Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 52

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

 • L 85 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse).
 • L 45 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af dansk indfødsret og udlændingeloven. (Ophævelse af solnedgangsklausul).
 • L 124 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven. (Bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering og reintegrationsbistand i tilfælde af alvorlig kriminalitet m.v. begået efter repatriering m.v.).
 • L 125 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme).
 • L 126 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven. (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.).
 • B 106 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af reglerne for kønsopdelt lønstatistik.
 • B 107 – (som fremsat): Forsalg til folketingsbeslutning om hensyntagen til menneskerettigheder og miljø- og klimamæssig bæredygtighed i ATP’s investeringer.
 • B 88 – (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2019.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 66 Forslag til lov om retsafgifter.
  • L 66 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at der er prisforskel mellem at søge aktindsigt i den offentlige forvaltning og at søge aktindsigt i en dom eller kendelse.
  • L 66 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at en ændring af retsafgifterne ikke må være en reel barriere for retten til retfærdig rettergang.
  • L 66 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 30/11-20 fra Finans og Leasing, vedrørende forslag om, at inkassobureauer og banker/forbrugslånevirksomheder gives system-adgang til allerede afgivne insolvenserklæringer,
 • B 7 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag).
  • B 7 – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om kommentar til notat af 13/11-20 fra Intact Denmark – forening mod drengeomskæring, vedrørende argumenter for indførelsen af en 18 års aldersgrænse for omskæring af raske børn,
  • B 7 – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 20/11-20 fra Det Jødiske Samfund i Danmark, vedrørende fakta og myter om jødisk drengeomskæring
  • B 7 – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 28/11-20 fra DASAIM, vedrørende høringssvar om Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge.
  • B 7 – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 1/12-20 fra Shir Hatzafon, vedrørende reformeret jødedom og omskæring.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer i politiets banderegister, der ikke er danske statsborgere, og om udlændinge, der er registreret hos politiet som rocker- og bandemedlemmer, kan søge om og modtage dansk indfødsret, imens de står noteret i politiets banderegister.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at anklagemyndigheden som udgangspunkt kun rejser en straffesag, såfremt den finder det rimeligt sikkert, at sagen vil føre til dom, og dermed at der foreligger en solid efterforskning.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om status for arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe, der bl.a. skal ses på mulige konkrete initiativer og løsningsmodeller angående regulering af indhold på og ansvar i forhold til sociale medier.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentarer til “Ydmygelser af børn på sociale medier fortsætter: ‘Åbn din mund’ og ‘slik min sko’”, bragt på BT.dk den15. november 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor langt regeringen er med planerne om at etablere fængsler i udlandet, som der blev afsat midler til på finansloven 2019.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor i love, bekendtgørelser, vejledninger og andre officielle systemer og dokumenter at begrebet ”husspektakler” optræder.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil kommentere kronikken i Berlingske, hvor 3 dommere forudser helt uacceptable ventetider ved domstolene, jf. ”Flere byretter kan først afse tid til nye sager i 2022 – der er brug fra akut indgreb”, Berlingske, den 4. december 2020.

Social- og indenrigsministeriet

 • L 16 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. (Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning i forhold til dagtilbud til børn og i forhold til folkeskolen).
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tage initiativ til at foretage en evaluering senest medio 2021 med henblik på at vurdere konsekvenserne af lovforslaget.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det betyder, at vurderingen allerede i dag altid foretages på baggrund af det enkelte dagtilbud/folkeskoles ressourcer, eller er der nogle kommuner, der foretager vurderingen i forhold til det samlede kommunale budget for folkeskole/dagtilbud.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt vil dette lovforslag da medføre en praksisændring.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad mener ministeren om forslaget fra Danske Handicaporganisationer i deres høringssvar om, at vurderingen af rimelig individuel tilpasning ikke skal knyttes snævert op på den enkelte institutions budget, men skal sættes i forhold til kommunalbestyrelsens samlede budget for folkeskole eller dagtilbud.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad mener ministeren om forslaget fra Danske Handicaporganisationer i deres høringssvar om, at vurderingen af rimelig individuel tilpasning ikke skal knyttes snævert op på den enkelte institutions budget, men skal sættes i forhold til kommunalbestyrelsens samlede budget for folkeskole eller dagtilbud.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil uddybe lovforslagets bemærkninger til nr. 3, nederst side 7 – side 8, hvor det fremgår, at det er den pågældende kommunalbestyrelse, der skal betale en evt. godtgørelse til borgeren.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det vil have økonomiske konsekvenser for fri- og private grundskoler, hvis kravet om rimelig individuel tilpasning udvides til friskoler og private grundskoler.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente særskilt høringssvar fra de frie og private grundskoler i forhold til Enhedslistens ændringsforslag.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konsekvenser Enhedslistens ændringsforslag vil have for de frie skoler og private grundskoler.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at Enhedslistens ændringsforslag ikke ændrer på friskolernes og de privates grundskolers ret til at optage elever.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelsen af 17/11-20 fra Gadejuristen om konsekvenser af bankernes lukning af kontantkasser.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider er ved visitation af botilbud til personer med psykisk funktionsnedsættelse, og om hvad det vil koste, hvis man gennemførte nye serviceniveauer.

Uddannelses- og forskningsministeriet

 • SOU, Alm.del – Uddannelses- og forskningsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår påtænker regeringen at fremsætte et lovforslag, der gør det muligt for unge i efterværn at modtage.
 • SOU, Alm.del – Uddannelses- og forskningsministeren har besvaret et spørgsmål om, har regeringen opgivet at finde en løsning på spørgsmålet, om muligheden for at unge i efterværn kan modtage SU.

Erhvervsministeriet

 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang frivillige foreninger vil indgå i evalueringen af indsatsen på hvidvaskområdet.

Forsvarsministeriet

 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan og hvornår har forsvaret bistået i forhold til aflivningen af mink i Danmark. (Der henvises alene til anden besvarelse)
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende en særskilt detaljeret redegørelse for forsvarets rolle uden for smittezonerne, samt hvem der har givet ordren til, at forsvaret skulle deltage i den ulovlige operation. (Der henvises alene til anden besvarelse
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår henholdsvis forsvaret, Forsvarsministeriet og ministeren blev opmærksomme på, at der kunne være eller var en udfordring i forhold til manglende hjemmel til aflivning af raske mink uden for smittezonerne. (Der henvises alene til anden besvarelse)
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der blev gjort for at stoppe den ulovlige ordre i forsvaret, Forsvarsministeriet og af ministeren selv. (Der henvises alene til anden besvarelse).

Beskæftigelsesministeriet

 • LIU, Alm.del – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om hvor mange piger/unge kvinder mellem 14 og 21 år der ikke har råd til tamponer eller bind.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • S 593 – Udlændinge- og integrationsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at en irakisk statsborger i Irak, der i Danmark er sigtet for at være i besiddelse af en pistol og en håndgranat i Danmark, og som offentligt har truet en dansk folketingskandidat på livet i Danmark, har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Ligebehandlingsnævnet

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Jura § Info

Amnesty

Advokatrådet

Advokatsamfundet

Danske advokater

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *