Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 13

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NYE LOVFORSLAG OG HØRINGER

 1. Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen exitpakke til mennesker i prostitution.
  1. Socialstyrelsen, publiceret 13/3-2020, høringsfrist 26/03-2020.
 2. Høring over bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.
  1. Finanstilsynet, publiceret 19/03-2020, høringsfrist 30/04-2020.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

71-udvalget:

 1. Besvarelse af spg. nr. 37: Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer, der er iværksat for at nedbringe anvendelsen af lange fastholdelser i psykiatrien.
 2. Besvarelse af spg. nr. 38: Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil sikre, at der er tvangsprotokoller eller anden form for registreringer af fikseringer som Europakomitéen anbefaler.
 3. Besvarelse af spg. nr. 40: Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil give et eksempel på, hvad der kan være årsagen til langvarige fastholdelser på over 1 times varighed.
 4. Besvarelse af spg. nr. 4: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, om Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser falder ind under strafferetsplejen eller om afgørelse om f.eks. anbringelse på en institution vil være at betegne som ”administrativ frihedsberøvelse.
 5. Besvarelse af spg. nr. 43: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, om der er behov for, at politiet kan registrere, hvor tit politiet kaldes ud til at assistere personalet med at bæltefiksere psykiatriske patienter, og om registreringen evt. kunne foretages i POLSAS.

Erhvervsudvalget:

 1. Besvarelse af spg. nr. 2: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det månedlige antal indberetninger fra banker vedrørende mistænkelige transaktioner i henhold til hvidvask- og terrorlovgivningen siden lovenes ikrafttræden med angivelse i procent og tal af, hvor mange af de pågældende indberetninger, der er færdigbehandlet hos de enkelte myndigheder, der indberettes til (SKAT, hvidvasksekretariatet, politikredse, Finanstilsynet etc.).

Forsvarsudvalget:

 1. Besvarelse af spg. nr. 83: Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt og hvorledes danske soldater blev afhørt, efter det blev rapporteret, at de havde overværet britiske soldaters hårdhændede behandling af fanger.

Ligestillingsudvalget:

 1. Besvarelse af spg. nr. 59: Ligestillingsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren har viden om effekten af den kampagne, Eva Kjer Hansen i september 2018 i sin tid som ligestillingsminister satte i gang om digitale blufærdighedskrænkelser, herunder om der er kommet færre eller flere digitale krænkelser siden kampagens begyndelse i september 2018.

Retsudvalget:

 1. Besvarelse af spg. nr. 451: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil oversende den skriftlige afrapportering til retsudvalget fra det ”udvalg af praktikere”, der jf. Aftale om Kriminalforsorgens økonomi 2018-2021, side 9, havde til opgave at ”gennemføre et serviceeftersyn af de nuværende disciplinærstraffe og administrative reaktioner i fængsler og arresthuse”.
 2. Besvarelse af spg. nr. 876: Transportministeren har besvaret et spørgsmål, hvorvidt ministeren vil redegøre for, om det kan være en god idé at lade de mange flysager, som belaster retterne, blive behandlet i et nævn betalt af branchen selv, således at der frigøres kræfter til den øvrige behandling af retssager ved de danske domstole.
 3. Besvarelse af spg. nr. 884: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for, præcis hvilke problemer Rigspolitiet er løbet ind i omkring kameraer i hjelmen hos Færdselspolitiet, herunder om der er en manglende hjemmel eller en eventuel dataretlige problemstilling, jf. artiklen ”Betjente må ikke længere filme vanvidskørsel: – De slipper billigere”, fra tv2.dk den 8. februar 2020.
 4. Besvarelse af spg. nr. 935: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren har overvejet om, det er hensigtsmæssigt for den almindelige borgers tillid til myndighedernes uvildighed, at en styrelse under Justitsministeriet af egen drift/på eget initiativ undersøger en fonds vedtægter og træffer en afgørelse, som samtidig fører til, at fondens donation til den retssag, som Foreningen mod Ulovlig Logning har anlagt mod justitsministeren, ligeledes frafalder.
 5. Besvarelse af spg. nr. 952: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke oplæg fra eksperter og fagfolk og hvilket materiale straffelovrådet har fået udleveret til baggrund for arbejdet med en ny voldtægtslov.
 6. Besvarelse af spg. nr. 953: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for, hvorfor straffelovrådets fremstilling af Københavns Byrets dom af 26. februar 2018 (s. 251 i straffelovrådets betænkning) ikke faktuelt stemmer overens med hændelserne i sagen, som det fremgår af domsafsigelsen SS4-2548/2018, og vil ministeren ligeledes oplyse, hvorfor der i straffelovrådets betænkning fremgår oplysninger, der ikke ellers er tilgængelige i offentlige dokumenter om sagen.
 7. Besvarelse af spg. nr. 954: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil vurdere, om der kan være lignende fejl i andre afgørelser, som er fremstillet i straffelovrådets betænkning.
 8. Besvarelse af spg. nr. 955: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor alvorligt ministeren mener, det er, at straffelovrådets fremstilling af forløbet i sagen afgjort af Københavns Byret den 26. februar 2018 (s. 251 i straffelovrådets betænkning) er faktuelt forkert, når straffelovrådet netop anbefaler, at hændelser forud for gerningsøjeblikket kan tillægges betydning i sager om voldtægt.
 9. Besvarelse af spg. nr. 979: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren kan bekræfte, at det strafferetslige ansvar for en mordbrand aldrig forældes og at myndighederne derfor har en forpligtigelse til at vurdere nye oplysninger, som måtte komme frem, f.eks. vedrørende mordbranden på Scandinavian Star natten til den 7. april 1990, hvor 159 mennesker blev dræbt.

Socialudvalget:

 1. Besvarelse af spg. nr. 104: Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil sende en samlet oversigt over sagsbehandlingstiden på handicapbil i landets kommuner og redegøre for, om Folketingets ønske om at anvende en tro- og love erklæring ved genbevilling af handicapbil efterleves, og vil ministeren endvidere kommentere indlægget ”Debat: Postnummeret bestemmer ventetiden på en handicapbil”, bragt i Aarhus Stiftstidende den 5. november 2019.
 2. Besvarelse af spg. nr. 374: Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere artiklen ”Hvad stiller man op, når kommunen bortfører et barn og gør både plejefamilien og plejebarnet fortræd?”, fra www.plejefamilierne.dk den 20. februar 2020, herunder om ministeren mener, at der er taget hensyn til barnets tarv i den pågældende sag.

Udlændinge- og integrationsministeren:

 1. Besvarelse af spg. nr. S 773: Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren finder det meningsgivende, at Grønland og Danmark betragtes som adskilte rejse- og opholdsområder, og at en opholdstilladelse i Grønland på den måde ikke giver ret til ophold i Danmark og omvendt, når vi nu indgår i et såkaldt rigsfællesskab, hvor begge områder i dag varetages lovgivningsmæssigt af Folketinget, og er det noget, som ministeren er villig til at se kritisk på.
 2. Besvarelse af spg. nr. S 806: Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren agter at hjælpe de nye danskere, hvis grundlovsceremonier er blevet udsat, og hvis retssikkerhed er truet, i forbindelse med at de ikke kan blive danske statsborgere som en følge af, at grundlovsceremonien er udsat som en følge af COVID-19.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingsbilag:

 1. LIU Alm. del: Bilag 65: Den danske besvarelse af CEDAW-komitéens list of issues om Danmarks efterlevelse af FN’s Kvindekonvention (CEDAW), fra ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling.
 2. REU Alm. del: Bilag 309: Orientering om opfølgning for januar (nedbringelse af sagsbehandlingstiden), fra justitsministeren.
 3. REU Alm. del: Bilag 314: Orientering om PET’s nye vurdering af terrortruslen mod Danmark, fra justitsministeren.

Folketingets Ombudsmand

 1. Stort antal indsatte klager over coronatiltag.
 2. Ombudsmandsinstitutionen fortsætter driften fra hjemmearbejdspladser.

Forsvarsministeriet

 1. Forsvarsministeren advarer: Cyberkriminelle vil udnytte krisesituation.

Udlændinge- og integrationsministeriet

 1. COVID-19: Konsekvenser for afholdelse af sprogprøver, indvandringsprøven, indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven.

Social- og indenrigsministeriet

 1. Udsatte børn og unge skal fortsat have den nødvendige hjælp – og det gælder også nødpasning.
 2. Astrid Krag forlænger nødovernatning for hjemløse under coronaudbruddet.
 3. Kommuner skal fortsat sikre hjemløse hjælp efter forbud mod forsamling af 10 personer.
 4. Anbragte børn skal kunne blive i deres hjem trods coronasmitte.

Transport- og boligministeriet

 1. Ophævelse af flyveforbud – men fortsat indrejseforbud.

Regeringen.dk

 1. Pas på hackerangreb netop i disse dage.

Anklagemyndighedens vidensbase:

 1. Narkotika.
 2. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a.

Anklagemyndigheden

 1. Bødetakster for overtrædelse af forbud mod større forsamlinger som følge af COVID-19.
 2. Anklagemyndighedens nødberedskab: Foreløbig information.

Politiet

 1. Et døgn uden anmeldelser om indbrud i privat beboelse i Nordsjællands politikreds.

PET

 1. Ny vurdering af terrortruslen mod Danmark.

Institut for menneskerettigheder

 1. Instituttet klager til Ligebehandlingsnævnet over to virksomheders målrettet annoncering.
 2. Ny bog skal sikre, at børns rettigheder inddrages i socialt og pædagogisk arbejde.
 3. Sygeforsikring ‘danmark’ ændrer forsikringsbetingelser efter dialog med instituttet.

K-news:

 1. Den længste varetægtsfængsling forlænget på grund af corona.
 2. EU’s nye whistleblowerdirektiv skaber nye udfordringer.
 3. Advokater opfordres til at sende flere erklæringer videre til Retslægerådet.
 4. Facebook risikerer historisk milliardbøde efter australsk søgsmål.
 5. GDPR står i vejen for europæisk teknologisk løsning af coronakrisen.
 6. I Kina er det techgiganterne, der skal stoppe corona.
 7. USA beder Google om hjælp for at løse coronakrisen – Google beder om flere data.

Jura § Info

 1. COVID-19: Påvirkning af retssystemet.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 1. Kosenko v. Russia (applications nos. 15669/13 and 76140/13).
  1. Overtrædelse af art. 5 § 3 og art. 8.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

 1. COVID-19: States should not abuse emergency measures to suppress human rights – UN experts.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *