Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 7

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 138(Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.).
 • L 139 – (Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.)
 • L 145 – (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke af Europarådets medlemslande, der på linje med Danmark har vedtaget at gøre dommene fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gældende
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan ministeren ser samspillet mellem en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold og overvejelserne om at ophæve straffelovens racismeparagraf
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt logningsregler også gælder Europol Information System
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiuddannelsen i tilstrækkelig grad udstyrer polititjenestemænd med viden om forvaltningsret
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke forholdsregler vil myndighederne træffe for at undgå, at polititjenestemænd sætter skøn under regel og udsteder zoneforbud uden tilstrækkelig hensyntagen til individuelle forhold
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for, hvor stor en del af de cirka 6.600 unge, der i 2016 befandt sig i denne risikogruppe, der var omfattet af en foranstaltning efter lov om social service
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at få tilsendt det brev fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne til Justitsministeriet, der er omtalt i artiklen ”PET indsamler uden kontrol følsomme oplysninger om tusindvis af danskere”
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er Justitsministeriets vurdering, at et fagministerium skal have iværksat en fast procedure for løbende at kunne overvåge, om dansk ret til stadighed er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, med hvilket formål og forventning ministeriet generelt retter henvendelse til et fagministerium i forhold til nye domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår bør et fagministerium sætte sin sagsbehandling af et givent område i bero, hvis en storkammer afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol rejser en række spørgsmål
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for om diverse forslag vurderes at være konventionsstridige
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om der er udbredt indsatser til udsatte, hvor der har været risiko for, at de forværrer en situation, jf. side 29 i Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet
 • Børne- og socialministeren har besvare et spørgsmål om, at redegøre for antallet af civile søgsmål de seneste 5 år mod personer med psykiske funktionsnedsættelser på baggrund af episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om der ligger en politisk prioritering bag, at ministeren har valgt at udskyde regeringens udspil om socialt bedrageri fra 2017 til 2018, jf. ministerens udtalelse: »Regeringen vil også senere på året komme med et udspil, hvor vi styrker kontrollen og skærper straffen for socialt bedrageri« af 12. september 2017 fra BM.dk?
 • Uddannelses- og forskningsministeren har besvaret et spørgsmål  om begrebet ’social bedrageri’ indgår i socialrådgiveruddannelsen
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan antallet af personer som i dag er på hhv. førtidspension, fleksjobvisiterede og i ressourceforløb fordeler sig på herkomst
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om en ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen
 • Skatteministeren har udleveret talepapir fra samrådet den 30. november 2017 om skattelækket ”Paradise Papers”
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for de foreløbige konsekvenser af Panama Papers
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om status på udlodningen af midler, der er afsat til behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med alkoholmisbrug
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om status for implementering af reglerne om ligestilling i ledelserne
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man er nået frem til den valgte tolkning af Almenboliglovens § 61a hvad angår den konkrete opgørelsesmetode for ghettokriterierne

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 2

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Torsdag den 11. januar klokken 12:00-13:00: Folketingets Udlændinge- og integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i åbent samråd om humanitære opholdstilladelser. Baggrunden er, at Radio24syv i efteråret 2017 beskrev, at ministeriet stadig følger den praksis på området, som var gældende før Paposhvili-dommen, der blev afgjort ved Menneskerettighedsdomstolen den 13. december 2016.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om sin kommentar til artikel i Fagbladet 3F: ”Over 9.000 afvist sidste år: Svaret er “nej” i halvdelen af alle arbejdsulykke-sager”.
 • Udlændige- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om sit talepapir fra samrådet den 14/12-17 om danske domstoles henvisninger til den Europæiske Menneskerettighedskonvention i udvisningssager.
 • Udlændige- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan de retssikkerhedsmæssige garantier for børn er sikret i det fremsatte lovforslag om ændring af udlændingeloven m.v.
 • Udlændige- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man fremadrettet vil håndtere spørgsmålet om bevisbyrde, hvis man mister sin rejselegitimation.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Udlændinge- og integrationsministeriet har skrevet enopfølgning på Paposhvili-dommen. I dommen redegjorde Domstolen for første gang for de tilfælde, hvor udsendelse af en alvorligt syg udlænding, selvom døden ikke er nært forestående, vil rejse spørgsmål i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

Relevant retssikkerhed – nyheder uge 33

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER
Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Relevant retssikkerhed – nyheder uge 32

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

·       Human Rights Watch skriver: ”Venezuela is Imploding. These Citizens Were Desperate to Escape.

Advokatrådets journalistpris 2017

JOURNALISTPRISEN 2017

 

Advokatrådets Journalistpris 2017 til Politiken-journalist

 

Frank Hvilsom fra dagbladet Politiken modtager Advokatrådets Journalistpris 2017. Prisen, som er på 20.000 kroner, er en anerkendelse for at kunne give komplicerede retspolitiske emner liv.

 

Ved valget har Advokatrådet lagt vægt på, at Frank Hvilsom med sine bredere og ofte funderende artikler er med til at skabe debat indenfor det retspolitiske område.

 

Advokatrådet har blandt andet lagt vægt på, at Frank Hvilsom er lyttende og en journalistisk fighter, der ikke giver op, selvom emnet kan være svært tilgængeligt og måske ikke indeholder præcis den case eller den knivskarpe nyhed, som journalister sædvanligvis efterspørger. Han har en særlig interesse for mennesket bag retssystemet, og de konsekvenser, som manglende retssikkerhed har for den enkelte.

 

Frank Hvilsoms historier spænder vidt: Fra klassiske reportager til de undersøgende projekter, hvor han ind imellem lader bilerne med blå blink køre forbi for at tage et spadestik dybere i de sager, hvor retssikkerhed er på spil. Journalistik handler om at lade os se de andre. At se hvordan vores valg påvirker deres liv, for det er først der, vi kan se os selv.

 

Hans grundighed er sjælden i en tid med stort nyhedsflow. Det har vi blandt andet set i forbindelse med Advokatrådets rapport Retssikkerhed i Grønland, hvor han dels afsøgte mange hjørner af problematikken, dels ikke gav op, selvom det ikke var muligt at underbygge artiklen på traditionel vis med en case.

 

Frank Hvilsom var nomineret til Journalistprisen af tre uafhængige parter. Prisen blev overrakt i forbindelse med Advokatmødet den 19. maj 2017 i Odense.

 

Trylleri i Den Røde Bygning

En af overraskelserne i går i det store Omfordelingscirkus, som den årlige finanslov jo dybest set er, er idéen om at sætte salærerne til beskikkede forsvarsadvokater og advokater beskikket i medfør af en fri proces bevilling ned. Man har regnet sig frem til at kunne spare godt 15 mio. kr. på den konto og begrunder i finanslovsforslaget den mærkværdige manøvre med, at de vejledende (ja, vejledende takster) for domstolenes salærfastsættelse har udviklet sig mere end den almindelige prisudvikling i samfundet. Takster, som i øvrigt har været genstand for forhandling imellem advokaterne og domstolene år efter år efter år…..

Nu ved ingen (bortset fra tryllekunstnerne i Den Røde Bygning) hvor mange år deres  regnestykke går tilbage i tiden. Men går man fx bare 20 år tilbage vil man kunne se, at der på dette område har været et stor efterslæb, som man delvist har forsøgt at indhente i de senere år, så derfor er det vanskeligt at forstå det regnestykke, som finanslovsforslaget bygger på.

Og så er det værd at understrege, at en timetakst på 1.700 kr. altså ikke er lig med forsvarsadvokatens timeløn. Af det takstmæssige beløb skal bl.a. afholdes udgifter til kontorets drift, herunder husleje og aflønning af personale, ligesom advokaten har pligt til at tegne ansvarsforsikring, gennemføre obligatorisk efteruddannelse etc. Og bliver man dømt i en straffesag skal man i øvrigt selv betale sin forsvarers honorar. Statskassen lægger bare ud og inddriver efterfølgende pengene hos den dømte (hvis man kan).

Denne del af finanslovsforslaget er en misforståelse og finder forhåbentlig ikke vej igennem Folketinget. Det indeholder en risiko for at gøre hvervet som beskikket advokat i straffesager og civile sager for et lavstatusområde til skade for u- eller mindrebemidlede borgere. Det kan man i et retssamfund ikke være tjent med. Det er en ommer!

Relevant Retssikkerhed – nyheder uge 31

Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder

 

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Politiets opgørelse over den midlertidige stikprøvevise grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse viser, at antallet af personer der er nægtet indrejse eller afvist er det højeste i 25 uger. Antallet af personer sigtet for menneskesmugling er det højeste i 23 uger. Se hele opgørelsen her.
 • Advokatrådets formand Peter Fogh har i et brev d. 3. August 2016 rettet kritik af det generelle forbud mod at medbringe mobiltelefoner mv. i Kriminalforsorgens institutioner. Læs mere om kritikken her.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Article19 kritiserer nyt tysk lovforslag vedrørende overvågning af udenlandske borgere uden retskendelse for at true ytringsfriheden. Læs mere om lovforslaget her.

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 31

Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder

 

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

 • ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Relevant Retssikkerhed – nyheder uge 30

Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder uge 30

 

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NATIONALE NYHEDER

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Retssikkerhed i Grønland

Advokatrådet har valgt at sætte fokus på retssikkerheden i det grønlandske retsvæsen i en rapport, der forventes færdig i slutningen af 2016. Projektet er støttet af Dreyers Fond.

Baggrunden for projektet er, at det efterhånden er 12 år siden, at Den Grønlandske Retsvæsenskommission afgav sin betænkning, og at Advokatrådet fundet det hensigtsmæssigt at foretage et ”service-eftersyn” af visse dele af retssikkerheden i det grønlandske justitsvæsen, blandt andet i lyset af de lovændringer, som blev gennemført i 2010 i forlængelse af kommissionens forslag.

Advokatrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som med inddragelse af advokater baseret i Grønland, relevante grønlandske myndigheder og organisationer samt myndigheder og politikere i Danmark skal identificere eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen. Hvis væsentlige retssikkerhedsmæssige udfordringer identificeres, skal arbejdsgruppen komme med anbefalinger til, hvordan de løses.

Arbejdsgruppen har i april været i Grønland for at holde en række møder med de relevante parter i Grønland – blandt andet advokaterne, domstolene, Kriminalforsorgen, Inatsisartut, Naalakkersuisut og NGO’er.

Endvidere er der afholdt en række tilsvarende møder med de relevante parter i Danmark.

På baggrund af de indsamlede oplysninger udarbejdes en rapport med anbefalinger til, hvordan eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer kan løses. Advokatrådets rapport forventes som nævnt færdig og klar til offentliggørelse i slutningen af 2016.

Arbejdsgruppen består af advokat Martin Lavesen, medlem af Advokatrådet, advokat Iben Winsløw, medlem af Advokatrådet, advokat Jens Klokhøj, medlem af Advokatrådet, advokat Peter Schriver, formand for Grønlands Advokatforening og medlem af bestyrelsen for Advokatsamfundets 1. kreds, monitoreringschef Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder, generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, og afdelingschef Nicolai Pii, Advokatsamfundet.

Eventuelle synspunkter, forslag, idéer mv. kan sendes til arbejdsgruppen via Advokatsamfundet.

 

Retssikkerhed i Grønland

I 2004 afgav Den Grønlandske Retsvæsenskommission efter 10 års arbejde sin betænkning om det grønlandske retsvæsen, og kommissionens forslag blev efterfølgende gennemført lovgivningsmæssigt ved vedtagelsen af en ny kriminallov og retsplejelov for Grønland i 2010.

Der har efterfølgende været fokus på især sagsbehandlingstiderne ved de grønlandske retter, ligesom ordningen med nedsendelse af dømte til Anstalten ved Herstedvester, som var et særligt opmærksomhedspunkt for kommissionen, er blevet kritiseret.

På den baggrund og da det efterhånden er 12 år siden, at kommissionen afgav sin betænkning på grundlag af et omfattende udrednings- og analysearbejde, har Advokatrådet fundet det hensigtsmæssigt at foretage et ”serviceeftersyn” af visse dele af retssikkerheden i det grønlandske justitsvæsen.

Advokatrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave med særlig inddragelse af de i Grønland baserede advokater og relevante grønlandske myndigheder og organisationer at identificere eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen. Hvis der identificeres væsentlige retssikkerhedsmæssige udfordringer skal arbejdsgruppen komme med anbefalinger til, hvordan disse udfordringer kan løses.

Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter for Advokatrådet, Institut for Menneskerettigheder samt Advokatsamfundets Sekretariat, er i Grønland den 12. – 15. april 2016 for at afholde en række møder med personer, advokater, myndigheder og organisationer for at høre deres opfattelse af eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen.

Projektet er finansieret af Dreyers Fond. 

 

 

Digitaliseringens velsignelser eller….?

Igennem mere end 20 år er der blevet ”sat strøm til papir” i forbindelse med den omfattende digitalisering af det danske samfund. Ambitionerne er og har været store om at gøre journaler, selvangivelser og skemaer til det offentlige brugervenlige og sikre. Men hvad med retssikkerheden? Kan den følge med ambitionerne om at digitalisere stat og forvaltning. Skal digitaliseringen tilpasse sig forvaltningsloven eller omvendt? Meningerne og faldgruberne er mange om disse spørgsmål, som næppe nogen sinde før har været så aktuelle, som de er i dag.

Advokatrådet havde på sit møde den 4. februar 2016 besøg af direktør hos Folketingets Ombudsmand, Jonas Bering Lisberg, og direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle-Petersen, til en nærmere drøftelse af udfordringer, gevinster, bekymringer og effektiviseringer ved den omfattende digitalisering af Danmark.

Mødet var samtidig startskuddet til en debat om emnet, som Advokatrådet har taget hul på i det nyeste nummer af magasinet Advokaten, hvor digitaliseringen gås efter i sømmene med bistand fra tre eksperter: Jonas Bering Lisberg, professor Niels Fenger, Københavns Universitet, og Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

Se nærmere på www.advokatsamfundet.dk