Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 12

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • L 110 – Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, på hvilke områder den foreslåede gebyrfinansiering for hvidvasktilsyn for revisorer og ejendomsmæglere adskiller sig fra øvrige sektorområder.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan den foreslåede måde at beregne gebyrstørrelse på for hvidvasktilsyn for revisorer og ejendomsmæglere adskiller sig fra de øvrige sektorer, der betaler gebyr for hvidvasktilsyn.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om tvangsopløsning af virksomheder.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad det er for konkrete fejl, manglende oplysninger og manglende rettidige påbudsefterlevelser, som kan føre til, at Erhvervsstyrelsen må tage tvangsopløsningsmidlet i anvendelse.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken konsekvens det vil have for muligheden for tvangsopløsning, hvis en virksomheds manglende rettidige efterlevelse af krav og påbud er begrundet i f.eks. tekniske problemer med at få adgang til e-Boks.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konkrete udfordringer der er forbundet med en model, hvor virksomhederne kun skal indberette nettoomsætningen én gang, hvorefter de relevante myndigheder indbyrdes kan udveksle oplysninger om nettoomsætningen.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om skærpede initiativer er målrettet virksomheder, hvor risiko for grove fejl og snyd er størst, uden at ramme ordentlige regelefterlevende virksomheder med øgede byrder og omkostninger.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke beføjelser og sanktionsmuligheder myndighederne har, baseret på en risikovurdering af, om den enkelte virksomhed kan henføres til lav-, mellem- eller højrisiko i forhold til skattesnyd, hvidvask etc.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ændringsforslag om deling af lovforslaget i to dele om henholdsvis gebyrfinansiering for revisorer og ejendomsmæglere samt resten af lovforslagets elementer.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om det foreslåede gebyr for hvidvasktilsyn hos revisorer og ejendomsmæglere på næsten 8 mio. kr. om året er en ny tung administrativ byrde for erhvervslivet og den almindelige borger.
 • L 110 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er bekendt med andre liberale erhverv, der får fordoblet deres kontrolgebyrer til det offentlige. (Henviser alene til andre besvarelser.)
 • L 104 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).
 • L 104 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om årsagerne til, at en retskendelse ikke altid vil være påkrævet med lovforslaget, jf. flere høringssvar.
 • L 104 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der foreligger en bagatelgrænse for brug af agenter.
 • L 104 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt der alene vil kunne bruges agenter mod personer, der sælger f.eks. narkotika eller våben, eller hvorvidt der ligeledes vil kunne gøres brug af agenter overfor købere.

Justitsministeriet

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan der kan arbejdes videre med området vedrørende retshjælp og fri proces.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad status er på den af Justitsministeriet nedsatte arbejdsgruppe på retshjælpsområdet. (Der henvises alene til besvarelsen af spørgsmålet ovenfor).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den nuværende regering vil igangsætte arbejdet i det lovforberedende udvalg om revision af reglerne om retshjælp og fri proces, som den tidligere regering nedsatte. (Der henvises alene til besvarelsen af spørgsmålet ovenfor).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om retsplejelovens regler om fri proces fungerer tilstrækkeligt godt i praksis.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tage initiativ til en mere dybdegående og databaseret undersøgelse af baggrunden for det store fald i antal sager med fri proces. (Der henvises alene til besvarelser af andre spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at den politisk vedtagne sagsbehandlingstid ved domstolene på 37 dage i voldtægtssager bliver overholdt.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange politianmeldelser der er indgivet hhv. på en fysisk politistation ved fremmøde og digitalt, opgjort hver for sig årligt de seneste 5 år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tage initiativ til en udvidelse af kriterierne i retsplejelovens § 328, stk. 2. (Der henvises alene til besvarelser af andre spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad fyringer blandt it-folk betyder for politiets it.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den nylige skandale, hvor 1,2 mio. cpr-numre er blevet lækket fra TastSelv Borger til Google og Adobe.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål

Social- og indenrigsministeriet

 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende talepapir fra åbent samråd den. 23/1-20 om kommunernes brug af resultatlønnede konsulenter på handicapområdet.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren vil give en opgørelse over konsekvenserne af regeringens ønsker om at erstatte det eksisterende kriterium ”Familier i bestemte boligtyper” med et nyt kriterium ”Almene familieboliger”.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål m ministeren vil oversende en opgørelse over konsekvenserne af regeringens ønske om at erstatte det eksisterende kriterium ”Udlejede beboelseslejligheder” med et nyt kriterium ”Billig privat udlejning” (Der henvises alene til besvarelse af andre spørgsmål).
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvad baggrunden er for erstatningen af de to eksisterende boligkriterier med to nye boligkriterier. (Der henvises alene til besvarelse af andre spørgsmål).
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvorfor en privat udlejningsbolig med en månedlig husleje på f.eks. 7.500 kr. ikke indgår i et af boligkriterierne for udligning, når en almen bolig med samme husleje indgår.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvad begrundelsen er for grænsen på 5.000 kr. i månedlig husleje. (Der henvises alene til besvarelse af andre spørgsmål). 

Transportministeriet

 • TRU, Alm.del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår der kan forventes en endelig politisk afklaring omkring den planlagte udvidelse af E45 mellem Skanderborg og Vejle, herunder som grundlag for mulige forlods eksproprieringer af særligt ramte lodsejeres ejendomme.
 • TRU, Alm.del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren finder det rimeligt, at boligejere stavnsbindes i deres bolig tæt på motorvej E45, mens der i forbindelse med projektet ”Togbro over Vejle Fjord” for længst er foretaget statsligt opkøb af et større antal ejendomme, selvom der endnu ikke er fundet finansieringen til dette projekt,
 • TRU, Alm.del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om den lovmæssige hjemmel til statslig og kommunal ekspropriation.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Social- og indenrigsministeriet

 • S 761 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at kommunerne kan bestemme, hvilke nye selvejende herberger, krisecentre og ambulante alkoholbehandlingstilbud, der må etablere sig, når kommunerne selv kan oprette tilsvarende tilbud og derfor kan have direkte økonomisk interesse i, hvorvidt der bliver etableret nye tilbud?
 • S 762 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det vil styrke mangfoldigheden og kvaliteten af tilbud omfattet af selvmøderprincippet (dvs. herberger, krisecentre og ambulante alkoholbehandlingstilbud), hvis den enkelte kommune kan afgøre, om et nyt tilbud må etablere sig? (Der henvises alene til besvarelsen af spørgsmålet ovenfor.)

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • S 755 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil forklare, hvorfor ministeren billiger et af Folketinget besluttet maskeringsforbud, som gælder for hele Danmark og dermed ikke noget, ministeren mener, man skal kunne beslutte lokalt, nu hvor ministeren ikke mener, at Folketinget skal lovgive om et forbud mod, at børn og lærerne i folkeskolen bærer det muslimske tørklæde, men ministeren i stedet argumenterer for, at det er noget, man skal kunne beslutte lokalt?
 • S 794 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren agter i lyset af sagen om den kontroversielle Qatar-baserede pengetank, Qatar Charity, med tilknytning til Det Muslimske Broderskab at skærpe kontrollen yderligere med udenlandske foretagenders donationer til moskéer og muslimske kulturinstitutioner i Danmark?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Forsvarsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Anklagemyndigheden

Nationale organisationer/institutioner

Jura § Info

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *