Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 51

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Høringer

 • Høring over 2. del af kontrolpakken vedr. gebyr for hvidvasktilsyn med revisorer og ejendomsmæglere
  • Erhvervsstyrelsen
  • Publiceringsdato 13-12-2019
  • Høringsfrist 06-01-2020
 • Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om tv-overvågning (Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning)
  • Justitsministeriet
  • Publiceringsdato 11-12-2019
  • Høringsfrist 08-01-2020
 • Høring over forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning)
  • Justitsministeriet
  • Publiceringsdato 11-12-2019
  • Høringsfrist 08-01-2020
 • Høring over forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet)
  • Justitsministeriet
  • Publiceringsdato 11-12-2019
  • Høringsfrist 08-01-2020
 • Høring over forslag til lov om ændring af straffeloven (Forstærket indsats mod eksplosivstoffer)
  • Justitsministeriet
  • Publiceringsdato 11-12-2019
  • Høringsfrist 08-01-2020

Lovforslag

 • L 9 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).
 • L 83 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om udenrigstjenesten. (Børns erhvervelse af statsborgerskab i områder med indrejse- og opholdsforbud, vandelskrav for bipersoner, fortabelse af dansk indfødsret og begrænsning af adgang til bistand fra udenrigstjenesten m.v.).

Beslutningsforslag

 • B 57 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod børnesexdukker.
 • B 60 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af passet fra dømte pædofile.
 • B 61 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om forbehold mod FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som en række høringsparter har anført vedrørende administrative bødeforlæg, vil blive imødekommet.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan de angivne eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven kan være udtryk for en kodifikation af praksis. (Svaret henviser til besvarelse af spørgsmålet ovenfor).
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken retspraksis de anførte beregningsprincipper for administrative bødeforlæg er baseret på.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, retspraksis for bødefastsættelsen.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, at de anførte principper for beregning af bøder ikke er udtryk for gældende ret.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, at administrative bødeforlæg i overensstemmelse med principperne i straffelovens § 3 kun vil kunne anvendes for overtrædelser begået efter lovens ikrafttræden.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om administrativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes en høring af SØIK vil skabe en større retssikkerhed for vurdering af overtrædelser, der involverer et skøn.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor forbuddet mod at optage nye kundeforhold i den foreslåede § 51 b kan anvendes for alle alvorlige overtrædelser af hvidvaskreglerne og ikke kun alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, forbuddet mod at optage nye kundeforhold kun vil blive anvendt i situationer, hvor der er en sammenhæng mellem forbuddet og den konstaterede overtrædelse, for hvilken der er udstedt et påbud.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold ikke vil blive anvendt som en selvstændig sanktion af overtrædelser af hvidvasklovgivning.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan der efter den foreslåede § 347 c i lov om finansiel virksomhed kan udpeges en sagkyndig for at afdække mulige risici for overtrædelse af reglerne.
 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om det vil kunne tilføre værdi til det etablerede operative myndighedsforum, hvad angår deling af oplysninger og opklaring af sager, hvis pengeinstitutterne bliver deltagere i dette forum eller i et operativt forum med myndighederne under dette etablerede forum.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 28/11-19 fra Kristina Kiettelmann Jensen.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om opdeling af lovforslaget, så forslaget om at ændre bemyndigelsesbestemmelsen, hvorefter social- og indenrigsministeren ikke vil kunne fastsætte regler om, at børn og unge under 18 år skal betale for døgnophold, fremgår selvstændigt.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at politiet altid, og uanset lovforslaget, kan skride ind, hvis et barn er i fare.
 • L 68 – ocial- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om forslaget, som vil give kommuner hjemmel til tvangsmæssigt at fuldbyrde afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke og evt. med politiets hjælp, kan blive misbrugt.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan og hvem der vil skulle vurdere, hvornår det vil være til barnets eller den unges bedste at blive tvangsmæssigt fjernet fra et anbringelsessted med politiets hjælp.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tage initiativ til at genindkalde parterne bag aftalen, så vi kan se på, om der er behov for at ændre lovforslaget.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at afgørelser om tvangsmæssig fuldbyrdelse af afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke ikke, som der lægges op til, skal træffes af en kommune, men i stedet af en uvildig instans.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at forslaget om, at en kommune kan afvise at behandle forældres anmodning om hjemgivelse af deres barn, set i lyset af de mange fejl indebærer en alvorlig svækkelse af forældrenes retssikkerhed.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 2/12-2019 fra Foreningen Klip.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om muligheden for genbehandling af sager med fejl.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af sager om anbringelse uden samtykke, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om hjemgivelse uden væsentlige ændringer af forholdene.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en kommunes bestilling af forældrekompetenceundersøgelse med bestemt indhold.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om om kommentar til henvendelse af 4/12-19 fra Ole Bakkestrøm, Skovlunde. (Besvarelsen indeholder kun henvisninger til tidligere besvarelser.)
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en kommune med hjemmel i forslaget vil kunne træffe afgørelse om at tvangsfuldbyrde en flytning.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om konkrete eksempler på ’helt særlige tilfælde’, hvor kommuner med hjemmel i forslaget vil kunne tvangsfuldbyrde en afgørelse om flytning.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan det sikres, at der forud for en anbringelse uden samtykke altid er gjort forsøg på både at samarbejde med og inddrage forældrene.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man kan sikre, at en kommunens tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse er til barnets bedste.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er tryg ved at indføre en hjemmel til, at kommunerne kan afvise en anmodning fra forældrene om hjemgivelse.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til opdeling af lovforslaget.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil trække lovforslaget tilbage.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en klage over en afgørelse om ændret anbringelsessted har opsættende virkning.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan garantere at ingen børn bliver tvangsflyttet mod deres vilje.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil opdele lovforslaget, så den del af forslaget, der vedrører hjemmel til, at kommunerne evt. med politiets hjælp kan fuldbyrde en afgørelse om et ændret anbringelsessted uden samtykke.
 • L 68 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at kommunerne ikke længere kan beslutte, at anbragte børn og unge skal betale for døgnophold.
 • LIU, Alm.del – Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 24/10-19 fra Lesbiske Feminister.
 • LIU, Alm.del – Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 24/11-19 fra Lesbiske Feminister.
 • LIU, Alm.del – Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har besvaret et spørgsmål om oversende af skitse for øremærket barsel, som ministeren har præsenteret for bl.a. Kvinderådet i september 2019.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse, hvori den grundlæggende forskel ligger mellem, at kommunerne er medfinansierende for særlige psykiatriske sengepladser (og for tomme pladser) samt for pladserne i de lukkede institutioner for unge under 18 år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der er sket et markant fald i antallet af sigtelser indenfor selskabssvindel (bogføringsloven og selskabsloven).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan ministeren hurtigst muligt vil sikre, at politiet rent faktisk efterforsker anmeldte sager både inden for økonomisk kriminalitet og inden for alle andre kriminalitetsformer.
 • REU, Alm.del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange mindreårige børn med dansk statsborgerskab, der efter de for danske myndigheder foreliggende oplysninger tilbageholdes med eller uden forældre i kurdiske interneringslejre eller fængsler i Syrien.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange i alderen 25-29 år, der pr. 1. januar 2019 havde modtaget en dom til frihedsstraf.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange i alderen 30-34 år, der pr. 1. januar 2018 havde modtaget dom til frihedsstraf.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange i alderen 35-39 år, der pr. 1/1-19 havde modtaget dom til frihedsstraf.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange i alderen 25-29 år, der pr. 1/1-19 har modtaget dom efter straffeloven.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange i alderen 30-34 år, der pr. 1. januar 2019 har modtaget dom efter straffeloven.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange i alderen 35-39 år, der pr. 1/1-19 har modtaget dom efter straffeloven
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke interne og eksterne registre og andre datakilder, som PET’s nye analyseredskab Pet Intel har adgang til.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang der anvendes data fra offentligt tilgængelige kilder i PET’s nye analyseredskab Pet Intel. (alene henvisning til spørgsmålet ovenfor).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig med daværende justitsminister Mette Frederiksen i, at ”mulighederne for isolation skal begrænses for alle indsatte, men dog i særdeleshed for børn og unge.”
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor lang ventetiden er på retsmedicinske erklæringer i sager om vold, voldtægt og våben.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om MFU spm. om rapport fra tænketanken Unitos ”Kriminalitetsmønste: En kortlægning af andelen af dømte pr. år blandt de største ikke-vestlige immigrantnationer i Danmark” 2019.
 • REU, Alm.del – Udlændinge og integrationsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvert år bliver personer udvist af Danmark ved dom. Vil Ministeren redegøre for antallet af udviste fordelt på de udvistes opholdsgrundlag, statsborgerskab og oprindelsesland for perioden 2010 til og med 2019.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om MFU spm. om, hvad det årligt vil koste efterretningstjenesterne/politiet at overvåge en enkelt hjemvendt IS-kriger i Danmark.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der ikke findes en ordning inden for politiet svarende til ordningen inden for forsvaret.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren ikke mener, at det ville være en god idé, hvis betjente, der har forladt politiet, kunne indkaldes for at hjælpe og oplære nye politibetjente og hjælpe til ved afspadsering og ved store opgaver som grænsekontrol, bevogtning eller fodboldkampe. (Der henvises alene til besvarelse af spørgsmålet ovenfor)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvis det kan lade sig gøre at indkalde tidligere politibetjente til at hjælpe og oplære nye politibetjente og hjælpe til ved afspadsering og ved store opgaver som grænsekontrol, bevogtning eller fodboldkampe, hvad det vil koste. (Der henvises alene til besvarelse af spørgsmålet ovenfor).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om MFU spm. om ministeren vil oplyse omfanget af ydelser udbetalt til henholdsvis indsatte i fængsler og forvaringsdømte.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvor meget af undervisningen på politiuddannelsen, der drejer sig om den personfarlige kriminalitet, herunder voldtægt, der er blevet beskåret.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om al korrespondance, der har været mellem Justitsministeriets departement og Rigspolitiet fra og med den 26. april 2019 til og med den 7. maj 2019 vedr. teledata-sagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af al korrespondance, der har været mellem Justitsministeriets departement og Rigspolitiet vedr. den bagudrettede sagsgennemgang i forbindelse med teledata-sagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om praksis i forhold til, hvornår embedsværket i Justitsministeriets departement almindeligvis orienterer en minister om sager, der kan være kontroversielle.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der i Justitsministeriet og/eller centraladministrationen generelt findes regelsæt om, hvornår embedsværket (bør) orientere(r) en minister om en potentielt problematisk sag. (Svaret henviser alene til besvarelsen af spørgsmålet ovenfor).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er tilfreds med niveauet på forskellige politidirektørers bonusser, som beskrevet i artiklen “Se direktørs bonuskontrakt: ‘Helt skævt’, ‘Sløset’ og ‘en uskik’, raser politikere”, fra bt.dk den 13. november 2019.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om årsagen til, at ministeriet havde brug for en ny pressechef m.v.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at embedsmænd skal ansættes på baggrund af deres faglige kompetencer.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at ansættelsen af nye pressechefer med partipolitisk baggrund risikerer at underminere tilliden til embedsværkets neutralitet. (Der henvises til besvarelsen af spørgsmålet ovenfor).
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at ansættelsen af Skatteministeriets nye pressechef og en række andre ministeriers ansættelse af nye presse- og kommunikationschefer med en rød partipolitisk fortid har skabt debat med dertilhørende risiko for yderligere mistillid til politikerne i befolkningen.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om estimeret fejl og muligt svig for 377 mio. kr. med fradrag fra aktier m.v.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om Skatteministeriet har overblik over omfanget af potentiel svindel med aktiebeskatning- og fradrag før 2016 m.v.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der pr. 2019 ikke er et eneste kontrolprojekt, der relaterer sig til kontrol med aktiebeskatningen m.v.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af henholdsvis frivillige anbringelser og tvangsanbringelser de seneste fem år.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor regeringen ikke har genfremsat L 230 om ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *