Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 47

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Åbent samråd om dagsordenspunkter i FN’s Menneskerettighedsråd.
  Mødedato: 22-11-2019 kl. 09:30
 • Åbent samråd om den seneste udvikling i sagerne om Tyrkiets tilbagesendelse af IS-krigere/terrorister til Danmark.
  Mødedato: 26-11-2019
 • Åbent samråd om teledata-sagen.
  Mødedato: 28-11-2019 kl. 10:15

NYE LOVFORSLAG

 • Høring af forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven m.m. (Ændring af revisionsbestemmelse).
  Høringsfrist: 10-12-2019
 • Høring af udkast til bekendtgørelse om fri proces.
  Høringsfrist: 12-12-2019
 • Høring (supplerende) over lovforslag om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatten, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven.
 • L 58 – Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).
 • L 56 – Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Sikring af borgernes retsstilling ved indgåelse af aftaler med foreninger og private virksomheder om overdragelse af arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • L 9 – Justitsministeren har besvaret flere spørgsmål vedrørende Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).
 • L 10 – Justitsministeren har besvaret flere spørgsmål vedrørende Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Begrænsning af brugen af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste i sager om vold).
 • BEU, Alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange påbud og forbud Arbejdstilsynet har givet arbejdsgivere, jf. arbejdsmiljølovens § 28, samt hvor mange straffesager der er rejst i medfør af førnævnte bestemmelse.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Justitsministeriet på noget tidspunkt i forløbet fra marts 2019 frem til den 17. juni 2019, hvor offentligheden fik kendskab til teledata-sagen, har orienteret Statsministeriet om sagen m.m.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er fortilfælde fra hhv. 2007, 2011, 2015 og 2019, hvor Justitsministeriet har orienteret Folketinget om sager, dog ikke rådsmødeforelæggelser, i perioden, hvor der er udskrevet folketingsvalg og frem til hhv. valgafholdelse og den nyvalgte regering er tiltrådt m.m.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil sikre, at pressen får udleveret hændelsesrapporten om Levakovics flugt fra fængslet, der er blevet bedt om aktindsigt i, evt. med forudgående sletning af personfølsomme oplysninger.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil – såfremt ministeren ikke vil sikre, at pressen får adgang til de relevante oplysninger om Kriminalforsorgens håndtering af sagen om Levakovics flugt fra fængslet – redegøre for, hvordan ministeren mener, at pressen skal kunne fungere som samfundets 4. statsmagt, når pressen nægtes adgang til de relevante oplysninger.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil – set i lyset af, at Danmark bryder de europæiske fængselsregler ved at placere to personer i hver celle – overveje varetægtsfængsling med fodlænke for at bringe antallet af personer indsat i arresterne ned.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for, om anklagemyndigheden har kompetence og hjemmel til egenhændigt at ændre den paragraf, som en anmeldelse om falsk anmeldelse vedrører, til en helt anden paragraf, der ikke er blevet anmodet om.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil oversende den budgetanalyse, der foretages med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen, når den foreligger.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der gøres for at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen på arbejdsskadeområdet, som er gebyrfinansieret.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil oversende en fast årlig orientering til Social- og Indenrigsudvalget om sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen fordelt på Ankestyrelsens forskellige sagstyper med politisk aftale eller lovkrav.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en 13-ugers sagsbehandlingsmålsætning er realistisk for Ankestyrelsens sagsbehandlingstider.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren i sit arbejde med at nedbringe sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen vil indhente viden fra f.eks. Skatteankestyrelsens arbejde med sagsbehandlingstiden.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad konsekvenserne kan være for borgere, når de som følge af de meget lange sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen skal vente måneder på at få afgjort deres sag.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren mener skal være konsekvensen af, at Ankestyrelsen ikke overholder lovgivningen i forhold til sagsbehandlingstider.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for årsagen til, at der i forbindelse med oprettelsen af det nye familieretlige system er blevet foretaget en aldeles utilstrækkelig vurdering af de økonomiske konsekvenser, som medfører, at der nu er uacceptabelt lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringens løsning er i forhold til aflåsning af døre i forbindelse udadreagerende mennesker med handicap.
 • SOU, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere en henvendelse, som omhandler tvangsfjernelse af børn og døgninstitutioners kompetencer.
 • TRU, Alm. del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere og forholde sig til artiklen ”Vejen Kommune vinder vigtigt slag om Skovgårdsvej: Har handlet efter bogen” i JydskeVestkysten den 23. oktober 2019.
 • 71, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan oplyse, hvor ofte Ankestyrelsen giver forældre medhold i deres klager over samværsafgørelser i sager om tvangsanbragte børn, og om begrundelserne for medhold skyldes sagsbehandlingsfejl hos kommunerne eller at barnets tarv ikke er tilstrækkeligt tilgodeset i de oprindelige afgørelser.
 • 71, Alm. del – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil sende en oversigt over, hvilke bestemmelser i relevant lovgivning der har betydning for tvangsanbragte børn, herunder om de rettigheder barnet har til samvær med sine forældre og til at blive hørt.
 • 71, Alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil sende det materiale, som regeringen har modtaget fra Danske Regioner vedrørende magtanvendelse og tvang i psykiatrien.
 • 71, Alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil sende en samlet oversigt over samtlige satspuljemidler og finanslovsbevillinger til nedbringelse af tvang i psykiatrien samt hvordan de afsatte midler er blevet anvendt.
 • 71, Alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan oplyse, om der ses en stigning i andre former for tvang i psykiatrien, mens der er fokus på at nedbringe anvendelsen af bæltefiksering.
 • 71, Alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil sende en oversigt over antallet af bæltefikseringer fordelt på tvangsmæssig fiksering og frivillig fiksering.
 • 71, Alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil sende en opdateret oversigt over udviklingen i brug af bæltefiksering i psykiatrien.
 • 71, Alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan oplyse fordelingen af de lange bæltefikseringer fordelt på enkeltpersoner.
 • S 213 – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tiltag ministeren kan pege på i forhold til at mindske antallet af mænd i Danmark, der køber sig til sex.
 • S 246 – Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at kommunernes mulighed for at tvangsfjerne børn ikke er tilstrækkelig, og at reglerne dermed skal ændres, så kommunerne får mulighed for at tvangsfjerne flere børn.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Domstolene

Højesteret

Ligebehandlingsnævnet

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Index on Censorship

OECD

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *