Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 51

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 66 Forslag til lov om retsafgifter.
  • L 66 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at lovforslaget indebærer et forventet merprovenu fra retsafgifter på ca. 15 mio. kr. årligt ved et uændret sagsantal.
  • L 66 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indebærer, at ministeren skal fremsætte forslag til revision af loven senest i folketingsåret 2023-24.
 • L 85 Forslag til lov om ændring af straffeloven (samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse).
  • L 85 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra Nils Muižnieks, Amnesty International, London, vedrørende lovbemærkningerne omhandlende passivitet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om forbruget af timer, som Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) har brugt på tilsyn pr. tilsynsklient for de seneste 5 år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 18/10-20 fra John Helmer, vedrørende praksis for retsplejelovens regler.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til oplysningerne i Institut for Menneskerettigheds rapport “Retspsykiatri i et menneskeretligt perspektiv”, hvori det fremgår, at 78% af bistandsværgerne oplyser, at de flere gange ikke bliver informeret om indlæggelse og udskrivning af de foranstaltningsdømte personer. (Der henvises alene til andre besvarelser)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til figur 9, side 66 i rapporten “Retspsykiatri i et Menneskeretligt Perspektiv” fra Institut for Menneskerettigheder.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til figur 10, side 67 i rapporten “Retspsykiatri i et Menneskeretligt Perspektiv” fra Institut for Menneskerettigheder. (Der henvises alene til andre besvarelser)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at opdatere besvarelsen af REU alm. del – spm. 436 (2018-19, 2. samling) vedr. fængselsbetjentes overarbejde, således at tallene angives for hver måned fra september 2019 og til dags dato.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentarer til artiklen ”Over 100 radikaliserings-mistænkte sat på fri fod”, bragt i Ekstra Bladet den 8. november 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de tidligere indsatte efter løsladelse har begået ny kriminalitet, jf. artiklen ”Over 100 radikaliserings-mistænkte sat på fri fod”, bragt i Ekstra Bladet den 8. november 2020. (Der henvises alene til anden besvarelse)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår vederlaget til lægdommere senest er justeret og hvorfor det ikke sker hyppigere.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til nyheden ” Straffesager vælter ind hos domstolene – ventetider bliver længere” fra Ritzau den 17. november 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 17/11-20 fra Everyday Sexism Project Danmark, vedrørende opfordring til tværsektorielt samarbejde mod voldtægt.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sætte sig i spidsen for en handlingsplan lignende den, man har lavet i Norge som foreslået i henvendelsen fra Everyday Sexism Project Danmark jf. REU alm. del – bilag 76. (Der henvises alene til besvarelse af andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende Rigspolitiets referater fra National Operativ Stab, “Operationsstab Mink fra 1-10 november” samt “Nødplan for aflivning af mink udarbejdet i regi af NOST”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til ”Justitsminister Nick Hækkerup: Uklart hvorfor politiet hjalp i minkaflivning” fra Borsen.dk den 25. november 2020. (Der henvises alene til besvarelse af andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om referater fra møder i NOST for perioden den 1.-10. november 2020. (Der henvises alene til besvarelse af andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ’Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet’, side 8. (Der henvises alene til besvarelse af andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ’Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet’ hvoraf det fremgår, at der findes en »Operationsstab Mink«
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er korrekt, at embedsmænd fra Justitsministeriet har ringet til journalister ansat ved forskellige aviser og forklaret, at journalisterne i forhold til mink-sagen ikke skal omtale den manglende hjemmel som et grundlovsbrud og/eller lovbrud.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der har givet ordre til, at embedsmænd fra Justitsministeriet angiveligt kontaktede journalister på landets aviser for at forklare, at de ikke skal omtale den manglende hjemmel som grundlovsbrud og/eller lovbrud, men derimod alene omtale det som ”en fejl”. (Der henvises alene til besvarelse af andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der foreligger telefonnotater fra samtalen mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet den 5. november 2020 hhv. hos Justitsministeriets departement og/eller hos Rigspolitiet, og i bekræftende fald oversende disse telefonnotater.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse i hvilket omfang Fødevarestyrelsen har instruktionsbeføjelser i forhold til Rigspolitiet og angive hjemlen hertil. (Der henvises alene til anden besvarelse)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken kontakt ministeren har haft med ansatte i Justitsministeriet, inklusiv hans særlige rådgiver, omkring sagen om aflivning af mink, i den periode hvor ministeren har været syg med Covid-19 og frem til sin raskmelding.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af det omtalte telefonnotat mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet fra den 5. november 2020. (Der henvises alene til anden besvarelse)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om på hvilket tidspunkt chefen for Rigspolitiet var informeret om, at der manglede lovhjemmel til aflivningen af alle mink. (Der henvises alene til anden besvarelse)

Udenrigsministeriet

 • REU, Alm.del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange danske børn under 18 år, de lige nu opholder sig i Al-hol og Al-Roj lejrene i det nordlige Syrien

Social- og indenrigsministeriet

 • L 16 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. (Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning i forhold til dagtilbud til børn og i forhold til folkeskolen).
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren forventer, at lovforslaget vil mindske forskelsbehandlingen af børn og unge med handicap i skoler og daginstitutioner.
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren efter en fornyet forhandling med KL vil sikre, at privat- og friskoler vil blive omfattet af lovforslagets bestemmelser. (der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange ressourcer mener ministeren, at de enkelte skoler med en i forvejen presset økonomi vil kunne afse om året for at kunne udføre individuel tilpasning. (der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
  • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor det er aftalt, at en udmøntning af lovforslaget skal være udgiftsneutral for kommunerne.
 • L 17 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse).
  • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil stille ændringsforslag til lovforslaget, der sikrer en klageadgang for borgerne. (der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
  • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan vil ministeren sikre, at borgerne kan beholde deres eksisterende hjælp, når de overgår til voksenlivet.
  • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil stille ændringsforslag, der går ud på, at man kan bevare eksisterende hjælp, såfremt der ikke er truffet afgørelse efter det fyldte 18. år.
  • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil yde teknisk bistand til to ændringsforslag til lovforslaget.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelse af 11/11-20 fra Michael Pedersen, Hedensted om retssikkerhed for borgere med handicap.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til, at mange kommuner ikke lever op til deres forpligtelse om at tilbyde gratis rådgivning over for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil tilsikre, at kommunerne lever op til deres vejledningsforpligtelse og blive mere opsøgende overfor børn og unge med et handicap og deres nære pårørende.

Børne- og undervisningsministeriet

 • SOU, Alm.del – Børne- og undervisningsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at de børn der i dag går i dagbehandlingsskoler bliver henvist til disse skoler, fordi de først og fremmest har et behandlingsbehov og ikke et specialundervisningsbehov.
 • SOU, Alm.del – Børne- og undervisningsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad er ministerens kommentar til den kritik, der er kommet fra en del af lederne på anbringelsesstederne.

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • L 81 Forslag til lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer.
  • L 81 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren som teknisk bistand vil udarbejde ændringsforslag med tilhørende bemærkninger der sikrer, at stater, der er bygget på en ideologi, der i sit væsen er undergravende overfor demokrati og frihedsrettigheder kan optages på forbudslisten for at give donationer.
  • L 81 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig med FN’s menneskerettighedskomité i, at retten til fri abort er en grundlæggende rettighed? I bekræftende fald, bedes ministeren redegøre for, om han vil sikre, at donationer fra fysiske eller juridiske organisationer, der underminere og modarbejde grundlæggende friheds- og menneskerettigheder ved at advokere for abortmodstand optages på listen.
  • L 81 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan afgrænses væsentlige udenrigspolitiske konsekvenser? Er det Udenrigsministeriets vurdering, at optagelsen af iranske, tyrkiske og saudiarabiske myndigheder vil have væsentlige udenrigspolitiske konsekvenser.
  • L 81 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er villig til at indføre, at afgørelserne som udgangspunkt skal i partshøring, med mindre det ikke er muligt at opnå kontakt med den pågældende. (der henvises alene til anden besvarelse)

Erhvervsministeriet

 • ERU, Alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om Finanstilsynet fører statistik over antallet af henvendelser til henholdsvis hvidvaskkontoret, hvidvaskhotlinen og hvidvaskpostkassen.
 • ERU, Alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke paragraffer i kapitel 3 i hvidvaskloven, der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrere reglerne om reelle ejere og kundekendskab.
 • ERU, Alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår der kan forventes en afklaring på de to styrelsers overvejelser og holde udvalget orienteret om, hvad overvejelserne ender ud i.
 • ERU, Alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne.
 • ERU, Alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet vejledningsmateriale målrettet foreningerne, således at foreningerne får bedre mulighed for at forstå og sætte sig ind i krav, som de kan blive mødt med af bl.a. pengeinstitutter.

Forsvarsministeriet

 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tilsende udvalget en oversigt over, hvilke typer af fortrolige eller klassificerede oplysninger, som hun ville kunne dele med Folketingets Forsvarsudvalg uden at bryde nogle regler.
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet 9/12-20 om forsvarets rolle i aflivningen af minkbesætninger.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sørge for, at ”husspektakler” som betegnelse for vold udgår af officielle dokumenter og systemer, herunder hos politiet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er ministerens og regeringens holdning, at det er i orden at have afbildninger af bedende muslimer i landets retssale.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil, jf. artiklen »Det giver ingen mening: Idrættens vigtige børneattester er blinde for overgreb mod unge« i Politiken den 1. december 2020, hvor DIF og DGI problematiserer, at overgreb på børn og unge over den seksuelle lavalder på 15 år ikke fremgår af de frivillige træneres børneattester, tage initiativ til at inkludere domme efter skolelærerparagraffen på børneattesten (straffelovens § 223) og dermed sikre, at idrætsorganisationerne kan afvise trænere, som er dømt for seksuelle krænkelser af mindreårige.

Social- og indenrigsministeriet

Transport- og Boligministeriet

 • Transport- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvad plejebørn, der ikke har kontakt til deres biologiske forældre, skal gøre, hvis de ønsker at tage et førerbevis som 17-årig, samt om regeringen planlægger at ændre loven, således at plejebørn kan bruge deres plejeforældre som underskrivere på ansøgningen om førerbevis.
 • Transport- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at DSB lever op til sit ansvar om, at »man har forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve og race«, når et racistisk overgreb af den karakter, der beskrives i artiklen »Tidligere DSB-ansat: Min chef ignorerede racistisk overfald« fra Ekstra Bladet den 6. december 2020, ikke bremses, og hvad vil ministeren gøre, for at lignende episoder ikke gentages hos DSB?

Ministeriet for fødevarer, fiskeri og ligestilling

 • LIU, Alm.del – Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har besvaret et spørgsmål om kommentar til åbnet brev til ligestillingsministeren hvori en række borgere udtrykker bekymring for mulige negative konsekvenser af regeringens kommende LGBTI+-lovpakke.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Domstolene

Østre Landsret

Anklagemyndighedens vidensbase:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Anklagemyndigheden

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *