Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 49

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Vedtagne lovforslag

·        L 18 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn).

·        L 25 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).

Fremsatte lovforslag

·        L 22A (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare).

·        L 22B (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed. (Skærpet straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv).

·        L 118 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret. (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.)

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en række relevante folketingsspørgsmål.

 • Svar på spørgsmål i henhold til L 87 Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner):
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at en borgers personoplysninger ikke udleveres til uvedkommende uden borgerens aktive samtykke
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af cpr-numre, der skal samkøres, og hvor mange af disse der skal udleveres til pensionskasserne, til beskæftigelsesministeren
 • Svar på spørgsmål i henhold til L 90 Lov om Familieretshuset:
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der vil ske ændringer af praksis i sager om fastsættelse, ændring og ophævelse af samvær som følge af oprettelsen af det nye familieretlige system, til børne- og socialministeren
 • Svar på spørgsmål i henhold til L 84 Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet:
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelse af 9. november 2018 fra den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete om personafgrænsning, til justitsministeren
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange børn og unge i alderen 10-17 år der forventes at komme i kontakt med et ungdomskriminalitetsnævn i et gennemsnitligt år
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om grundlag og dokumentation for politiets vurdering af, om børn i alderen 10-14 år er ”i risiko for at begå yderligere kriminalitet”
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke faglige argumenter eller faktiske forhold der ligger til grund for et behov for at lave ny lovgivning for børn mellem 10 og 14 år uden om den eksisterende kriminelle lavalder
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det vil blive tydeliggjort i en bekendtgørelse eller vejledning, at unge, der er tvangsmæssigt anbragt i medfør af en afgørelse truffet af ungdomskriminalitetsnævnet, er administrativt frihedsberøvet og at personer, der er administrativt frihedsberøvet, har mulighed for at rette henvendelse til § 71-tilsynet om behandlingen under frihedsberøvelsen

Alm. del:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af samtlige høringssvar på Justitsministeriets høring over de gældende logningsregler mhp. udarbejdelse af evaluering
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt politiet og PET kan få adgang til teleoplysninger og udvidede teleoplysninger ved brug af retsplejelovens kapitel 74 om edition
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke loggede data politiet og PET kan få indsigt i vha. retsplejelovens kapitel 74 om edition
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt berørte borgere gøres opmærksom på politiets indsigt i deres loggede data, hvis politiet har anvendt retsplejelovens kapitel 74 om edition til at opnå indsigt
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om i hvor mange tilfælde borgere gøres opmærksom på politiets og PET’s indsigt i deres loggede data
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt der gives underretning iht. retsplejeloven for indhentning af udvidede teleoplysninger, hvis disse kun omfatter få eller en enkelt borger
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke muligheder, der er for at hjælpe vidner til kriminalitet, som føler sig utrygge og på den baggrund har brug for hjælp og beskyttelse
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han mener, at private vagtvirksomheder bør involveres mere i det nationale terrorberedskab
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 22. november 2018 om offentlighedsloven og Paposhvili-sagen, til justitsministeren
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere artiklen fra nordjyske.dk den 5. november 2018 ”Bettina fik afslag på mere samvær: Kommunen snød med papirer” om en prøvelse af en samværsafgørelse i Ankestyrelsen

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

·        Folketingets Ombudsmand skriver: Justitsministeriet lover hurtigere svar i sager om aktindsigt

·        Transport- bygnings- og boligministeriet:  Ny ghettoliste

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *