Højesterets hegnspæle over for EU Domstolen

Højesteret afsagde i starten af december 2016 en meget interessant dom – den såkaldte Ajos dom – der efter min mening sætter store hegnspæle op i et af tidens hotte emner, nemlig forholdet imellem dansk ret og EU retten. Derfor kan det også undre, at dommen ikke har fået mere omtale. Muligvis skyldes det, at stoffet er enormt kompleks og svært at forstå. Selv for en trænet jurist kan det give problemer. Jeg vil her alligevel forsøge at foretage en letspiselig og simpel analyse af en dom, der fylder 47 sider, og hvor Højesteret for første gang udtrykkeligt har afsagt en dom i strid med EU retten.

Som i en god avisartikel – men stik imod den juridiske metode – vil jeg starte med konklusionerne for derefter at fremføre faktum og argumenter.

Efter min opfattelse er Ajos dommen en ren armlægning imellem Højesteret og EU Domstolen. En styrketest som Højesteret – i hvert fald i første omgang – har vundet. Det er velkendt, at man altid må have to perspektiver for øje, når man fortolker EU retten og beskæftiger sig med forholdet imellem dansk ret og EU ret. Den simple opfattelse er EU perspektivet, hvorefter EU Domstolen allerede i 1964 med Costa mod Enel sagen fastslog EU rettens forrang. En opfattelse der endda kan udstrækkes til, at der også er forrang for medlemsstaternes forfatninger. Denne opfattelse er ikke anerkendt i Danmark, da suverænitetsoverladelsen – og dermed EU’s kompetence – er afgrænset af grundloven. Allerede fordi grundlovens § 20 ikke gør det muligt at overdrage en så vidtgående kompetence til EU, jf. bl.a. U 1998.800 H (Maastricht dommen) kan EU retten altså ikke have forrang over grundloven. Det tilkommer ikke ”rigets myndigheder” at bryde grundloven, hvorfor det heller ikke kan overlades til EU at gøre det. Det afgørende ud fra et dansk perspektiv er derimod en simpel – men til tider vanskelig – analyse af, hvad der er overladt af suverænitet i tiltrædelsesloven, som er vedtaget i henhold til grundlovens § 20. Højesteret har i Ajos sagen sat en stor fed streg under dette dualistiske udgangspunkt for forholdet imellem dansk ret og EU retten. Der er således sat en solid hegnspæl op som bolværk imod EU rettens forrang.

Min påstand om hegnspælen baserer jeg på det faktum, at Højesteret i Ajos sagen trodsede EU Domstolens klare svar på en præjudiciel forelæggelse. EU Domstolen mente, at Højesteret – såfremt man ikke igennem EU konform fortolkning kunne nå til et passende resultat – måtte undlade at anvende en klar dansk lovbestemmelse i funktionærloven, idet bestemmelsen måtte vige for det almindelige EU retlige princip på traktatniveau om forskelsbehandling på baggrund af alder.

Højesteret valgte meget modigt at trodse EU Domstolens klare tilkendegivelse af EU rettens indhold i den præjudicielle forelæggelse. Efter en nøje analyse af princippet om forskelsbehandling og tiltrædelsesloven fandt Højesteret ikke hjemmel i tiltrædelsesloven til at undlade at anvende bestemmelsen og frifandt arbejdsgiveren Ajos for at betale en fratrædelsesgodtgørelse, hvilket var i overensstemmelse med den daværende klare danske retstilstand i funktionærlovens § 2 a, stk. 3, men altså ifølge EU Domstolen i direkte modstrid med EU retten.

De 8 ud af 9 dommere udtaler ganske simpelt: ”Hvis Højesteret i denne situation skulle undlade at anvende bestemmelsen, ville Højesteret handle uden for rammerne af sin beføjelse som dømmende magt”. Efter min opfattelse altså en henvisning til grundlovens § 3, hvorefter Højesteret er en del af den dømmende magt og ikke den lovgivende magt. En gennemførelse af dette og andre EU retlige principper i dansk ret – eller blot det forhold at bringe retstilstanden på dette enkelte område i overensstemmelse med EU retten – kræver således en dansk lov og efter omstændighederne en lov, der er vedtaget efter forskrifterne i grundlovens § 20.

Der er i høj grad tale om en konfrontation imellem to måder at anskue vores EU retlige forpligtelser på. Højesteret holder sig til den danske stringente juridisk metode, herunder ved fortolkning af tiltrædelsesloven. EU Domstolen ser i stedet sin rolle som at integrere og lade egne domstolsskabte principper føre til en ensartet retstilstand i medlemsstaterne.

Dommen rejser grundlæggende spørgsmål om bl.a. anvendelsen af princippet om EU konform fortolkning, den direkte horisontale virkning af generelle EU retlige principper (se mere nedenfor) og mere generelt om grænserne for EU Domstolens dynamiske fortolkningsstil.

Det spændende bliver nu om det afføder reaktioner fra EU systemet i form af Kommissionen eller Domstolen selv. Men mon ikke de begge har nok at se til, og at sejren i denne omgang går til Højesteret? Under alle omstændigheder er ballet åbnet og enhver jurist bør købe sig indgangsbilletter og holde sig til i den kommende tids debat i det juridiske miljø i både ind- og udland.

—————

For den mere nørdede jurist er min egen subjektive udlægning og grove gennemgang af nogle af de væsentlige faktuelle omstændigheder:

Ajos dommen blev afsagt af Højesteret tirsdag den 6. december 2016. Der er tale om en sag, der er anket fra Sø- og Handelsretten, hvor Højesteret tager stilling til resultatet af en præjudiciel forelæggelse for EU domstolen. Altså en anmodning fra en national retsinstans til EU-Domstolen om at afklare fortolkningen eller gyldigheden af en fællesskabsregel.
I sin essens handler sagen om, at en arbejdsgiver – Ajos – den 25. maj 2009 opsiger en medarbejder efter 25 års ansættelse og ikke udbetaler en fratrædelsesgodtgørelse, fordi arbejdsgiveren henholder sig til en dagældende bestemmelse § 2 a, stk. 3, i funktionærloven, hvorefter en fratrædelsesgodtgørelse bortfaldt, ”hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år”. Spørgsmålet er grundlæggende set om det er korrekt, at Ajos er fritaget for denne fratrædelsesgodtgørelse eller ej.

Afgørelsen heraf beror i første omgang på, om det er muligt at fortolke de dagældende regler i funktionærloven på en måde, der er i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivet som fortolket af EU-Domstolen i Ole Andersen-sagen (Højesteretsdom fra januar 2014 (UfR 2014.1119), der angik offentlige arbejdsgivere), eventuelt ved at anvende de regler i forskelsbehandlingsloven, der er fastsat til gennemførelse af beskæftigelsesdirektivet. Er dette ikke muligt, skal der tages stilling til, om et EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder fører til, at Ajos ikke kan støtte ret på den dagældende bestemmelse i funktionærlovens § 2 a, stk. 3.

I forhold til den direktiv konforme fortolkning konkluderede Højesteret, at der foreligger en contra legem situation, hvilket ikkebærer, at det ikke er muligt at fortolke den dagældende bestemmelse i funktionærlovens § 2 a, stk. 3 i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivet.

Højesteret bemærkede bl.a., at pligten til fortolkning ikke kan tjene som grundlag for en fortolkning contra legem af national ret. Højesteret har gentagne gange taget stilling til forståelsen af den dagældende § 2 a, stk. 3 i funktionærloven. Der var således en klar retstilstand, hvorefter arbejdstageren i den foreliggende situation ikke var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, og at det ikke vil være muligt ved anvendelse af de fortolkningsmetoder, der er anerkendt i dansk ret at anlægge en fortolkning af funktionærlovens dagældende § 2 a, stk. 3, der kan bringe bestemmelsen i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivet som fortolket ved EU-Domstolens dom i Ole Andersen-sagen

Højesteret bemærker i tilknytning hertil, at der ikke er grundlag for at anvende forskelsbehandlingslovens § 1 med forrang for funktionærlovens § 2 a, stk. 3, og på den måde opnå en direktivkonform fortolkning. Højesteret lægger herved vægt på, at lovgivningsmagten ved gennemførelsen af beskæftigelsesdirektivets regler om aldersdiskrimination ved lov nr. 1417 af 22. december 2004 har lagt til grund, at direktivets regler ikke medførte behov for ændringer af funktionærlovens § 2 a, jf. pkt. 5.2 i bemærkningerne til lovforslaget (Folketingstidende 2004-05, 1. samling, tillæg A, L 92, s. 2701).

Der foreligger således en contra legem situation, hvilket indebærer, at det ikke er muligt at fortolke den dagældende bestemmelse i funktionærlovens § 2 a, stk. 3, i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivet.

Det er der i sig selv ikke noget odiøst i. Der er ikke noget nyt i det forhold, at Højesteret ikke kan anlægge en direktiv konform fortolkning pga. contra legem. Se eksempelvis U 2014.914 H om erstatningsferie ved sygdom under ferie, hvor Højesteret nåede til samme resultat.

Spørgsmålet er herefter om et princip imod forskelsbehandling på grund af alder kan føre til et andet resultat. EU domstolen er temmelig klar i sin dom af 19. april 2016 – som svar på den præjudicielle forelæggelse – hvorefter princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder tillægger private en subjektiv ret – også i en tvist imellem private (altså såkaldt horisontal virkning). Princippet pålægger den forelæggende ret – altså Højesteret – at undlade at anvende bestemmelsen i funktionærloven.

8 ud af 9 dommere udtaler i den forbindelse, at princippet om forskelsbehandling på baggrund af alder er et almindeligt EU retligt princip på traktatniveau, der ifølge EU Domstolen har sin oprindelse i forskellige internationale konventioner og i medlemsstaternes fælles forfatningsretlige traditioner, men kæder det ikke op på en nærmere bestemt traktatbestemmelse i de EU traktater, som Danmark har tiltrådt igennem tiltrædelsesloven. En sådan situation er ikke forudset i tiltrædelsesloven.

Det er endvidere velkendt og også forudset i tiltrædelsesloven, at EU-Domstolen kan udvikle og fastslå generelle principper, der har deres oprindelse i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og tilsvarende traktater og i medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner. Sådanne generelle principper er imidlertid efter tiltrædelsesloven ikke umiddelbart anvendelige i Danmark, og de kan således ikke påberåbes i tvister mellem private.

Princippet er godt nok at finde i charteret, men det retter sig imod EU’s organer og medlemsstater og indebærer ifølge den gængse forståelse ikke retlige forpligtelser for borgerne.

Der er ganske simpelt ikke hjemmel i tiltrædelsesloven til at undlade at anvende bestemmelsen, sådan som EU Domstolen har krævet.

Hvis Højesteret i denne situation skulle undlade at anvende bestemmelsen, ville Højesteret handle uden for rammerne af sin beføjelse som dømmende magt.

 

Brexit: Det juridiske grundlag for udtrædelsesprocessen

Den 23. juni 2016 stemte knap 52 % af den britiske befolkning nej til fortsat medlemskab af EU og sendte dermed det europæiske projekt til tælling. Siden har politikere, akademikere, embedsmænd og menigmand i hele Europa forsøgt at danne sig et overblik over de mere konkrete konsekvenser af den britiske beslutning for både UK og de øvrige EU-lande. På nuværende tidspunkt er de fleste spørgsmål stadig ubesvarede, bl.a. fordi ”Leave”-siden ikke forud for afstemningen var blevet enige om en konkret strategi for selve exit-processen, fordi Camerons varslede tilbagetræden til oktober har medført, at afgørende beslutninger om en sådan strategi er blevet udskudt, og fordi det er første gang, at art. 50 i EU-Traktaten (EUT) om en medlemsstats frivillige udtræden af EU skal bringes i anvendelse.

 

Formålet med dette indlæg er at give et kort overblik over det juridiske grundlag for udtrædelsesprocessen i EUT art. 50 og enkelte, centrale juridiske spørgsmål forbundet hermed.

 

Baggrund for bestemmelsen

 

Art. 50 blev indsat i EU-Traktaten ved Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009. Forud herfor indeholdt traktaterne ingen bestemmelser om et lands frivillige udtræden af Unionen, og der er da heller ingen fortilfælde lig den aktuelle situation i UK. Det der kommer tættest på er, da Grønland i 1985 efter en vejledende folkeafstemning valgte at træde ud af Unionen (da: EF), hvilket teknisk blev gennemført ved at begrænse traktaternes territoriale anvendelsesområde for det danske rigsfællesskab via den almindelige procedure for traktatændringer (nu: art. 48 TEU).

 

Andre muligheder for exit?

 

”Leave”-siden i UK har fremført det synspunkt, at art. 50 EUT-proceduren ikke er den eneste mulige måde, hvorpå landet kan melde sig ud af EU, idet en udtræden også kan ske på baggrund af den almindelige procedure for traktatændringer (som blev benyttet i forhold til Grønland), eller bestemmelsen i art. 54 i Wienerkonventionen om Traktatretten, der indeholder den almindelige folkeretlige regel om en stats tilbagetræden fra en traktat.

 

Som det er argumenteret andetsteds, synes ingen af disse alternative procedurer at være juridisk holdbare, da EU-retten nu (i modsætning til i 1985, da Grønland trådte ud) indeholder en bestemmelse, der specifikt regulerer proceduren for et lands udtræden, og da der i lyset af EU-Domstolens praksis de senere år ikke er juridiske holdepunkter for at argumentere for, at EU’s særegne, supranationale retsorden skulle vige for de almindelige folkeretlige regler på dette område. I øvrigt er det ikke ganske klart, hvorfor disse alternative procedurer skulle være at foretrække frem for art. 50 TEU, da udtræden efter begge (i modsætning til art. 50 TEU) forudsætter enstemmighed blandt/samtykke fra samtlige øvrige EU-lande.

 

Det er i øvrigt ikke muligt for de andre 27 EU-lande egenhændigt at smide UK ud af EU, da traktaterne alene indeholder hjemmel til midlertidigt at suspendere en medlemsstat, der groft og vedvarende overtræder Unionens grundlæggende værdier (art. 7 EUT).

 

Art. 50’s indhold

 

Bestemmelsen fastslår, at enhver medlemsstat kan beslutte at udtræde af EU i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser. Den interne forfatningsretlige procedure for beslutningen om at udtræde (regeringsbeslutninger, lovgivningstiltag, inddragelse af parlamentet og folkeafstemninger etc.) er dermed et rent nationalt (britisk) anliggende.

 

Herudover foreskriver art. 50 EUT en udtrædelsesprocedure i fire trin:

 

 1. Meddelelse til Det Europæiske Råd: Art. 50 aktiveres ved, at UK giver meddelelse om, at landet ønsker at udtræde af EU. Meddelelsen skal gives til Det Europæiske Råd, der er EU’s øverste politiske organ bestående af medlemsstaternes stats- og regeringschefer (”topmøderne”). Alene UK kan aktivere art. 50 (se lige ovenfor). De øvrige EU-lande/EU’s institutioner har ingen mulighed for at iværksætte udtrædelsesproceduren.
 2. Forhandlingsmandat til Kommissionen: Aftalen om UK’s exit skal på EU’s vegne (formentlig) forhandles på plads af Kommissionen på baggrund af (politiske) retningsliner fra Det Europæiske Råd og forhandlingsmandat fra Rådet.
 3. Selve forhandlingerne: Forhandlingerne mellem Kommissionen og UK om udtrædelsesaftalen skal følge proceduren i art. 218, stk. 3 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), der er den almindelige procedure for forhandlinger om internationale aftaler med tredjelande.
 4. Godkendelse af udtrædelsesaftalen: Udtrædelsesaftalen skal godkendes af Europa-Parlamentet (simpelt flertal) og Rådet (med kvalificeret flertal, jf. art. 238, stk. 3, litra b TEUF).

 

For så vidt angår tidshorisont bestemmer art. 50 TEU, at EU-retten ophører med at finde anvendelse på UK på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter udtrædelsesproceduren blev aktiveret (dvs. to år efter UK’s afgivelse af meddelelse om, at det ønsker at udtræde af Unionen). Bestemmelsen indeholder dog mulighed for, at Det Europæiske Råd (ved enstemmighed) og UK kan beslutte at forlænge to-års-fristen. De nuværende tilkendegivelser fra EU er, at udtrædelsesprocessen kan tage op til syv år.

 

Nærmere om udtrædelsesaftalen

 

Art. 50 TEU siger nærmest intet om det nærmere indhold af en udtrædelsesaftale. Bestemmelsen henviser alene til, at aftalen skal indeholde ”de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen” men anfører intet om, hvorvidt denne ”ramme” skal vedtages efter art. 50 TEU-proceduren eller en anden procedure. Det nærliggende spørgsmål er derfor, om udtrædelsesaftalen i tillæg til teknikaliteterne omkring en udtræden også skal indeholde bestemmelser om UK’s fremtidige relation til Unionen, eller om denne relation skal forhandles på plads ved en særskilt aftale.

 

Selv om dette spørgsmål stadig må betegnes som værende uafklaret, synes den herskende opfattelse at være, at der skal indgås en særskilt aftale om UK’s fremadrettede forhold til EU efter reglerne om indgåelse af internationale aftaler med tredjelande i art. 218 TEUF. Afhængigt af indholdet af en sådan aftale, kan spørgsmålet, om der skal forhandles en eller to aftaler på plads, have reel betydning for den tidsmæssige horisont for et Brexit. Hvor en udtrædelsesaftale efter art. 50 TEU (som nævnt ovenfor) kan vedtages med kvalificeret flertal i Rådet, skal en særskilt aftale om forholdet mellem UK og EU, der berører kompetence, der ligger hos medlemsstaterne (en såkaldt ”blandet aftale”), vedtages ved enstemmighed, og den kan først træde i kraft efter, at samtlige medlemsstater har ratificeret aftalen i overensstemmelse med deres forfatningsretlige bestemmelser – hvilket for flere landes vedkommende forudsætter folkeafstemning.

 

Kan UK vælge at ignorere EU-retlige forpligtelser forud for tidsfristens udløb?

Uanset hvornår art. 50 TEU bliver aktiveret, og hvorvidt EU og UK skal blive enige om en eller to aftaler, står det dermed klart, at et effektueret Brexit har lange udsigter. Det er derfor relevant at overveje, om UK har mulighed for på et tidligere stadium at undsige sig sine EU-retlige forpligtelser. Det kunne bl.a. tænkes at være tillokkende for britiske politikere at ignorere traktatbestemmelserne om Unionsborgerskabet og den fri personbevægelighed, der har givet anledning til kontroversiel retspraksis fra EU-Domstolen om EU-borgeres adgang til sociale ydelser og adgang til familiesammenføring med tredjelandsstatsborgere.

 

Det korte og enkle svar er, at det forfatningsretligt står UK frit for at beslutte, at landet helt eller delvist ikke længere vil leve op til sine EU-retlige forpligtelser. Dette kan ske blot ved at ophæve hele eller dele af the European Communities Act fra 1972. En sådan disposition vil imidlertid udgøre en klar krænkelse af EU-retten, som vil kunne have betydning ikke kun for de øvrige EU-landes overholdelse af EU-retten i forhold til UK men tillige for disse landes indstilling til forhandlingerne om UK’s fremtidige forhold til Unionen.

 

Kan UK fortryde?

 

Hverken den britiske folkeafstemning eller en britisk meddelelse om, at UK ønsker at udtræde af Unionen, er juridisk bindende for EU. Derfor ses der intet EU-retligt at være til hinder for, at UK fortryder, efter art. 50-proceduren er aktiveret. Virkningen heraf vil blot være, at udtrædelsesprocessen indstilles. Hvis landet fortryder, efter det er udtrådt af Unionen, følger det af art. 50, stk. 5 TEU, at en anmodning om nyt medlemskab skal behandles efter de almindelige kriterier og procedurer for medlemskab af EU i art. 49 TEU (hvilket bl.a. indebærer krav om samtykke fra Europa-Parlamentet og samtlige medlemsstaters ratifikation af medlemskabsaftalen).

 

For yderligere information om de juridiske overvejelser i forbindelse med et Brexit, se bl.a. EU-oplysningen, professor Steve Peers (University of Essex) og professor Kenneth Armstrong (University of Cambridge).

Reform af Dublin-forordningen og mulige konsekvenser for Danmark

I løbet af denne uge forventes Kommissionen at vedtage et forslag til reform af Dublin-forordningen, der som bekendt fastlægger kriterierne for, hvilken EU-medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en asylansøgning, der indgives i EU. I dette indlæg redegøres der først kort for baggrunden for og det forventede indhold af reformudspillet, hvorefter de mulige konsekvenser for Danmark af ændringer til Dublin-forordningen beskrives.

 

Baggrund og det forventede indhold af Kommissionens forslag

 

I dens nuværende udformning indeholder Dublin-forordningens kapitel III en liste af prioriterede ansvarskriterier, hvoraf det i praksis væsentligste kriterium (art. 13) identificerer det første EU-medlemsland, hvori en asylansøger er indrejst ulovligt fra et tredjeland, som værende ansvarlig for at behandle vedkommendes asylansøgning. Den ulovlige indrejse dokumenteres oftest ved hjælp af fingeraftryk optaget med hjemmel i Eurodac-forordningen. Hvis en asylansøger i en sådan situation rejser videre og søger asyl i et andet EU-land, er dette andet land berettiget til at sende asylansøgeren tilbage til det ansvarlige EU-land, som efter forordningen er forpligtet til at tilbagetage asylansøgeren.

 

Det er en kendsgerning og har været det i en årrække (også forud for den aktuelle asylkrise), at konsekvensen af ansvarskriterierne i Dublin-forordningen er, at de sydeuropæiske EU-lande pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Det har bl.a. resulteret i, at lande som Grækenland og Italien har haft store vanskeligheder ved i praksis at honorere den forudsætning om overholdelse af flygtninge- og menneskeretlige standarder, som forordningen forudsætter. Som følge heraf har først Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og senere EU-Domstolen sat en stopper for Dublin tilbagesendelser til Grækenland, der som bekendt har været første ankomstland for langt størstedelen af de asylansøgere, der er kommet til EU i løbet af asylkrisen. Realiteten er ganske enkelt, at Dublin-systemet på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at fungere efter hensigten, da det ikke er designet til at tage højde for menneskestrømme af de dimensioner, som Europa har oplevet i de senere år.

 

Det er også en kendsgerning, at EU-landene har haft særdeles vanskeligt ved at blive enige om ændringer til Dublin-forordningen. Selv om landene på politisk plan kan erklære sig enige i, at mere solidaritet på asylområdet er påkrævet, er dette endnu ikke omsat til konkrete handlinger. Det illustreres af, at de lovgivningsmæssige initiativer, som rent faktisk blev vedtaget af Ministerrådet i juni og september 2015 for at aflaste netop Grækenland og Italien, kun i meget begrænset omfang er blevet implementeret i praksis.

 

Nu gør Kommissionen altså et nyt forsøg. Selv om vi endnu ikke kender det præcise indhold af det forslag, som forventes at blive fremlagt i denne uge, løftede Kommissionen sløret for hovedlinjerne i meddelelsen om en reform af EU’s asylsystem fra 6. april 2016. Det fremgår heraf, at formålet med et reformudspil vil være at skabe et bæredygtigt Dublin-system ved hjælp af en mere retfærdig ansvarsfordeling. Dette kan ifølge Kommissionen opnås enten ved at supplere den nuværende Dublin-forordning med en mekanisme for omfordeling af asylansøgere på grundlag af en fordelingsnøgle, der bliver aktiveret i krisesituationer lig den aktuelle asylkrise (et lignende forslag blev fremlagt af Kommissionen allerede i 2015); eller ved at erstatte Dublin-forordningen med et helt nyt system for fordeling af asylansøgere i EU, hvor den ansvarlige medlemsstat vil blive udpeget på baggrund af en fordelingsnøgle, der reflekterer ”the relative size, wealth and absorption capacities of the Member States”.

 

Hvor står Danmark?

 

Kommissionens forslag vil udgøre et forhandlingsoplæg til EU-landene, hvoraf et kvalificeret flertal skal være enige for, at ændringer til Dublin-forordningen bliver bindende. Det er dermed langt fra givet, at reformudspillet bliver vedtaget, og hvis det gør, er der stor sandsynlig for, at forhandlingsprocessen i Ministerrådet har medført, at indholdet af den endelige ændringsforskrift er ganske anderledes end Kommissionens forslag. Men uanset hvad vil reformudspillet generere en debat på både EU- og nationalt plan, der gør det relevant at have for øje, hvilke konsekvenser ændringer til Dublin-forordningen i stil med dem, der bliver foreslået af Kommissionen, kan få for Danmarks deltagelse i Dublin-samarbejdet.

 

Som følge af vores EU-forbehold deltager Danmark i Dublin-samarbejdet på såkaldt mellemstatsligt grundlag i kraft af vores parallelaftale fra 2006. Denne ordning indebærer, at Danmark ikke kan deltage i afstemninger om ændringer til Dublin-forordningen. Ordningen indebærer også, at ændringer til forordningen ikke automatisk er bindende for Danmark. Det følger således af parallelaftalens artikel 3, at Danmark inden 30 dage efter vedtagelsen af ændringer til Dublin-forordningen skal meddele Kommissionen, hvorvidt man ønsker at tiltræde ændringerne. I overensstemmelse hermed meddelte Danmark i 2013, at man gennemførte den seneste version af Dublin-forordningen (Dublin III) i dansk ret.

 

Det fremgår imidlertid også af artikel 3 i parallelaftalen, at aftalen betragtes som opsagt, såfremt Danmark beslutter ikke at tiltræde ændringer til Dublin-forordningen, med mindre Danmark inden 90 dage kan forhandle en anden ordning på plads med Kommissionen og de øvrige EU-lande. Udgangspunktet er dermed, at Danmark ikke længere kan være en del af Dublin-samarbejdet, hvis ikke man vil være forpligtet af ændringer til forordningen. Regeringens holdning har indtil nu været, at Danmark ikke skal deltage i en tvungen EU-ordning om fordeling af asylansøgere.

 

Det er af gode grunde ikke muligt at forudsige, om Danmark vil være i stand til at forhandle en ordning på plads, der muliggør, at man i en sådan situation stadig kan være en del af Dublin-samarbejdet. Det er dog klart, at tvungne fordelingsnøgler for asylansøgere er et kontroversielt spørgsmål for samtlige 28 EU-lande (i september 2015 blev fire lande tvunget til at acceptere beslutningen om omfordeling af 120.000 asylansøgere fra Grækenland og Italien). Såfremt der vedtages en permanent og mere solidarisk fordelingsordning i stil med dem, der foreslås af Kommissionen, kan man derfor med rette stille spørgsmålstegn ved, om de øvrige EU-lande vil gå med til, at Danmark fortsætter i Dublin-samarbejdet uden at ville påtage sig en del af byrden. Konsekvensen af et nej fra de øvrige EU-lande til en dansk særordning i en sådan situation vil være, at udgangspunktet om opsigelse af parallelaftalen står ved magt, og at de danske udlændingemyndigheder vil være forpligtet til selv at behandle alle asylansøgninger indgivet i Danmark – uanset om asylansøgerne tidligere har indgivet og fået behandlet en ansøgning i et andet EU-lande.

EU-Domstolens dom i Genc-sagen

I går afsagde EU-domstolens Store Afdeling dom i den såkaldte Genc-sag vedrørende fortolkningen af associeringsaftalekomplekset mellem EU og Tyrkiet i sammenhæng med de danske familiesammenføringsregler. Sagen var indbragt for EU-domstolen af Østre Landsret. EU-domstolen nåede frem til, at kravet om integrationspotentiale i udlændingelovens § 9, stk. 16, der stilles i visse sager, hvor mindreårige børn søger om at komme til Danmark, ikke kan finde anvendelse, når den herboende forælder er en erhvervsaktiv tyrkisk statsborger. Selv om udfaldet af sagen ikke som sådan er overraskende henset til EU-domstolens tidligere praksis på området, er dommen af åbenlyse grunde kontroversiel, da den cementerer, at det økonomiske og handelsorienterede associeringsaftalekompleks også influerer på national udlændingelovgivning, og da den i praksis indebærer, at det er usikkert, om flere af udlændingelovens familiesammenføringsregler finder anvendelse på erhvervsaktive tyrkiske statsborgere.

 

Sagens omstændigheder

 

Sagen omhandler en tyrkisk dreng, Caner Genc, der er født den 17. august 1991 i Tyrkiet. Drengens far, Yaser Genc, der ligeledes er tyrkisk statsborger, har opholdt sig i Danmark siden 1997, hvor han fik opholdstilladelse på grundlag af ægteskab, hvor han siden april 2001 har haft tidsubegrænset opholdstilladelse, og hvor han er arbejdstager i EU-rettens forstand. Yaser Genc blev skilt fra sin herboende ægtefælle i oktober 2001. Caner Gencs to ældre brødre har haft opholdstilladelse i Danmark siden maj 2003, og i januar 2005 indgav han selv som 13-årig ansøgning om familiesammenføring med sin far.

 

Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) meddelte afslag på ansøgningen i august 2006, og denne afgørelse blev stadfæstet af det tidligere Integrationsministerium i december 2006. Afslaget blev givet under henvisning til udlændingelovens § 9, stk. 13 (nu § 9, stk. 16), hvorefter et mindreårigt barn, der indgiver ansøgning om familiesammenføring med en herboende forælder mere end to år efter, at denne forælder havde mulighed for at søge om familiesammenføring med barnet, som udgangspunkt kun kan meddeles opholdstilladelse, hvis barnet har eller har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration her i landet.

 

Formålet med udlændingelovens § 9, stk. 16, er at modvirke, at forældre, der kommer til Danmark, vælger at lade deres børn blive i hjemlandet og på den måde opnår, at barnet får en opvækst i overensstemmelse med hjemlandets kultur og skikke og ikke præges af danske normer og værdier. Det er som udgangspunkt en betingelse for reglens anvendelse, at barnet kan henvises til at (fortsætte med at) bo hos den anden forælder i hjemlandet/i et tredjeland. Det fremgår af bestemmelsen og dennes bemærkninger, at der i hver enkelt sag ved vurderingen af et barns integrationspotentiale skal foretages en vurdering af barnets og begge forældres forhold, herunder især disse personers tilknytning til Danmark henholdsvis hjemlandet.

 

Glostrup Ret stadfæstede ved dom af 9. december 2011 Integrationsministeriets afgørelse. Denne dom er anket til Østre Landsret, der ultimo 2014 satte sagen i bero med henblik på præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen af fire spørgsmål vedrørende fortolkningen af de såkaldte stand-still klausuler i associeringsaftalekomplekset.

 

Associeringsaftalekomplekset og EU-Domstolens fortolkning heraf

 

Associeringsaftalen mellem EU (dengang EØF) og Tyrkiet er fra 12. september 1964 og har som formål at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, herunder gradvist at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed. I den forbindelse henviser aftalen direkte til traktatbestemmelserne vedrørende fri bevægeligelighed for økonomisk aktive EU-borgere. Efterfølgende er der vedtaget en tillægsprotokol af 23. november 1970 til associeringsaftalen, og afgørelse nr. 1/80 blev vedtaget af Associeringsrådet (oprettet i medfør af associeringsaftalen) den 19. september 1980. De såkaldte stand still-klausuler, som Genc-sagen vedrører, er indeholdt i disse supplerende retsakter.

 

Tillægsprotokollen indeholder således (art. 41, stk. 1) en stand still-klausul vedrørende etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, hvorefter Tyrkiet og EU’s medlemsstater forpligter sig til ikke efter protokollens ikrafttræden at indføre nye restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser. Tillægsprotokollen trådte i kraft i forhold til Danmark den 1. januar 1973, da Danmark blev medlem af EF.

 

For så vidt angår tyrkiske arbejdstagere indeholder afgørelse nr. 1/80 (art. 13) en stand still-klausul, hvorefter Tyrkiet og EU-landene ikke efter ikrafttrædelsen af afgørelsen den 1. december 1980 må indføre nye begrænsninger for så vidt angår vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som har opnået opholds- og arbejdstilladelse efter de nationale regler herom.

 

Selv om formålet med associeringsaftalen som sagt er at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, og selv om aftalekompleksets hovedindhold er regler om adgang til fortsat ophold i EU for tyrkiske statsborgere, der allerede lovligt opholder sig og arbejder i en medlemsstat, fastslog EU-domstolen i Dogan-sagen fra 2014, at nationale regler om familiesammenføring, der er mere restriktive end de regler, der fandt anvendelse, da tillægsprotokollen trådte i kraft, er en restriktion i denne protokols forstand. En sådan restriktion er kun lovlig, såfremt den: 1) er begrundet i et tvingende alment hensyn; 2) er egnet til at sikre virkeliggørelsen af dette hensyn; og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

EU-domstolen begrundede denne fortolkning med, at en tyrkisk statsborgers beslutning om at udøve erhvervsmæssig aktivitet i en medlemsstat kan påvirkes negativt, hvis denne medlemsstats lovgivning vanskeliggør eller umuliggør familiesammenføring, således at den tyrkiske statsborger kan blive nødt til at vælge mellem sin virksomhed i den berørte medlemsstat og sit familieliv i Tyrkiet. Dette ræsonnement, som er velkendt fra EU-domstolens praksis om fri bevægelighed for EU-borgere, skal ses i lyset af associeringsaftalens førnævnte udtrykkelige henvisning til den primære EU-ret, som EU-domstolen i flere tilfælde (f.eks. Ziebell-sagen) har fortolket som indebærende, at associeringsaftalekomplekset i videst muligt omfang skal fortolkes i overensstemmelse med ikke kun traktatens bestemmelser om fri bevægelighed men også sekundære retsakter udstedt i medfør heraf.

 

Dommen i Genc-sagen

 

Dogan-sagen vedrørte en selvstændig erhvervsdrivende, hvorimod den tyrkiske statsborger i Genc-sagen er arbejdstager i EU-rettens forstand. Det gør imidlertid ingen forskel, da de to forskellige stand still-klausuler i associeringsaftalekomplekset, efter EU-domstolens opfattelse, skal fortolkes ens.

 

I Genc-dommen (der er på linje med generaladvokatens forslag til afgørelse) anvender EU-domstolen derfor samme argumentationsmønster som i Dogan-sagen og fastslår, at da udlændingelovens § 9, stk. 13, fastsætter strengere betingelser for familiesammenføring for mindreårige børn af tyrkiske statsborgere, der arbejder i Danmark, end dem, der fandt anvendelse, da afgørelse nr. 1/80 trådte i kraft, udgør bestemmelsen en begrænsning, som for at være lovlig efter EU-retten, skal opfylde de ovenfor nævnte tre betingelser.

 

For så vidt angår den første betingelse accepterer EU-domstolen, at hensynet til at sikre en vellykket integration af udlændinge er et tvingende alment hensyn. EU-domstolen finder derimod ikke, at udlændingelovens § 9, stk. 13, og udlændingemyndighedernes administration heraf opfylder de to sidste betingelser (der reelt er et proportionalitetskrav), da vurderingen af hver enkelt barns integrationspotentiale ikke sker på baggrund af tilstrækkeligt præcise, objektive og ikke-diskriminerende kriterier. I den forbindelse er EU-domstolen særligt kritisk over for det forhold, at kravet om vellykket integration som udgangspunkt alene stilles i sager, hvor ansøgningen indgives mere end to år efter den dato, hvor den forælder, der er bosiddende i Danmark, er blevet meddelt permanent opholdstilladelse/opholdstilladelse med henblik på varigt ophold. EU-domstolen finder dette tidsmæssige kriterium for uforståeligt og uegnet som indikator for et barns integrationspotentiale, og at der er risiko for, at kriteriet fører til vilkårlige afgørelser.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Genc-sagen er i tråd med EU-domstolens praksis om associeringsaftalekomplekset, og i lyset af denne praksis og den generelle formulering af dommens centrale præmisser står det nu klart, at tyrkiske statsborgere i visse situationer vil have en videre adgang til familiesammenføring end, hvad der følger af den danske udlændingelov – uanset om det er et barn (som i Genc) eller en ægtefælle (som i Dogan), som søger om at blive familiesammenført.

 

Det er vigtigt at understrege, at dommen alene har betydning for familiesammenføring med tyrkiske statsborgere, der allerede opholder sig lovligt i Danmark, og som er økonomisk aktive i EU-rettens forstand her i landet. Der er efter alt at dømme tale om en relativt lille persongruppe.

 

Det er endvidere relevant at fremhæve, at dommen ikke indebærer, at alle udlændingelovens familiesammenføringsbetingelser uden videre kan erklæres som værende i strid med EU-retten i denne type sager. EU-domstolen accepterer, at familiesammenføringsregler, der er indført efter stand still-klausulerne trådte i kraft, kan opretholdes, hvis de er: 1) begrundet i et tvingende alment hensyn; 2) egnet til at sikre virkeliggørelsen af dette hensyn; og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. I den konkrete sag opfyldte udlændingelovens § 9, stk. 16, ikke denne restriktionstest, og det er nærliggende at overveje, om ikke flere af de andre familiesammenføringsbestemmelser i udlændingelovens § 9 vil have tilsvarende vanskeligt ved at opfylde testen. I Dogan-sagen konkluderede EU-domstolen, at et tysk krav om tilstrækkelige sprogkundskaber som forudsætning for ægtefællesammenføring ikke opfyldte restriktionstesten, da det medførte automatisk afslag, uden der blev taget fornødent hensyn til de konkrete omstændigheder i hver enkelt sag. Når EU-domstolens argumentation i denne sag sammenholdes med præmisserne i Genc-sagen kan der bl.a. med en vis ret stilles spørgsmålstegn ved, om 24-årsreglen og tilknytningskravet, i relation til sidstnævnte særligt den dertil knyttede 26-års-regel, kan retfærdiggøres efter restriktionstesten.

 

Det er under alle omstændigheder klart, at spørgsmålet om erhvervsaktive tyrkiske statsborgeres adgang til familiesammenføring langt fra er afklaret. Det kan forventes, at udlændingemyndighederne i nærmeste fremtid fremlægger deres fortolkning af Genc-sagen, hvorefter det vil være op til de danske domstole og EU-domstolen at biddrage til yderligere afklaring af rækkevidden af dommen.

EU’s aftale med Tyrkiet

I et forsøg på at takle migrationskrisen er der de seneste måneder på EU-plan fremlagt og vedtaget en række initiativer, hvoraf det ubetinget er EU’s aftale med Tyrkiet, der har fået størst opmærksomhed. Aftalen blev forhandlet endeligt på plads i forbindelse med det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016, og den udgør den foreløbige kulmination på den proces, der blev sat i gang af den fælles EU-Tyrkiet handlingsplan, som blev vedtaget den 15. oktober 2015. Dette indlæg gennemgår først hovedindholdet af EU-Tyrkiet-aftalen, og kommenterer derefter det mest kontroversielle aspekt heraf, nemlig beslutningen om at tilbagesende alle såkaldte irregulære migranter fra Grækenland til Tyrkiet.

 

Hvorfor er Tyrkiet en relevant samarbejdspartner for EU i relation til migrationskrisen?

 

Aftalen med Tyrkiet er af central betydning for EU’s bestræbelser på at styrke Unionens ydre grænser, da Tyrkiet har fungeret som transitland for en meget stor del af de migranter (asylansøgere og økonomiske immigranter), der er kommet til EU i de senere år. Ifølge officielle tal er over 1 mio. migranter indrejst i Grækenland via Tyrkiet siden begyndelsen af 2015, og i starten af marts ankom der alene via denne rute ca. 2000 personer om dagen til EU.

 

Formålet med aftalen

 

Set med EU-briller er det væsentligste formål med aftalen selvsagt at bringe strømmen af migranter, der indrejser i Grækenland via Tyrkiet, til ophør. I nær sammenhæng hermed er hensigten med aftalen at fjerne incitamentet for, at migranter sætter livet på spil ved at benytte menneskesmuglere til at krydse det Ægæiske hav fra Tyrkiet til Grækenland. Fra Tyrkiets side har man interesse i aftalen bl.a. fordi, landet ser ud til at opnå den længe ønskede ophævelse af visumpligt for tyrkiske statsborgere i EU, og fordi EU forpligter sig til at yde betydelig økonomisk bistand til at forbedre forholdene for den store gruppe af flygtninge i Tyrkiet.

 

Indholdet i aftalen

 

Aftalen er inddelt i følgende ni punkter. Flere af disse punkter omtales mere uddybende i Kommissionens meddelelse af 16. marts 2016 om EU-Tyrkiet-samarbejdet:

 

 • Alle irregulære (UK: ”irregular”) migranter, der kommer fra Tyrkiet til de græske øer fra den 20. marts 2016, vil blive sendt tilbage til Tyrkiet på EU’s regning.
 • For hver syrer, som tilbagesendes til Tyrkiet, vil en anden syrer fra Tyrkiet blive genbosat i EU (den såkaldte 1:1-ordning). Dette vil ske inden for rammerne af de allerede vedtagne frivillige ordninger for genbosætning og den meget omtalte (og langt fra implementerede) afgørelse af 22. september 2015 om omfordeling af asylansøgere fra Grækenland og Italien. Der vil blive givet præference til syrere, som ikke tidligere er indrejst eller har forsøgt at indrejse ulovligt i EU.
 • Tyrkiet vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at der åbnes nye ruter ad søvejen eller over land for illegal migration fra Tyrkiet til EU og vil samarbejde med såvel tilgrænsende stater som EU med henblik herpå.
 • Når de irregulære passager fra Tyrkiet til EU er bragt til ophør/betydeligt og bæredygtigt reduceret, vil en frivillig humanitær indrejseordning for syriske statsborgere, der opholder sig i Tyrkiet, blive aktiveret i overensstemmelse med Kommissionens henstilling EU’s medlemsstater vil på frivilligt grundlag bidrage til denne ordning.
 • Visumfritagelse for tyrkiske statsborgere i Schengen-landene (ophold på tre måneder) senest inden udgangen af juni 2016, såfremt Tyrkiet opfylder de benchmarks, som er opregnet i køreplanen for tyrkisk visumliberalisering fra 2013. Når Kommissionen vurderer, at alle benchmarks er opfyldt (seneste evaluering), vil der blive fremsat forslag til retsakt, der skal vedtages af Parlamentet og Rådet (kvalificeret flertal).
 • Fremskyndelse af udbetalingen af de 3 mia. EUR, der allerede var afsat under faciliteten for flygtninge fra Syrien i Tyrkiet samt en erklæring om at ville støtte med yderligere 3 mia. EUR frem til ultimo 2018.
 • EU og Tyrkiet hilste det igangværende arbejde med opgraderingen af Toldunionen velkommen.
 • Enighed om at åbne et nyt kapitel i forhandlingerne om tyrkisk medlemsskab af EU. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i løbet af de seneste ti år alene er lukket et enkelt af de i alt 35 kapitler af disse forhandlinger.
 • EU og dets medlemsstater vil samarbejde med Tyrkiet om at forbedre de humanitære forhold i Syrien med henblik på at give lokalbefolkningen og flygtninge mulighed for at leve i nærområder.

 

Særligt om punkt 1: er Tyrkiet et sikkert tredjeland eller et første asylland?

 

Forud for mødet den 17.-18. marts 2016 var hovedpunkterne i aftalen allerede kendt, og særligt beslutningen om tilbagesendelse af alle irregulære migranter blev mødt med kritik fra juridiske eksperter, internationale organisationer og NGO’er om, at en sådan ordning vil være stridende mod FN’s Flygtningekonvention, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og/eller EU’s Charter. Denne kritik er der i hvert fald delvist taget højde for i den endelige aftaletekst, hvoraf fremgår, at der er tale om et midlertidigt og ekstraordinært tiltag, at tilbagesendelse til Tyrkiet vil ske i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten og således udelukke enhver form for kollektiv udsendelse, at relevante internationale standarder, herunder princippet om non-refoulement (forbuddet mod at sende en udlænding til et land, hvor vedkommende er i risiko for at lide overlast), vil blive overholdt, at migranter vil blive behørigt registreret, og at asylansøgninger vil blive individuelt behandlet i overensstemmelse med de harmoniserede processuelle regler for tildeling af asyl, der findes i asylproceduredirektivet (ikke forpligtende for DK som følge af retsforbeholdet).

 

Selv om henvisningen til menneskeretlige standarder og understregningen af, at der før tilbagesendelse vil blive foretaget en individuel vurdering af asylansøgninger synes at have imødekommet de væsentligste kritikpunkter, er der fra et asylretligt perspektiv særligt én kontroversiel problemstilling tilbage, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Tyrkiet kan betragtes som et ”sikkert tredjeland” eller et ”første asylland”. Dette spørgsmål aktualiseres, fordi det fremgår af aftaleteksten, at personer, der ikke søger asyl i Grækenland, ”eller hvis ansøgning anses for grundløs eller afvises” vil blive tilbagesendt til Tyrkiet. En ansøgning er grundløs i asylretlig forstand, hvis det efter en materiel behandling af sagen står klart, at betingelserne for asyl ikke er opfyldt, hvorimod der kan ske afvisning af en asylansøgning uden en sådan realitetsbehandling, såfremt a) ansøgeren kan henvises til at søge asyl i et sikkert tredjeland, eller b) et andet land kan betragtes som ansøgerens første asylland. Dette indebærer med andre ord, at løftet i aftalen om en individuel vurdering af asylansøgninger i en vis grad udhules, såfremt a) eller b) bringes i anvendelse på Tyrkiet, hvilket ifølge Kommissionen er hensigten. Det er derfor interessant at kigge nærmere på, hvilke krav Tyrkiet skal opfylde.

 

For så vidt angår a) så fastlægger art. 38 i asylproceduredirektivet betingelserne for, hvornår et land kan karakteriseres som et sikkert tredjeland. Groft sagt skal pågældende land opfylde tre materielle krav: 1) asylansøgere må ikke være i risiko for forfølgelse i Flygtningekonventionens forstand eller overgreb/behandling i strid med EMRK art. 3; 2) non-refoulement-princippet skal overholdes i den forstand, at pågældende land ikke må videresende en asylansøger til et land, hvor vedkommende er i risiko for at lide overlast (indirekte refoulement); og 3) der skal være adgang til at søge om asyl, og at opnå beskyttelse i overensstemmelse med Flygtningekonventionen.

 

Det kan med rette diskuteres, om disse tre krav er opfyldt for så vidt angår Tyrkiet, da landet gentagne gange er blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at tilbageholde asylansøgere og afviste asylansøgere under forhold stridende mod EMRK art. 3, da flere internationale organisationer og NGO’er har påvist, at Tyrkiet jævnligt og for helt nyligt har overtrådt non-refoulement-princippet og sendt personer tilbage til lande, hvor de var i risiko for overgreb, og da Tyrkiet har tiltrådt Flygtningekonventionen med en geografisk begrænsning om, at konventionen alene finder anvendelse på personer, der flygter fra begivenheder i Europa. I relation til sidstnævnte argument kan det anføres (som gjort af bl.a. Kommissionen), at ordlyden af art. 38 af asylproceduredirektivet ikke udtrykkeligt kræver, at Flygtningekonventionen formelt skal finde anvendelse, og at det afgørende må være, at Tyrkiet i praksis overholder Flygtningekonventionen – men det efterlader jo stadig spørgsmålet om Tyrkiets reelle efterlevelse af asyl- og menneskeretten. Dette anerkendes af Kommissionen, der samtidigt understreger, at Tyrkiet har forpligtet sig til at sikre en sådan efterlevelse.

 

For så vidt angår b) så fremgår det af art. 35 i asylproceduredirektivet, at et ikke-EU land kan betragtes som et første asylland i to situationer. For det første, hvis en ansøger alllerede er anerkendt som flygtning i dette land, og vedkommende stadig kan opnå denne beskyttelse. For det andet, hvis ansøgeren nyder en i øvrigt tilstrækkelig beskyttelse i dette land bl.a. i relation til non-refoulement-princippet, og det pågældende land vil tilbagetage ansøgeren. Sidstnævnte kategori er den relevante i relation til Tyrkiet. Ifølge art. 35 skal der ved vurderingen af, om en ansøger falder inden for en af de to tilfældegrupper, tages hensyn til førnævnte krav i art. 38 i asylproceduredirektivet til et sikkert tredjeland. Dermed bliver Tyrkiets faktiske overholdelse af asyl- og menneskeretten afgørende også i relation til vurderingen af, om landet kan betragtes som et første asylland.

 

Derfor er det vigtigt at understrege i relation til både a) og b), at de græske myndigheder ikke generelt kan afvise asylansøgninger med henvisning til, at Tyrkiet udgør et sikkert tredjeland eller et første asylland. Det følger således af asylproceduredirektivet og praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der i alle sager vil skulle foretages en konkret vurdering af, om kravene i direktivets art. 35 og art. 38 er opfyldt, og at der er adgang til domstolsprøvelse af afgørelser om afvisning, der som det klare udgangspunkt har suspensiv virkning (i sager om sikre tredjelande er der krav om automatisk suspensiv virkning, hvorimod der vil skulle foretages en konkret vurdering heraf i sager vedrørende første asylland). Disse vigtige processuelle garantier kompenserer (i et vist omfang i hvert fald) for den manglende realitetsbehandling af asylansøgninger, da de indebærer, at der skal ske national domstolsprøvelse af Tyrkiets faktiske overholdelse af asyl- og menneskeretten. Det vil i den forbindelse være nærliggende for græske domstole at gøre brug af proceduren for præjudiciel forelæggelse og anmode EU-Domstolen om at forholde sig til, hvorvidt Tyrkiet opfylder betingelserne i art. 35 og 38 i asylproceduredirektivet, jf. art. 267 TEUF.

 

Samlet set er det derfor klart, at tilbagesendelsen af alle irregulære migranter fra Grækenland til Tyrkiet skal ske på baggrund af et regelsæt, der formelt sikrer, at EU-retten, folkeretten og menneskeretten overholdes. Det afgørende er derfor, hvordan aftalen bliver implementeret af Grækenland og Tyrkiet, herunder særligt om begge lande reelt er villige til og i stand til at overholde relevante asyl- og menneskeretlige standarder. I den forbindelse er det værd at bemærke, at aftalen pålægger de allerede meget belastede græske myndigheder en yderligere stor finansiel, logistisk og lovgivningsmæssig byrde, som man på nuværende tidspunkt kan stille spørgsmålstegn ved, om landet (selv med den forudsatte økonomiske hjælp fra EU og assistance fra Unionens agenturer) er i stand til at håndtere. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen fra tiden før migrationskrisen antog de nuværende dimensioner vidner således om, at der kan være en stor forskel på Grækenlands formelle og reelle overholdelse af asylansøgeres grundlæggende rettigheder.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Migrationskrisen udgør en kæmpe udfordring for EU-samarbejdet, og europæiske løsninger er nødvendige, hvis der skal dæmmes op for krisen. Hidtil har det været særdeles vanskeligt for de 28 EU-lande at blive enige om fælles løsninger, og de beslutninger om omfordeling af asylansøgere, der er vedtaget, har langt fra haft den ønskede effekt, da den forudsatte solidaritet ikke er omsat til handling (i starten af marts 2016 var der alene sket omfordeling af 660 ud af i alt 160.000 asylansøgere, som var omfattet af aftalerne fra juni og september 2015). I lyset heraf kan EU-Tyrkiet-aftalen betegnes som et fremskridt, da den til trods for de oven for omtalte juridiske problemstillinger fremstår som et reelt bud på, hvordan der sikres kontrol med en central del af EU’s ydre grænse – et bud der vel at mærke på papiret synes at sikre overholdelse af de relevante retlige standarder. Fra et asyl- og menneskeretligt perspektiv er det imidlertid afgørende for aftalens succes, at EU påtager sig et ansvar for at sikre Grækenland og Tyrkiets efterlevelse af disse standarder i praksis, herunder ikke mindst for så vidt angår de personer, der tilbagesendes under henvisning til, at Tyrkiet udgør et første asylland eller et sikkert tredjeland.

 

Utopien om præ-Metock?

Sent fredag aften den 19. februar 2016 fik Storbritannien forhandlet en foreløbig aftale på plads med de øvrige 27 medlemsstater. En aftale, der skal medføre, at der fra medlemsstaternes side vil blive arbejdet for, at en række EU-“bump” set fra britisk perspektiv fjernes, således at vejen til fortsat EU-medlemsskab kan sikres.

Som bekendt har der de seneste måneder været stor mediemæssig bevågenhed på, om en aftale kunne nås, eller om – for nogen – skrækscenariet med Storbritanniens udtræden af EU ville komme et skridt nærmere.

I medierne har der været stor omtale af det britiske ønske om at begrænse eller fjerne unionsborgeres ret til forskellige sociale britiske ydelser, men i en dansk kontekst har der tillige været rettet fokus mod bl.a. spørgsmål om begrænsning i unionsborgeres ret til familiesammenføring med tredjelandsstatsborgere, når unionsborgeren gør brug af sin ret til fri bevægelighed.

I Danmark har spørgsmålet siden EU-Domstolen afsagde sin dom i Metock-sagen i 2008 (sag C-127/08) været en ganske øm tå, og Lars Løkke Rasmussen udtalte således umiddelbart efter den foreløbige britiske aftale var på plads i aftes bl.a., at:

“Vi får Metock-dommen rullet tilbage. Nu ruller vi retstilstanden tilbage til det, den var, før Metock-dommen blev afsagt.”

I en dansk kontekst – modsat i nærmest alle andre medlemsstater – knytter dette ønske om “tilbagerulning” sig til, at tusindvis af danske statsborger siden 2008 har gjort brug af en kortvarig flytning til Sverige med deres tredjelandsægtefæller for at omgå de restriktive danske familiesammenføringsregler. Siden Metock-dommen har man fra skiftende regeringer ønsket at sætte en prop i dette indvandringshul, men har måtte indse, at dette ikke har været muligt.

I DER-konklusionerne, der netop er vedtaget, anføres:

“The Commission intends to adopt a proposal to complement Directive 2004/38 on free movement of Union citizens in order to exclude, from the scope of free movement rights, third country nationals who had no prior lawful residence in a Member State before marrying a Union citizen or who marry a Union citizen only after the Union citizen has established residence in the host Member State. Accordingly, in such cases, the host Member State’s immigration law will apply to the third country national. This proposal will be submitted after the above Decision has taken effect.”

Konklusionerne er – formentlig selv for en EU-kyndig læser – svære at afkode. Men alt andet lige fik man altså sneget en målsætning om begrænsning af retten til fri bevægelighed med i aftalen.

Men det, som – vistnok – anføres, er, at EU-opholdsdirektivet ønskes ændret således, at det ikke længere omfatter retten til, at en tredjelandsstatsborger kan tage ophold med sin ægtefælle, der er unionsborger i en medlemsstat, hvis ægteskabet er indgået forud for, at tredjelandsstatsborgeren har haft lovligt ophold i EU, eller hvis unionsborgeren først bliver gift med tredjelandsstatborgeren efter, at unionsborgeren er flyttet til en anden medlemsstat.

Det er i det lys interessant at bemærke, at man fra dansk side nu vejrer ny morgenluft.

Interessant er det i den forbindelse, at Metock-dommen og de anførte DER-konklusioner rent faktisk intet eller alene meget meget lidt har med den såkaldte Malmø-finte at gøre.

Det er derfor relativt uklart, hvad man fra dansk side ønsker at rulle tilbage.

EU-Domstolen fastslog således lang tid før Metock-dommen i sin afgørelse i Singh-dommen den 7. juli 1992 (sag C-370/90), at en unionsborger i lyset af de traktatfæstede rettigheder til fri bevægelighed kan medtage sin ægtefælle til sin egen medlemsstat, hvis unionsborgeren vel at mærke vender hjem efter f.eks. at have været arbejdstager i en anden medlemstat end sin egen.

Det, som EU-Domstolen faktisk fastslog i Metock-dommen ca. 15 år senere, var, at en tredjelandsstatsborger forud for, at vedkommende fulgte med unionsborgeren til en anden medlemsstat, ikke kunne afkræves at have haft lovligt ophold i unionen, førend der kunne indrømmes en opholdsret i den medlemsstat, hvor unionsborgeren tog ophold. EU-Domstolen foretog herved en fortolkning af EU-opholdsdirektivet og konkluderede, at der ikke i direktivet var fastsat en sådan forudgående betingelse om lovligt ophold for, at ægtefællen skulle indrømmes en opholdsret i medlemsstaten.

EU-Domstolen fastslog samtidig i Metock-dommen, at det i lyset af fortolkningen af EU-opholdsdirektivet var ligegyldigt, hvor og hvornår ægteskabet mellem en unionsborger og tredjelandsstatsborger blev indgået, og uanset hvorledes tredjelandsstatsborgeren var indrejst i den medlemsstat, hvor en opholdsret ønskedes.

I en dansk kontekst medførte Metock-dommen dog samtidig, at en tidligere – og nok med stor sikkerhed EU-retsstridig – praksis blev ændret, hvorefter ikke-økonomisk aktive danske statsborgere (studenerende, pensionister og selvforsørgende), der vendte hjem efter at være flyttet til en anden medlemsstat, ikke i Danmark efter EU-retten havde ret til at tage en ægtefælle eller et familiemedlem med sig.

En tilbagerulning af Metock-dommen indebærer altså, at der skal fortages ændring af EU-opholdsdirektivet for så vidt angår kravet om lovligt forudgående ophold, hvilket der ikke umiddelbart lægges op til i DER-konklusionerne, og en begrænsning i retten til ophold for tredjelandsstatsborgeren afhængigt af, hvor og hvornår ægteskabet med unionsborgeren er indgået.

Det rejser samtidig det overordnede spørgsmål, om en sådan tilbagerulning overhovedet er muligt. I det lys er DER-konklusionerne endnu mere uklare.

Hvis den egentlige ret for en unionsborger til at opholde sig med sin tredjelandsægtefælle på en anden medlemsstats territorium, f.eks. når den tyske unionsborger tager arbejde i Danmark og bosætter sig her og ønsker at have sin pakistanske ægtefælle hos sig, følger af den primære EU-ret, dvs. de traktatfæstede rettigheder om fri bevægelighed, kan denne ret ikke begrænses i en sekundær retsakt, dvs. EU-opholdsdirektivet. Hvis det således følger af den primære EU-ret, at det er uden betydning, om ægtefællen ikke har opholdt sig i EU lovligt forud for indrejsen i den medlemsstat, hvor opholdsretten ønskes, har opholdt sig lovligt i EU forud for, at ægteskabet med unionsborgeren  indgås, eller hvis det er uden betydning, om ægteskabet f.eks. er indgået et år efter, at den tyske unionsborger er flyttet til Danmark, er det vanskeligt at se, hvordan retten kan begrænses.

EU-Domstolen forholder sig ikke hertil i Metock-dommen, da sagen vedrørte fortolkning af EU-opholdsdirektivet, men indeholder dog præmisser, som indikerer, at Lars Løkke Rasmussens løfte om en ny retstilstand kan blive en utopi.

For så vidt angår krav om forudgående lovligt ophold i EU, førend en opholdsret i den medlemsstat, hvor unionsborgeren var flyttet til, kunne indrømmes, fandt EU-Domstolen således bl.a. i Metock-dommen, at fortolkningen af EU-opholdsdirektivet, hvorefter der altså ikke kunne kræves forudgående lovligt ophold i EU for tredjelandsstatsborgerens vedkommende, var i overensstemmelse med kompetencefordelingen mellem medlemsstaterne og EU, jf. dommens præmis 60.

Herefter udtalte EU-Domstolen i dommens præmis 61, at det var ubestridt, at EU

“i medfør af artikel 18, stk. 2, EF, artikel 40 EF, 44 EF og 52 EF – på grundlag af hvilke direktiv 2004/38 er blevet vedtaget – har kompetence til at vedtage de foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre unionsborgernes frie bevægelighed.”

EU-Domstolen anførte herefter videre i dommens præmis 62, at hvis unionsborgeren i forbindelse med, at denne gjorde brug af sin ret til fri bevægelighed i en anden medlemsstat,

“ikke havde ret til at have et normalt familieliv i værtsmedlemsstaten, ville udøvelsen af de friheder, som de er sikret i henhold til traktaten, være alvorligt hindret.”

Det har en ganske forsigtig duft af, at EU-Domstolen allerede i 2008 var af den opfattelse, at det fulgte af den primære EU-ret, nemlig traktatens bestemmelser om den frie bevægelighed, at der ikke kunne stilles krav om, at unionsborgerens ægtefælle opholdt sig lovligt i medlemsstat, førend en ret til familiesammenføring i den medlemsstat, hvor unionsborgeren flyttede til, kunne indrømmes.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvilken betydning det skulle tillægges, hvor og hvornår ægteskabet mellem en unionsborger og tredjelandsstatsborger blev indgået, anførte EU-Domstolen i dommens præmis 82, at:

“Indledningsvis bemærkes, at direktiv 2004/38, som det fremgår af dets første, fjerde og ellevte betragtning, tilsigter at lette udøvelsen af den grundlæggende og personlige ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, som i medfør af traktaten direkte er tillagt unionsborgerne.”

EU-Domstolen anførte videre i dommens præmis 84, at:

“Henset til den sammenhæng, som direktiv 2004/38 indgår i, og de mål, der søges opnået herved, kan bestemmelserne i dette direktiv ikke fortolkes restriktivt og bør under alle omstændigheder ikke fratages deres effektive virkning (…)”

For så vidt angår den tidligere danske praksis om at udelukke studerende, pensionister og selvforsørgende, der gjorde brug af sekundær bevægelighed, fra at få familiesammenføring efter EU-reglerne, er det ligeledes relativt usikkert, om en sådan begrænsning kan indføres i lyset af unionsborgeres traktatfæstede ret til fri bevægelighed og hermed forbundne ret til at medbringe nære familiemedlemmer ved flytning rundt i Europa.

Under alle omstændigheder er det meget vanskeligt at læse ud fra DER-konklusionernes sparsomme og uklare tekst, hvordan de eventuelt forslåede ændringer overhovedet vil kunne påvirke den såkaldte Malmø-finte.

Modus er oftest, at en dansk statsborger har indgået ægteskab med en tredjelandsstatsborger forud for sin indrejse i Sverige, at der herefter efter lemplige svenske regler eller det nugældende EU-opholdsdirektiv sker familiesammenføring i Sverige, hvorefter den danske statsborger vender tilbage til Danmark med tredjelandsstatsborgeren, der i dette tilfælde har haft et længere og lovligt ophold i Sverige, mens ægteskabet har bestået, og familielivet er blevet udlevet.

Interessant bliver det dog at se udspillet om revision af EU-opholdsdirektivet, herunder om det nogensinde måtte dukke op, ligesom det bliver interessant at følge Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets holdning til spørgsmålet.