Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 13

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Borgerretsfonden har sendt invitation til symposiet “Datasvigt i det offentlige?” den 5. april 2018, kl. 10.00 – 13.30 i Fællessalen på Christiansborg

NYE LOVFORSLAG

 • Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening).
 • Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager).
 • Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.)
 • Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension. (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for hver enkelt kommunes egen angivelse af sagsbehandlingsfristerne sammenholdt med den faktiske (gennemsnitlige) sagsbehandlingstid i afgørelser om servicelovens § 42 om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
 • Børne- og socialministerens talepapir fra høringen den 21. marts 2018 om anbringelser og anbragte børn i plejefamilier.
 • Social-, indenrigs- og børneudvalget har sendt præsentationer fra udvalgets høring om anbringelser og anbragte børn i plejefamilier onsdag den 21. marts 2018
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om tvangsfjernelse og -flytning af børn og politiets bistand.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan hun vil sikre, at kommunerne lever op til vedtagelsesteksten (V 23 om barnets reform, folketingsåret 2016-17), som bl.a. understreger, at udsatte børn, unge og deres familier skal have den hjælp, som de er berettiget til efter loven, og særligt, at de selv skal kunne vælge deres bisidder.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan hun vil sikre, at der i anbringelsessager sker den lovpligtige partshøring.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere de fortroligt omdelte bilag SOU alm. del – bilag 59, 169 og 172 i anbringelsessagen vedr. M.L.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvad den enkelte borger med et handicap, f.eks. diabetes, kan gøre for at sikre sin ret til en individuel og konkret vurdering af vedkommendes behov for hjælpemidler.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om en kommune i overensstemmelse med loven kan lave massekonverteringer af hjælpemidler uden forudgående at have foretaget en konkret og individuel vurdering af de enkelte borgeres hjælpemiddelbehov.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om en borger med et handicap skal partshøres, hvis kommunen beslutter sig for at ændre vedkommendes bevilling af hjælpemiddel.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, det er rimeligt, at en vurdering fra en sundhedsfaglig person, der kender en handicappet borgers individuelle behov godt, kan tilsidesættes af en person ansat ved kommunens bevillingskontor.
 • Børne- og socialministeren har sendt afrapportering af serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om der i overensstemmelse med gældende regler kan ske en ændring i en hjælpemiddelsbevilling midt i en aftaleperiode, når det allerede bevilgede hjælpemiddel stadig er i produktsortimentet hos den leverandør, der har aftalen.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om en redegørelse der beskriver, hvordan visitationen foregår til krisecentrene i Københavnsområdet og i landet som helhed.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om den nye obligatoriske indsamling af data og hvad der vil indgå i det statistiske materiale.
 • Justitsministeren har besvaret spørgsmålet: Er ministeren enig med Liberal Alliances Ungdoms udenrigsordfører, Marcus Danielsson, i, at danske statsborgere, der pågribes i Irak eller Syrien som mistænkte for at være IS-krigere, bør overføres til retsforfølgning i Danmark for at sikre en retfærdig rettergang?
 • Justitsministeren har orienteret om politiets beregning af varigheden af visse indrejseforbud.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om Justitsministeriet enig med Institut for Menneskerettigheder i konklusionen på instituttets analyse af de danske udvisningsregler, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for at stramme de danske udvisningsregler også inden for rammerne af internationale konventioner.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan redegøre for, om den forpligtelse Danmark har til at yde vederlagsfri tolkebistand, hvis den anklagede ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten.
 • Retsudvalget har sendt Invitation til interparlamentarisk møde om ”Implementering af databeskyttelsespakken – på tærsklen til dens anvendelse” i Europa-Parlamentet i Bruxelles den 15. maj 2018
 • Borgerretsfonden har sendt invitation til symposiet “Datasvigt i det offentlige?” den 5. april 2018, kl. 10.00 – 13.30 i Fællessalen på Christiansborg
 • Udenrigsministeren har orienteret om retsakter vedrørende EU’s terrorlister.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om brug af administrative bøder.
 • Notat om Kommissionens åbningsskrivelse af 24/1-18 om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettes iht. Hvidvaskreguleringen
 • Skatteministeren har orienteret om SKATs, Skatteankestyrelsens og Spillemyndighedens årsrapporter for 2017.
 • Statsrevisorernes beretning 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan personer med dansk opholdstilladelse informeres om afgørelsen i sager, hvor de danske udlændingemyndigheder beslutter, at der skal ske inddragelse af opholdstilladelsen.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang danske myndigheder har sikkerhed for, at alle de personer, der har fået inddraget deres danske opholdstilladelse begrundet i personernes deltagelse i kamphandlinger som fremmedkrigere i Irak eller Syrien.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, findes der blandt de sager, eksempler på, at de pågældende må formodes ikke at have været tilsluttet ISIS eller andre salafistiske organisationer, men derimod ISIS‘ modstandere – f.eks. kurdiske styrker.
 • Retsudvalget har sendt Publikation: Den Uafhængige Politiklagemyndigheds årsberetning for 2017.
 • Retsudvalget har sendt præsentationer fra møde den 20. marts 2018 med justitsministeren om evalueringen af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Europarådet Preventing ill-treatment during police custody and pre-trial detention. The Danish Chairmanship of the Council of Europe’s Committee of Ministers is organising a seminar in Copenhagen on 22 and 23 March to discuss ways to strengthen the prevention of torture and ill-treatment during police custody and pre-trial detention, the time when persons are most at risk from being ill-treated.
 • EU-domstolen Statistik over retssagerne 2017: antallet af indbragte sager oversteg på ny 1 600
 • FN’s højkommissariat for menneskerettigheder: UN report details extensive human rights violations during protracted state of emergency in Turkey
 • Article 19: Proposed “fake news” bill in Malaysia is a threat to freedom of expression
 • Amnesty: New Supervision Law in China a systemic threat to human rights

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Højesteret har afgjort en sag om en kommune havde krænket Den Europæiske Menneskerettigheds­konvention ved ikke rettidigt at have iværksat foranstaltninger over for en gerningsmand, som begik seksuelle overgreb mod hans børns kammerater, og gerningsmandens familie.
 • Højesteret har afgjort en sag om udvisning i en sag om voldtægt.
 • Højesteret har afgjort at udsagn i en annonce fra Dansk Folkeparti ikke var injurierende.
 • Vestre Landsret har afsagt dom i den første sag i landsretten om deling af sexvideo.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *