Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 37

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71

 • 71, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre, at bistandsværger får besked, når deres patient indlægges på en psykiatrisk afdeling eller der f.eks. ændres behandling.

Beskæftigelsesudvalget

 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage til at beskytte udsatte kvinder mod at blive presset til sex på grund af deres arbejdsmarkedssituation.

Ligestillingsudvalget

 • LIU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der i dag findes en afkrydsningsrubrik for hadforbrydelser på politiets anmeldelsesformularer, eller om politiet arbejder på at få tilføjet en sådan afkrydsningsrubrik i anmeldelsessystemet.
 • LIU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke indsatser politiet har iværksat for at modvirke etnisk profilering i politiet.
 • LIU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke uddannelses- og efteruddannelsestilbud om hadforbrydelser og diskrimination der findes i politiet, hvorvidt disse er obligatoriske eller frivillige tilbud, samt hvor mange betjente der deltager i disse uddannelsestilbud.
 • LIU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tiltag politiet har iværksat for at sikre, at borgere kan føle sig trygge i at anmelde en hadforbrydelse til politiet.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange betjente der er i Danmark pr. indbygger i forhold til de andre EU-lande, til justitsministeren.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringen var bekendt med de kritisable forhold på Udrejsecenter Ellebæk, inden rapporten fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) blev offentliggjort den 7. januar 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i vurderingen og kritikken fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) om forholdene på Udrejsecenter Ellebæk, som fremgår af rapporten offentliggjort den 7. januar 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår og hvordan ministeren vil rette op på forholdene på Udrejsecenter Ellebæk, som er blevet kritiseret af Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) i rapporten offentliggjort den 7. januar 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilken reel forskel, der efter ministerens opfattelse er mellem steder som Udrejsecenter Ellebæk og et normalt fængsel i Danmark.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Danmark får igen igen kritik for bæltefikseringer og indsattes rettigheder” dr.dk den 7. januar 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en redegørelse for, om og hvilke initiativer, ministeren vil tage for at undgå anvendelse af bæltefikseringer og sikringsceller i Kriminalforsorgen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente erfaringer fra Norge, Sverige og Finland i forhold til udfasning af brugen af bæltefiksering i Kriminalforsorgen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at relevante institutioner under Justitsministeriets område informeres om komiteens mandat og beføjelser, så lignende situationer fremover undgås, jf. ”Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren i lyset af kritikken vil tage skridt til at ændre praksis på dette område, jf. ”Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sikre, at det fremover med den anholdtes eller frihedsberøvedes underskrift skal bekræftes skriftligt, hvis den pågældende udtrykkeligt og frivilligt har givet afkald på sin ret til at konsultere en advokat, jf. punkt 18 i ”Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at det fremover udtrykkeligt kommer til at fremgå af detentionsrapport og anholdelsesblad, hvorvidt en tilbageholdt person er blevet informeret om sine rettigheder og klagemuligheder, jf. punkt 21-22 i ”Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at mindreårige efter anholdelse aldrig afhøres uden tilstedeværelse af en advokat, jf. punkt 23 i ”Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”?”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at de celler, der anvendes til personer i politiets varetægt, alle har naturligt lysindfald og lys, jf. punkt 26 i ”Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at et fængsel, der er fyldt til over 90 procent af kapaciteten udgør en højrisikosituation, som bør give myndighederne anledning til bekymring og til at undgå yderligere belæg.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til, at de varetægtsfængledes andel af den samlede population i danske arresthuse og fængsler med 40,5 procent pr. 1. januar 2019 var høj efter international målestok.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren finder det relevant og tidssvarende at fortsætte driften af Blegdamsvejens Fængsel, der blev taget i brug i 1848.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren finder en langvarig varetægtsfængsling i isolation hensigtsmæssig og forsvarlig, og hvad vil ministeren i modsat fald gøre for at undgå, at den finder sted.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at alle indsatte i danske fængsler og arresthuse, herunder varetægtsfængslede, har adgang til en telefon, hvor samtaler evt. kan overvåges, hvis der er risiko for kollusion.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at der bør være en form for rumlig adskillelse, når toiletter er placeret i fængselsceller.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at indsatte i den særligt sikrede bygning E i Storstrøm Fængsel tilbydes strukturerede programmer med konstruktive aktiviteter, helst uden for cellerne, så der skabes en passende mental og fysisk stimulering.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om punkt 50 i ”Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sikre en øget tilstedeværelse af læger og sygeplejersker og en forbedret koordinering af sundhedsarbejdet i fængsler.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor danske myndigheder i 30 år har siddet anbefalingen om systematisk og omgående medicinsk screening af alle nyindsatte i danske fængsler og arresthuse overhørig.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at indsatte i Kriminalforsorgens institutioner i fortrolighed kan afgive helbredsoplysninger og i samme fortrolighed blive undersøgt af sundhedspersonale.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at Sundhedsministeriet gives en større rolle mht. at vejlede Kriminalforsorgen om standarder vedrørende sundhedsbehandling.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at isolation som disciplinær foranstaltning aldrig anvendes i længere perioder end 14 dage.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil forbyde isolationsanbringelse af mindreårige som disciplinær foranstaltning i Kriminalforsorgens institutioner.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at personer, der anbringes i isolation som disciplinær foranstaltning i Kriminalforsorgens institutioner, straks tilses af sundhedspersonale ved anbringelsens start, og at de derefter tilses af sundhedspersonale mindst én gang dagligt.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at sikre, at anbringelse i sikringscelle i Kriminalforsorgens institutioner kun sker efter en lægelig afgørelse og kun i tilfælde, hvor andre midler viser sig utilstrækkelige.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at en person, der var mistænkt for at smugle narkotika ved at indtage den, blev anbragt i en observationscelle i Blegdamsvejens Fængsel i 78 timer.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at personer, der indsættes i observationscelle, som regel kun er iført undertøj.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om afskaffelse (og på vejen dertil begrænsning) af fiksering af sikkerhedshensyn i Kriminalforsorgens institutioner. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål.)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at enhver anvendelse af magtmidler (peberspray, håndjern mv.) i Kriminalforsorgens institutioner registreres.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens juridiske vurdering af kritikken af Udrejsecenter Ellebæk fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor stor en procesrisiko ministeren vurderer, at forholdene på Udrejsecenter Ellebæk udgør, hvis der rejses en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil forholde sig til delegationsleder og professor i medicin og chefpsykiater i fængselsvæsnet i Genève, Schweiz, Hans Wolffs vurdering i artiklen ”Torturkomité med skarp kritik af Danmark: Ret op inden tre måneder”, TV2.dk, 7. januar 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at begrunde forbuddet mod at have mobiltelefoner og lignende, der afholder personer på Udrejsecenter Ellebæk fra kontakt med omverdenen og dermed umiddelbart strider imod retten til et funktionelt, socialt liv.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om artiklen ”Nick Hækkerup afviser kritik: Ellebæk skal ikke være et rart sted”, TV2.dk, 7. januar 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det generelt er acceptabelt at indkvartere personer i Danmark i værelse med ødelagte møbler.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det er rimelig at bruge straffe, der giver permanente psykiske mén som angst, depression og psykose, såsom isolation.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren agter at foretage sig i anledning af, at Europarådets Komité til forebyggelse af tortur (CPT) har konstateret, at forholdene i Udlændingecenter Ellebæk og i Nykøbing Falster Arrest er fængselslignende (”prisonlike”).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente en udtalelse fra Direktoratet fra Kriminalforsorgen til belysning af forløb og resultat af denne efterforskning, jf. punkt 114 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at de fysiske rammer i Udlændingecenter Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest er i meget ringe vedligeholdelsesstand, alt for beskidte og præget af manglende møblement. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål.)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 117 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 118 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 119 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 120 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 123 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 126 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 127 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 128 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 129 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 130 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 131 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”, om at der er fængselsbetjente til stede ved lægers og sygeplejerskers undersøgelser af frihedsberøvede udlændinge i Udlændingecenter Ellebæk.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 133 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”, om at tilstedeværelsen af sundhedspersonale i Udlændingecenter Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest øges.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 135 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”, om at tilstedeværelsen af sundhedspersonale i Udlændingecenter Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest øges.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 142 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”, om at tilstedeværelsen af sundhedspersonale i Udlændingecenter Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest øges.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 146 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”, om at tilstedeværelsen af sundhedspersonale i Udlændingecenter Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest øges.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 147 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”, om at tilstedeværelsen af sundhedspersonale i Udlændingecenter Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest øges.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 149 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”, om at tilstedeværelsen af sundhedspersonale i Udlændingecenter Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest øges.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbefalingerne i punkt 151 i “Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019”, om at tilstedeværelsen af sundhedspersonale i Udlændingecenter Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest øges. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil ændre reglerne, således at de frihedsberøvede i Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest sikres adgang til udendørs arealer det meste af dagen. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om udfaldet af den undersøgelse, som blev iværksat af Kriminalforsorgen vedr. påstandene om uforholdsmæssig magtanvendelse og racistiske ytringer i Ellebæk. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om repræsentanter for staten (herunder Justitsministeriet) er blevet orienteret om Torturkomitéens foreløbige observationer, herunder vedr. Ellebæk, under besøget den 12. april 2019.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at ledelsen i Ellebæk er blevet forelagt Torturkomitéens foreløbige fund.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor længe indsatte i gennemsnit sidder på Politigården, idet svaret bedes opgjort for de seneste 5 år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår Politigården lukker.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at Politigården lukker som fængsel i 2020, således som det er anført i Torturkomitéens rapport på side 23.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at politiet kom for sent afsted, på trods af at de forinden var blevet oplyst om, at der var planlagt en større muslimsk fællesbøn, jf. forklaringen fra politiinspektør Gert Bisgaard i en artikel i bt.dk den 11. maj 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det faglige belæg, der ligger til grund for beslutningen om ikke at genåbne grænsen til Sverige.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der er sket siden 2019 i sagen om fængselsbetjente, der får deres navne afsløret via aktindsigter.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om i hvilket omfang og med hvilken evt. øremærkning Danmark har ydet økonomisk støtte til opbygning og drift af UNITAD (United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indføre en paragraf i straffeloven, der omhandler identitetstyveri.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der bør indføres en mulighed for at sætte fordringer i bero, så længe der pågår en efterforskning vedrørende misbrug af en borgers Nem-ID el. lign. til at begå økonomisk kriminalitet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der kan være behov for at tildele borgere, der får deres identitet stjålet og misbrugt, en oprydningskoordinator hos politiet. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der er en klar hjemmel i gældende lovgivning, der sikrer, at borgen ikke skal bære risikoen for kriminelles misbrug f.eks. af Nem-ID. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om og ulemper med lydoptagelser af afhøringer i politiet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politikredsenes erfaringer med lydafhøringer.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det kan give mening af lovfæste en pligt for politiet til at optage afhøringer i alle sager med en strafferamme på over 5 år. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad det vil koste b.la. i øget behov for HK’ere til transskribering af lydoptage, såfremt der indføres en pligt for politiet til at optage afhøringer.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om status på nuværende arbejde med lydoptagelser i politiet, herunder Rigspolitiets nye vejledning herom.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at asylcentre ikke fungerer som hjemsted for udenlandske tyvebander.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ledelsen på et asylcenter kan bede politiet ransage – uden forudgående indhentelse af en dommerkendelse – hvis der er konkret mistanke om eller kendskab til, at der foregår kriminelle aktiviteter på asylcentret.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at medlemmer af Ellebæk Kontaktnetværk har gjort meget forskellige erfaringer med at få lov til at besøge frihedsberøvede personer i Udlændingecenter Ellebæk.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke kriterier politiet anvender for at vurdere, om en forbrydelse skal efterforskes som en hadforbrydelse.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at det fremgår af den seneste offerundersøgelse, at 7% af voldsofre mener, at volden mod dem var motiveret af racisme.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det vurderede mørketal for hadmotiverede forbrydelser de sidste 5 år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder Kriminalforsorgen har i forhold til stærkt handicappede afsonere i kørestol.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er korrekt, at en kørestol ikke kan benyttes i Vestre Fængsel, fordi dette er niveaudelt.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil rette op på mulighederne for en værdig afsoning for kørestolsbrugere.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der konkret var årsagen til, at politiets efterlysning af en formodet sexkrænker fra en episode i et S-tog den 8. september 2019 ikke blev udsendt før den 12. maj 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det fortsat skal være frivilligt for politiet at optage afhøringer, eller om ministeren vil gøre afhøringer obligatorisk.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren – eller ministerens embedsmænd – har læst rapporten om sagen fra den sagkyndige afhøringsekspert, Asbjørn Rachlew.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren i det kommende lovforslag om vanvidskørsel i selve lovforslaget vil præcisere mulighederne for at varetægtsfængsle folk.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Eksperter rystede over TikTok slet den omgående”, BT den 29. juni 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at det er helt uacceptabelt, at et socialt medie som Tik Tok kan høste store mængder data fra borgerne, og at der er behov for at få strammet op på reglerne, så det ikke fremadrettet sker.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at der kan gives håndfaste bøder eller direkte forbud til virksomheder som TikTok, når firmaerne ikke overholder dansk eller europæisk datalovgivning.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at styrke Datatilsynet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder personer med fysisk handicap har for at afsone under egnede forhold i Kriminalforsorgen, her tænkes der både på henholdsvis åbne og lukkede fængsler og pensioner.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at Kriminalforsorgen henviser en socialt udsat, der til hverdag bor i botilbud, til selv at skulle søge egnede erstatningshandicaphjælpemidler hos kommunen og alternativt skal opholde sig 90 dage i en seng med bækkenstol på cellen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personundersøgere, der netop er blevet opsagt hos Kriminalforsorgen, samt hvad årsagen er hertil, og vil ministeren ligeledes redegøre for, hvem der fremover skal varetage den opgave.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen fra Finn Ulf Nielsen, København Ø om at kriminalisere identitetstyveri. (Der henvises alene til andre besvarelser)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende den konkrete dom samt kommentere på, om ministeren ikke mener, loven bør ændres, således at der bør dømmes for voldtægt, når der er tale om at en 32-årig har sex med en 13-årig.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at det er politiet, der har valgt at afhøre med flere ugers mellemrum – ikke familien, som beskrevet i Østre Landsrets dom (Dom i straffesager vedr. seksuelle forhold begået over for skoleelever af 10. juli 2020).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, det er korrekt, at ofre for traumatiserende overgreb lukker ned som forsvarsmekanisme og derfor ”afslører” over tid, f.eks. fordi hukommelsen eller psyken er påvirket.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at krisesamtaler ved børnehuset skal ligge et offer til last, således at det påvirker en domsafsigelse.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der er behov for at se på reglerne om samleje mellem mindreårige og myndige personer, hvor der f.eks. er et over-/underordnelsesforhold. (Der henvises alene til besvarelsen af andre spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at politiets nuværende muligheder for at meddele opholdsforbud i et eller flere geografiske områder er tilstrækkelige, og hvad er ministerens holdning til politiets anvendelse af muligheden for opholdsforbud.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om sagen skal fremgå af de unges børneattest med tanke på bl.a. de unges fremadrettede jobmuligheder.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om lovgivningen bør ændres således, at det skal være en individuel vurdering af dommeren i den konkrete sag. (Der henvises alene til besvarelsen af andre spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse, hvor mange personer de 60 sigtelser omfatter, og hvor mange personer der er omfattet af henholdsvis to, tre, fire og evt. flere sigtelser efter bestemmelsen, jf. artiklen “Det handler ikke om tal. Det handler om principper”, Berlingske den 2. august 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse, hvordan sigtelserne fordeler sig på kategorierne “burka”, “niqab” og “anden tildækning end burka og niqab”, og hvordan kønsfordelingen blandt de sigtede er, jf. artiklen “Det handler ikke om tal. Det handler om principper”, Berlingske den 2. august 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse, hvilke typer af “anden maskering” end burka og niqab der har været tale om i de sigtelser, der er rejst i perioden fra 1. august 2018 til i dag, og hvor mange sigtelser der er rejst inden for hver enkelt type af “anden maskering”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvorfor og for hvilke forhold fængselsbetjente kan blive pålagt bøder i forbindelse med udførelse af deres arbejde. (Der henvises alene til besvarelsen af andre spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvilke forhold under tjeneste/arbejdets udførelse, der kan udløse en bøde for den ansatte, herunder oplyse hvor mange gange, der er udstedt bøder til ansatte i tjeneste under Justitsministeriets ressort, og for hvilke forhold, der de seneste fem år er udstedt sådanne bøder.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om tal fra samtlige politikredse for de seneste to år, så der kan dannes et billede af den generelle udviklingen for sager om digital krænkelser.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentarer til henvendelse af 30/6-20 om sagsbehandlingstider hos Erstatningsnævnet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om beskikkede advokater er underlagt nogen særlig bestemmelse i straffeloven i forhold til trusler eller lignende.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af regeringens svar på rapporten fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) til udvalget, samtidig med at regeringen sender sit svar på rapporten til CPT.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om talepapir fra åbent samråd den 27/8-20 om indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering, jf. REU alm. del – samrådsspm. T-V.

Skatteudvalget

 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor man kort før strafdommen mod North Channel Bank, der 23. september 2019 erkender groft bedrageri mod Danmark, indgår et forlig med ejerne af North Channel Bank.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken slags dokumentation Skattestyrelsen har modtaget vedrørende forliget med en række pensionsfonde.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om Skattestyrelsen er bekendt med forligsparternes betalingsevne.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Skattestyrelsen accepterer, at ejerne af North Channel Bank og deres netværk ikke skal hæfte solidarisk, når de uberettiget har modtaget milliarder af kroner.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Skattestyrelsen accepterer, at ejerne af North Channel Bank og deres netværk ikke skal hæfte solidarisk, når de uberettiget har modtaget milliarder af kroner.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om man vil give andre parter i sagskomplekset lignende forligsvilkår.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor det er valgt at indgå forliget efter amerikansk ret, når skaden er sket i Danmark.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at Skattestyrelsen har fået en global ”freezing order” mod en række selskaber i sagskomplekset vedrørende skandalen om refusion af udbytteskat.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om det i en forligssituation er umuligt at kræve renter af et krav. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor det er valgt at afskrive sig muligheden for at rejse et endelig retskrav.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om Skattestyrelsen har været i stand til at rejse nye krav og/eller fremlægge nye ’beviser’ mod andre parter i sagskomplekset.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at Skattestyrelsen overfører pengene til SØIK, når/hvis North Channel Bank sælges.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Skattestyrelsen valgte at indgå forlig med de tre bankejere og ikke deres forretningspartnere Richard Markowitz og John van Merkensteijn, der henvises til talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor man ikke parkerede spørgsmålet om de 650 mio. kr. og blot indgik en delaftale vedr. de 950 mio. kr., der henvises til talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020.
 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om den indstilling, som den tidligere skatteminister fik fra embedsværket og kammeradvokaten, før man indgik forliget om udbytteskat med en række amerikanske pensionsplaner.

Social- og indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om at hjemløse kan tilgå post fra myndighederne.
 • SOU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om at advokat henvender sig med fuldmagt fra en person til e-boks.
 • SOU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om reglerne vedrørende notatpligt i kommuner.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Familie står frem med kritik af bosted: hjerteskærende vide viser ulykkelig søster” bragt på www.tv2ostjylland.dk den 6. juli 2020.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil opgøre, hvor mange krisecenterpladser der er pr. 100.000 indbygger i henholdsvis Københavns Kommune og de fem regioner.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om indsigt i afgørelser i Ankestyrelsen.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om sagsbehandling og afgørelser i Ankestyrelsen.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet 27/8-20 om svindel i Socialstyrelsen.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Erhvervsministeriet

 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det er acceptabelt, at SKI i Klagenævnet for Udbuds sag nr. 20/05105 agerer på en måde, som reelt sætter udbudsloven ud af kraft ved at forhale en sag, hvor Klagenævnet for Udbud har afgjort, at SKI’s udbudsmodel er i strid med udbudsloven.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at hvis Klagenævnet for Udbud har afgjort, at SKI’s udbud skal annulleres, skal SKI’s indbringelse af den myndighedsafgørelse for domstolene ikke have opsættende virkning, da det vil forhale sagen i en sådan grad, at den endelige afgørelse først foreligger, når kontrakten fra det ulovlige udbud alligevel udløber.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke tiltag ministeren vil tage for at sikre, at Klagenævnet for Udbuds kendelser respekteres og ikke kan omgås og forhales gennem sagens prøvelse ved domstolene.

Justitsministeriet

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil kommentere artiklen »Politiet erkender fejl i sag om spejderleder, som blev dømt for at sende porno til 13-årig« bragt på jyllands-posten.dk den 21. august 2020 i forhold til, om sagen giver grundlag for, at ministeren vil undersøge, om de gældende retningslinjer og procedurer for anmeldelser i disse sager er tilstrækkelige, når der gik 8 måneder før Rigsadvokaten blev opmærksom på sigtelsen.

Social- og indenrigsministeriet

 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at nok kommuner har oplevet, at det er blevet lettere at rekruttere og fastholde plejefamilier, efter at formanden fra KL i april 2019 udtalte »Derfor håber jeg, at gennemsnitsmodellen også kan medvirke til at fastholde gamle og rekruttere nye, kompetente familier, så vi kan skabe gode og trygge rammer for de mange børn, der har brug for en familie«.
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan ministeren forholder sig til artiklen »Stikprøve viste fejl i fire af otte børnesager i Varde« bragt på dknyt.dk den 26. august 2020.

Udenrigsministeriet

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad udenrigsministerens holdning er til Islamisk Stats fremmarch i Afrika, og hvilke initiativer overvejer regeringen at tage for at sikre de danske grænser, såfremt Islamisk Stats fremfærd i Afrika fører til store flygtninge- og immigrantstrømme til Europa og dermed også Danmark.
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad udenrigsministerens holdning er til at Canada (og flere andre lande) udnytter coronakrisen til at indskrænke pressefrihed.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Amnesty

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

EU kommissionen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *