Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 19

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Erhvervsministeriet:

 • L 191 – (som vedtaget): Forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven).

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 230 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret.

Justitsministeriet:

 • B 169 – (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om indkaldelse til forhandlinger om offentlighedsloven.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Forsvarsministeriet:

 • L 190 – Forslag til lov om leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur.
  • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Center for Cybersikkerhed besidder den nødvendige tekniske kompetence til at skulle stå for at undersøge leverandører og deres software, hardware etc.
  • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager, hvor Center for Cybersikkerhed griber ind over for en udbyder, ministeren forventer der vil være om året.

Justitsministeriet:

 • L 189 – Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at de steder, som politiet får mulighed for at udstede tryghedsskabende forbud mod ophold på, ændres til, at politiet kan udstede forbud mod ophold på et bestemt sted, som ikke efter sin indretning er tiltænkt almindeligt ophold af en vis varighed, men alene kortere ophold med et konkret ærinde tiltænkt lokaliteten.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omfatter tryghedsskabende opholdsforbud, udskilles i et selvstændigt lovforslag.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere på artiklen: ”533 millioner Facebook-brugeres data er delt online”.
 • REU del – ministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for den planlagte whistleblowerordning i landets kommuner, herunder om baggrunden herfor, hvornår en whistleblowerordning vil være etableret i alle landets kommuner og hvad rammerne for whistleblowerordningen vil være.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af anmeldelser, sigtelser og domfældelser i sager om hadforbrydelser.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om opgørelse over sigtelser efter straffelovens § 264 d, opgjort for de seneste 10 år.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen i Jyllands-Posten den 3. april 2021: “Regeringen går usædvanligt langt i kampen for teleoplysninger siger eksperter”.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen i Jyllands-Posten af 24. marts 2021: ”Politiforskere er ikke bekymret for nye dataregler”.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens egen udtalelse om, at forbryderne ikke på forhånd ringer og siger de vil begå en forbrydelse og at ændrede regler vil være et ukomplet værktøj, jf. artiklen i Jyllands-Posten af 24. marts 2021: ”Politiforskere er ikke bekymret for nye dataregler”
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der traf beslutningen om ikke at indhente skriftligt samtykke til ransagningen af mobiltelefon og computer, som omtalt i REU alm. del – svar på spm. 833.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det helt præcist gik til, at der ikke blev indhentet skriftligt samtykke til ransagningen omtalt i REU alm. del – svar på spm. 833.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad den konkrete politikreds har lært, herunder om det har ført til praksisændringer, i situationen, hvor der ikke blev indhentet skriftligt samtykke til ransagningen af mobiltelefon og computer. (Reelt indholdsløst).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad den grove tilsidesættelse af retssikkerheden har haft af konsekvenser i situationen, hvor der ikke blev indhentet skriftligt samtykke til ransagningen omtalt i REU alm. Del. (Henviser alene til andet svar).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer at udvalget om retshjælp og fri proces nedsat i april 2020 har færdiggjort sit arbejde.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål vedrørende sagen om politiet, der ikke slettede ulovlige aflytninger af advokaters samtaler med klienter.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan frihedsberøvede udlændinge i Udlændingecenter Ellebæk oplyses om deres rettigheder og om de regler, de er underlagt, herunder om reglerne for anbringelse i strafcelle.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken procedure der er for at vurdere, om eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger i straffesager krænker retsfølelsen.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • REU alm. del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder der generelt er for at overvåge udvisningsdømte på tålt ophold.

Ligestillingsudvalget:

 • Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer at have afsluttet trepartsforhandlingerne med arbejdsmarkedets parter om seksuel chikane.

Udenrigsministeriet:

 • REU alm. del Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt myndighederne er forpligtet til at iagttage almindelige forvaltningsretlige regler som f.eks. vejledningspligt i forbindelse med indhentning af samtykke fra forældrene.
 • REU alm. del Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en beslutning om hjemtagelse af børnene fra Syrien er en forvaltningsretlig afgørelse eller der er tale om udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed.

Skatteministeriet:

 • SAU alm. del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende en udskrift af den dom, hvor retten i London den 27. april 2021 har afvist Skattestyrelsens søgsmål i England i udbyttesagen.

Social- og indenrigsministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke kommuner og i hvor mange tilfælde Ankestyrelsen i 2019 og 2020 har bedt om en redegørelse fra en kommune på baggrund af mistanke om, at økonomiske hensyn har vejet tungere end socialfaglige i myndighedsafgørelserne for udsatte børn.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at udsatte børn og unge anbringes på steder, der opfylder det enkelte barns/unges behov.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er indenlandske eller udenlandske undersøgelser, der giver et fagligt belæg for det gavnlige i, at flere børn og unge anbringes uden for hjemmet.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan vi får afdækket mørketallene vedr. indberetninger om magtanvendelse over for anbragte børn og unge og videre får sikret, at institutioner og opholdssteder følger lovgivningen.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Beskæftigelsesministeriet:

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren mener om, at Kammeradvokaten reklamerer for kurser, hvor offentligt ansatte kan lære at begrænse eller helt afslå aktindsigter pga. ressourcemæssige hensyn, herunder om ministeren mener, at det kan blive et problem, hvis manglende ressourcer skaber manglende gennemsigtighed, og hvad ministeren vil gøre inden for sit ressortområde for at løse dette problem?

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren, i lyset af den aktuelle situation med alarmerende høje smittetal i Indien, vil være med til at sikre, at Danmark kan levere de overskydende AstraZeneca-vacciner til Indien?
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil tage initiativ til at sikre ekstraordinær støtte til Indien set i lyset af de hastigt voksende smittetal og det ekstremt overbelastede sundhedssystem?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • L 190 – (betænkning): Forslag til lov om leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur.
 • Justitsministerens talepapir fra åbent samråd den 4. maj 2021vedrørende tryghedsskabende opholdsforbud.
 • L 187 – Høringssvar (3) til forslag til øget offentlighed ved Rigsrettens offentlige forhandlinger ved transmission af lyd og billede.
 • B 128 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om at hente danske børn fra flygtningelejre i Syrien til Danmark.
 • Folketingets udtalelse til Kommissionen forslag til direktiv om løngennemsigtighed.
 • Oversendelse af besvarelse til KVINFO vedrørende henvendelse om undersøgelse af bl.a. seksuel chikane.
 • Beskæftigelsesministerens talepapir fra samrådet den 3. maj 2021 om Arbejdstilsynets rolle i en sag om menneskehandel på et fiskeskib i havnen i Thyborøn.
 • Notat om ministres praksis med hensyn til at besvare spørgsmål fra Folketinget i forbindelse med advokatundersøgelser.
 • Brev fra udenrigsministeren til Udenrigsudvalget og Retsudvalgets medlemmer vedr. Danmarks besvarelse af en henvendelse fra 15 FN-specialrapportører om forholdene i lejrene Roj og Al-Hawl i Nordøstsyrien.
 • Bilag: Orientering om plan for øget brug af lydoptagelse i forbindelse med politiets afhøringer.
 • Talepapir fra åbent samråd den 29/4-21 om dobbeltstraf for forbrydelser begået i forbindelse med corona-pandemien.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Højesteret

Politiet

PET

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Danske advokater

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Akdeniz and Others v. Turkey (applications nos. 41139/15 and 41146/15).
  • The case concerned an interim injunction ordered by the domestic courts banning the dissemination and publication (on any medium) of information on a parliamentary inquiry into allegations of corruption against four former ministers, which had been instigated following an operation conducted by the Istanbul police and prosecutor’s office on 17 and 25 December 2013.
  • The applicants, a well-known journalist and two academics who are popular users of the social media platforms, requested the lifting of the ban in question, relying on their right to freedom to impart information and ideas, as well as their right to receive information. The Constitutional Court dismissed their request on the grounds of their lack of victim status, since they were not directly or personally affected by the injunction.
  • The Court pointed out that in itself, a measure consisting in prohibiting the possible publication and dissemination of information by any medium raised a freedom of information issue. It accepted that Ms Güven, a journalist, political commentator and TV news presenter at the material time, could legitimately claim that the impugned prohibition had infringed her right to freedom of expression. She could therefore claim victim status. In that connection, the Court said that it should not be overlooked that the gathering of information, which was inherent in the freedom of the press, was also considered as a vital precondition for operating as a journalist; and that, in the context of the debate on a matter of public interest, that measure was liable to deter journalists from contributing to public discussions of issues important to community life.
  • The Court went on to unanimously hold that there had been a violation of Article 10 (freedom of expression) of the Convention.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *