Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 49

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

 • Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser
  Høringsfrist: 04-12-2019
 • Høring over forslag om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (kontrolpakke)
  Høringsfrist: 30-12-2019
 • Høring over bekendtgørelse om disciplinarmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.
  Høringsfrist: 02-01-2020
 • L 66 – Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.).
 • L 68 – Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager).
 • B 40 – Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod navneskift, hvis man har begået grov kriminalitet.
 • B 39 – Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN’s børnekonvention i dansk ret.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • L 9 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om teknisk bistand til et ændringsforslag, der vil indføre mulighed for tvungen medicinsk kastration som strafferetlig sanktion for seksualforbrydere.
 • L 10 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indeholder krav om, at Kriminalforsorgen ad egen drift skal orientere modtager af en person, der afsoner en voldsdom med vilkår om samfundstjeneste, om, hvilken kriminalitet den pågældende har begået.
 • BEU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 25: Oversigt over sagsbehandlingstiden for sager om tab af erhvervsevne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
 • BEU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 26: Oversigt over den samlede sagsbehandlingstid fra en sag om erhvervsevnetab modtages i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til den endelige afgørelse træffes.
 • LIU, Alm- del – Besvarelse af spørgsmål 10: Om beskæftigelsesministeren vil redegøre for, om medlemmer af det danske mindretal er ligestillet med danskere født og opvokset i Danmark, hvad angår tildeling af pension fra Danmark.
 • LIU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 28: Om beskæftigelsesministeren vil redegøre for, hvorfor køn er en faktor til at beregne barselsdagpenge, samt om ministeren ikke mener, at man bør afskaffe dette.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 36 – Om justitsministeren vil kommentere seniorforsker Peter Vedel Kessings artikel “Strafcelle – isolation af indsatte i danske fængsler” i tidsskriftet Juristen, nr. 2/2019, side 51-61, herunder oplyse, om artiklens kritik af den anvendte procesform og de gældende procesregler i fængslernes disciplinærsager giver anledning til overvejelser om ændringer i lovgivning og/eller praksis.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 37 – Om justitsministeren vil kommentere seniorforsker Peter Vedel Kessings artikel “Afslag på prøveløsladelse på grund af ny kriminalitet – en strafferetlig afgørelse?” i Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 36/2019, litterær afdeling, side 255-265 herunder oplyse, om artiklens kritik af gældende praksis i forhold til artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention giver anledning til overvejelser om ændringer i lovgivning og/eller praksis.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 77 – Om justitsministeren kan oplyse, om en person – tilsyneladende pga. trusler mod den pågældendes sikkerhed – kan formenes adgang til København, og hvor længe et sådant ”opholdsforbud” kan iværksættes.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 106 – Om justitsministeren vil kommentere artiklen ”Pressede politifolk udskyder sigtelse af mistænkte i voldssager” i Berlingske Tidende den 17. oktober 2019 om politiets opklaringsfrister.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 107 – Om justitsministeren vil redegøre for, hvornår arbejdet forventes igangsat i det lovforberedende udvalg, som den forhenværende regering i april 2019 besluttede at nedsætte, og som skal se på de gældende ordninger for retshjælp og fri proces samt ordningernes samspil med de private retshjælpsforsikringer og komme med anbefalinger til ændring af ordningerne.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 108 – Om justitsministeren vil overveje, om medlemmerne af følgegruppen til det lovforberedende udvalg om retshjælp og fri proces m.v. bør indgå mere direkte i det forestående arbejde, eksempelvis som egentlige medlemmer af udvalget.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 117 – Om justitsministeren vil oplyse, om det i danske fængsler og arrester forekommer, at indsatte udelukkes fra fællesskab (uden for cellen) med andre indsatte alene som følge af bygnings- eller bemandingsmæssige forhold, således som det er tilfældet i Norge.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 119 – Om justitsministeren kan uddybe, hvornår og hvorfor dansk politi kan og bør beslutte at aflyse lovlige politiske møder pga. trusler udefra mod mødedeltagerne, herunder oplyse, hvor eller til hvem man skal klage, hvis man som politiker, politisk parti eller lignende får aflyst et politisk møde af det lokale politi.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 120 – Om justitsministeren rent principielt mener, at det er en uskik, hvis gadens parlament kan få aflyst politiske møder ved at afgive trusler mod mødedeltagerne.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 122 – Om justitsministeren vil angive, om ministeren finder en idé i at indføre domstolsprøvelse i anvendelsen af disciplinærstraffe, som minimum for de disciplinærstraffe, der varer over 7 dage, jf. artiklen ”Isolation i fængsler er steget med 9.528 procent. Jurister tvivler på, at det foregår lovligt” fra Information den 16. oktober 2019.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 136 – Om justitsministeren vil redegøre nærmere for, hvilken sikkerhedsrisiko, som ligger til grund for Fyns Politis forbud mod Stram Kurs’ planlagte Rigskongres i Middelfart?
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 137 – Om justitsministeren vil oplyse, hvorvidt Fyns Politi generelt ikke ser sig i stand til at beskytte en enkelt person på et hotel? Og er det ministerens opfattelse, at Fyns Politi i al almindelighed mangler ressourcer, således at politiet ikke er i stand til at foretage det fornødne.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 176 – Om justitsministeren vil kommentere henvendelsen om retssikkerhed.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 317 – Om justitsministeren kan oplyse, hvorfor det af telecentret under Rigspolitiet blev skønnet nødvendigt med ændringen i vejledningen den 28. november som oplyst i redegørelsen, når det af telecenteret blev skønnet, at der ikke var tale om en generel fejl.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 322 – Om justitsministeren vil kommentere forskellen på, det oplyste i teledataredegørelserne på mødet d. 26. april, idet det af departementets redegørelse fremgår, at det ”alene” er teoretisk mulighed for domfældelse af uskyldige, mens det af Rigspolitiet og Rigsadvokatens redegørelse fremgår, at der var tale om en noget mere konkret bekymring for domfældelse af uskyldige, herunder hvilken udlægning, der er rigtigst.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 346 – Om justitsministeren som opfølgning på svar på REU alm. del – spm. 74 og 75 bekræfte, at Statsministeriet ikke på noget tidspunkt og ikke på noget embedsmandsniveau inden den 18. juni 2019 er blevet gjort bekendt med fejl i teledata hos Rigspolitiet.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 352 – Om justitsministeren i forlængelse af svar på REU alm. del – spm. 74 og 75 om teledatasagen vil redegøre for, om ministeren ser det som en udfordring for Folketingets mulighed for at kontrollere den udøvende magt, når Folketinget ikke senest samtidig får samme orientering som bl.a. Advokatrådet og Domstolsstyrelsen.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 356 – Om justitsministeren vil oplyse, hvordan Rigspolitiet forholder sig til strafprocessuelle afgørelser, hvori der har indgået teledata.
 • REU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 188 – Social- og indenrigsministeren bedes redegøre for, hvilke muligheder tidligere anbragte børn har for at få arkivadgang og aktindsigt i journaler og andet materiale vedrørende deres anbringelser, samt oplyse, om offentlige myndigheder aktivt vil informere de berørte om disse muligheder.
 • SOU, Alm. del – Besvarelse af spørgsmål 57 – Om social- og indenrigsministeren vil redegøre for, om det nye familieretlige system, som trådte i kraft den 1. april 2019, har vist sig at være bedre og hurtigere til at håndtere og løse højkonfliktsager sammenlignet med den nu nedlagte Statsforvaltning.
 • S 293 – 2019-20 – Endeligt svar på om beskæftigelsesministeren finder forløbet forud for vedtagelsen den 30. april 2019 af en lov om jobcentres samkøring af data fra flere forskellige myndigheder tilfredsstillende.
 • S 294 – 2019-20 – Endeligt svar på om beskæftigelsesministeren kan tilslutte sig, at der gælder en aftale i Folketinget om, at lovforslag som indeholder samkøring af data eller profilering af borgere skal debatteres bredt i folketinget samt om ministeren mener, at dette har været tilfældet med lov om jobcentres samkøring af data fra flere forskellige myndigheder.
 • S 295 – 2019-20 – Endeligt svar på om beskæftigelsesministeren vil tage initiativ til, at folketinget få mulighed for at debattere lov om jobcentres samkøring af data fra flere forskellige myndigheder.
 • S 284 – 2019-20 – Endeligt svar på hvilke konkrete initiativer regeringen har taget siden folketingsvalget for at finde internationale løsninger, så danske fremmedkrigere kan retsforfølges i de områder (uden for Danmark), hvor de måtte have begået forbrydelser.
 • S 285 – 2019-20 – Endeligt svar på om justitsministeren er enig i, at det er helt urimeligt, at en voldsmand kan opnå strafrabat og dermed undgå at skulle afsone en straf, blot fordi der er lang behandlingstid hos domstolene, og om justitsministeren agter at tage initiativ til at afskaffe denne mulighed for strafrabat, så man uanset ventetid skal afsone den straf, man får?
 • S 288 – 2019-20 – Endeligt svar på om justitsministeren ønsker at indføre ansigtsgenkendelse eller ej.
 • S 337 – 2019-20 – Endeligt svar på, hvilke initiativer justitsministeren vil tage for at minimere antallet af fremtidige fangeflugter.
 • S 305 – 2019-20 – Endeligt svar på, hvordan udenrigsministeren konkret vil arbejde for at fremtidige misinformationskampagner, jf. det forfalskede brev fra den grønlandske udenrigsminister til den amerikanske senator, Tom Cotton, bliver forhindret.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Forsvarsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Transport- og boligministeriet

Erhvervsministeriet

Regeringen.dk

Højesteret

Konkurrencestyrelsen

Politiet

PET

Institut for menneskerettigheder

Jura § Info

Advokatsamfundet

Danske advokater

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *