Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 20

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Forsvarsministeriet:

 • L 190 – (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet:

 • L 193 -Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor høj grad tavshedspligt vil medføre en ændring i mulighederne for at få aktindsigt i sager i Nationalbanken.
 • L 193 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere materialet fra Sikkerhedsbranchen vedrørende regler om kontanter.
 • B 125 – Forslag til folketingsbeslutning om lige konkurrencevilkår blandt netbutikker:
  • B 125 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er indstillet på at sikre, at onlinemarkedspladser adskilles fra onlineplatforme i de igangværende forhandlinger i Bruxelles om Digital Service Act (DSA).
  • B 125 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken type af sanktioner forventer ministeren, at der vil være over for onlinemarkedsplatforme, der ikke lever op til moms og skattebetalingerne.
  • B 125 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at reglerne om forbrugerbeskyttelse på onlinemarkedsplatforme ikke bare bliver mere markante, men at også kontrollen bliver intensiveret, og at vi også får en større grad af sanktionering over for dem, der bliver grebet, og at de rent faktisk betaler de bøder, de pålægges at betale.
  • B 125 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er parat til at ændre fokus i EU-forhandlingerne om de fremtidige platformsregler fra primært at tale om, at virksomhederne hurtigere skal fjerne farlige varer, når de bliver bedt om det, til at det slet ikke skal være tilladt at sælge farlige produkter.
  • B 125 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringen har gjort indtil nu for at sikre, at onlineplatforme er ansvarlige for de produkter, som sælges via deres platforme.

Justitsministeriet:

 • L 189 – (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.):
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor det ikke er nok med de nuværende regler om zoneforbud.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fritagelse for straf, hvis man opholder sig i en opholdsforbudszone, men ikke vidste, at man opholdt sig i en sådan.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de nuværende regler i ordensbekendtgørelsen kan anvendes til målrettet at undgå, at personer, der udviser en utryghedsskabende adfærd, tager ophold bestemte steder. (Henviser alene til andet svar).
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt og i givet fald hvordan ordensbekendtgørelsen i dag håndhæves af politiet til at undgå utryghedsskabende adfærd i bestemte områder, hvor der er almindelig adgang.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor de nuværende regler i politiloven om at kunne meddele et zoneforbud ikke er tilstrækkelige til at opnå det ønskede formål med at sikre politiet mulighed for at udstede et opholdsforbud på et bestemt sted, hvis en gruppe personer udviser en utryghedsskabende adfærd. (Henviser alene til andet svar).
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange den nuværende mulighed for at medelle zoneforbud er brugt de seneste tre år opgjort pr. politikreds.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen vil fremgå af kriminalregistret, og om en overtrædelse af de foreslåede opholdsforbud vil fremgå af kriminalregistret.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren forestiller sig, at bøder udstedt efter de foreslåede bestemmelser om opholdsforbud reelt skal kunne inddrives hos de pågældende.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om og hvornår en overtrædelse af de foreslåede bestemmelser om opholdsforbud, kan udløse en ubetinget fængselsstraf.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om og hvornår en overtrædelse af de foreslåede bestemmelser om opholdsforbud, kan udløse en udvisning af Danmark.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang politiet i dag anvender mulighederne i ordensbekendtgørelsen for at udstede forbud, påbud og bøder. (Henviser alene til andet svar).
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt forbuddet mod ophold på et serveringssted eller i en nattelivszone kan udstrækkes til at gælde hele døgnet og ikke alene i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 5.
 • L 212 – Effektivisering af straffesagskæden, digital kommunikation i skiftesager, pligtig afgangsalder for dommerfuldmægtige m.v:
  • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det også er et problem, at forurettede og vidner ikke møder op i en retssag, og om den økonomiske sanktion, der foreslås med forslaget, også gælder forurettede og vidner.
  • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af det materiale, der ligger til grund for beslutningen om at inddrage offentlige ydelser som led i at få de pågældende personer til at møde op i retten.
  • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad man ved om de personer, der ikke møder op i retten.
  • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om dokumentation for, at nedsættelse af offentlige ydelser vil medføre, at de pågældende personer møder op i retten.
  • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag om at opdele lovforslaget, således at den del, der indebærer, at tiltalte, der udebliver fra retsmøder trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, i en periode på 12 uger kan få nedsat visse offentlige ydelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag.
  • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at den del af lovforslaget, der indebærer, at tiltalte, der udebliver fra retsmøder trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, i en periode på 12 uger kan få nedsat visse offentlige ydelser, udgår af lovforslaget.
 • L 213 Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere:
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 26/4-21 fra Oluf Jørgensen, jurist og offentlighedsrådgiver, om lovforslagets anvendelsesområde m.m.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om specifikt at forholde sig til de konkrete forslag til ændringer, der fremkommer i henvendelsen af 26/4-21 fra Oluf Jørgensen, jurist og offentlighedsrådgiver. (Henviser alene til andet svar).
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lovforslaget vil give en familieplejer sikker beskyttelse mod repressalier ved indberetning til en kommunes whistleblowerordning m.v.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 26/4-21 fra Dorthe Mortensen, Assens, om, hvorvidt plejefamilier er omfattet af beskyttelse af whistleblowere.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en regnskabsmedarbejder ved en forsvarsenhed vil være sikkert beskyttet af lovforslaget ved indberetning til forsvarets whistleblowerordning m.v.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en sosu-assistent, der direkte orienterer lederen af et plejehjem om omsorgssvigt ved behandlingen af en beboer på plejehjemmet, vil være sikkert beskyttet efter lovforslaget.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om beskyttelse af ansatte, når en kommune har foretaget anmeldelse til politiet om en miljøforurening uden at oplyse konkrete omstændigheder, der peger på en bestemt kilde, m.v.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en ansat ved Forsvarets Efterretningstjeneste kan være sikker på beskyttelse efter lovforslaget ved indberetning til Tilsynet med Efterretningstjenester eller til Datatilsynets whisleblowerenhed m.v.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Datatilsynets whistleblowerenhed, der modtager indberetning om et ulovligt forhold ved en virksomhed eller myndighed, vil have kompetence til at kræve oplysninger fra disse m.v.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en pædagog, der er ansat i en kommune, vil være sikkert beskyttet efter lovforslaget ved indberetning til en social tilsynsmyndighed.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt tilsynsmyndigheder, der modtager sager fra Datatilsynets whistleblowerenhed, har mulighed for at kontakte ansatte, der formodes at have kendskab til forhold.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en embedsmand i et ministerium vil være sikkert beskyttet efter lovforslaget ved at orientere en journalist om en intern mail, der afslører, hvordan særlige rådgivere i et ministerium planlægger spin.
  • L 213 – svar på spm. 19, om en embedsmand i et ministerium vil være sikkert beskyttet efter lovforslaget ved at orientere en journalist om, at væsentlige oplysninger om forventede konsekvenser af et lovforslag ikke bliver videregivet til folketingsmedlemmer. (Henviser alene til andet svar).
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en embedsmand i et ministerium vil være sikkert beskyttet af lovforslaget, hvis embedsmanden whistleblower til en journalist om manglende lovhjemmel til et initiativ, som ministeren har besluttet skal gennemføres. (Henviser alene til andet svar).
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lovforslagets særlige tavshedspligt om indberettede forhold betyder, at myndigheder ikke må offentliggøre oplysninger om disse.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en journalist vil have ret til aktindsigt i de indberettede oplysninger om naturødelæggelse, hvis en borger indberetter til en kommunes whistleblowerordning. (Henviser alene til andet svar).
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt journalister har ret til aktindsigt i tilsyns- og kontrolmyndigheders beslutninger om reaktioner mod virksomheder og myndigheder. (Henviser alene til andet svar).
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lovforslaget blot vil give whistleblowere samme sikkerhed mod straf for overtrædelse af tavshedspligt som gældende ret.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lovforslagets forbud mod repressalier ikke gælder i relation til hindringer eller forsøg på hindringer af offentliggørelse. (Henviser alene til andet svar).
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lovforslagets forbud mod repressalier gælder i forhold til en ansat, der sikrer dokumentation for forhold med henblik på indberetning til whistleblowerordning eller offentliggørelse.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en whistleblower, der i overensstemmelse med lovforslagets betingelser har offentliggjort forhold, har ret til godtgørelse ved eventuelle repressalier. (Henviser alene til andet svar).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte myndighederne får udarbejdet torturudredninger af frihedsberøvede asylansøgere i Udlændingecenter Ellebæk.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil overveje, om den kriminelle lavalder skal sættes ned til 12 år.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Rigspolitiets ”supervåben” har levet op til forventningerne, og i bekræftende fald bedes ministeren redegøre for, hvilke parametre dette vurderes ud fra, f.eks. øgede opklaringsrater, imødegåelse af terrortrusler- og angreb mv., samt fremsende dokumentation for denne effekt.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det danske politis it-system leveret af Palantir (Pol-Intel og Pet-intel) anvender algoritmer til ”predictive policing”.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre at der ikke skabes såkaldte ”feedback loops” ved brug af Pol-Intel der medfører diskrimination på grund af etnicitet.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke tanker, ministeren gør sig, i forhold til at støtte op om tidlig forebyggelse af radikalisering i civilsamfundet og hvilke muligheder, der allerede findes.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om i hvilket omfang unge, ofre og civilsamfundsorganisationer er inddraget i arbejdet med den kommende handlingsplan mod antisemitisme.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at forskningen viser, at traditionelle informationskampagner mod had er kontraproduktive. (Henviser alene til andet svar).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for henholdsvis børnenes og forældrenes rettigheder, i tilfælde af at børnene hentes til Danmark fra Syrien.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen “HÆKKERUP SKJULTE CENTRAL PET-VURDERING”, Ekstra Bladet, den 18. april 2021.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der er ændret siden 8. april, hvor ministeren på spørgsmålet “Hvorfor har I ikke besøgt dem (lejrene, red.) for at se, hvordan forholdene var?” svarer: “Vi har ikke adgang til lejrene”, når det i denne uge er oplyst, at en dansk delegation i Syrien blandt andet har besøgt en lejr.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 203 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand med at udarbejde et ændringsforslag om, at børnefamilier skal undtages fra reglen om bortskaffelse af ejendele.

Beskæftigelsesministeriet:

 • B 117 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er ministerier, som i forbindelse med rekruttering til ministeriet benytter it-systemer, som automatisk – som en forhåndsindstilling – fjerner oplysninger om køn og alder i jobansøgninger.

Udenrigsministeriet:

 • B 266 – Forslag til folketingsbeslutning om dansk traktatkrænkelsessag ved EU-Domstolen mod Polens indførsel af lgbtq-frie zoner.
  • B 266 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, at regeringen bedes anmode Kommissionen om en udtalelse om, hvorvidt de såkaldte LGBT-fri zoner er i strid med EU´s værdigrundlag. (Øvrigt spørgsmål henviser til dette svar).
  • B 266 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, at regeringen bedes fremkomme med en række eksempler på konkrete skridt, der ikke allerede er taget, som Danmark kan tage for at understøtte kampen mod eksistensen af LGBT-frie zoner i Polen.

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71:

 • 71-tilsynet alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte og evt. hvor epidemilovens tvangsforanstaltninger om isolation siden januar 2021 er blevet brugt over for mennesker med misbrug eller demens.
 • 71-tilsynet alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren helt konkret vil følge op på den dom, som Danmark er blevet idømt for krænkelse af EMRK artikel 3 i sag om bæltefiksering af en retspsykiatrisk patient.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Beskæftigelsesministeriet:

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at forklare, hvordan en kommune kan lave en indsats over for en borger, der forværrer borgerens tilstand, trods det forhold at ressourceforløb ikke må forværre borgerens helbred, og at tilbud i ressourceforløb derfor altid skal være tilpasset borgerens helbredssituation, og hvad ministeren vil gøre for, at det ikke kommer til at ske igen.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren vil gøre ved, at kommuner indhenter oplysninger om borgeren, hvorefter de ser bort fra det og træffer beslutninger, der ikke tager højde for den indhentede information.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren anerkender, at kommunerne kan have en økonomisk interesse i at udskyde, hvornår en borger kan tilkendes en førtidspension, ved at bruge argumentet om manglende belysning til at forlænge processen.

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad udenrigsministerens holdning er til, at en Human Rights Watch-rapport konkluderer, at man bør betegne situationen i de besatte områder som apartheidstyre fra Israels side. (Øvrige besvarelser henviser til eller gengiver dette svar).
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til at bruge begrebet apartheid, som man gør i rapporten.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • L 203 – (betænkning): Forslag til lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven).
 • L 213 – (Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere): Henvendelse af 12/5-21 fra Oluf Jørgensen, jurist og offentlighedsrådgiver, forskningschef emeritus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
 • B 7 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag).
 • Henvendelse af 12/5-21 fra Den Sociale Retshjælps Fond, Aarhus og 28 underskrifter fra forskellige organisationer, forskere, advokater m.v., om støtte til beslutningsforslaget om ændring af reglerne om sagsomkostninger i straffesager.
 • Opfølgning på orientering om forkert praksis vedrørende fuldbyrdelse af bødestraf pålagt i Norden.
 • Orientering om status for opfyldelsen af målsætningerne for straffesagsbehandling i flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023.
 • Instrukskommissionens nyhedsbrev nr. 24 med en præcisering af beskrivelsen af retsstillingen for embedsfolks rettigheder og pligter.
 • Henvendelse af 12/5-21 fra Jørn Vestergaard, professor emeritus, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet vedrørende rigsretsanklagen og embedsværket.
 • Justitsministerens talepapir fra det åbne samråd den 6/5-21 om straffesager.
 • Social- og ældreministerens talepapir fra samrådet den 6/5-2021 om forholdene på de danske opholdssteder og institutioner for anbragte børn.

Ministerierne

Justitsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Højesteret

 • Dom afsagt den 11. maj 2021 (BS-20635/2020-HJR)
  • Afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse var ikke i strid med internationale forpligtelser, herunder Handicapkonventionen.

Ligebehandlingsnævnet

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Advokatsamfundet

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Halet v. Luxembourg (application no. 21884/18)
  • The Court held, by a majority (five votes to two), that there had been: no violation of Article 10 of the ECHR.
  • The case a whistleblower who disclosed tax documents in the “Luxleaks” case.
  • The Luxembourg courts did not accept whistleblowing as justification for Mr Halet’s actions, taking the view that the disclosure of the documents, which were subject to professional secrecy, had caused his employer harm – resulting, in particular, from the damage to the firm’s reputation and the loss of client confidence in its internal security arrangements – that outweighed the general interest.
  • Mr Halet alleged that his conviction amounted to disproportionate interference with his freedom of expression.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

Europas digitale årti: Kommissionen indleder høring og debat om EU’s digitale principper.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Strasbourg Observers:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *