Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 14

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Ingen åbne samråd m.v.

NYE LOVFORSLAG

 1. L 150 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Adgang til sociale behandlingstilbud mod stofmisbrug for indsatte i kriminalforsorgens institutioner m.v.).
 2. L 157 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19).
 3. Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Hjemmel til iværksættelse af sociale foranstaltninger over for ledsagede mindreårige udlændinge uden lovligt ophold i Danmark m.v.)
  1. Udlændinge- og Integrationsministeriet, publiceret 24/03-2020, høringsfrist 21/04-2020.
 4. Høring over udkast til lov om ændring af lov om lægemidler (Kriminalforsorgens fordeling, opsplitning og udlevering af lægemidler til indsatte i kriminalforsorgens institutioner).
  1. Sundheds- og Ældreministeriet, publiceret 25/03-2020, høringsfrist 06/04-2020.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 1. Besvarelse af spg. nr. 44: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan redegøre for, hvad der ligger bag stigning i børn med autismediagnoser, der anbringes uden for hjemmet, er det f.eks. flere børn der får diagnosen end tidligere?
 2. Besvarelse af L 141 spg. nr. 1: Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad sanktionen er for en arbejdsgiver, som har afskediget medarbejdere efter at have benyttet lønkompensationsordningen.
 3. Besvarelse af L 141 spg. nr. 2: Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en arbejdsgiver kan melde sig ud af lønkompensationsordningen efter at have brugt den og efterfølgende afskedige sine medarbejdere, og hvorvidt der er en sanktion i en sådan situation.
 4. Besvarelse af L 141 spg. nr. 5: Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan tvister mellem arbejdsgivere og ansatte løses i henhold til loven.
 5. Besvarelse af L 141 spg. nr. 6: Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål, hvilke klagemuligheder arbejdstagere og virksomheder har vedr. en afgørelse om muligheden for udbetaling af lønkompensation.
 6. Besvarelse af L 141 spg. nr. 18: Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan kontrollen med udbetalingen af lønkompensation foregår på arbejdspladser, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant, herunder hvordan den relevante fagforening får adgang til oplysninger der muliggør kontrol.
 7. Besvarelse af spg. nr. 183: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren kan oplyse om politiets procedurer, frister og resultater med sigtelser på baggrund af Arbejdstilsynets indstilling til bøder. Desuden bedes ministeren i svaret oplyse antallet af indstillinger fra Arbejdstilsynet, som er overgivet til politiet, samt om antallet af sigtelser og tiltalefrafald i perioden 2015- 2020.
 8. Besvarelse af L 145 spg. nr. 8: Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der ikke er en solnedgangsklausul i dette lovforslag, som der ellers er i andre hastende lovforslag ifbm. COVID-19.
 9. Besvarelse af L 145 spg. nr. 37: Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil give et tilsagn om at evaluere loven og i bekræftende fald, hvornår evalueringen vil ske.
 10. Besvarelse af L 157 spg. nr. 1-91: Justitsministeren har besvaret en lang række spørgsmål vedrørende ”Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med COVID-19).”
 11. Besvarelse af spg. nr. 728: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil oplyse år for år, hvor mange sigtelser, tiltaler og domfældelser, indberetninger om hvidvask til Finanstilsynet gennem de seneste 10 år har givet anledning til, idet opgørelsen skal omfatte såvel sager om hvidvask som om andre kriminelle forhold.
 12. Besvarelse af spg. nr. 729: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil oplyse for de sidste 10 år oplyse år for år, hvor mange efterretninger og efterforskningsoplæg der på baggrund af indberetninger om hvidvask til Finanstilsynet er videresendt fra SØIK til sagsbehandling i politikredsene og andre myndigheder, herunder i udlandet.
 13. Besvarelse af spg. nr. 815: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konsekvenser det kan have for et ungt menneske i forhold til at søge arbejde, uddannelse, udenlandsrejser, foreningsarbejde o.l., at en afgørelse fremgår af dennes børneattest i op til 20 år.
 14. Besvarelse af spg. nr. 956: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil indhente en udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen til belysning af, hvorfor SK-nettet ikke er til rådighed, hvilke konsekvenser det har for indsattes mulighed for at uddanne sig, og hvornår SK-nettet og den nævnte software igen vil være til rådighed i samme omfang som tidligere.
 15. Besvarelse spg. nr. 957: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang danske myndigheder i dag opbevarer fotos af personer i Danmark, der har fået udstedt pas eller kørekort hos danske myndigheder, og i hvilket omfang det indgår i regeringens overvejelser at anvende sådanne fotos i forbindelse med indførelse af ansigtsgenkendelsesteknologi hos dansk politi, jf. artiklen “Ansigtsgenkendelse har i 20 år hjulpet politiet i Florida i forbryderjagten”, Politiken, 7. februar 2020.
 16. Besvarelse af spg. nr. 958: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at den eksisterende ansigtsgenkendelsesteknologi ikke altid giver gode, brugbare resultater, når myndigheder forsøger at anvende teknologien til at identificere en person ud fra grynede overvågningsbilleder, og hvilke overvejelser giver det anledning til i forhold til anvendelsen af ansigtsgenkendelsesteknologi i Danmark, jf. artiklen ”Ansigtsgenkendelse har i 20 år hjulpet politiet i Florida i forbryderjagten”, Politiken, 7. februar 2020.
 17. Besvarelse af spg. nr. 959: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere vurderingen vedrørende den eksisterende ansigtsgenkendelsesteknologi fra seniorforsker Clare Garvie ved Center on Privacy & Technology ved universitetet Georgetown Law: ”Det bliver reelt solgt som et værktøj, der er så træfsikkert, at det kan alle mulige vilde ting. Men der er systemet ikke endnu”, jf. artiklen “Ansigtsgenkendelse har i 20 år hjulpet politiet i Florida i forbryderjagten”, Politiken, 7. februar 2020.
 18. Besvarelse af spg. nr. 960: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren – på baggrund af at en undersøgelse fra 2016 viser, at halvdelen af alle myndige borgere i USA optræder i en database, der benyttes til ansigtsgenkendelse, jf. artiklen “Ansigtsgenkendelse har i 20 år hjulpet politiet i Florida i forbryderjagten”, Politiken, 7. februar 2020- oplyse, hvor stor en del af den myndige danske befolkning, der optræder på tilsvarende vis i databaser, der potentielt kunne benyttes til ansigtsgenkendelse, hvis det politisk blev besluttet at tage en sådan teknologi i anvendelse.
 19. Besvarelse af spg. nr. 961: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil – på baggrund af at forsøg fra USA viser, at der ved anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi er en tendens til falsk match ved billeder af sorte kvinder, jf. artiklen “Ansigtsgenkendelse har i 20 år hjulpet politiet i Florida i forbryderjagten”, Politiken, 7. februar 2020 – redegøre for, hvilke overvejelser det giver ministeren anledning til, at der ifølge disse forsøg er forskel på kvaliteten af ansigtsgenkendelse i forhold til personers etnicitet og køn.
 20. Besvarelse af spg. nr. 962: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil – på baggrund af at forsvarsadvokater i visse amerikanske delstater ikke har krav på oplysning om, hvorvidt der er anvendt ansigtsgenkendelsesteknologi i efterforskningen mod deres klienter, jf. artiklen “Ansigtsgenkendelse har i 20 år hjulpet politiet i Florida i forbryderjagten”, Politiken, 7. februar 2020 – redegøre for, om ministeren mener, at danske forsvarsadvokater i tilsvarende sager skal have krav på sådanne oplysninger, hvis der indføres ansigtsgenkendelsesteknologi i Danmark.
 21. Besvarelse af spg. nr. 963: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil indhente en udtalelse fra Datatilsynet, der belyser antallet af anmeldte sikkerhedsbrud i hvert af årene 2016-20 opdelt på offentlige og private virksomheder og på arten af sikkerhedsbrud.
 22. Besvarelse af spg. nr. 964: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil tage initiativ til at undersøge området for salærer til bobestyrere nærmere, herunder problemets karakter og omfang. (Se flere spørgsmål vedrørende bobestyrere i besvarelse af spg. nr. 965 – 972).
 23. Besvarelse af spg. nr. 1086: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for, om forældelsesfristen kan flyttes i de sager ved domstolene, der er aflyst som følge af faren for coronasmitte, og derfor ikke kan nå at blive rettidigt behandlet.
 24. Besvarelse af spg. nr. 1087: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil – på baggrund af at domstolene lige nu er i gang med at beramme sager til april og dermed også indkalder – redegøre for, om han i lyset af corona-situationen vurderer, det bliver realistisk for domstolene at afholde disse sager, eller om domstolene bør indstille den opgave.
 25. Besvarelse af spg. nr. 1090: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil, som følge af hjemsendelse af medarbejdere ved domstolene og deraf følgende forsinkelser af domsafsigelser, fremsætte en nødlov, hvorved forældelsesfrister, der ikke er indtrådt i perioden 13. marts 2020 – 13. april 2021, og som er omfattet af § 3 i forældelsesloven, udvides fra 3 år til 4 år (dvs. med 1 år), for derved at undgå, at der indtræder forældelse i sager som disse domsafsigelser har betydning for, og for at undgå at påføre sagsøgere ekstra omkostninger for at undgå, at der indtræder forældelse i sådanne sager.
 26. Besvarelse af spg. nr. 1096: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for, om manglende besøg og udgang kan spares op, så de indsatte får dem godskrevet i sidste ende, enten som tidligere løsladelse eller flere udgange efterfølgende.
 27. Besvarelse af spg. nr. 1099: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for, hvad de nye krav i tilknytning til corona-situationen betyder for de indsatte i fængslerne, herunder muligheden for at bruge køkkenerne i åbne fængsler. Vil ministeren endvidere oplyse, om der er udarbejdet vejledninger til indsatte, ansatte og pårørende.
 28. Besvarelse af spg. nr. 258: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil i en synoptisk opstilling angive – så det er muligt at sammenligne hvilke socialpolitiske tiltag der er lavet for henholdsvis anbragte børn og børn af fængslede de seneste ti år.
 29. Besvarelse af spg. nr. 378: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere det forhold, at personkredsen for dækning af merudgifter efter servicelovens § 100, ifølge Dansk Handicap Forbund, det seneste års tid er indskrænket så meget, at borgere, som har modtaget ydelsen i mange år, nu frakendes ydelsen, jf. artiklen ”Medlemmer mister fortsat merudgiftsdækning” fra den 20. februar 2020 på www.danskhandicapforbund.dk.
 30. Besvarelse af spg. nr. 380: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil bekræfte, at såfremt adoptanterne og et adoptivbarns oprindelige forældre alle er afgået ved døden, kan adoptivbarnet få domstolene til at tage stilling til en ophævelse af adoptionen, og i bekræftende fald redegøre for, hvem retssagen skal anlægges mod.
 31. Besvarelse af spg. nr. S 802: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren finder, at der er et modsætningsforholdet mellem oplysninger i DR-dokumentaren ”Angrebet” og Rigspolitiets evaluering i forbindelse med PET’s rolle i optakten til terrorangrebene.
 32. Besvarelse af spg. nr. S 803: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren sikrer, at fængselsbetjente er rustet til at forudse og arbejde med religiøs radikalisering i fængslerne.
 33. Besvarelse af spg. nr. S 804: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig med Fængselsforbundet i, at fængselsbetjentene er blevet bedre til at spottet radikalisering.
 34. Besvarelse af spg. nr. S 813: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil offentliggøre statistik for fængslet og arresthuset på Færøerne specifikt, herunder antal varetægtsfængslinger og varetægtsfængslinger med isolationer, på samme vis som Rigsadvokaten allerede udgiver disse statistikker for danske forhold.
 35. Besvarelse af spg. nr. S 811: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere professor Per Schultz Jørgensens opfattelse af, at den voldsomme stigning i antallet af underretninger om børn er et resultat af, at kommunerne handler i pagt med lovens bogstav, men i strid med lovens ånd, og mener ministeren, at dette er et problem, jf. Politikens artikel “Per Schultz Jørgensen arbejdede for at få afskaffet revselsesretten. Nu ser han en bekymrende udvikling i underretningssager” af 5. marts 2020.
 36. Besvarelse af spg. nr. S 812: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er et problem, at der ifølge Lene Mosegaard Søbjerg, forskningschef på University College Syddanmark, er mange fagpersoner, som ikke er klar over, hvornår de er forpligtet til at lave underretninger om børn, jf. Politikens artikel ”Forsker: Underretninger gavner ikke altid børn” af 7. marts 2020.
 37. Besvarelse af spg. nr. S 814: Udlændinge- og Integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan og i hvilket omfang agter ministeren at gøre brug af sine muligheder for at sikre, at grundlovsceremonier for nye danske statsborgere kan afholdes uden håndtryk, hvis situationen med coronavirus rækker ud over den 30. marts 2020, hvor institutioner m.v. forventes at åbne igen.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

 1. Ombudsmanden afslutter undersøgelse af Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt.

Justitsministeriet

 1. Justitsminister vil have strengere straffe for corona-kriminalitet.

Forsvarsministeriet

 1. Iværksættelse af eksterne undersøgelser i relation til sagen om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Højesteret

 1. Det var ikke et krav for overholdelse af en frist fastsat i medfør af retsplejelovens § 718 b, stk. 2, at tiltalte blev underrettet om afgørelsen om tiltalespørgsmålet inden for fristen.

Anklagemyndighedens vidensbase:

 1. Behandling af sager om overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt.
 2. Færdsel – Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer og andre overtrædelser af færdselslovens § 54.

Ligebehandlingsnævnet

 1. Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2020.

Konkurrencestyrelsen

 1. Konkurrencereglerne beskytter også i krisetider.

Anklagemyndigheden

 1. Anklagemyndighedens nødberedskab.
 2. Norsk-iraner tiltalt for at hjælpe udenlandsk efterretningstjeneste med attentatplaner i Danmark.

Politiet

 1. Politiet beslaglægger falsk hjemmeside.

Institut for menneskerettigheder

 1. Frivillighed eller samtykke kan styrke menneskeretten i voldtægtssager.
 2. Ny hastelovgivning er meget vidtgående men lovlig.
 3. Menneskeretlige hensyn i kampen mod COVID-19.

K-news:

 1. Europarådets komite mod tortur indskærper principper under coronakrisen.
 2. I Ungarn bruger Orban coronakrisen til at afvikle demokratiet.
 3. I Norge løslader de på grund af corona.

Amnesty

 1. FÆNGSELSINDSATTE ER SÆRLIGT SÅRBARE OVER FOR CORONA.
 2. MENNESKERETTIGHEDERNE SKAL SIKRES I KAMPEN MOD COVID-19.
 3. ANBEFALINGER TIL NY VOLDTÆGTSLOV.

 

Advokatrådet

 1. Domstolsstyrelsen: De mest kritiske opgaver prioriteres.
 2. Interview: Det går hårdt ud over udsatte borgere.

Danske advokater

 1. SVAR PÅ SPØRGSMÅL VEDR. GENNEMFØRELSE AF STRAFFESAGER UNDER CORONA KRISEN.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 1. Tête v. France (application no. 59636/16).
  1. Overtrædelse af art. 10.
 2. Pendov v. Bulgaria (application no. 44229/11).
  1. Overtrædelse af art. 10.
 3. Nikoloudakis v. Greece (no. 35322/12).
  1. Ovetrædelse af art. 6(1).
 4. Centre for Democracy and the Rule of Law v. Ukraine (no. 10090/16).
  1. Overtrædelse af art. 10.

Europarådet

 1. Secretary General writes to Viktor Orbán regarding COVID-19 state of emergency in Hungary.

EU-domstolen

 1. Domstolen afviste to anmodninger om præjudiciel afgørelse vedrørende de polske foranstaltninger af 2017, der indførte en ordning med disciplinære procedurer for dommerne, fra realitetsbehandling.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

 1. No exceptions with COVID-19: “Everyone has the right to life-saving interventions” – UN experts say.
 2. States should take action against COVID-19-related expressions of xenophobia, says UN expert.

EU-kommissionen

 1. Menneskerettigheder og demokrati: vi stræber efter værdighed og lighed overalt i verden.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *