Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 43

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Den 22.10.2019 kl. 14:00-15:00

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • 71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren vil gøre ved det fortsatte problem med at bistandsværger ikke får besked, når deres patient indlægges på en psykiatrisk afdeling.
 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af sager, ministeren har kendskab til, hvor Udbetaling Danmark har truffet modstridende afgørelser indenfor samme familie.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor langt tilbage i tiden de enkelte politikredse er forpligtet til at arkivere indhentede, oprindelige rå teledata, og hvornår disse teledata slettes.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår det tidsmæssigt i udgangspunktet ikke vil være muligt at genfinde eller genskabe de indhentede, oprindelige rå teledata.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan der kan skabes en adgang til at få prøvet Retslægerådets anbefalinger, idet domstolene stort set altid lægger rådets anbefalinger til grund, og er ministeren enig i, at en adgang til at få en second opinion vil skabe mere retssikkerhed.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig i, at når platforme redigerer i deres indhold, kan de ikke længere anses som informationstjenester, ligesom de derefter heller ikke kan være ansvarsfrie og i kraft heraf kan omfattes af den danske straffelovs paragraf om medvirken.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor ministeren mener, at det er sværere i Danmark end i Sverige, Det Forenede Kongerige og Tyskland, at overholde menneskerettighederne som fastlagt i Tele2/Watson-dommen, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er acceptabelt for retsfølelsen, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) kun kontrollerer, om en borgers data bliver behandlet ulovligt, hvis borgeren selv retter henvendelse, og hvor mange borgere der har rettet henvendelse i hhv. 2017, 2018.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange borgere der har bedt om indsigt iht. følgende klausul, om borgere i helt særlige tilfælde kan få oplyst, om efterretningstjenesterne behandler data, f.eks. “hvis det vil kunne få alvorlige psykiske skadevirkninger for en person ikke at få oplyst dette.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken form for dokumentation der er tilstrækkelig for, at Tilsynet for Efterretningstjenesterne (TET) oplyser, om en borger har været registreret.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om PET ikke offentligt kan lægge deres agentvirksomhed frem, og om Tilsynet for efterretningstjenesterne (TET) bør udvides, så det fører kontrol med denne virksomhed, således at offentligheden kan vide, at den foregår indenfor rammerne af lovgivningen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ordningen i Kriminalforsorgen lever op til betænkningens anbefalinger, og om det giver anledning til ændringer (betænkningen1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre anonymiteten bedre ved at forankre whistleblowerordningerne hos et eksternt advokatfirma.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er et demokratiske problem og en udfordring for ytringsfriheden, at de store Tech giganter som f.eks. Amazon, Google og Facebook har fået al for meget magt ved at kunne bestemme, hvem og hvad de vil arbejde for, promovere, censurer.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministerens holdning er til, at flere eksperter kalder det ulovlig praksis, når jobcentre bruger oplysninger om arbejdsløses herkomst til at tilrettelægge jobindsats, og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at jobcentre ikke diskriminerer og stigmatiserer borgere?
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er ministerens ønske, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anlægger en så streng juridisk vurdering i PTSD-arbejdsskadesagerne hos hjemvendte veteraner?
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren synes om, at omkring en tredjedel af hjemvendte veteraner får afslag, når de søger om arbejdsskadeerstatning for de belastninger, de har været udsat for?
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er rimeligt, at der i PTSD-arbejdsskadesagerne hos hjemvendte veteraner er et krav til bevisførelsen for den tidsmæssige sammenhæng mellem deres lidelse og deres udsendelse?
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er ministerens ønske, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anlægger en så streng juridisk vurdering i PTSD-arbejdsskadesagerne hos hjemvendte veteraner?
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren synes om, at omkring en tredjedel af hjemvendte veteraner får afslag, når de søger om arbejdsskadeerstatning for de belastninger, de har været udsat for?
 • Forsvarsministeren hat besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er rimeligt, at der i PTSD-arbejdsskadesagerne hos hjemvendte veteraner er et krav til bevisførelsen for den tidsmæssige sammenhæng mellem deres lidelse og deres udsendelse?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren fortsat mener, at det ikke skal være muligt for private, herunder virksomheder, der påtænker samhandel, at få indsigt i konkurskarantæneregisteret?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor stor betydning ministeren mener, at uoverensstemmelserne mellem antallet af talrækker, dvs. at de konverterede teledata ikke stemte overens med rådata, kan have haft for domstolenes afgørelser?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren mener om, at skyldige kan være gået fri, og uskyldige kan være blevet dømt, fordi der har været fejl i myndighedernes teledata?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at der tages tilstrækkeligt hensyn til offeret og den generelle retsfølelse, når gerningsmænd får nedsat deres straf på grund af lang sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om I hvilke typer af straffesager ministeren mener, at det er i orden at nedsætte straffen på grund af lang sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom, og vil ministeren igangsætte et arbejde for at få klarlagt, i hvilke typer af sager straffen bliver sat ned på grund af lang sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren vil gøre fremadrettet for at sikre, at departementschefen orienterer ministeren på et tidligere tidspunkt, end det skete i teledatasagen, når der er sager, som potentielt kan være meget alvorlige?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det grundlæggende er et sundt princip, at myndigheder undersøger sig selv, når der er sket så store fejl, som i teledatasagen, eller vil ministeren bakke op om Venstres forslag om en uvildig undersøgelse?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren mener, om Justitsministeriets departements håndtering af teledatasagen, og hvilke konsekvenser mener ministeren, at håndteringen bør have?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det var hensigtsmæssigt, at møderne mellem Rigspolitiet og departementet om udfordringerne med teledata blev udskudt og nedprioriteret?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er i orden, at Rigspolitiet var så lang tid om at forstå systematikken i fejlene i teledatasagen?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at man i teledatacenteret var så langsomme til at få politiledelsen inddraget og informeret om, at der systematisk ikke var overensstemmelse mellem rådata og den konverterede data?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt folketingsvalget skulle have haft den indflydelse, som det havde, på de beslutninger, der blev truffet i departementet i forhold til håndtering af udfordringerne med teledata?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at der kun blev afholdt ét møde i departementet mellem ministeriet og Rigspolitiet om teledatasagen fra den 7. maj 2019 til den 26. juni 2019?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om: Idet spørgeren kvitterer positivt for ministerens kritik af både EU-Domstolens og Menneskerettighedsdomstolens juridiske aktivisme, vil ministeren så redegøre for, hvad han mener, Danmark kan gøre for at bekæmpe den juridiske aktivisme?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at domme ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til underkendelse af danske højesteretsdomme afsiges af dommere, der typisk ikke har erfaring som dommer ved andre landes højesteretsdomstole og ofte end ikke fra domstole på landsretsniveau?
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at yngre handicappede ikke tvinges til at bo på plejehjem for ældre?
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke virkemidler ministeren påtænker at tage i brug for at ændre på, at livskvaliteten for handicappede ligger lavt?
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren deler sin partifælles holdning om, at det skal være muligt at låse døren til udadreagerende mennesker med handicap, som gengivet i artiklen »Ministerbesøg endte i skænderi om indespærring« bragt den 15. maj 2019 i Fyens Stiftstidende, for at forebygge væsentlig personskade?
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, med henvisning til ministerens partifælle Trine Bramsens løfte om, at Socialdemokratiet ønsker en dispensationsordning i forhold til aflåsning af døre, som beskrevet i artiklen »Ministerbesøg endte i skænderi om indespærring« bragt den 15. maj 2019 i Fyens Stiftstidende, vil ministeren så svare på, hvornår regeringen agter at indkalde til forhandlinger om en løsning, så eksempelvis udadreagerende personer med handicap og deres pårørende kan få den hjælp, som er blevet
 • Boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig i, at hvis vi skal lykkes med indsatsen mod parallelsamfund, og hvis Danmark skal være fri for ghettoer inden 2030, så kræver det en indsats, der går på flere ben, og at det bl.a. kræver initiativer inden for både bolig-, beskæftigelses- og retsområdet?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Udlændinge- og integrationsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Ligebehandlingsnævnet

Konkurrencestyrelsen

 • Udvikling i den Danske vandsektors økonomi 2010-2019

Anklagemyndigheden

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Jura § Info

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Human Rights Watch

Index on Censorship

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *