Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 38

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

Høringer

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan vi uden Det Nationalt Forebyggelsescenter sikrer ensartet indsats og håndtering af stalkingsager i hele landet, idet indsatsen risikerer at blive meget forskellig fra politikreds til politikreds.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Det Nationalt Forebyggelsescenters viden kan fastholdes i fremtiden (henviser til ovenstående svar).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor høj grad, man kan fordele indsatte i fængsler og arresthuse efter kriminalitet, opholdsgrundlag, nationalitet mv.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, at indsatte er placeret under hensyn til, at de ikke er danske statsborgere eller EU-borgere.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, det er muligt for domstolene at meddele en person dømt for narkohandel i nattelivet et opholdsforbud i en tidsbegrænset periode.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, direktoratet for Kriminalforsorgen eller de enkelte områdekontorer har udarbejdet interne generelle instrukser for ansatte eller indsatte om, hvor ofte og i hvilke situationer, der skal gennemføres legemsbesigtigelser og legemsundersøgelser efter § 60 i straffuldbyrdelsesloven i danske fængsler og arresthuse (henviser til andet svar).
 • Om eftergivelse af gæld
  • REU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, at redegøre for proceduren for at vurdere, om eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger i straffesager fremstår vilkårligt.
 • REU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Gældsstyrelsen ikke tidligere offentliggør afgørelser om eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger, som kunne være behjælpelige med at klarlægge, om der er dannet præcedens på området.
 • REU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre detaljeret for de 10 seneste, konkrete sager, hvor ansøger har fået eftergivet gæld for sagsomkostninger, og 10 seneste konkrete sager, hvor ansøger har fået afslag på sin ansøgning om eftergivelse af gæld for sagsomkostninger.

Social- og indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om en oversigt over, hvor mange af de børn der blev anbragt i perioden 2015-2020, der kom fra lavindkomsthjem.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om frister for behandlingen af sager om udmøntning af domme om overvåget samvær eller for sager om midlertidigt samvær efter lovens § 29.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om artiklen »Tidligere domme er udgangspunkt: Anklager ser ikke på strafferammen«.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det er ministerens opfattelse, at det har en reel effekt at udvide strafferammen på en forbrydelse, hvis der fra anklagemyndighedens side ikke skeles til strafferammen, men udelukkende praksis og tidligere domme? (reelt indholdsløst, henvises til ovenstående svar).

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71

 • 71, Alm.del – Ministerredegørelse til beretning nr. 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 433: Lovudkast: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om ændring af straffeloven (Opfølgning på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt i hospital eller institution ved dom) (Justitia er på høringslisten).

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriet

Domstolene

Højesteret

Ligebehandlingsnævnet

Anklagemyndigheden

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Menneskerettighedsdomstolen

 • Tuncer Bakırhan v. Turkey (application no. 31417/19)
  • The case concerned pre-trial detention of a mayor on account of his activities and statements.
  • The European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been a violation of Article 5 § 3 (right to liberty and security) of the European Convention on Human Rights, and a violation of Article 10 (freedom of expression).
  • The Court considered that the contested pre-trial detention had not been proportionate to the legitimate aims pursued and, accordingly, had not been necessary in a democratic society. Equally, the measure in question could not be said to have been strictly required by the special circumstances of the state of emergency. There had thus been a violation of Article 10 of the Convention.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *