Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 27

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 1. Åbent samråd om COVID-19 i Sundheds- og Ældreudvalget.
  1. 29/06-2020 kl. 14:00 – 15:00.
 2. Åbent samråd med Udlændinge- og integrationsministeren om sagsbehandlingen i indfødsretssager.
  1. 30/06-2020 kl. 11:00.
 3. Åbent samråd om COVID-19 i Sundheds- og Ældreudvalget.
  1. 30/06-2020 kl. 14:00 – 15:00.
 4. Åbent samråd om regeringens skiftende beslutninger om udenlandske turisters adgang til at overnatte i Københavns og Frederiksbergs Kommuner.
  1. 01/07-2020 kl. 10:00 – 11:00.

NYE LOVFORSLAG

Høringer:

 1. Høring over udkast til lovgivning om forlængelse af mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler (Udskydelse af solnedgangsklausul).
  1. Undervisningsministeriet, høringsfrist 19/08-2020.
 2. Høring om ny bekendtgørelse om den centrale refusionsordning efter lov om social service.
  1. Social- og Indenrigsministeriet, høringsfrist 17/08-2020.
 3. Forslag om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).
  1. Skatteministeriet, høringsfrist 21/08-2020.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Social- og Indenrigsministeriet/udvalg:

 1. L 196 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 26: Spm., om det er hensigtsmæssigt, at reglerne for refusion i disse love ikke følger reglerne for refusion i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, til social- og indenrigsministeren.
 2. Endeligt svar på spørgsmål 516: Hvorvidt ministeren vil redegøre for status på det rådgivende organs arbejde vedr. retssikkerhedsbegrebet.
 3. Endeligt svar på spørgsmål 517: Hvorvidt ministeren vil give status på arbejdet med at styrke socialtilsynene.
 4. Endeligt svar på spørgsmål 518: Hvorvidt ministeren kan give status på arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. Housing First.
 5. Endeligt svar på spørgsmål 530: Hvorvidt ministeren er enig i, at der skal foretages en ensartet sagsbehandling på tværs af landets fem socialtilsyn.
 6. Endeligt svar på spørgsmål 537: Spm. om en kommune er forpligtet til – og eventuelt indenfor hvilken tidsramme – at genoptage sagsbehandlingen i en sag, når den får kendskab til, at en afgørelse er i strid med bindende retskilde som f.eks. en principafgørelse.
 7. Endeligt svar på spørgsmål 544: Spm. om en kommune lever op til princippet i servicelovens § 112 om ”bedst og billigst” og handicapkonventionens principper.
 8. Endeligt svar på spørgsmål 556: Spm. om, hvor mange sager om uenighed mellem kommuner, der, efter at de har været i Ankestyrelsen, ender ved domstolene.

Erhvervsministeriet/udvalg:

 1. Endeligt svar på spørgsmål 273: Hvorvidt ministeren vil redegøre for, om Pernille Vermund opfordrer til ulovlig diskrimination i artikel i Berlingske Tidende den. 6. marts 2020 »Henrik Dahl om fravalg af tørklædebærende kvinder: ”Man må leve med konsekvenserne af sine handlinger”
 2. Endeligt svar på spørgsmål 274: Hvorvidt ministeren vil kommentere på artiklen Berlingske Tidendes artikel »Henrik Dahl om fravalg af tørklædebærende kvinder: ”Man må leve med konsekvenserne af sine handlinger”« fra d. 6. marts og samtidig redegøre for, om ministeren vil tage initiativer til at imødegå den beskrevne diskrimination.
 3. Endeligt svar på spørgsmål 285: Hvorvidt en arbejdsgiver har lovhjemmel i de sundhedsfaglige anbefalinger og Seruminstituttets vejledninger til at forlange, at en ansat skal blive hjemme og forlange en negativ test, hvis vedkommende deltaget i Black Lives Matter demonstrationen.
 4. Endeligt svar på spørgsmål 287: Hvorvidt erhvervsskolen ZBC har lovhjemmel i de sundhedsfaglige anbefalinger og Seruminstituttets vejledninger til at forlange, at elever skal blive hjemme og forlange en negativ test, hvis vedkommende har deltaget i Black Lives Matter demonstrationen.

Justitsministeriet/Retsudvalget:

 1. Endeligt svar på spørgsmål 1320: Hvorvidt ministeren vil tage initiativ til at sikre, at hændelser med offentlig muslimsk fællesbøn og provokerende, ulovlig og støjende kortegekørsel ikke vil få lov at finde sted, jf. artiklen ”Uro i Gellerup efter bønnekald” fra Jyllands-Posten den 14. maj 2020.
 2. Endeligt svar på spørgsmål 1349: Spm. om udviklingen i længden af varetægtsfængslinger indenfor de seneste seks måneder.
 3. Endeligt svar på spørgsmål 1350: Spm. om, hvor mange gange en given politikreds er gået i retten for at få tilladelse til aflytninger, fordelt udover årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
 4. Endeligt svar på spørgsmål 1354: Spm. om, hvor mange kilo heroin, politiet har beslaglagt for årene 2017, 2018 og 2019 og opgjort pr. politikreds.
 5. Endeligt svar på spørgsmål 1364: Spm. om, hvor mange ressourcer politiet anvender på at beskytte Rasmus Paludan mod trusler og angreb fra personer, der ikke respekterer hans ytringsfrihed.
 6. Endeligt svar på spørgsmål 1374: Spm. om årsagen til, at sikkerhedsgodkendelser foretages af flere forskellige myndigheder, herunder Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed.
 7. Endeligt svar på spørgsmål 1380: Spm. om at se på et samspil mellem udvisningsreglerne, således at udlændinge, der kører vanvidskørsel i Danmark, udvises af Danmark.
 8. Endeligt svar på spørgsmål 1397: Spm. om en status på arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. digitale krænkelser.

71-tilsynet:

 1. Endeligt svar på spørgsmål 47: Hvorvidt Sundheds- og Ældreministeren mener, at der ikke findes rapporter eller lignende fra sammenlignelige lande om disse landes erfaringer med at nedbringe tvang i psykiatrien.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Erhvervsministeriet:

 1. Endeligt svar på S 1464: Hvad ministerens holdning er til, at der fra myndighedernes side udstedes retningslinjer for forlystelsesparker den 10. maj 2020, der skærpes yderligere på selve åbningsdagen.
 2. Endeligt svar på S 1465: Hvad ministerens holdning er til, at andre europæiske lande som Holland, Tyskland og Norge har krav om mundbind eller afstand i forlystelser i kraftig bevægelse som led i sikringen mod coronavirus, mens vi i Danmark regulerer på andre parametre såsom benyttelse og antal gæster i forlystelser, der alt andet lige er mere hindrende for normal drift end andre krav i Europa.

Justitsministeriet:

 1. Endeligt svar på S 1441: Hvorvidt ministeren mener, at den danske grænseregulering og rejsevejledningspolitik afspejler den fælles erklæring, der blev givet af EU’s indenrigsministre som følge af det videomøde den 5. juni, som ministeren selv deltog i.
 2. Endeligt svar på S 1442: Hvorvidt ministeren mener, at det er et udtryk for koordinering med Kommissionen, når Danmark vælger ikke at følge Kommissionens anbefalinger om at genetablere normal mobilitetsret og grænseforhold fra slutningen af juni.

Social- og Indenrigsministeriet:

 1. Endeligt svar på S 1433: Hvorvidt ministeren vil undersøge, hvorfor børn med autisme er særligt overrepræsenteret i antallet af anbringelser, og hvilke tiltag ministeren vil tage for at denne overrepræsentation mindskes.

Udenrigsministeriet:

 1. Endeligt svar på S 1439: Hvorvidt udenrigsministeren mener, at Danmarks rejsevejledninger skal tage udgangspunkt i faglige kriterier såsom smittetryk i rejselande og deslige.
 2. Endeligt svar på S 1440: Hvorvidt udenrigsministeren mener, at Danmarks rejsevejledninger skal baseres på indstillinger og anbefalinger fra Udenrigsministeriet.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 1. Bilag 11: Henvendelse af 22/6-20 fra Tom Jørgensen, Svendborg om diskriminering af graden af handicap.
 2. Bilag 9: Ændringsforslag uden for tillægsbetænkning, fra udlændinge- og integrationsministeren (L 188A – 2019-20).
 3. Bilag 108: Temarapport 2019 om tilsynsbesøg på børneområdet – socialt anbragte mindre børn, fra Folketingets Ombudsmand.
 4. Bilag 296: Orientering om Arbejdstilsynets tilsyn under Covid 19-perioden og fuld genåbning af tilsyn med arbejdsmiljøet fra 8. juni.
 5. Bilag 93: Henvendelse af 23/6-2020 fra PROSA om deres anbefalinger imod chikane og krænkelser i it-faget og i samfundet.
 6. Bilag 464: Orientering om merbevilling til ansættelse af nye dommere, der skal bidrage til bunkebekæmpelse i forlængelse af COVID-19.
 7. Bilag 466: Henvendelse af 19/6-20 fra Everyday Sexism Project Danmark, vedrørende samtykkebaseret voldtægtslovgivning.
 8. Bilag 467: Orientering om sagsbehandlingstider i VVV-sager.

Folketingets Ombudsmand

 1. Fortsat problemer med undervisning af anbragte børn.
 2. Ombudsmanden stiller krav til frivillige aftaler i psykiatrien.

Ministerierne

Justitsministeriet

 1. Nye dommere skal lette presset på domstolene.

Forsvarsministeriet

 1. Den 1. juli kan borgerne søge om kompensation.

Udlændinge- og integrationsministeriet

 1. Indsatsen mod parallelsamfund på den rette vej.
 2. Tesfaye opsiger kontrakt med Dansk Flygtningehjælp om hjemrejserådgivning.
 3. Regeringen sætter gang i genvurdering af syriske flygtninges behov for beskyttelse.

Social- og indenrigsministeriet

 1. Kvinder på krisecentre får nu 10 timers gratis psykologhjælp.
 2. Nu er hverdagen tilbage på sociale tilbud.

Udenrigsministeriet

 1. Ny model for rejsevejledningerne for Europa træder i kraft.

 Transport- og boligministeriet

 1. Nu kan visse sager om refusion af flybilletter blive behandlet i Danmark.

Erhvervsministeriet

 1. Folketinget giver vildledte boligkøbere flere års klagetid.
 2. Erhvervsministeren underskriver erklæring med EU’s digitale frontløbere.

Domstolene

Højesteret

 1. Om der kunne ske udvisning af EU-statsborger.

Østre Landsret

 1. Dom i injuriesag mod to nuværende og et tidligere medlem af Folketinget.

Myndigheder

Ligebehandlingsnævnet:

 1. Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2020.

Anklagemyndigheden:

 1. 62 anmeldelser til SØIK i relation til hjælpepakker.

Politiet:

 1. Gennemgang skal sikre korrekt sletning af alle advokat/klientsamtaler.
 2. Fyns Politi indfører skærpet strafzone i Vollsmose.
 3. Visitationszone opretholdes i området ved Motalavej i Korsør.
 4. Systemteknisk fejl har medført forkert tillægsbøde til ca. 1.400 bilister.
 5. Analyse: Politiet har modtaget knap 27.000 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet i 2019.

Organisationer og institutioner

Institut for menneskerettigheder

 1. COVID-19 restriktioner tager ikke tilstrækkeligt hensyn til, at botilbuddet også er beboerens hjem.
 2. Institut for Menneskerettigheder indbringer Boliggården i Helsingør for Ligebehandlingsnævnet.
 3. Corona rammer etniske minoriteter hårdere.
 4. Sådan kommer vi igennem en krise med menneskerettighederne og retssikkerheden i behold.

K-news:

 1. Justitia konkluderer: Regeringens corona-håndtering var ikke på kant med Grundloven.
 2. Tysk højesteret sætter en kæp i hjulet på Facebooks dataindsamling.
 3. Techkommisson vil have lovgivning om digital beskyttelse af børn.

Amnesty:

 1. Dennis Christensen foran løsladelse i Rusland.

Advokatsamfundet:

 1. Advokatsamfundets nyhedsbrev.
 2. Politiet får styrket mulighed for efterforskning på nettet.

 INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

EU-kommissionen:

 1. Rapport fra Kommissionen: Databeskyttelsesreglerne styrker borgerne og er klar til den digitale tidsalder.
 2. Ofres rettigheder: ny strategi styrker ofrenes stilling.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *