Principiel dom om familiesammenføring

Østre Landsret afsagde den 19. maj 2017 dom i den første sag om den såkaldte ”tre-års-regel” i udlændingeloven, hvorefter udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark først efter tre år kan ansøge om familiesammenføring her i landet.

Tre-års-reglen er menneskeretlig kontroversiel, og det er gjort gældende af bl.a. Institut for Menneskerettigheder og undertegnede, at den i konkrete sager kan føre til afgørelser, som er i strid med EMRK art. 8 om ret til respekt for familieliv og diskriminationsforbuddet i EMRK art. 14. Da reglen blev lanceret i starten af 2016, var det da også første gang, at regeringen åbent erkendte i bemærkningerne til en stramning af udlændingeloven, at ”der er en vis risiko for”, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i en konkret sag vil underkende den foreslåede ordning. Østre Landsrets afgørelse var derfor ventet med spænding.

En enig landsret fastslog, at tre-årsreglen hverken krænkede EMRK art. 8 eller art. 14 og frifandt dermed Udlændingenævnet. Resultatet er ikke i sig selv overraskende, da danske domstole traditionelt er tilbageholdende i sager, hvor Danmarks internationale forpligtelser udfordres. Hvad der måske er mere overraskende, er dommens begrundelse.

Den juridiske baggrund

For at forstå problemstillingerne knyttet til tre-års-reglen er det nødvendigt at forstå det bagvedliggende danske og menneskeretlige retsgrundlag, der derfor i hovedtræk beskrives i det følgende.

Det er udlændingelovens § 7, der fastslår hvilke udlændinge, der i Danmark kan tildeles asyl – en status der gives til udlændinge, der groft sagt er i alvorlig risiko for at lide overlast i deres hjemland. Bestemmelsen indeholder i dag tre forskellige asylkategorier:

  1. konventionsstatus, der gives til personer, der falder inden for anvendelsesområdet for FN’s flygtningekonvention (§ 7, stk. 1),
  2. beskyttelsesstatus (§ 7, stk. 2), og
  3. midlertidig beskyttelsesstatus (§ 7, stk. 3).

Forskellen på de sidste to kategorier er, at beskyttelsesstatus gives til personer, der som følge af individuelle forhold er i risiko for overgreb, hvorimod midlertidig beskyttelsesstatus tildeles, hvor det er den generelle situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, der medfører overgrebsrisikoen.

Tre-års-reglen (udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra d) blev indført i februar 2016 og indebærer, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus (kategori 3) først kan ansøge om familiesammenføring efter tre år i Danmark. Derimod kan udlændinge med konventionsstatus (kategori 1) eller beskyttelsesstatus (kategori 2) ansøge om familiesammenføring straks efter, de har fået opholdstilladelse. Denne forskelsbehandling begrundes i bemærkningerne til bestemmelsen med, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus – generelt set – har et mere midlertidigt behov for beskyttelse end udlændinge omfattet af de to øvrige asylkategorier.

Tre-års-reglen er ikke absolut, idet det fremgår af bemærkningerne, at der vil skulle meddeles familiesammenføring (efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1), hvis en udlænding har krav herpå efter Danmarks internationale forpligtelser. Som (ikke-udtømmende) eksempler på, hvornår dette vil kunne være tilfældet, nævnes en situation, hvor personen i Danmark forud for udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis den herboende har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. Endvidere henvises der til, at hensynet til barnets tarv og FN’s børnekonvention kan bevirke, at der tillades familiesammenføring på et tidligere tidspunkt – f.eks. hvis personen i Danmark er et mindreårigt barn, hvis forældre søger om familiesammenføring.

For så vidt angår retten til respekt for familieliv i EMRK art. 8 så har EMD aldrig taget stilling til bestemmelsens rækkevidde i en sag, hvor det er en person med asyl i en konventionsstat, der søger om familiesammenføring med en ægtefælle fra hjemlandet. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke kan siges noget generelt om bestemmelsens beskyttelse i denne type sager. For det første har EMD nemlig afsagt en lang række afgørelser og domme i familiesammenføringssager, hvoraf kan udledes generelle retningslinjer. Det fastslås således standardmæssigt af EMD, at EMRK art. 8 ikke indebærer en generel ret for familier til at vælge, i hvilket land de vil udøve deres familieliv, og at omfanget af bestemmelsens beskyttelse beror på en proportionalitetsafvejning af, om konventionsstatens legitime interesse i at føre indvandringskontrol i lyset af omstændighederne i den konkrete sag er tungtvejende nok til at begrunde et afslag på familiesammenføring. EMD har udviklet en række faste kriterier, der skal indgå i denne proportionalitetsafvejning, og i ægtefællesammenføringssager er det følgende:

  • i hvilket omfang et afslag på familiesammenføring reelt medfører afbrydelse af familielivet,
  • parrets tilknytning til konventionsstaten henholdsvis hjemland/tredjeland,
  • om der er uoverstigelige (”insurmountable”) hindringer for udøvelse af familieliv i ansøgers oprindelsesland eller et tredjeland,
  • om hensyn til immigrationskontrol eller den offentlige orden taler for et afslag,
  • alderen på eventuelle børn,
  • hensynet til barnets tarv, hvis der er børn involveret. Dette hensyn er af største (”paramount”) vigtighed og skal tillægges betydelig (”significant”) vægt, og
  • tidspunktet for familielivets etablering, herunder om det var sponsorens eget valg at efterlade familien i hjemlandet.

For det andet har EMD gentagne gange i løbet af årerne karakteriseret asylansøgere og anerkendte flygtninge som en ”sårbar persongruppe” med behov for særlig beskyttelse fra konventionsstaterne, og EMD har i tre domme fra 2014 fastslået, at familiens enhed er en essentiel ret for flygtninge, at familiesammenføring er en grundlæggende forudsætning for, at personer, der er flygtet fra forfølgelse, kan genetablere et normalt liv, og at flygtninges familiesammenføringssager derfor skal gennemføres hurtigt, fleksibelt og effektivt.

For så vidt angår EMRK art. 14 – der er en accessorisk diskriminationsbestemmelse og derfor skal behandles i sammenhæng med EMRK art. 8 – så er det en treleddet test, der afgør, om bestemmelsen er krænket. Det skal således vurderes om: 1) der er tale om en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer, der 2) kan henføres til en af de i bestemmelsen forbudte diskriminationsgrunde. I givet fald skal denne forskelsbehandling være 3) velbegrundet (saglig og proportional), hvis ikke den skal udgøre diskrimination i strid med EMRK art. 14.

Den konkrete sag

Sagsøgeren i den konkrete sag for Østre Landsret var en syrisk mand, der i juni 2015 blev meddelt midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark. I forlængelse heraf ansøgte han om familiesammenføring med sin syriske hustru (parret har været gift siden 1990) og parrets to mindreårige børn, der alle tre stadig befinder sig i Syrien. Parret fik afslag herpå af udlændingemyndighederne bl.a. under henvisning til, at Folketinget har vurderet, at bestemmelsen er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, og at der ikke i øvrigt i sagen forelå sådanne ganske særlige grunde, der kunne begrunde opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

For Østre Landsret påstod sagsøger, at afslaget på familiesammenføring skulle erklæres ugyldigt. Til støtte herfor blev det gjort gældende, at såvel tre-års-reglen i sig selv som det konkrete afslag på familiesammenføring var i strid med EMRK art. 8 og art. 14. Institut for Menneskerettigheder intervenerede i sagen til støtte for sagsøger.

Østre Landsrets begrundelse og resultat 

Landsretten indleder med kort at fastslå, at tre-års-reglen som sådan ikke er i strid med EMRK art. 8, da reglen forfølger et legitimt formål (landets økonomiske velfærd), og da reglen ikke er absolut. Herefter vender landsretten blikket mod EMRK art. 14, jf. art. 8 og konstaterer, at da:

Sondringen mellem konventionsflygtninge, personer med beskyttelsesstatus og personer med midlertidig beskyttelsesstatus, der blev indført ved lov nr. 153 af 18. februar 2015, er etableret under hensyn til, at disse respektive grupper af flygtninge anses for at have forskellige behov for beskyttelse og i den forbindelse forskellige behov for varigheden af den meddelte beskyttelse. Da den forskel i adgangen til familiesammenføring, der blev indført ved lov af 26. januar 2016 – og som er afledt af, på hvilket grundlag opholdstilladelse er meddelt – findes sagligt velbegrundet, kan sagsøgers adgang til familiesammenføring i forhold til adgangen for familiesammenføring for udlændinge omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1 og stk. 2, ikke anses for at være i strid med EMRK art. 14, jf. art. 8.

Endelig fremhæver landsretten, at sagsøger er sund og rask, og at hustruen ikke lider af alvorlig sygdom eller har alvorlige handicaps. På den baggrund finder landsretten ikke, at der er oplyst om sådanne ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, at der er anledning til at tilsidesætte Udlændingenævnets skøn om, at der ikke meddeles sagsøgers ægtefælle opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Kommentar 

Som allerede nævnt er det ikke overraskende, at landsretten afholder sig fra at tilsidesætte Udlændingenævnets afgørelse i en situation som den foreliggende, hvor lovgivningsmagten udtrykkeligt vælger at lovgive til grænsen af EMRK’s beskyttelse. Derimod er det mere overraskende, at landsretten helt undlader at forholde sig til de centrale menneskeretlige argumenter i forhold til både EMRK art. 8 og art. 14.

I forhold til EMRK art. 8 er det forståeligt, at landsretten – med henvisning til, at tre-års-reglen ikke er absolut – konstaterer, at reglen som sådan ikke krænker retten til respekt for familieliv. Det afgørende i relation til EMRK art. 8 er nemlig, om tre-års-reglen og særligt den dertil knyttede undtagelsesmulighed i udlændingelovens § 9 c, stk. 1, i konkrete sager administreres i overensstemmelse med retten til respekt for familieliv. Denne konkrete overensstemmelse med EMRK art. 8 forholder landsretten sig kun ganske overfladisk til ved at fremhæve, at der ikke i sagen forelægger sådanne ganske særligt grunde (alvorlig sygdom og handicaps samt hensynet til barnets tarv), der er udtrykkeligt fremhævet i bemærkningerne til udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

De centrale og potentielt afgørende menneskeretlige argumenter vedrørende EMRK art. 8, som såvel sagsøger som Institut for Menneskerettigheder fremførte under sagen, forholder landsretten sig så vidt ses slet ikke til. Udlændingelovens § 9 c, stk. 1, er ganske vist en skønsmæssig bestemmelse, men når det udtrykkeligt fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at der skal meddeles opholdstilladelse, når Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det, og når de anførte eksempler på, hvornår det kan være tilfældet, netop kun er eksempler, så kan det med en vis ret anføres, at landsretten som minimum burde have efterprøvet, hvorvidt Udlændingenævnet ved udøvelsen af skønnet havde forholdt sig til de mest centrale menneskeretlige argumenter. I relation til EMRK art. 8 tænkes der her særligt på, at adskillelsen af familien skyldes asylbegrundende forhold og ikke sagsøgers eget valg, at der ikke er noget alternativt sted for familien at være sammen, da sagsøger er i risiko for at lide overlast i Syrien, at der er tale om en særlig sårbar persongruppe, at familiesammenføring er en essentiel ret for flygtninge, og at tre-års-reglen på grund af udlændingemyndighedernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider reelt medfører, at sagsøger skal have opholdt sig mere end 34 måneder i Danmark, før der kan søges om familiesammenføring, hvorefter det kan tage op til ti måneder for myndighederne at behandle ansøgningen.

Landsrettens argumentation i forhold til diskriminationsforbuddet i EMRK art. 14 er ikke helt nem at forstå. Hvis man tager udgangspunkt i den ovennævnte treleddede diskriminationstest, så synes landsretten at forudsætte, at de to første led (sammenlignelighedskravet og den forbudte diskriminationsgrund) er opfyldt, idet det afgørende for landsretten er, at forskelsbehandlingen mellem de tre asylgrupper er ”sagligt velbegrundet”. Som det f.eks. er tilfældet i forhold til den uskrevne lighedsgrundsætning i dansk forvaltningsret, er det nemlig i relation til EMRK art. 14 kun relevant at vurdere sagligheden af en given forskelsbehandling, såfremt der er tale om sammenlignelige situationer. Såfremt denne antagelse er korrekt, er det bemærkelsesværdigt, fordi det gennemgående argument fra regeringens side i forhold til diskriminationsproblematikken, der også fremgår af bemærkningerne til tre-års-reglen, er, at reglen slet ikke rejser spørgsmål i forhold til EMRK art. 14, da udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus ikke er i en situation, der kan sammenlignes med situationen for konventionsflygtninge eller situationen for udlændinge med beskyttelsesbehov.

Det er også værd at pointere i forhold til EMRK art. 14, jf. art. 8, at landsrettens vurdering af sagligheden af forskelsbehandlingen (som det fremgår af citatet ovenfor) synes at være begrænset til en henvisning til det generelle argument fra lovbemærkningerne om, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus har et mere midlertidigt beskyttelsesbehov end udlændinge omfattet af de to øvrige asylkategorier. Man kan dog stille et stort spørgsmålstegn ved, om dette argument holder stik, i hvert fald i forhold til syriske statsborgere, der udgør størstedelen af dem, der bliver meddelt midlertidig beskyttelsesstatus. Årsagen til og karakteren af konflikten og den generelle ustabilitet i Syrien er på nuværende tidspunkt uløseligt forbundet med regimet i dette land, hvorfor det synes svært konkret at retfærdiggøre, at den beskyttelsesstatus (kategori 2), der i praksis gives til en syrisk mand, der er desertør, skulle være af en mere forbigående karakter end den midlertidige beskyttelsesstatus (kategori 3), der i praksis meddeles en person som sagsøger på grund af de generelle risici i landet.

Denne manglende konkretisering af begrundelsen for forskelsbehandlingen mellem de tre asylkategorier i relation til familiesammenføring er det væsentligste argument (hvis man forudsætter, at sammenlignelighedskravet er opfyldt) for, hvorfor tre-års-reglen er problematisk i forhold til EMRK art. 14. Ved vurderingen af sagligheden og proportionaliteten af en forskelsbehandling, er EMD nemlig utilbøjelig til at ville acceptere abstrakte hensyn som værende tilstrækkelige, uanset hvor legitimt selve hensynet (f.eks. landets økonomiske velfærd) måtte være. Det fremgår med al tydelig af Storkammerdommen fra maj 2016 i Biao mod Danmark vedrørende den dagældende regel i udlændingeloven om, at tilknytningskravet ikke fandt anvendelse på danske statsborgere, der havde haft dansk indfødsret i 28 år eller lovligt ophold i Danmark i 28 år. 28-års-reglen var i bemærkningerne til bestemmelsen begrundet i den generelle betragtning, at personer, der har erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, har en stærkere tilknytning her til Danmark end personer, der har fået indfødsret senere i livet, hvorfor der er et bedre grundlag for en vellykket integration af ægtefæller til denne gruppe statsborgere. EMD konkluderede i sagen, at EMRK art. 14, jf. art. 8, var krænket og fremhævede i den forbindelse med henvisning til bemærkningerne bl.a., at bestemmelsen var baseret på ret ”spekulative” og ikke-konkretiserede argumenter.

Afsluttende bemærkninger

Der er langt fra et entydigt svar på de menneskeretlige problematikker forbundet med tre-års-reglen. EMD har endnu til gode at forholde sig direkte til en sag om en flygtnings adgang til familiesammenføring, herunder om de senere års pres på Europas grænser generelt eller konkret har betydning for konventionsstaternes spillerum i forhold til EMRK art. 8 og 14. Det er dog kun et spørgsmål om tid, før sager af denne type når til Strasbourg, da Danmark langt fra er det eneste europæiske land, der indskrænker adgangen til familiesammenføring for visse grupper af udlændinge med asyl.

Østre Landsrets dom af 19. maj 2017 er kun første punktum i et formentlig længerevarende sagsforløb om tre-års-reglen. Dommen er anket til Højesteret, og der verserer flere andre sager om samme problemstilling ved landsretterne. Såfremt sagsøgerne ikke får medhold i det danske retssystem, er det endvidere forventeligt, at en af sagerne indbringes for EMD. Alt dette understreger blot behovet for, at de danske domstole ved behandlingen af sager om tre-års-reglen konkret og udtrykkeligt forholder sig til de mest centrale menneskeretlige spørgsmål forbundet hermed.

 

 

 

Er det utåleligt at opholde sig i Jylland?

Udlændinge-, integrations-, og boligministeren fremsatte den 9. november 2016 – efter den nu nærmest faste praksis med en forkortet høringsrunde – forslag til ændring af bl.a. udlændingeloven med henblik på skærpelse af reglerne for og styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste (L 51).

Forslaget indebærer bl.a. en ny underretningspligt, hvis man ønsker at opholde sig uden for et indkvarteringssted, hvor man er pålagt at opholde sig, om natten (mellem 23.00 og 6.00), markant skærpelse af strafferammen og strafniveauet ved overtrædelse af pålagte opholds- og meldepligter, indførelse af takstmæssige straffe, samt en ny hjemmel til varetægtsfængsling af udlændinge.

Forslaget rejser en lang række retssikkerhedsmæssige spørgsmål, spørgsmål om overholdelse af en række konventionsforpligtelser, spørgsmål om proportionalitet mv. i forhold til den foreslåede skærpelse af straffe, ligesom forslaget rejser spørgsmål om hensigtsmæssigheden i at indføre en takstmæssig sanktionering af overtrædelser, der medfører indskrænkning i domstolenes adgang til i det enkelte tilfælde ud fra en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i en sag at fastsætte straffen.

Til belysning af en lange række af disse forhold kan de indkomne høringssvar med fordel studeres i kombination med de godt 80 sider lovforslaget fylder.

Det er interessant læsning.

Her vil jeg alene berører ganske få aspekter af forslaget.

Forslaget er udmøntning af en bred politisk aftale fra i sommers, og det fremsættes – som det indledningsvis anføres i forslagets generelle bemærkninger – i lyset af, at:

“(u)dlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste opholder sig uønsket her i landet. Der er tale om udlændinge, som har begået grove forbrydelser eller lignende, og som derfor er udelukket fra opholdstilladelse eller er udvist af landet. De pågældende udlændinge skal udsendes, så snart muligheden herfor opstår. De danske myndigheder har på den baggrund en interesse i løbende at føre kontrol med og have kendskab til de pågældendes opholdssted, og de pågældende udlændinge er derfor pålagt opholds- og meldepligt.”

Lovforslaget regulerer imidlertid – udover personer på tålt ophold – opholdet for alle kriminelle udviste udlændinge, der ikke er udrejst eller udsendt. Der er her tale om en meget broget gruppe udlændinge, der er udvist efter udlændingelovens §§ 22-24, og som normalt har afsonet deres straf, men ikke optræder motiverede til at forlade Danmark af den ene eller anden grund.

Det er her værd at bemærke, at gruppen af udlændinge, der kan udvises efter særligt udlændingelovens § 24, er udlændinge, der har opholdt sig i Danmark i under 5 år, og som idømmes en betinget eller ubetinget fængselsstraf uanset karakteren og længden heraf.

Det er endvidere værd at bemærke, at udlændingelovens § 10 samtidig som udgangspunkt udelukker alle udlændinge, der er udvist bl.a. efter § 24 og meddelt et automatisk indrejseforbud fra at opnå opholdstilladelse i Danmark inden for den periode, indrejseforbuddet består.

Kredsen af udlændinge, som er omfattet af de markante skærpelser, kan således ikke med rimelighed siges alle at være kriminelle, der har begået alvorlige forbrydelser eller lignende, som ministeren indledningsvis har anført i forslaget.

Det vil i en lang række tilfælde også berøre udlændinge, der har begået mindre alvorlige og i nogens øjne formentlig bagatelagtige forbrydelser. f.eks. butikstyveri, spirituskørsel, ulovligt ophold og brug af andres id-kort, eller ulovligt arbejde i gentagelsestilfælde.

Disse udlændinge er vel at mærke naturligvis udvist, da de har begået en lovovertrædelse, og de har fået deres øvrige forhold bedømt af domstolene, der har fundet betingelserne for udvisning opfyldt. Man kan selvfølgelig på den baggrund med rimelighed indtage det standpunkt, at deres ophold – også – skal være så utåleligt som muligt, da det måske fremmer motivationen for at medvirke til udsendelsen.

For så vidt angår udlændinge på tålt ophold, er det værd at bemærke, at disse udlændinge har begået så alvorlige forbrydelser, at de ikke kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 (asyl), uanset, at de opfylder betingelserne, da de risikerer at lide overlast, hvis de tvinges tilbage til deres hjemlande. De kan således ikke tvangsmæssigt udsendes, da de f.eks. er i nærliggende fare for at blive dræbt eller forfulgt, hvis de genindrejser i hjemlandet.

Danmark må herefter tåle, at disse personer opholder sig her i landet på ubestemt tid.

Frihedsberøvelse eller ej?

Forslaget indgår samtidig i den praktiske virkelighed af, at man har oprettet et nyt udrejsecenter – Kærshovedgård – sydøst for Ikast og mere eller mindre så centralt beliggende i Jylland og afsidesliggende fra alt andet som muligt.

En lang række udlændinge har herefter allerede siden udgangen af 2015 fået flyttet deres opholdspligt fra Center Sandholm til Udrejsecenter Kærshovedgård.

Den nye underretningspligt, der ønskes indført, indebærer, at en udlænding, der pålægges ophold på Kærshovedgård, skal opholde sig der mellem 23.00 og 6.00 hver dag, uden at der er tale om, at udlændingen bliver frihedsberøvet, da udlændingen frit kan forlade centeret i det øvrige tidsrum. Ønsker udlændingen at opholde sig undtagelsesvis et andet sted i tidsrummet 23.00 til 6.00, skal der forudgående ske underretning og ansøgning herom til Udlændingestyrelsen.

Overtrædes opholdspligten under de anførte omstændigheder indebærer forslaget nu markant skærpede sanktionering. Som det fremgår af bilaget, der blev sendt i høring med lovforslaget, skal overtrædelser hurtigt medføre fængselsstraf.

Opholdspligtens udformning sammenholdt med Kærshovedgård beliggenhed rejser spørgsmål om, hvorvidt der er tale om de facto frihedsberøvelse, uden adgang til domstolsprøvelse og sikring af grundlæggende retsikkerhedsmæssige garantier mv.

Det følger således f.eks. i den forbindelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 5, at der normalt alene kan ske frihedsberøvelse af en udlænding, når der tages skridt til udvisning mv., og udvisningen mv. er nært forestående, og det følger samtidig af artikel 5, at den frihedsberøvede f.eks. skal orienteres om de konkrete grunde for frihedsberøvelsen.

Da opholdspligten i kombination med underretningspligten ikke på overfladen er frihedsberøvelse, finder bl.a. disse rettigheder ikke formelt set anvendelse.

Den praktiske virkelighed med forslaget mv. kan dog blive en anden og er malende beskrevet på følgende måde af Amnesty i sit høringssvar:

”Kærshovedgård ligger isoleret i en skov i et område, som ikke kan nås med offentlige transportmidler, og hjemmesiden www.Rejseplanen.dk oplyser, at der er en gåtur på 6-7 kilometer til den nærmeste by, som er Bording, hvorfra der er mulighed for at nå en bus eller et tog. Afhængigt af tidspunktet på dagen tager en rejse fra Kærshovedgård til København mellem 5 og 6 timer – og skal opholdspligten på Kærshovedgård overholdes, kan man have godt en time i København, inden man skal med toget mod Midtjylland igen. Det er således et væsentligt element i det nye regime, at udlændinge på tålt ophold fysisk er placeret på en lokalitet, som i sig selv vanskeliggør kontakt med omverdenen, f.eks. familie og venner. Det er – forstår man – også hensigten, jf. hensigtserklæringen om at gøre det så utåleligt som muligt at være på tålt ophold.”

Det anføres videre, af Amnesty, at:

“Efter Amnestys opfattelse må en retstilstand, hvor en person er pålagt at opholde sig i en fængselslignende facilitet (Kærshovedgård er et tidligere fængsel), som er udvalgt på grund af sin afsides liggende placering langt fra bymæssig bebyggelse og samfundsmæssig infrastruktur, og hvor personen praktisk, trafikalt, økonomisk og på grund af opholds- og meldepligt reelt er afskåret fra at bevæge sig geografisk, sidestilles med frihedsberøvelse.”

Endvidere anfører Institut for Menneskerettigheder herom i sit høringssvar bl.a., at:

”De frihedsbegrænsninger og forhold og vilkår som udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er og vil blive udsat for kan ʹkombineret med den tidsmæssige udstrækning af frihedsbegrænsningenʹ efter instituttets opfattelse være af så indgribende karakter, at de pågældende udlændinge ud fra en samlet vurdering reelt må anses for frihedsberøvede efter artikel 5 i EMRK. Instituttet bemærker herved, at frihedsbegrænsningen, forholdene i indkvarteringsstederne og vilkårene for de berørte udlændinge i høj grad minder om situationen i Guzzardi-sagen, hvor EMD fandt, at der var tale om en frihedsberøvelse.”

I Guzzardi mod Italien (dom af 6. november 1980), der henvises til, fandt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at den pågældende ud fra en samlet kumulativ vurdering af hans situation havde været frihedsberøvet, under omstændigheder, hvor han var mistænkt for at være tilknyttet den italienske mafia, blevet pålagt at tage ophold på en afsides liggende ø, hvor han havde adgang til et areal på 2,5 kvadratkilometer. Han kunne mellem kl. 22.00 og 7.00 alene forlade sin bopæl, såfremt det måtte anses for nødvendigt og efter forudgående underretning til myndighederne.

At forslaget således knytter sig til en faktisk virkelighed, hvor den samlede effekt af opholdspligten, underretningspligten, de fysiske forhold mv. rejser spørgsmål om mulig frihedsberøvelse synes åbenbar.

I sin kommenterede høringsoversigt har ministeren dog generelt og kort afvist, at forslaget rejser spørgsmål af den pågældende karakter. Ministeren gentager lakonisk det, som også er anført i bemærkningerne til forslaget:

“Den foreslåede underretningspligt har efter ministeriets opfattelse – hverken i sig selv eller i kombination med opholds- og meldepligten – en intensitet, som indebærer, at der er tale om frihedsberøvelse efter EMRK artikel 5.”

Det er naturligvis givet, at der ikke kan siges noget generelt om den kumulerede effekt af en opholdspligt mv., der følger af forslaget, og som nu knytter sig til ophold på Skovhovedsgård, herunder sammenhængen med de nye skærpede strafbestemmelser.

Det beror på en konkret vurdering af den enkelte udlændings forhold om opholdet får karakter af frihedsberøvelse.

Det forekommer dog mindre nuanceret, at det af ministeren kategorisk afvises, at spørgsmål om egentlig frihedsberøvelse kan opstå.

Det bliver herefter interessant at følge lovforslaget, herunder bl.a. spørgsmålet om frihedsberøvelse, videre frem til den forventede vedtagelse.

Lovforslaget førstebehandles i Folketinget den 23. november 2016.

Utopien om præ-Metock?

Sent fredag aften den 19. februar 2016 fik Storbritannien forhandlet en foreløbig aftale på plads med de øvrige 27 medlemsstater. En aftale, der skal medføre, at der fra medlemsstaternes side vil blive arbejdet for, at en række EU-“bump” set fra britisk perspektiv fjernes, således at vejen til fortsat EU-medlemsskab kan sikres.

Som bekendt har der de seneste måneder været stor mediemæssig bevågenhed på, om en aftale kunne nås, eller om – for nogen – skrækscenariet med Storbritanniens udtræden af EU ville komme et skridt nærmere.

I medierne har der været stor omtale af det britiske ønske om at begrænse eller fjerne unionsborgeres ret til forskellige sociale britiske ydelser, men i en dansk kontekst har der tillige været rettet fokus mod bl.a. spørgsmål om begrænsning i unionsborgeres ret til familiesammenføring med tredjelandsstatsborgere, når unionsborgeren gør brug af sin ret til fri bevægelighed.

I Danmark har spørgsmålet siden EU-Domstolen afsagde sin dom i Metock-sagen i 2008 (sag C-127/08) været en ganske øm tå, og Lars Løkke Rasmussen udtalte således umiddelbart efter den foreløbige britiske aftale var på plads i aftes bl.a., at:

“Vi får Metock-dommen rullet tilbage. Nu ruller vi retstilstanden tilbage til det, den var, før Metock-dommen blev afsagt.”

I en dansk kontekst – modsat i nærmest alle andre medlemsstater – knytter dette ønske om “tilbagerulning” sig til, at tusindvis af danske statsborger siden 2008 har gjort brug af en kortvarig flytning til Sverige med deres tredjelandsægtefæller for at omgå de restriktive danske familiesammenføringsregler. Siden Metock-dommen har man fra skiftende regeringer ønsket at sætte en prop i dette indvandringshul, men har måtte indse, at dette ikke har været muligt.

I DER-konklusionerne, der netop er vedtaget, anføres:

“The Commission intends to adopt a proposal to complement Directive 2004/38 on free movement of Union citizens in order to exclude, from the scope of free movement rights, third country nationals who had no prior lawful residence in a Member State before marrying a Union citizen or who marry a Union citizen only after the Union citizen has established residence in the host Member State. Accordingly, in such cases, the host Member State’s immigration law will apply to the third country national. This proposal will be submitted after the above Decision has taken effect.”

Konklusionerne er – formentlig selv for en EU-kyndig læser – svære at afkode. Men alt andet lige fik man altså sneget en målsætning om begrænsning af retten til fri bevægelighed med i aftalen.

Men det, som – vistnok – anføres, er, at EU-opholdsdirektivet ønskes ændret således, at det ikke længere omfatter retten til, at en tredjelandsstatsborger kan tage ophold med sin ægtefælle, der er unionsborger i en medlemsstat, hvis ægteskabet er indgået forud for, at tredjelandsstatsborgeren har haft lovligt ophold i EU, eller hvis unionsborgeren først bliver gift med tredjelandsstatborgeren efter, at unionsborgeren er flyttet til en anden medlemsstat.

Det er i det lys interessant at bemærke, at man fra dansk side nu vejrer ny morgenluft.

Interessant er det i den forbindelse, at Metock-dommen og de anførte DER-konklusioner rent faktisk intet eller alene meget meget lidt har med den såkaldte Malmø-finte at gøre.

Det er derfor relativt uklart, hvad man fra dansk side ønsker at rulle tilbage.

EU-Domstolen fastslog således lang tid før Metock-dommen i sin afgørelse i Singh-dommen den 7. juli 1992 (sag C-370/90), at en unionsborger i lyset af de traktatfæstede rettigheder til fri bevægelighed kan medtage sin ægtefælle til sin egen medlemsstat, hvis unionsborgeren vel at mærke vender hjem efter f.eks. at have været arbejdstager i en anden medlemstat end sin egen.

Det, som EU-Domstolen faktisk fastslog i Metock-dommen ca. 15 år senere, var, at en tredjelandsstatsborger forud for, at vedkommende fulgte med unionsborgeren til en anden medlemsstat, ikke kunne afkræves at have haft lovligt ophold i unionen, førend der kunne indrømmes en opholdsret i den medlemsstat, hvor unionsborgeren tog ophold. EU-Domstolen foretog herved en fortolkning af EU-opholdsdirektivet og konkluderede, at der ikke i direktivet var fastsat en sådan forudgående betingelse om lovligt ophold for, at ægtefællen skulle indrømmes en opholdsret i medlemsstaten.

EU-Domstolen fastslog samtidig i Metock-dommen, at det i lyset af fortolkningen af EU-opholdsdirektivet var ligegyldigt, hvor og hvornår ægteskabet mellem en unionsborger og tredjelandsstatsborger blev indgået, og uanset hvorledes tredjelandsstatsborgeren var indrejst i den medlemsstat, hvor en opholdsret ønskedes.

I en dansk kontekst medførte Metock-dommen dog samtidig, at en tidligere – og nok med stor sikkerhed EU-retsstridig – praksis blev ændret, hvorefter ikke-økonomisk aktive danske statsborgere (studenerende, pensionister og selvforsørgende), der vendte hjem efter at være flyttet til en anden medlemsstat, ikke i Danmark efter EU-retten havde ret til at tage en ægtefælle eller et familiemedlem med sig.

En tilbagerulning af Metock-dommen indebærer altså, at der skal fortages ændring af EU-opholdsdirektivet for så vidt angår kravet om lovligt forudgående ophold, hvilket der ikke umiddelbart lægges op til i DER-konklusionerne, og en begrænsning i retten til ophold for tredjelandsstatsborgeren afhængigt af, hvor og hvornår ægteskabet med unionsborgeren er indgået.

Det rejser samtidig det overordnede spørgsmål, om en sådan tilbagerulning overhovedet er muligt. I det lys er DER-konklusionerne endnu mere uklare.

Hvis den egentlige ret for en unionsborger til at opholde sig med sin tredjelandsægtefælle på en anden medlemsstats territorium, f.eks. når den tyske unionsborger tager arbejde i Danmark og bosætter sig her og ønsker at have sin pakistanske ægtefælle hos sig, følger af den primære EU-ret, dvs. de traktatfæstede rettigheder om fri bevægelighed, kan denne ret ikke begrænses i en sekundær retsakt, dvs. EU-opholdsdirektivet. Hvis det således følger af den primære EU-ret, at det er uden betydning, om ægtefællen ikke har opholdt sig i EU lovligt forud for indrejsen i den medlemsstat, hvor opholdsretten ønskes, har opholdt sig lovligt i EU forud for, at ægteskabet med unionsborgeren  indgås, eller hvis det er uden betydning, om ægteskabet f.eks. er indgået et år efter, at den tyske unionsborger er flyttet til Danmark, er det vanskeligt at se, hvordan retten kan begrænses.

EU-Domstolen forholder sig ikke hertil i Metock-dommen, da sagen vedrørte fortolkning af EU-opholdsdirektivet, men indeholder dog præmisser, som indikerer, at Lars Løkke Rasmussens løfte om en ny retstilstand kan blive en utopi.

For så vidt angår krav om forudgående lovligt ophold i EU, førend en opholdsret i den medlemsstat, hvor unionsborgeren var flyttet til, kunne indrømmes, fandt EU-Domstolen således bl.a. i Metock-dommen, at fortolkningen af EU-opholdsdirektivet, hvorefter der altså ikke kunne kræves forudgående lovligt ophold i EU for tredjelandsstatsborgerens vedkommende, var i overensstemmelse med kompetencefordelingen mellem medlemsstaterne og EU, jf. dommens præmis 60.

Herefter udtalte EU-Domstolen i dommens præmis 61, at det var ubestridt, at EU

“i medfør af artikel 18, stk. 2, EF, artikel 40 EF, 44 EF og 52 EF – på grundlag af hvilke direktiv 2004/38 er blevet vedtaget – har kompetence til at vedtage de foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre unionsborgernes frie bevægelighed.”

EU-Domstolen anførte herefter videre i dommens præmis 62, at hvis unionsborgeren i forbindelse med, at denne gjorde brug af sin ret til fri bevægelighed i en anden medlemsstat,

“ikke havde ret til at have et normalt familieliv i værtsmedlemsstaten, ville udøvelsen af de friheder, som de er sikret i henhold til traktaten, være alvorligt hindret.”

Det har en ganske forsigtig duft af, at EU-Domstolen allerede i 2008 var af den opfattelse, at det fulgte af den primære EU-ret, nemlig traktatens bestemmelser om den frie bevægelighed, at der ikke kunne stilles krav om, at unionsborgerens ægtefælle opholdt sig lovligt i medlemsstat, førend en ret til familiesammenføring i den medlemsstat, hvor unionsborgeren flyttede til, kunne indrømmes.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvilken betydning det skulle tillægges, hvor og hvornår ægteskabet mellem en unionsborger og tredjelandsstatsborger blev indgået, anførte EU-Domstolen i dommens præmis 82, at:

“Indledningsvis bemærkes, at direktiv 2004/38, som det fremgår af dets første, fjerde og ellevte betragtning, tilsigter at lette udøvelsen af den grundlæggende og personlige ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, som i medfør af traktaten direkte er tillagt unionsborgerne.”

EU-Domstolen anførte videre i dommens præmis 84, at:

“Henset til den sammenhæng, som direktiv 2004/38 indgår i, og de mål, der søges opnået herved, kan bestemmelserne i dette direktiv ikke fortolkes restriktivt og bør under alle omstændigheder ikke fratages deres effektive virkning (…)”

For så vidt angår den tidligere danske praksis om at udelukke studerende, pensionister og selvforsørgende, der gjorde brug af sekundær bevægelighed, fra at få familiesammenføring efter EU-reglerne, er det ligeledes relativt usikkert, om en sådan begrænsning kan indføres i lyset af unionsborgeres traktatfæstede ret til fri bevægelighed og hermed forbundne ret til at medbringe nære familiemedlemmer ved flytning rundt i Europa.

Under alle omstændigheder er det meget vanskeligt at læse ud fra DER-konklusionernes sparsomme og uklare tekst, hvordan de eventuelt forslåede ændringer overhovedet vil kunne påvirke den såkaldte Malmø-finte.

Modus er oftest, at en dansk statsborger har indgået ægteskab med en tredjelandsstatsborger forud for sin indrejse i Sverige, at der herefter efter lemplige svenske regler eller det nugældende EU-opholdsdirektiv sker familiesammenføring i Sverige, hvorefter den danske statsborger vender tilbage til Danmark med tredjelandsstatsborgeren, der i dette tilfælde har haft et længere og lovligt ophold i Sverige, mens ægteskabet har bestået, og familielivet er blevet udlevet.

Interessant bliver det dog at se udspillet om revision af EU-opholdsdirektivet, herunder om det nogensinde måtte dukke op, ligesom det bliver interessant at følge Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets holdning til spørgsmålet.