Magtanvendelse og internering af danske fremmedkrigere

Det er i den seneste tid atter blevet diskuteret, hvad vi fra dansk side skal stille op med de danskere, der deltager i væbnede kamphandlinger for grupper som Islamisk Stat/ ISIL, der kæmper mod Danmark eller vores allierede? Kan vi bruge dødelig magt mod dem og herved ”uskadeliggøre” dem inden de vender hjem til Danmark? Kan vi tilbageholde dem, hvis de tages til fange på slagmarken? Har de krav på at blive løsladt, hvis de ikke stilles for en dommer med henblik på at blive retsforfulgt?

Jeg har tidligere skrevet lidt om de folkeretlige perspektiver af den angivelige franske politik på området, og der er store dele af dén analyse, der også er relevant i forhold til de danske fremmedkrigere. Analysen kan findes her.

Den folkeretlige vurdering af, hvad Danmark må/ kan stille op med de danske fremmedkrigere i ISIL bør tage udgangspunkt i, at Danmark er involveret i en væbnet konflikt mod ISIL. Det fremgår ihvertfald af Beslutningsforslag 50, der blev vedtaget af Folketinget den 18. januar 2018, at ”Karakteren og omfanget af Danmarks samlede aktive militære deltagelse i den internationale koalition til støtte for Irak betyder, at Danmark fortsat er part i den væbnede konflikt mod ISIL.” (s. 3). Den væbnede konflikt med ISIL er retligt en såkaldt ”ikke-international væbnet konflikt”, fordi den ikke udkæmpes mellem to eller flere stater. Konflikter mellem stater betegnes “internationale væbnede konflikter”. At konflikten med ISIL foregår på irakisk og syrisk territorium gør ikke i sig selv, at konflikten bliver ”international.”

Det forhold, at Danmark er involveret i en (ikke-international) væbnet konflikt med ISIL betyder, at dansk magtanvendelse mod medlemmer af organisationen, der tager aktivt del i kamphandlingerne i den væbnede konflikt er reguleret i den humanitære folkeret/ krigens regler. Det fremgår også af B50, der på s. 3 bemærker, at det ”danske bidrag vil være undergivet folkeretten, herunder den humanitære folkeret.”

Krigens regler giver Danmark ret til at gøre brug af dødelig magt mod et medlem af ISIL, der tager ”direkte del i kamphandlingerne” i den væbnede konflikt. Det inkluderer også danske statsborgere, der kæmper for ISIL. Som beskrevet andetsteds er der intet i folkeretten, herunder den humanitære folkeret, der forbyder en stat at slå sine egne borgere ihjel, så længe disse borgere er lovlige militære mål i en væbnet konflikt. Så ja, det danske forsvar er berettiget til at slå danske ”fremmedkrigere” ihjel, hvis de pågældende personer vel at mærke tager aktivt del i kamphandlingerne for ISIL i den igangværende væbnede konflikt. Og det vil personerne bl.a. blive anset for at gøre, hvis de foretager væbnede handlinger, såsom affyrer våben, placerer eller rydder sprængladninger/ miner, eller leverer efterretninger til brug for militære operationer og lignende. Det skal i den forbindelse også understreges, at enhver person, der udgør en fast del af den væbnede gren af en privat aktør, der er part i en ikke-international væbnet konflikt, anses for at ”tage direkte del i kamphandlinger” også i det tidsrum, hvor personen ikke foretager sig konkrete handlinger, der må betegnes som fjendtlige. Dette såkaldte ”Continous Combat Function” (CCC) findes kun i ”ikke-internationale væbnede konflikter”.

Det er altid en meget konkret vurdering, når der skal tages stilling til, om en persons handlinger kvalificerer som ”aktiv deltagelse i kamphandlinger”. Der kan i øvrigt her henvises til ICRC’s retningslinjer om direkte deltagelse i kamphandlinger fra 2009 og til diskussionen i militærmanualen på side 129-136.

Det skal understreges, at retten til at bruge dødelig magt mod et medlem af fjenden under en væbnet konflikt ophører, hvis personen overgiver sig eller på anden vis tages til fange. Og det er en klokkeklar krigsforbrydelse at slå tilfangetagne personer ihjel. Så danske styrker kan selvfølgelig ikke bare slå danske fremmedkrigere ihjel, hvis de er taget til fange og ikke længere tager aktivt del i kamphandlingerne i konflikten.

Men en ting er brug af dødelig magt. Et mere overset spørgsmål i den aktuelle diskussion om de danske fremmedkrigere er spørgsmålet om frihedsberøvelse.

Krigens regler foreskriver nemlig, at en stat er berettiget til at frihedsberøve tilfangetagne medlemmer af fjenden indtil den væbnede konflikts ophør. Og tilbageholdelsen behøver vel at mærke ikke at være begrundet i et ønske om at retsforfølge personerne. Frihedsberøvelsen er alene tænkt som en sikkerhedsforanstaltning, der skal forhindre de tilbageholdte personer i at vende tilbage til slagmarken og genoptage kampen.

Det må betyde, at Danmark derfor også kan frihedsberøve de danske fremmedkrigere, der er blevet taget til fange af vores alliancepartnere i den væbnede konflikt med ISIL indtil den væbnede konflikt er ophørt eller vi fra dansk side trækker os ud. Det fremgår også af implicit af militærmanualen, se s. 419. Så vi kan altså vælge at retsforfølge fremmedkrigerne, men det er ikke et krav for at kunne opretholde deres frihedsberøvelse.

Fremmedkrigerne er kort sagt at anse som “fjendtlige kombattanter”, der kan tilbageholdes indtil ophøret af den væbnede konflikt.

Men inden regeringen begynder at oprette en dansk filial af Guantanamo på Kastellet, er det nødvendigt at gøre et enkelt – men vigtigt – forbehold: Det er ikke alle, der er enige med undertegnede (og militærmanualen) i, at krigens regler tillader sikkerhedsinternering i ikke-internationale væbnede konflikter. Det er især i menneskerettighedsmiljøet, at man forholder sig kritisk, og jeg har bl.a. i en artikel i Juristen (“For et balanceret dansk formandsskab for Europarådet”, Juristen nr. 3, 2017, 98-106, se s. 102-103) beskrevet, hvordan Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg (EMD) i 2014 i en afgørelse i sagen Hassan mod Storbritannien indikerede, at den ikke nødvendigvis vil tillade sikkerhedsinternering uden for internationale væbnede konflikter (se Hassan v UK præmis 104). Jeg har iøvrigt også argumenteret for, at den danske regering af selvsamme årsag burde bruge det aktuelle formandsskab for Europarådet til at stille skarpt på netop domstolens regulering af væbnede konflikter. Som så mange andre af mine anbefalinger blev også denne imidlertid overhørt, da stort set al politisk fokus har været rettet mod ”at gøre noget” ved kriminelle udlændinge.

Selvom militærmanualen også lægger op til, at sikkerhedsinternering er lovlig i ikke-internationale væbnede konflikter (se s.), kommer vi ikke uden om, at en dansk beslutning om at sikkerhedsinternere danske fremmedkrigere indtil ophøret af den væbnede konflikt med ISIL vil være forbundet med det, der på embedsmandssprog må betegnes som en menneskeretlig ”procesrisiko”.

En kort opsummering:

Danmark kan anvende dødelig magt mod de danske fremmedkrigere, der tager direkte del i kamphandlingerne for ISIL i den væbnede konflikt mod Danmark. De fremmedkrigere, der er blevet taget til fange af vores partnere, kan efter min opfattelse umiddelbart sikkerhedsinterneres indtil den væbnede konflikt er ophørt. Den danske regering kan naturligvis vælge at retsforfølge de pågældende fremmedkrigere men det er ikke et krav for at kunne opretholde frihedsberøvelsen af fremmedkrigerne.

Er det utåleligt at opholde sig i Jylland?

Udlændinge-, integrations-, og boligministeren fremsatte den 9. november 2016 – efter den nu nærmest faste praksis med en forkortet høringsrunde – forslag til ændring af bl.a. udlændingeloven med henblik på skærpelse af reglerne for og styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste (L 51).

Forslaget indebærer bl.a. en ny underretningspligt, hvis man ønsker at opholde sig uden for et indkvarteringssted, hvor man er pålagt at opholde sig, om natten (mellem 23.00 og 6.00), markant skærpelse af strafferammen og strafniveauet ved overtrædelse af pålagte opholds- og meldepligter, indførelse af takstmæssige straffe, samt en ny hjemmel til varetægtsfængsling af udlændinge.

Forslaget rejser en lang række retssikkerhedsmæssige spørgsmål, spørgsmål om overholdelse af en række konventionsforpligtelser, spørgsmål om proportionalitet mv. i forhold til den foreslåede skærpelse af straffe, ligesom forslaget rejser spørgsmål om hensigtsmæssigheden i at indføre en takstmæssig sanktionering af overtrædelser, der medfører indskrænkning i domstolenes adgang til i det enkelte tilfælde ud fra en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i en sag at fastsætte straffen.

Til belysning af en lange række af disse forhold kan de indkomne høringssvar med fordel studeres i kombination med de godt 80 sider lovforslaget fylder.

Det er interessant læsning.

Her vil jeg alene berører ganske få aspekter af forslaget.

Forslaget er udmøntning af en bred politisk aftale fra i sommers, og det fremsættes – som det indledningsvis anføres i forslagets generelle bemærkninger – i lyset af, at:

“(u)dlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste opholder sig uønsket her i landet. Der er tale om udlændinge, som har begået grove forbrydelser eller lignende, og som derfor er udelukket fra opholdstilladelse eller er udvist af landet. De pågældende udlændinge skal udsendes, så snart muligheden herfor opstår. De danske myndigheder har på den baggrund en interesse i løbende at føre kontrol med og have kendskab til de pågældendes opholdssted, og de pågældende udlændinge er derfor pålagt opholds- og meldepligt.”

Lovforslaget regulerer imidlertid – udover personer på tålt ophold – opholdet for alle kriminelle udviste udlændinge, der ikke er udrejst eller udsendt. Der er her tale om en meget broget gruppe udlændinge, der er udvist efter udlændingelovens §§ 22-24, og som normalt har afsonet deres straf, men ikke optræder motiverede til at forlade Danmark af den ene eller anden grund.

Det er her værd at bemærke, at gruppen af udlændinge, der kan udvises efter særligt udlændingelovens § 24, er udlændinge, der har opholdt sig i Danmark i under 5 år, og som idømmes en betinget eller ubetinget fængselsstraf uanset karakteren og længden heraf.

Det er endvidere værd at bemærke, at udlændingelovens § 10 samtidig som udgangspunkt udelukker alle udlændinge, der er udvist bl.a. efter § 24 og meddelt et automatisk indrejseforbud fra at opnå opholdstilladelse i Danmark inden for den periode, indrejseforbuddet består.

Kredsen af udlændinge, som er omfattet af de markante skærpelser, kan således ikke med rimelighed siges alle at være kriminelle, der har begået alvorlige forbrydelser eller lignende, som ministeren indledningsvis har anført i forslaget.

Det vil i en lang række tilfælde også berøre udlændinge, der har begået mindre alvorlige og i nogens øjne formentlig bagatelagtige forbrydelser. f.eks. butikstyveri, spirituskørsel, ulovligt ophold og brug af andres id-kort, eller ulovligt arbejde i gentagelsestilfælde.

Disse udlændinge er vel at mærke naturligvis udvist, da de har begået en lovovertrædelse, og de har fået deres øvrige forhold bedømt af domstolene, der har fundet betingelserne for udvisning opfyldt. Man kan selvfølgelig på den baggrund med rimelighed indtage det standpunkt, at deres ophold – også – skal være så utåleligt som muligt, da det måske fremmer motivationen for at medvirke til udsendelsen.

For så vidt angår udlændinge på tålt ophold, er det værd at bemærke, at disse udlændinge har begået så alvorlige forbrydelser, at de ikke kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 (asyl), uanset, at de opfylder betingelserne, da de risikerer at lide overlast, hvis de tvinges tilbage til deres hjemlande. De kan således ikke tvangsmæssigt udsendes, da de f.eks. er i nærliggende fare for at blive dræbt eller forfulgt, hvis de genindrejser i hjemlandet.

Danmark må herefter tåle, at disse personer opholder sig her i landet på ubestemt tid.

Frihedsberøvelse eller ej?

Forslaget indgår samtidig i den praktiske virkelighed af, at man har oprettet et nyt udrejsecenter – Kærshovedgård – sydøst for Ikast og mere eller mindre så centralt beliggende i Jylland og afsidesliggende fra alt andet som muligt.

En lang række udlændinge har herefter allerede siden udgangen af 2015 fået flyttet deres opholdspligt fra Center Sandholm til Udrejsecenter Kærshovedgård.

Den nye underretningspligt, der ønskes indført, indebærer, at en udlænding, der pålægges ophold på Kærshovedgård, skal opholde sig der mellem 23.00 og 6.00 hver dag, uden at der er tale om, at udlændingen bliver frihedsberøvet, da udlændingen frit kan forlade centeret i det øvrige tidsrum. Ønsker udlændingen at opholde sig undtagelsesvis et andet sted i tidsrummet 23.00 til 6.00, skal der forudgående ske underretning og ansøgning herom til Udlændingestyrelsen.

Overtrædes opholdspligten under de anførte omstændigheder indebærer forslaget nu markant skærpede sanktionering. Som det fremgår af bilaget, der blev sendt i høring med lovforslaget, skal overtrædelser hurtigt medføre fængselsstraf.

Opholdspligtens udformning sammenholdt med Kærshovedgård beliggenhed rejser spørgsmål om, hvorvidt der er tale om de facto frihedsberøvelse, uden adgang til domstolsprøvelse og sikring af grundlæggende retsikkerhedsmæssige garantier mv.

Det følger således f.eks. i den forbindelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 5, at der normalt alene kan ske frihedsberøvelse af en udlænding, når der tages skridt til udvisning mv., og udvisningen mv. er nært forestående, og det følger samtidig af artikel 5, at den frihedsberøvede f.eks. skal orienteres om de konkrete grunde for frihedsberøvelsen.

Da opholdspligten i kombination med underretningspligten ikke på overfladen er frihedsberøvelse, finder bl.a. disse rettigheder ikke formelt set anvendelse.

Den praktiske virkelighed med forslaget mv. kan dog blive en anden og er malende beskrevet på følgende måde af Amnesty i sit høringssvar:

”Kærshovedgård ligger isoleret i en skov i et område, som ikke kan nås med offentlige transportmidler, og hjemmesiden www.Rejseplanen.dk oplyser, at der er en gåtur på 6-7 kilometer til den nærmeste by, som er Bording, hvorfra der er mulighed for at nå en bus eller et tog. Afhængigt af tidspunktet på dagen tager en rejse fra Kærshovedgård til København mellem 5 og 6 timer – og skal opholdspligten på Kærshovedgård overholdes, kan man have godt en time i København, inden man skal med toget mod Midtjylland igen. Det er således et væsentligt element i det nye regime, at udlændinge på tålt ophold fysisk er placeret på en lokalitet, som i sig selv vanskeliggør kontakt med omverdenen, f.eks. familie og venner. Det er – forstår man – også hensigten, jf. hensigtserklæringen om at gøre det så utåleligt som muligt at være på tålt ophold.”

Det anføres videre, af Amnesty, at:

“Efter Amnestys opfattelse må en retstilstand, hvor en person er pålagt at opholde sig i en fængselslignende facilitet (Kærshovedgård er et tidligere fængsel), som er udvalgt på grund af sin afsides liggende placering langt fra bymæssig bebyggelse og samfundsmæssig infrastruktur, og hvor personen praktisk, trafikalt, økonomisk og på grund af opholds- og meldepligt reelt er afskåret fra at bevæge sig geografisk, sidestilles med frihedsberøvelse.”

Endvidere anfører Institut for Menneskerettigheder herom i sit høringssvar bl.a., at:

”De frihedsbegrænsninger og forhold og vilkår som udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er og vil blive udsat for kan ʹkombineret med den tidsmæssige udstrækning af frihedsbegrænsningenʹ efter instituttets opfattelse være af så indgribende karakter, at de pågældende udlændinge ud fra en samlet vurdering reelt må anses for frihedsberøvede efter artikel 5 i EMRK. Instituttet bemærker herved, at frihedsbegrænsningen, forholdene i indkvarteringsstederne og vilkårene for de berørte udlændinge i høj grad minder om situationen i Guzzardi-sagen, hvor EMD fandt, at der var tale om en frihedsberøvelse.”

I Guzzardi mod Italien (dom af 6. november 1980), der henvises til, fandt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at den pågældende ud fra en samlet kumulativ vurdering af hans situation havde været frihedsberøvet, under omstændigheder, hvor han var mistænkt for at være tilknyttet den italienske mafia, blevet pålagt at tage ophold på en afsides liggende ø, hvor han havde adgang til et areal på 2,5 kvadratkilometer. Han kunne mellem kl. 22.00 og 7.00 alene forlade sin bopæl, såfremt det måtte anses for nødvendigt og efter forudgående underretning til myndighederne.

At forslaget således knytter sig til en faktisk virkelighed, hvor den samlede effekt af opholdspligten, underretningspligten, de fysiske forhold mv. rejser spørgsmål om mulig frihedsberøvelse synes åbenbar.

I sin kommenterede høringsoversigt har ministeren dog generelt og kort afvist, at forslaget rejser spørgsmål af den pågældende karakter. Ministeren gentager lakonisk det, som også er anført i bemærkningerne til forslaget:

“Den foreslåede underretningspligt har efter ministeriets opfattelse – hverken i sig selv eller i kombination med opholds- og meldepligten – en intensitet, som indebærer, at der er tale om frihedsberøvelse efter EMRK artikel 5.”

Det er naturligvis givet, at der ikke kan siges noget generelt om den kumulerede effekt af en opholdspligt mv., der følger af forslaget, og som nu knytter sig til ophold på Skovhovedsgård, herunder sammenhængen med de nye skærpede strafbestemmelser.

Det beror på en konkret vurdering af den enkelte udlændings forhold om opholdet får karakter af frihedsberøvelse.

Det forekommer dog mindre nuanceret, at det af ministeren kategorisk afvises, at spørgsmål om egentlig frihedsberøvelse kan opstå.

Det bliver herefter interessant at følge lovforslaget, herunder bl.a. spørgsmålet om frihedsberøvelse, videre frem til den forventede vedtagelse.

Lovforslaget førstebehandles i Folketinget den 23. november 2016.

Det juridiske vakuum i forhold til uberettiget frihedsberøvelse ved brug af den europæiske arrestordre

En dansk borger, der måtte blive udleveret i medfør af den europæiske arrestordre og efterfølgende i det land, hvortil borgeren er udleveret, måtte blive frikendt, har ikke ret til erstatning efter den danske retsplejelov, og da spørgsmålet heller ikke er reguleret af EU retten, står borgeren i et juridisk vakuum med store udfordringer i forhold til at få erstatning for noget så indgribende som uberettiget frihedsberøvelse.

Når en borger bliver frihedsberøvet under straffeforfølgning i Danmark, og det efterfølgende viser sig at være uberettiget i den forstand, at vedkommende er uskyldig, og der sker påtaleopgivelse, eller han bliver frikendt, har han som udgangspunkt krav på erstatning efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a. Erstatningens størrelse reguleres hvert år i Rigsadvokatens meddelelse herom, og er erstatningsbeløbet for ikke-økonomisk skade (tort mv.) er i 2015 6300 kr. for det første døgn og herudover 800 kr. for hvert påbegyndt døgn.

Bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 93 a retter sig mod traditionelle danske straffesager, men siden de blev indført i retsplejeloven i 1978, er der sket meget inden for området for international strafferet, herunder vedtagelsen af rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre. Den europæiske arrestordre indeholder ikke bestemmelser om erstatning for frihedsberøvelse i forbindelse med fuldbyrdelsen af en arrestordre. Når hverken national ret eller EU-retten regulerer retten til erstatning, vil erstatningssøgende svæve i et juridisk vakuum, hvor alene det at identificere, hvem erstatningskravet skal rettes imod volder vanskeligheder, ligesom den nærmere opgørelse og forfølgelse af kravet volder betydelige problemer. Hvis der er tale om en dansk borger, så er en erstatning for uberettiget frihedsberøvelse afhængig af, at der eksisterer regler herom i den medlemsstat, som man udleveres til. Selvom dette måtte være tilfældet, må det som udgangspunkt antages at være ganske besværligt og en bekostelig affære for en almindelig borger, at skulle føre en retssag i en anden medlemsstat. Dette rejser væsentlige principielle spørgsmål af både straffeprocessuel, EU-retlig og menneskeretlig karakter.

Når der sker udlevering fra Danmark til en anden stat fremgår det af forarbejderne til udleveringsloven, at retsplejelovens kapitel 93 a finder anvendelse med de fornødne lempelser. Det fremgår dog ikke af hverken forarbejderne eller andre kilder, hvori disse lempelser skulle bestå, og Rigsadvokaten er derfor nået frem til, at retsplejelovens kapital 93 a finder anvendelse, hvis udleveringsbetingelserne viser sig ikke at være opfyldte, mens den danske stat ikke er erstatningsansvarlig, hvis betingelserne er opfyldt og udleveringen derfor gennemføres. Et resultat der ikke er helt uproblematisk i forhold til den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5 (5), der pålægger de kontraherende stater en særlig forpligtelse til at sikre borgerne erstatning for eventuelle krænkelser af artikel 5.

Denne problemstilling og andre problemstillinger i forhold til retten til erstatning for frihedsberøvelse er indgående behandlet i en ph.d. afhandling, der er udgivet i år, af Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen. Fuglsang overvejer bl.a. en række løsningsmodeller og peger på, at der bør indføres et stedfortræderprincip, sådan at enten borgerens hjemstat eller en EU fond agerer som stedfortrædere. Når borgerens hjemstat træder ind i erstatningsansvaret, vil borgeren kunne fremsætte sit krav om erstatning ved anvendelse af national ret, sproget i eget hjemland og ved kommunikation med myndigheder i egen hjemstat. Borgeren vil dermed i alle henseender være stillet som om, at der var tale om en indenlandsk straffeforfølgning, og ordningen vil både respektere EMRK art. 5 (5), unionborgerens rettigheder, ønsket om at realisere EU som et område med friheds, sikkerhed og retfærdighed og ikke mindst selve formålet med erstatning for frihedsberøvelse.

Og løsninger der brug for. Der er ikke kun tale om en teoretisk interessant problemstilling. Der er indtil videre så vidt vides ingen erstatningssager på området i Danmark, men når der årligt udleveres 40-50 personer fra Danmark i medfør af den europæiske arrestordre, så må der forventes betydelige problemer i praksis i fremtiden.  Et illustrativt eksempel er Camilla Broe sagen, selvom den omhandlende udlevering til USA. Ved Højesterets dom af 26. august 2014 blev det slået fast, at danske myndigheder måtte kunne forlade sig på en erklæring fra de amerikanske myndigheder om forholdets mulige forældelse efter amerikansk ret, og at udleveringsbetingelserne derfor var opfyldt. Selvom Camilla Broe var blevet udleveret til USA på trods af, at sagen efterfølgende ved de amerikanske domstole viste sig at være forældet, og at der derfor aldrig blev gennemført nogen straffesag imod hende, så kunne hun ikke få erstatning fra den danske stat. Hun var desuden afskåret fra at lægge sag an imod den amerikanske stat, da det efter amerikansk ret er udelukket at lægge sag and imod staten, da det 11. tillæg til den amerikanske forfatning sikrer immunitet ved domstolene (Fuglsang s. 160 ø). Det må under alle omstændigheder antages, at være både besværligt, tidskrævende og dyrt. Ved den meget omtalte Central Park Five sag, hvor en gruppe unge mænd i 2002 blev renset for et brutalt overfald på en kvindelig jogger i Central Park og løsladt efter 13 år i fængsel, blev der eksempelvis først i 2014 indgået forlig i erstatningssagen mod New York City.

Camilla Broe stod således efter samlet set at have været fængslet i både Danmark og USA i over et år tilbage med kun store advokatregninger og ingen erstatning.

Det kan stærkt anbefales at læse den yderst interessante og særdeles velskrevne afhandling ”Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse”, af Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Karnov Group, 1. udgave, 2015.