Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 52 & 1

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Tilmelding til Folketingets Retsudvalgs høring om rocker- og bandekriminalitet torsdag den 18. januar 2018 kl. 12-14.30 er åben, og kan findes ved at trykke her.

NYE RETSFORSKRIFTER

 • Ny bekendtgørelse fastsætter regler om opgørelsen af indtægtsgrundlaget for fri proces og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, angivne indtægtsgrænser for fri proces. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om, hvilke oplysninger der skal vedlægges en ansøgning om fri proces.
 • Ny bekendtgørelse fastsætter regler om ydelse af offentlig retshjælp ved advokater, herunder omfanget af retshjælp på trin 1, 2 og 3, og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, jf. § 323, stk. 3, angivne indtægtsgrænser for retshjælp på trin 2 og 3. Bekendtgørelsen regulerer endvidere størrelsen af de i § 323, stk. 6, angivne vederlag til advokater, som yder retshjælp.
 • Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Øget beskyttelse af vidner) er sendt i høring. Fristen er d. 18 januar.
 • Udkast til lovforslag om ændring af politiloven, retsplejeloven, forsvarsloven og militær straffelov

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilke tilfælde politiet har mulighed for at gøre brug af lukkede forhør eller videoafhøring af vidner
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren påtænker at indføre flere muligheder for at sikre tidlig afhøring af vidner i straffesager
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra samrådet den 23/11-17 om udvisning af kriminelle udlændinge
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at en kommune, der er klaget over, også er den offentlige myndighed, der mest objektivt kan besvare klagen, når f.eks. en borger klager over faktuelle fejl i sagsakterne
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder en borger har for videre tiltag, når en kommune konsekvent ikke ønsker at besvare en klage over den sagsbehandling, der er pågået, omend sagsforløbet kan dokumenteres i akterne
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, hvad årsagerne har været til, at disse plejefamilier har mistet deres godkendelse
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om der i forbindelse med satspuljen tidligere er afsat 30 mio. kr. årligt til efteruddannelse af sagsbehandlere og ledere på børneområdet
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om politiet generelt er godt nok rustet til at opklare sager om vold og trusler rettet mod debattører samt til at beskytte truede debattører
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil tage initiativ til at evaluere respektpakken
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at der bør laves en ny respektpakke
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor lang tid ministeren mener, det er rimeligt, at Erstatningsnævnet skal afvente en endelig jobafklaring, før en sag kan afgøres af Erstatningsnævnet
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor meget uddannelse der i indeværende år tilbydes til retsbetjente og vagter ved retterne
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil give udvalget en oversigt over tilfælde siden 2007, hvor der er anvendt sanktioner over for kommunerne i sager, der omhandler overgreb mod eller omsorgssvigt af børn
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår kommunalstyrelseslovens 61 har været i anvendelse i relation til børnesager
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om tvangsfjernelse og -flytning af børn og politiets bistand
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om forældreansvarsloven og hvad praksis er i forbindelse med, at et barn anbringes uden for hjemmet, hvis barnets forældre er uenige om, hvorvidt de vil give samtykke hertil
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket tidsrum der må være låste døre, når der henvises til ”aflåsning af døre om natten”
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange gange kommunerne inden for de seneste tre år har rettet henvendelse til politiet, for at få dem til at bistå i forbindelse med flytningen af et barn fra dets biologiske forældre eller et anbringelsessted til et andet anbringelsessted
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeriet følger op på, om kommunernes arbejde med indsatser for udsatte bliver tilrettelagt og gennemført på en måde, så det er muligt at benytte resultaterne til at evaluere, om indsatserne kan have effekt i andre kommuner og på landsplan
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om opdatering af Vidensportalen er en grundlæggende forudsætning for at udbrede virkefulde indsatser til andre områder og kommuner
 • Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål, om der er helt identiske retningslinjer for, hvordan lovgivningen om tvang i psykiatrien tolkes i de fem regioner
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan redegøre for udviklingen i sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet for de seneste 5 år
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren mener sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet er tilfredsstillende
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes og hvornår PET har tænkt sig at sikre, at opbevaringen af data lever op til kravene i persondataloven

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *