dem. Det er dog et åbent spørgsmål, om det er nok. Erfaringen fra 2015 er, at flygtninge efter nogen år i nærområdelandene, og hvor der ikke er udsigt til snart at kunne vende tilbage til deres hjemland, vil gøre nærmest hvad som helst for at flygte videre, hvis de ikke kan se nogen reelle fremtidsmuligheder, hvor de er. Det afgørende her er at komme væk fra en politik, hvor flygtninge er blot er henvist til passivt at sidde i ”FN-lejre”, og i stedet se på hvordan handelsaftaler, investeringspolitik og andre indsatser kan være med til også i nærområderne at sikre flygtninge bedre mulighed for at kunne arbejde, uddannelse for deres børn og på sigt mulighed for at blive lokalt integreret.

 Som en sidste parentes er det værd at bemærke de EU-retlige implikationer. Der lægges i Socialdemokratiets forslag op til, at man helst skal oprette disse modtagelseslejre sammen med de andre EU-lande. Det er tilsvarende oplagt, at nogen af de erklærede målsætninger med dette forslag – f.eks. at stoppe trafikken over Middelhavet – næppe kan realiseres hvis Danmark indfører et sådant system alene – det er vi ganske enkelt for små til. Men, men, men…Danmark har jo et retsforbehold. Det betyder, at Danmark på udlændingeområdet kun deltager i den del af EU’s asylsamarbejde, der vedrører Dublin-systemet (hvor vi har en parallelaftale) samt i den fælles grænsekontrol/Schengen-samarbejdet (gennem Protokollen om Danmarks stilling). Når der sker ændringer af disse politikområder kan Danmark tilslutte sig nye tiltag, dog uden stemmeret. Særligt Schengen-samarbejdet har siden Danmark kom med udviklet sig markant, så det i dag dækker over en række tilstødende politikområder, f.eks. tilbagesendelse. Men det er umiddelbart svært for undertegnede at forestille sig en så radikal forandring af EU’s asylpolitik uden at i hvert fald nogen af de nye aftaler, der i givet fald skal vedtages, vil række udover Schengen og Dublin-samarbejdet. Hermed aktiveres det danske retsforbehold og Danmark kan således komme til at stå i den paradoksale situation (som vi tidligere har gjort det på andre dele af retsområdet), at et dansk tiltag der vinder indpas hos de andre medlemslande, i det sekund det formaliseres som et overstatsligt EU-samarbejde samtidig udelukker Danmark fra at deltage. Det er i givet fald et politisk trosspørgsmål, om Danmark vil kunne opnå en mellemstatslig særaftale.

 Som nævnt indledningsvis er disse bemærkninger ikke ment som et forsøg på at lukke debatten eller specifikke forslag ned, ej heller på at blande mig i en partipolitisk debat af nogen art. Ud fra et fagligt synspunkt mener jeg tilsvarende, at der er behov for mere grundlæggende reformer af både national og international flygtningepolitik. Mange af de udfordringer, jeg har listet ovenfor, er der desuden forskellige løsninger på. Det kræver dog, så vidt jeg kan se, at man går ad nogen lidt andre veje, end dem Socialdemokratiet peger henimod.

 

Socialdemokraternes udspil til et nyt asylsystem

Socialdemokratiet offentliggjorde i dag et nyt stort politisk udspil på udlændingeområdet.

Udspillet bærer titlen ”retfærdigt og realistisk” men jeg skal hverken gøre mig klog på, om det er specielt retfærdigt (det afhænger jo som bekendt af øjnene, der ser) eller for den sags skyld særlig realistisk (det kender jeg ikke nok til forholdene i bl.a. Nordafrika til). I forhold til det sidste fremgår det dog af udspillet, at det nok ikke er det hele, der kan gennemføres på den korte bane. Det bemærkes i hvert fald på s. 6, at udspillet blot er et ”bud” på, hvad der ifølge S vil være ”den ideelle løsning”, og at der ”er elementer, som ikke kan gennemføres lige med det samme”. På s. 7 står der endvidere, at udspillet ”er et oplæg til diskussion”, og at S ”meget gerne” lytter til ”andres gode ideer”.

Selvom udspillet rummer en lang række indsatsområder vil jeg koncentrere mine bemærkninger om de dele, der vedrører S’ ideer om asylsystemet.

Jeg vil dog ikke undlade indledningsvis at knytte et par kommentarer til det helt overordnede signal, som udspillet sender. Udspillet efterlader nemlig et meget klart indtryk af, at (også) Socialdemokratiet mener, at det er på tide, at Danmark og det danske folketing begynder at tilbageerobre ”kontrollen” over udlændingepolitikken. Udspillet passer herved ganske godt ind i de generelt mere nationalt-orienterede strømninger, vi er vidner til i disse år, hvor vestlige politikere over en bred kam (både i Danmark og i resten af Europa) forsøger at ”tage dele af magten tilbage” fra diverse internationale institutioner (primært EU) og domstole (her tænkes som regel på EU-Domstolen i Luskenborg og EMD i Strasbourg).

Ønsket at om ”generobre” national kontrol genfindes bl.a. i den del af udspillet, der handler om, at der fremover skal vedtages et politisk loft over, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, Danmark hvert år skal tage imod. For som der står på s. 12, så handler det om, at ”Danmark får kontrollen igen, og at vi selv kan regulere tilstrømningen til Danmark.” Og når det handler om grænsekontrol fremgår det på tilsvarende vis, at S vil søge at reformere Schengen, så det ikke længere er EU, men derimod ”de enkelte lande, der selv kan bestemme, hvornår og hvor længe, man ønsker at kontrollere sine egne grænser” (s. 16). Ifølge udspillet er S tilhænger af grænsekontrol, ”så længe der ikke er styr på EU’s ydre grænser og risiko for terrorangreb” (s. 16). Udspillet slutter i øvrigt (ikke overraskende) af med et par bemærkninger om, at Danmark også skal fortsætte med at presse på for sikre, at især Strasbourg ikke står i vejen for, at kriminelle udlændinge kan udvises af Danmark (s. 39-40).

Det måske mest kontroversielle ved udspillet er dog forslaget om at fjerne retten til at søge asyl på dansk territorium (retten til såkaldt ”spontan asyl”) og i stedet oprette et dansk modtagecenter uden for Europa, hvor al asylbehandling fremover skal foregå. Personer der opfylder betingelserne for at få asyl skal opnå beskyttelse via UNHCR i den stat, hvori modtagecenteret er placeret, mens personer, der ikke opfylder betingelserne for at få asyl sendes tilbage til deres oprindelsesland. En asylansøgning i Danmark skal altså ikke længere føre til ophold i Danmark. Til gengæld åbner S så op for, at Dammark i stedet vil tage kvoteflygtninge via FN. Hvor mange kvoteflygtninge S vil tage står der ikke noget om.

Til gengæld for at huse det danske modtagecenter vil den konkrete ikke-europæiske stat bl.a. modtage direkte tilskud og målrettede investeringer i vækst og job (s. 13). Udspillet foreslår en ”omfattende reform af dansk udviklingsbistand, der inden for den nuværende samlede ramme fordobler bistanden til nærområderne” (s. 22). Intentionen er, at der skal ske en omprioritering af bistanden, så den i højere grad ydes til ”de lande, der har taget imod mange flygtninge” (s. 25). De midler, der spares ved at spontane asylansøgninger ikke længere skal vurderes i Danmark, skal anvendes på en øget indsats i nærområderne og på udviklingsbistand (s. 25).

Det fremgår af udspillet, at asylbehandlingen i modtagecenteret skal efterleve Danmarks internationale forpligtelser. Der står bl.a. på s. 13, at ”Danmark skal overholde de internationale konventioner, vi har skrevet under på”, og at modtagecenteret ”tilrettelægges på en måde, der overholder dansk ret og internationale regler”. Det nævnes også, at ”sikkerheden og behandlingen af asylsager i modtagecentret skal være i overensstemmelse med danske standarder og retssikkerhed”. Det er imidlertid ikke klart, hvad der konkret menes med begreber som ”dansk ret”, ”internationale regler” og ”danske standarder”. Hvilke dele af dansk ret henvises der til? Og hvilke internationale regler? Har S egentlig tænkt sig, at udlændingestyrelsen skal sende fuldmægtige til en lejr i Nordafrika? Og Flygtningenævnet med dertil hørende landsdommere? Afsnittet om modtagecenteret sluttes af med en bemærkning om, at ”den konkrete udformning af modellen skal tilrettelægges nærmere” (s. 13). Det er vist ikke nogen underdrivelse.

Et af de mest centrale juridiske spørgsmål er selvfølgelig, hvad der konkrete menes med, at Danmark skal ”oprette et modtagecenter uden for Europa”. Er det tanken, at centeret skal være ”dansk” på samme måde, som en ”dansk” militærbase i udlandet med dertil hørende aftaler med værtsstaten? Eller skal centeret være ”dansk” som en ”dansk” ambassade? Jeg noterer mig, at der ikke står, at centeret skal være underlagt dansk jurisdiktion. Det bemærkes dog, at ”modtagecenteret skal etableres i et såkaldt sikkert tredjeland efter aftale med regeringen i landet” (s. 13).

Det hedder endvidere i udspillet, at det ikke skal være muligt ”at søge asyl ved at møde op i modtagecenteret” (s. 13). Men det er jo ikke nødvendigvis bare noget, vi fra dansk side selv kan bestemme. Hvis det konkrete modtagecenter etableres på en sådan måde, at Danmark vil blive anset for at udøve ”jurisdiktion” i henhold til art. 1 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention over for enhver person, der opholder sig på/ kommer ind på centeret (og der skal ikke meget til efter EMD-praksis), så vil Danmark potentielt set også kunne ifalde ansvar efter bl.a. konventionens non-refoulement-forbud i art. 3.

Enhver der har fulgt den danske krigsdeltagelse i de sidste 15 år vil vide, at netop spørgsmålet om jurisdiktion og overdragelse af fremmede statsborgere til andre stater har redet det danske forsvar som en mare. Denne blogger har derfor også virkelig – som i VIRKELIG – svært ved at forstå, at S kan finde på at foreslå at oprette en egentlig ”dansk” lejr uden for Europa. Det vil være opskriften på en myriade af komplicerede retlige problemstillinger, der med statsgaranti vil få juristerne i de relevante ministerier til at få grå hår i hovedet. Lad mig i den forbindelse i al stilfærdighed foreslå socialdemokraternes topfolk, at de ved lejlighed lægger vejen forbi Øste Landsret, så de ved selvsyn kan se, hvordan det går i Iraksagen, hvor de danske domstole skal prøve at hitte ud af, hvornår danske myndighedspersoner ifalder et ansvar for at have været involveret i operationer, hvor fremmede statsborgere er blevet overdraget til en – mulig – risiko for overgreb.

Et velmenende råd herfra vil derfor være: Drop enhver tanke om at oprette en lejr med dansk jurisdiktion i Nordafrika. Drop det. Fuldstændig.

Hvis man fra dansk side absolut vil gøre alvor af planerne om at lade asylbehandling foregå uden for Europa, så vil det – som jeg ser det – da være mere smart at prøve at indgå en aftale med en stat i Nordafrika, der inden for en overskuelig fremtid til kunne komme i betragtning som et såkaldt ”sikkert tredje land”, hvortil man fra dansk side vil kunne overføre asylansøgere uden at komme i konflikt med forpligtelserne i Flygtningekonventionen og EMRK. Det vil i så fald være den pågældende stat og ikke Danmark og danske embedsfolk, der står for asylbehandlingen og Danmark vil så kunne bruge ressourcerne på at sikre, at den pågældende stat opbygger de fornødne kapaciteter og har de nødvendige incitamenter til at leve op til forpligtelserne i Flygtningekonventionen. Og ja, det vil naturligvis kræve et omhyggeligt arbejde med at indgå diverse former for aftaler om alt fra sagsbehandling og indkvartering til opholdsvilkår og monitoreringsmekanismer. Men sådan må det være, hvis vi skal tro Socialdemokraterne, når de siger, at de vil overholde Danmarks internationale forpligtelser.

Til sidst et par bemærkninger om udsigterne til, at dette her skulle være noget, som Danmark kan gøre på egen hånd. Det fremgår af udspillet, at ”Socialdemokratiets plan kan realiseres af Danmark alene”, selvom ambitionen er, at man kan gå sammen med flere lande i EU. Jeg kan levende forestille mig, at dansk enegang på dette område vil blive mødt med alt andet end high fives af diplomaterne i Udenrigsministeriet.

Men når det er sagt, så er det måske ikke så tosset set med internationale briller, hvis det er Danmark, der er ”first mover” på dette punkt. I modsætning til så mange andre stater, så tager vi jo rent faktisk vores internationale forpligtelser alvorligt og jeg tvivler ikke på, at de relevante ministerier vil gøre sig umage for at skrue den bedst mulige løsning sammen. Tyrkiet-aftalen viser i hvert fald, at der ikke er nogen garanti for, at en fælles EU-løsning bliver særlig køn.

Så hvis tiden virkeligt er kommet til, at der skal til at skabes best practices på “outsourcing” af asylbehandling – og det er der jo noget, der tyder på, at den er – så er det måske kun godt, at vi er med til at skabe dem?

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 6

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig i, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14) alene vedrører forholdene i Mogadishu og ikke generelt i det sydlige og centrale Somalia.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen kan påpege noget sted i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14), hvor domstolen forholder sig til forholdene i det sydlige og centrale Somalia uden for Mogadishu (jf. artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017).
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig med vurderingen fra asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp, og lektor Jesper Lindholm, Aalborg Universitet i artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan regeringen vil bringe den danske praksis i overensstemmelse med menneskerettighedsdomstolens praksis, som den er udtrykt i dommen i sagen Paposhvili mod Belgien m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke forpligtelser til en undersøgelse af behandlingsmulighederne i det modtagende land det giver de danske myndigheder i sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere dommen og oplyse, hvilke konsekvenser dommen får for frihedsberøvede udlændinges ret til at have mobiltelefoner hos sig og bruge dem til at telefonere, sende tekstbeskeder og gå på internettet.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om i hvilket omfang, der på baggrund af dommen Paposhvili mod Belgien fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 13. december 2016 blev foretaget en foreløbig vurdering af, om dommen gav anledning til at sætte verserende sager om humanitær opholdstilladelse i bero, mens ministeriet foretog den juridiske vurdering af dommens konsekvenser for dansk praksis for meddelelse af humanitære opholdstilladelser.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange sager Børnekontoret under Ombudsmanden er gået ind i af egen drift, siden Børnekontoret blev etableret i 2012.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oplysning om den danske regerings holdning med hensyn til at kræve udlevering af danske statsborgere, der pågribes som fremmedkrigere i lande som Irak og Syrien.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for hændelsen beskrevet i artiklen ”Politivold mod mor og søn” fra Dagbladet Arbejderen den 20. december 2017.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, at flytningen af medarbejdere fra Skattecenteret i Svendborg til Ribe ikke kommer til at betyde et omfattende kompetencetab på området, der vedrører værdipapirer.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at lov om digital post fra offentlige afsendere sikrer borgernes retssikkerhed, når der kan være forsinkelser på afsendt digital post til stat, regioner eller kommuner, og når det samtidig af § 10, stk. 1, fremgår, at digital post først anses for værende kommet frem, når meddelelsen er tilgængelig for adressaten. 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet: Udlevering til Rumænien gennemført på baggrund af en garanti fra de rumænske myndigheder om tilstrækkelige afsoningsforhold.
 • Institut for menneskerettigheder advarer FN om menneskeretlige problemer for patienter i psykiatrien i Danmark
 • Institut for menneskerettigheder: Manglende viden om forholdene i detentioner og anstalter i Grønland
 • Amnesty i ny rapport: Australien efterlader flygtninge i stor fare
 • Amnesty: Lars Løkke ude af sync med menneskerettighederne. Statsministeren tager Menneskerettighedsdomstolen som gidsel i forsøget på om at udvise nogle få kriminelle udlændinge.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Østre Landsret har afsagt dom i en sag om videregivelse af personfølsomme oplysninger på Facebook.