Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 50

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Åbent samråd om ansættelse af embedsmænd med partipolitisk baggrund
  • Skatteudvalget
  • Skatteminister Morten Bødskov
  • Mødedato: 12-12-2019
  • Starttidspunkt: 10.15
 • Åbent samråd om den såkaldte stikkerlinje og SETA rapporten
  • Udvalg: Retsudvalget
  • Justitsminister Nick Hækkerup og udenrigsministeren Jeppe Kofod
  • Mødedato: 12-12-2019
  • Starttidspunkt: 13.30

NYE LOVFORSLAG

 • Høring over udkast til vejledning om udarbejdelse af administrative forskrifter
  • Justitsministeriet
  • Publiceringsdato: 06-12-2019
  • Høringsfrist: 10-01-2020
 • Høring over Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
  • Myndighed Arbejdstilsynet
  • Publiceringsdato: 02-12-2019
  • Høringsfrist: 02-01-2020
 • Høring over udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn).
  • Myndighed Miljø- og Fødevareministeriet
  • Publiceringsdato: 02-12-2019
  • Høringsfrist: 13-01-2020
 • L 45 – (Ændringsforslag) Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.
 • L 42 – (Teknisk ændringsforslag) Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask).
 • L 81 – (fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om naturbeskyttelse og lov om maritim fysisk planlægning. (Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, boliger på arealer belastet af lugt, overførsel af fleksboligordningen, realisering af forsøgsprojekter og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • L 42 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre nærmere om det aktuelle problems omfang vedrørende terrorfinansiering og hvidvask inden for de nuværende regler.
 • L 42 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere de kritiske høringssvar vedrørende de bureaukratiske elementer angående forslagets del om fremsendelse af regnskaber, og i den forbindelse redegøre for om dette er et afgørende element i formålet om at bekæmpe terrorfinansiering og hvidvask, herunder om samme formål kan opnås med mindre bureaukrati
 • L 42 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere de kritiske høringssvar vedrørende den nye sammensætning af Indsamlingsnævnet, herunder hvorfor kompetencer med hvidvask og terrorfinansiering ikke i stedet kan styrkes i sekretariatet for Indsamlingsnævnet
 • L 42 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at oplyse, i hvor mange sager samt hvor stor en procentdel af sagerne i Indsamlingsnævnet, der forventes at være behov for kompetencer om hvidvask og terrorfinansiering
 • L 42 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre nærmere for gældende regler på indsamlingsområdet i forhold til crowdfunding, herunder om ministeren deler bekymringen om, at de nuværende regler uhensigtsmæssigt har medført, at det er svært for eksempelvis nystartede virksomheder, iværksættere mv. at rejse kapital til virksomheden, nye tjenester eller produkter, og at danske virksomheders konkurrenceevnen og innovationsevne som følge heraf bliver svækket? Og er ministeren i bekræftende fald indstillet på at justere reglerne i forhold til crowdfunding? Der henvises til høringssvar fra DI.
 • L 42 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil fremlægge et ændringsforslag, således at crowdfunding med et klart erhvervsformål og som er reguleret efter anden lov kan undtages for indsamlingsloven? Vil ministeren i benægtende fald som teknisk bistand udarbejde et ændringsforslag med det angivne indhold?
 • L 49 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange indberetninger ministeren forventer, at skattestyrelsen årligt vil modtage, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form.
 • L 49 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvorfor Danmark ikke indfører en anonymiseret indberetningsordning lig den svenske ordning i stedet for den foreslåede, hvor advokaters indberetningspligt kan komme i konflikt med deres tavshedspligt?
 • L 49 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere henvendelsen af 25. november 2019 fra FSR – danske revisorer, jf. L 49 – bilag 4.
 • L 49 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere henvendelsen af 28. november 2019 fra Finans Danmark, jf. L 49 – bilag 5
 • L 43 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren som teknisk bistand vil udarbejde ændringsforslag med tilhørende bemærkninger, der sikrer, at børn i alderen 0-8 år fortsat har samme mulighed for familiesammenføring som i de eksisterende regler
 • L 43 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren som teknisk bistand vil udarbejde ændringsforslag med tilhørende bemærkninger, der sikrer, at alle børn under 15 år får mulighed for at få ophold hos deres forældre, hvis forældrene har lovligt ophold i Danmark
 • L 43 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvad baggrunden er for de afslag i henhold til kravet om vellykket integration, som er givet til de børn, der er omfattet af overgangsordningen
 • L 43 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for forskelle og ligheder mellem hhv. økonomisk aktive og økonomisk inaktive tyrkiske statsborgeres adgang til familiesammenføring og ligebehandling med EU-borgere efter en vedtagelse af L43, herunder som de følger af opholdsdirektivet? Ministeren bedes ligeledes redegøre for, om det fremadrettet er muligt for Danmark at stille skærpede krav (af nogen art) til tyrkiske statsborgeres adgang til familiesammenføring som følge af associeringsaftalekomplekset og EU-retten, samt redegøre for, hvad økonomisk inaktive tyrkiske statsborgeres retstilling bliver efter en vedtagelse af L43 i relation til familiesammenføring
 • BEU, Alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sende en samlet oversigt over gældende forlig og politiske aftaler pr. 31. oktober 2019 på Beskæftigelsesministeriets ressort. I svaret bedes ministeren oplyse, hvilke partier, der er med i forligskredsene og de enkelte aftaler, samt hvornår aftalerne og forligene eventuelt udløber.
 • BEU, Alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at det i dag kun er muligt at tilgå statistik for private erstatningssager i årene 2002-2015 på AES hjemmeside. Vil ministeren oversende statistikken fra 2016 og frem, og oplyse hvorfor statistikken ikke længere er offentlig tilgængelig?
 • BEU, Alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at der i årsrapporten for AES for 2018, side 6, fremgår en oversigt over lovbestemte frister for sagsbehandling ved arbejdsulykker. Forventes det, at AES i 2019 og frem i højere grad vil overholde de lovbestemte frister? Og hvilke initiativer vil ministeren og AES iværksætte for, at AES fremadrettet lever op til de lovbestemte frister
 • BEU, Alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om hvad er årsagen til, at private personer ikke kan tilgå oplysninger, om hvilke læger der er ansat under AES? Såvel internt som eksternt benyttede læger? Til sammenligning angiver eksempelvis Retslægerådet en komplet liste over ansatte lægefaglige konsulenter.
 • BEU, Alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at i perioden fra 2016 til 2019, har der været signifikante stigninger i taksterne for vejledende udtalelser i AES. For vejledende udtalelser eksklusive erhvervsevnetab er taksten steget fra 5.100 til 9.340 kr., og for vejledende udtalelser inklusive erhvervsevnetab er taksten steget fra 8.600 til 24.510 kr. Mener ministeren, at de nævnte 2019-takster giver skadelidte med begrænsede økonomiske midler en reel mulighed for at få en vejledende udtalelse fra AES? Der tænkes ikke her på de tilfælde, hvor forsikringsselskabet anmoder om en udtalelse, og taksten betales af dem, men på de sager, hvor der tilstøder nye sagsoplysninger af så væsentlig karakter, at sagen betragtes som en ny sag, og gebyret for optagelse af sag påhviler den skadelidte. Mener ministeren i forlængelse heraf, at de nævnte takster giver en lige retsstilling mellem skadelidte med begrænsede økonomiske ressourcer og forsikringsselskaber med store økonomiske ressourcer, i forhold til at få en vejledende udtalelse fra AES?
 • BEU, alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om med udgangspunkt i årsrapporten for AES 2018, på side 8, at oplyse for perioden fra 2014 til 2018, hvem der har anmodet om den vejledende udtalelse fordelt på forsikringsselskaber og tilskadekomne.
 • BEU, alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan AES sikre objektivitet i de vejledende udtalelser fra speciallæger, når det kan have stor betydning for flere af indtægtskilderne, at de vejledende udtalelser taler til deres fordel.
 • BEU, alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor stor en del af AES’ samlede indtægt kommer fra forsikringsselskaberne.
 • BEU, alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at en udtalelse fra AES alene er vejledende, og derfor til enhver tid kan ses bort fra af f.eks. et forsikringsselskab
 • BEU, alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om viden senest opdateret i 2002 er ”state of the art”, og om det sikrer hjernerystelsesramte en fair afgørelse baseret på den nyeste tilgængelige viden, til beskæftigelsesministeren.
 • BEU, alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan de interne lægekonsulenter hos AES er aflønnet.
 • BEU, alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange kommunerne har tilkendt førtidspension under betingelse af, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt.
 • BEU, alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at sende ministerredegørelsen til statsrevisorernes beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager. (Svaret indeholder alene en bekræftelse af at redegørelsen vil blive sendt når den er færdig).
 • ERU, alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 3/11-19 fra Kritiske Bankkunder, vedrørende retssikkerheden i banksektoren.
 • ERU, alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår der sidst har været sager, hvor virksomheder i Danmark har udnyttet deres markedsposition til at holde andre konkurrerende virksomheder udenfor markedet, til erhvervsministeren.
 • FOU, alm. del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke missioner Danmark foreløbigt har været nødsaget til at afvise at deltage i grundet den danske forsvarsundtagelse i EU.
 • FOU, alm. del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at der skal sikres et ordentligt og uafhængigt tilsyn med støjen fra kampflyene på Flyvestation Skrydstrup.
 • FOU, alm. del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 22/11-19 fra Birgit og Marius Jensen vedrørende kompensationsplanen for naboerne til Flyvestation Skrydstrup.
 • FOU, alm. del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 24/11-19 fra Christina Rosendahl, Vojens vedrørende kompensationsplanen for naboerne til Flyvestation Skrydstrup.
 • LIU, Alm. del – Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har besvaret et spørgsmål om om der i dag foreligger tilstrækkelig viden om omfanget af, årsagerne til og virksomme midler til at bekæmpe negativ social kontrol i lukkede religiøse miljøer.
 • LIU, Alm. del – Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har besvaret et spørgsmål om hvilke ligestillingsmæssige problematikker, mener ministeren, der er i spil, når 300 kvinder de seneste 25 år er slået ihjel af deres partner, mens stort set ingen mænd har lidt samme tragiske skæbne, og hvad mener ministeren, at regeringen bør gøre for at tage livtag med disse problematikker?
 • LIU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om talepapir fra samrådet den 27/11-19 om prostitution.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, det var planlagt, at der pr. 1/9-18 skulle være færdiguddannet 345 politikadetter. Vil ministeren oplyse, om denne ambition blev indfriet.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan regeringen forholder sig til det menneskeretlige og strafferetlige proportionalitetsprincip i forhold til de danske statsborgere, der befinder sig i al-Roj-lejren og al-Hol-lejren
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringen forventer, at der vil blive oprettet et tribunal eller anden tilsvarende domstolslignende instans vedrørende alle eller nogle af personerne i al-Roj-lejren og al-Hol-lejren med henblik på at strafforfølge personer, der holdes fanget i lejrene
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke forudsætninger Rigspolitiet og myndighederne har – i de tilfælde hvor myndighederne skal foretage dækningskøb pga. EasyTranslates manglende evne til at levere tolkning/oversættelse – for at vurdere.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan spoofing er kriminaliseret, og om der er hjemmel til at lukke for de hjemmesider, der tilbyder denne form for SMS-service.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der efter kriminaliseringen af psykisk vold er blevet ændret i politiets risikovurdering ved partnervold.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det bebudede register over tv-overvågningskameraer også stiller krav til kvaliteten af ophængte kameraer.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringen bebudede register over tv-overvågningskameraer, ledsages af en adgang for Datatilsynet, således at tilsynet kan bruge registret med henblik på at planlægge kontroller.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, på hvilke områder politiet i dag anvender lydoptagelser.
 • REU, Alm. del – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Databaser kan ikke bruges til kontrol af millioner af rejsende”
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår sagen får navnet ”teledatasagen”.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra mødet den 28/11-19 2019 om teledata-sagen.
 • REU, Alm. del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder tidligere anbragte børn har for at få arkivadgang og aktindsigt i journaler og andet materiale vedrørende deres anbringelser
 • SAU, Alm. del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om om, hvordan Skatteforvaltningen sikrer, at det for den enkelte borger og virksomhed er gennemsigtigt, om de har gæld til det offentlige m.v.
 • SAU, Alm. del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om om Skattestyrelsens arbejde med at hente penge hjem fra svindlen med udbytteskat m.v.
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ændre udlandsbekendtgørelsen, så personer med handicap har mulighed for at få deres hjælp med, når de tager på korterevarende ophold i udlandet, og hvad vurderer ministeren, at det vil koste at ændre denne bekendtgørelse.
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det indgår i regeringens planer om en “tillidsreform” at øge tilliden til borgerne ved at tillægge deres egne behovsvurderinger større vægt, så borgere undgår ydmygende overvågningssituationer
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om i hvilke situationer, det anses for nødvendigt at belyse et behov for hjælp efter for eksempel servicelovens §§ 95 og 96 ved at overvåge en borger i dagevis
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det er en tilstrækkelig begrundelse for individuel overvågning af borgere i eget hjem, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at gennemføre generelle besparelser i forhold til at bevilge hjælp efter for eksempel servicelovens §§ 95 og 96
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det er berettiget og nødvendigt for bevilling af hjælp efter serviceloven at gennemføre overvågning i borgere i eget hjem som fast procedure forud for henholdsvis vurdering og genvurdering af hjælp til borgeren.
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for borgeres og deres pårørendes rettigheder under overvågning i eget hjem forud for bevilling af hjælp.
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke ændringer der er sket i gældende lovgivning, som har ført til øget kommunal overvågning i eget hjem forud for bevilling af hjælp,
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om den i kronikken beskrevne praksis er i overensstemmelse med reglerne, og hvorvidt ministeren påtænker at iværksætte initiativer, som styrker borgens retssikkerhed
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt borgere med progressive sygdomsforløb lovligt kan afslå yderligere visitationer, uden at dette medfører afslag på den fornødne hjælp.
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen om børn født af rugemødre
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om sikre, at vi i Danmark varetager barnets tarv, så et barn født af en surrogatmor i udlandet umiddelbart efter fødslen kan blive stedbarnsadopteret af den biologiske fars ægtefælle, uanset om der er betalt vederlag til surrogatmoderen eller ej
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren igangsætte en lovændring, så fødselsattester fra udlandet, med de tiltænkte forældre skrevet på, bliver anerkendt
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende en opgørelse over antallet af akutte tvangsanbringelser, hvor Ankestyrelsen har ophævet kommunernes afgørelser for henholdsvis 2016, 2017 og 2018
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om overvågning af borgere med handicap
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at private firmaer ikke får andel i den konkrete (myndigheds)afgørelse i forhold til den hjælp der skal ydes
 • SOU, Alm. del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om på hvilken måde, ministeriet vil blive inddraget i den 10-årige psykiatriplan, som fremgår af regeringens forståelsespapir.
 • S 350 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at en ikke lovligt anmeldt, men tydeligvis forberedt, demonstration og en samtidig total blokering af trafikken burde været tilladt, som det skete den 20. november 2019 som beskrevet i bt.dk i artiklen »Demonstranter spærrer veje ved ministerium«?
 • S 352 – (Besvarelsen henviser alene til besvarelsen af S 350) Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix’ udsagn: »Vi har ytringsfrihed i Danmark« om demonstrationen og som en del af forklaringen på, hvorfor den i artiklen omhandlede demonstration ikke blev ophævet af politiet, som beskrevet den 20. november 2019 i bt.dk i artiklen »Demonstranter spærrer veje ved ministerium«, og er ministeren enig med vagtchefen i, at dette skulle handle om ytringsfrihed?
 • S 353 – (Besvarelsen henviser alene til besvarelsen af S 350) Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det efter ministerens opfattelse vil fremme lysten til at anmelde en demonstration fremover, herunder for Den Grønne Studenterforening (DGSB), som var dem, der varetog demonstrationen, hvis man alligevel blot får den tilladt, når man gennemfører den uden forudgående tilladelse, som det skete den 20. november 2019 som beskrevet i bt.dk i artiklen af samme dato »Demonstranter spærrer veje ved ministerium«?
 • S 348 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det forsat skal være muligt for kommuner at fastspænde ældre demente, når nogle kommuner allerede i dag har kunnet afskaffe det som praksis.
 • S 362 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil garantere, at EU-Domstolen ikke fremadrettet vil udvide tyrkiske statsborgeres ret til familiesammenføring i Danmark yderligere på baggrund af associeringsaftalekomplekset og EU-retten?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Forsvarsministeriet

·       Rigsrevisionen kritiserer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Anklagemyndigheden

Institut for Menneskerettigheder

Jura § Info

Amnesty

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

Article 19

Index on Censorship

Amnesty

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *