Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 46

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Åbent samråd om krav til oplysninger om udlandsophold ifbm. ansøgning om dansk statsborgerskab.
  • Mødedato: 14-11-2019 kl. 11:00
 • Åbent samråd om ”Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører” af 5. april 2018
  • Mødedato: 19-11-2019 kl. 13:30
 • Åbent samråd om dagsordenspunkter i FN’s Menneskerettighedsråd
  • Mødedato: 22-11-2019 kl. 9:30

NYE LOVFORSLAG

 • Høring af ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
  • Høringsfrist: 25-11-2019
 • Høring – udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område
  • Høringsfrist: 29-11-2019
 • L 44 – Forslag til lov om ændring af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale. (Ændring af perioden for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt plejevederlag efter lov om social service i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale).
 • L 46 – Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven m.v. (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.).
 • L 47 –  Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • L 18 – beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at ændre lovgivningen og fjerne den omvendte bevisbyrde, så det ikke er den enkelte borger, der skal dokumentere, at han eller hun opfylder opholdskravet på 9 år.
 • L 7 – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, hvorfor ordet psykologisk er skiftet ud med terapeutisk i lovforslaget.
 • L 7 – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt man i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget har indsamlet erfaringer fra de øvrige nordiske lande om, hvordan det bedst sikres, at unge i behandling for stofmisbrug færdiggør behandlingen 
 • L 7 – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommunerne med lovforslaget får pligt til at iværksætte social behandling til en person med et stofmisbrug senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen 
 • L 7 – social- og indenrigsministeren har kommenteret på en henvendelse af 1/11-19 fra Gadejuristen. 
 • L 8 – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det er muligt at opretholde kravet om en afgørelse ved revision af handleplaner uden en samtidig ændring af foranstaltninger, så en afgørelse herom fortsat vil kunne påklages til Ankestyrelsen 
 • L 14 – transportministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tiltag ministeren vil tage gøre for at sikre, at lodsejerne, der berøres ved anlæg af den nye jernbane over Vestfyn, får en god behandling i forbindelse med prisfastsættelse og fremrykket eksproportion af deres ejendom. 
 • §71, Alm.del – social-og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der er sket en stigning i antallet af børn med autismediagnoser, der er tvangsanbragt uden for hjemmet 
 • BEU, Alm.del – beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om profilafklaringsværktøjet i forbindelse med den individuelle beskæftigelsesindsats i a-kasser og kommuner, til beskæftigelsesministeren 
 • BEU, Alm.del – beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken hjemmel kommuner og a-kasser har til at indsamle og benytte personfølsomme data, herunder oplysninger om herkomst i forbindelse med den individuelle beskæftigelsesvejledning.
 • BEU, Alm.del – beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om det er hensigtsmæssigt at anvende personfølsomme data, herunder oplysninger om herkomst til at foretage profilering i beskæftigelsesøjemed 
 • LIU, Alm.del – erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om højere rente på forbrugslån, hvis man har haft en depression
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil udarbejde en vejledning for afsonings- og visitationsvilkår i Kriminalforsorgen for minoriteter som f.eks. interkønnede og transkønnede. 
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en langtidsindsat har ret til at få nye briller, hvis den indsatte ikke længere kan læse med de nuværende briller 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken dokumentation regeringen har for, at masseovervågning har vist sig at være et effektivt redskab 
 • REU, Alm.del – justitsminieteren har besvaret et spørgsmål om, hvilken forskningsmæssig dokumentation regeringen har for, at mere brug af masseovervågning og generel tv-overvågning fører til, at borgerne føler sig mere trygge 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil oplyse, om udtalelsen skal forstås således, at regeringen vægter ønsket om masseovervågning af borgerne højere end forpligtelsen til at værne om danskernes grundlovssikrede frihedsrettigheder, herunder retten til privatliv 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt om ministeren vil redegøre for, om den øgede brug af overvågning her har medført et fald i alvorligt begået kriminalitet 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren i ikke-fortrolig form kan oplyse, hvor mange disciplinærsager den såkaldte teledata-sag har afstedkommet samt sanktionens karakter 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil videregive eller udarbejde et organisationsdiagram med angivelse af de respektive afdelingers beslutningskompetence for Rigspolitiets telecenter 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre nærmere for årsag til, at mødet mellem Rigspolitiet, Justitsministeriet og Rigsadvokaturen, der var kalendersat til den 4/4-19, blev aflyst 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad departementet, herunder departementschefen, foretager sig i forhold til teledatasagen 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke it-systemer hos henholdsvis politiet og anklagemyndigheden, der håndterer efterforskningsmidler og beviser i straffesager, som ministeren mener skal undersøges 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer, at anklagemyndigheden har gennemgået alle gamle straffesager fra nov. 2010 til 2019 
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil tage initiativ til lovgivning, som pålægger medier at fjerne åbenlyst krænkende indhold inden 24 timer ligesom i Tyskland 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for brugen af straffelovens § 82, nr.13 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den aktuelle praksis vedrørende krav om politianmeldelse mod domsanbragte i relation til plejepersonales mulighed for erstatning fra Erstatningsnævnet 
 • REU, Alm.del – finansministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil bekræfte, at det er muligt at bevare brugernes anonymitet og samtidig lade websiderne kontrollere brugernes alder 
 • REU, Alm.del – finansministeren har besvaret et spørgsmål om brugernes anonymitet og websiders kontrol med brugernes alder 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Landsdommer: PET-agenter overtrådte i årevis de demokratiske spilleregler” 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der har ansvaret for, at proceduren, som gav PET mulighed for at lave telefonaflytninger med tilbagevirkende kraft 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange PET i årene 2014-2018 har indhentet data uden at have den fornødne dommerkendelse, og oversende denne opgørelse til Folketingets Retsudvalg 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren eller Justitsministeriet har modtaget en redegørelse fra PET om sagen indhentning af data uden fornødne dommerkendelse 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken begrundelse og hjemmel PET i fire år vurderede, at søgning i rådata var lovlig uden dommerkendelse 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om sagen om PET-agenters indhentning af data uden fornødne dommerkendelse giver regeringen anledning til at mene, at lovgivningen vedr. de danske efterretningstjenester skal revideres 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at sagen om PET-agenters indhentning af data uden fornødne dommerkendelse giver anledning til at tilføre Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) flere midler og beføjelser 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er ministerens opfattelse, at efterretningstjenesterne PET og FE’s praksis med at indhente data uden den fornødne dommerkendelse hører hjemme i et demokratisk samfund 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår hhv. ministeren og Justitsministeriet første gang blev gjort opmærksom på efterretningstjenesterne PET og FE’s praksis med at indhente data uden den fornødne dommerkendelse 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente redegørelser fra hhv. PET og FE’, hvori der bl.a. redegøres for, hvordan og hvorfor de konkrete overtrædelser i forhold til indhentning af data uden dommerkendelse er begået 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de ulovligt indhentede data af efterretningstjenesterne i noget tilfælde er blevet brugt i en retssag 
 • REU, Alm.del – justitsministeren bar besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de ulovligt indhentede data på noget tidspunkt er blevet overleveret til andre myndigheder, eller delt imellem de to efterretningstjenester, PET og FE 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er ministerens opfattelse, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) er tilstrækkeligt til at beskytte borgerne imod ulovlig overvågning fra PET 
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Tilsyn måtte stoppe PET: Agenter fiskede intime data om danskere” 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der kan være sager i Ankestyrelsen, hvor der foreligger særlige omstændigheder, hvor Ankestyrelsen ikke sender et kvitteringsbrev til borgeren, men vælger at afgøre sagen med det samme uden, at borgeren får mulighed for at kommentere på kommunens genvurdering 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt kommunerne har pligt til at vejlede forældre med børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne om muligheden for hjemmetræning efter servicelovens § 32 a 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt hjemmetræning efter servicelovens § 32 a er et tilbud på lige fod med kommunens øvrige specialtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såfremt forældrene opfylder betingelserne for hjemmetræning 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilke tilfælde, socialtilsynet kan bringe en godkendelse af en generelt godkendt plejefamilie til ophør straks 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke foranstaltninger og forebyggende initiativer, socialtilsynet skal have iværksat og afprøvet, inden ophør af en plejegodkendelse 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man sikrer barnets rettigheder, herunder børnesamtale, at barnet bliver hørt og lyttet til og får tilbudt bisidder i tilfælde, hvor socialtilsynet træffer afgørelse om et straks ophør af en generelt godkendt plejefamilie 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man sikrer en god overlevering af et plejebarn, der flyttes fra et anbringelsessted til et andet. 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, i forlængelse af svar på spørgsmål 53 (SOU, alm. del, 2018-2019, 2. samling) at indhente oplysningerne om kommunernes praksis” 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, i forlængelse af svar på spørgsmål 54 (SOU, alm.del, 2018-19, 2. samling) det hensigtsmæssigt, at der ikke stilles lovlovgivningsmæssige krav til faglige kompetencer, uddannelsesniveau og erfaring hos sagsbehandlere i kommunerne, der gennemfører børnesamtaler” 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, i forlængelse af svar på spørgsmål 56 (SOU, alm. del, 2018-19, 2. samling) de mulige fordele, der kan være ved at henlægge kompetencen til at træffe afgørelse om tvangsanbringelse til det nye familieretlige system
 • S 156 – Justitsministeren har svaret på et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det grundlæggende er et sundt princip, at myndigheder undersøger sig selv, når der er sket så store fejl som i teledatasagen, eller vil ministeren bakke op om Venstres forslag om en uvildig undersøgelse? 
 • S 195 – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorfor ministeren, i Folketingets spørgetid den 23. oktober 2019 ikke tydeligt svarede på spørgsmålet, om hvorvidt en dispensationsmulighed for magtanvendelse kræver en lovændring, eller om det er noget, ministeren kan bestemme egenhændigt? 
 • S 196 – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om: Vil ministeren oplyse, hvornår Socialdemokratiet har skiftet holdning, således at det nu hverken er presserende eller nødvendigt at indføre en dispensationsmulighed for udadreagerende mennesker, som kan være til fare for sig selv og andre, når det i maj måned (beskrevet i artiklen »Ministerbesøg endte i skænderi om indespærring« den 15. maj 2019 i Fyens Stiftstidende) var vigtigt for Socialdemokratiet at få en lovændring igennem inden sommerferien? 
 • S 202 – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om: Agter ministeren at indhente oplysninger fra de kommuner, der ikke bruger det sociale frikort eller kun bruger det i meget begrænset omfang, for at høre, om der er kendskab til ordningen, eller om den opleves som besværlig at bruge? 
 • S 210 – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om: Hvad mener ministeren om, at voldsudsatte voksne i dag ikke har ret til psykologhjælp? 
 • S 235 – boligministeren har besvaret et spørgsmål om: Vil ministeren redegøre for sin holdning til opfordringerne og udtalelserne i punkt 49 i FN’s komité for økonomiske, kulturelle og sociale rettigheders (CESCR’s) dokument »Concluding observations on the sixth periodic report of Denmark« fra den 18. oktober 2019? 
 • S 236 – boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for sin holdning til opfordringerne og udtalelserne i punkt 50 i FN’s komité for økonomiske, kulturelle og sociale rettigheders (CESCR’s) dokument »Concluding observations on the sixth periodic report of Denmark« fra den 18. oktober 2019? 
 • S 237 – boligministeren har besvaret et spørgsmål om: Vil ministeren redegøre for sin holdning til opfordringerne og udtalelserne i hvert af punkterne 51 og 52 a, b, c, d, e og f i FN’s komité for økonomiske, kulturelle og sociale rettigheders (CESCR’s) dokument »Concluding observations on the sixth periodic report of Denmark« fra den 18. oktober 2019? 
 • S 238 – boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig i den kritik, som fremgår af punkt 51 og 52 i FN’s komité for økonomiske, kulturelle og sociale rettigheders (CESCR’s) dokument »Concluding observations on the sixth periodic report of Denmark« fra den 18. oktober 2019? 
 • S 239 – boligministeren har besvaret et spørgsmål om: Vil ministeren på baggrund af de udtalelser og opfordringer, som fremgår af punkt 51 og 52 i FN’s komité for økonomiske, kulturelle og sociale rettigheders (CESCR’s) dokument »Concluding observations on the sixth periodic report of Denmark« fra den 18. oktober 2019, tage initiativer til at ændre lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. november 2 
 • S 208 – udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at Savran-dommen af Danmark søges indbragt for et storkammer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriet

Anklagemyndigheden

PET

K-news:

Jura § Info

Advokatsamfundet

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Index on Censorship

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *