Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 24

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Erhvervsministeriet

 • L 198 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme. (Etablering af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19-kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og indførelse af særlig tavshedspligt).

Udlændinge og integrationsministeriet

 • L 189 A (som vedtaget) – Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige andre love. (Forenkling af regler, herunder om klageadgangen til Udlændingenævnet og indrejseforbud, indførelse af en bagatelgrænse for tilbagebetaling af gebyr, præcisering af adgangen og ændring af kompetencen til at forlænge en udrejsefrist, opfølgning på evaluering af Danmarks anvendelse af Schengenreglerne om bl.a. tilbagesendelse og præcisering af rækkevidden af indrejseforbud omfattet af udsendelsesdirektivet m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet

 • L 198 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme. (Etablering af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19-kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og indførelse af særlig tavshedspligt).
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om whistlebloweren ersikret anonymitet i forbindelse med vidneindkaldelse hos politiet og afgivelse af vidneforklaring ved domstolene.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det vil være muligt at sikre en ansat i f.eks. en lille virksomhed med få ansatte – og hvor anonymitet i praksis næppe vil være reel.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke overvejelser ministeren har gjort sig i forhold til at sikre en ansat mod f.eks. uberettiget fyring.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at stille ændringsforslag, der beskytter medarbejderen efter samme principper, som der gælder for fyring af gravide.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om Erhvervsstyrelsen kan afvise anmeldelser, som ikke er omfattet af ordningen, og at Erhvervsstyrelsen ikke er forpligtet til at videresende disse til anden myndighed.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om Erhvervsstyrelsen må og vil behandle og reagere på eventuelle anmeldelser, der indgives anonymt.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om i hvilket omfang Folketingets medlemmer/udvalg kan få adgang til oplysninger, som har tilknytning til underretninger om kompensationsordninger.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren løbende vil holde udvalget orienteret om omfanget og karakteren af modtagne anmeldelser efter whistleblowerordningen for de erhvervsrettede covid19-kompensationsordninger.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om interne kontrolforanstaltninger til at forebygge og afdække, at medarbejdere i Erhvervsstyrelsen ikke bliver truet til eller lokket med løfter om økonomisk gevinst til at foretage uberettigede kompensationsudbetalinger.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om Erhvervsstyrelsen vil være erstatningsansvarlig, hvis styrelsens beslutning om at stoppe eller forsinke udbetalinger efter covid19-kompensationsordningerne viser sig at have været på et uberettiget grundlag og have ført til økonomiske tab for den virksomhed, som anmeldelsen vedrører.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke retssikkerhedsmæssige overvejelser ministeren har gjort sig i forbindelse med den foreslåede ordning.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilke situationer forventer Erhvervsstyrelsen, at man vil undlade partshøring af den som anmeldelsen vedrører, og kan det forventes, at undladelse af partshøring vil blive en undtagelse – og ikke hovedreglen.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvis en anmeldelse viser sig at være grundløs/uberettiget kan vedkommende, som anmeldelsen vedrører, da efterfølgende få adgang til oplysninger i anmeldelsen.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, i forlængelse af ministerens besvarelse af spørgsmål 7, at sørge for, at det rejste spørgsmål om de retlige muligheder og vilkår for at delagtiggøre Folketingets medlemmer og udvalg i de pågældende oplysninger bliver afklaret med Justitsministeriet.
 • L 198 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 3/6-20 fra Rejsearbejdere.dk om manglende høringsfrist.

Social- og Indenrigsministeriet

 • L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter).
 • L 173 – Social og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan uddybe sit svar på spørgsmål nr. 9; Er børn der møder op med far på et mandecenter berettiget til psykologhjælp på lige fod med børn, der møder op med mor på et krisecenter.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor stor en andel af det enkelte tilbuds omsætning kommunerne opkræver af selvejende krisecentre og herberger på driftsoverenskomst i løn- og administrationsomkostninger til dækning af kommunens udgifter.

Udenrigsministeriet

 • B 159 Forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af danske militære bidrag til NATO’s Mission i Irak.
 • B 159 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringen har overvejet at ændre tilgangen til dansk tilstedeværelse i Irak, således at synlige fremskridt på menneskerettighedsområdet i Irak blev en betingelse for at sende danske bidrag dertil.

Justitsministeriet

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det er et problem for retssikkerheden, når Retslægerådet påpeger, at en fjerdedel af de mentalerklæringer, som de skal vurdere, er så mangelfulde, at det ikke er muligt.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil iværksætte en undersøgelse af området og sikre, at indtil vi har klarhed over omfanget, så skal det være obligatorisk for politikredsene at indbringe alle mentalerklæringer for Retslægerådet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, det er muligt, at mennesker fejlagtigt har fået den forkerte straf eller behandling, når der er fejl i det lille antal mentalerklæringer, som Retslægerådet ser.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er bekendt med, at Retslægerådet i årevis har råbt op med problemerne på dette område, og vil ministeren redegøre for, hvordan ministeriet har reageret på disse problemer.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil se på andre muligheder for at få en ny mentalerklæring, idet der kun er mulighed for at tage en foranstaltning op og få en ny mentalerklæring ved at begå ny kriminalitet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen “Brist i op mod hver tredje mentalerklæring” bragt i Berlingske den 13. februar 2020. (Der henvises alene til de ovenstående besvarelser).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at det ville være hensigtsmæssigt, såfremt Retslægerådet tilsendes mere end 20-25 pct. af mentalerklæringerne. (Der henvises alene til de ovenstående besvarelser).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at det vil give god mening, såfremt oplysninger om udviklingshæmning i barndommen tillægges større vægt i mentalerklæringerne.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren vil gøre for at nedbringe antallet af fejl i mentalerklæringer. (Der henvises alene til en anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren vil gøre bagudrettet at se på det muligvis store antal fejl i mentalerklæringerne, som kan have fejlplaceret en række borgere. (Der henvises alene til en anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at spørgsmål om fejlbehæftede mentalerklæringer blev rejst for 10 år siden. (Der henvises alene til en anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens vurdering af synspunktet om, at der i for høj grad lægges vægt på IQ-tests i mentalerklæringer.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om Retslægerådets årsberetning for 2016, hvori det blev udtrykt ”bekymring for forekomsten af et stort antal »forkerte« domme«” dengang medførte politiske initiativer eller lignende. (Der henvises alene til andre besvarelser).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan regeringen vil forhindre, at konflikten mellem shiamuslimske Iran og sunnimuslimske Saudi-Arabien udspiller sig på dansk jord.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en redegørelse for den konkrete sag, dens persongalleri, herunder de ledende ASMLA-medlemmer og deres forbindelse til terroraktionen i Teheran, det iranske attentatforsøg i Ringsted m.v., jf. den spionage-sag mod personer og virksomheder, der blev beskrevet i pressen den 3. og 4. februar 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om udsatte sager ved domstolene bl.a. fra Retten i Kolding.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der ikke føres statistik med retssager, der bliver aflyst og udsat. (Der henvises alene til anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra det åbne samråd den 28/5-20 om Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. REU alm. del – samrådsspm. AB-AD.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra det lukkede samråd den 28/5-20 om de væsentligste punkter på dagsordenen for rådsmødet vedrørende retlige og indre anliggender den 4. og 5. juni 2020, jf. REU alm. del – samrådsspm. AI.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • S 1269 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren agter at foretage sig for at forhindre, at voldsvideoer, hvor unge mennesker får tæsk og bliver ydmyget af andre unge, offentliggøres i åbne grupper på instagram.
 • S 1270 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren agter at foretage sig for at sikre, at gerningsmændene bag de grove, tilsyneladende uprovokerede overfald og voldssager mod helt unge mennesker, der optræder på instagram, bliver fundet og retsforfulgt.
 • S 1271 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren vil gøre for at sikre, at sociale medier bliver tvunget til mere håndfast at fjerne tilfælde af autentiske voldsepisoder, der spreder sig på disse fora, og vil ministeren sørge for, at de sociale medier bliver forpligtet til at overgive sådant videomateriale til politiet, så der kan foretages efterforskning og eventuelt rejses sigtelser i sagerne.
 • S 1272 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministerens holdning er til, at de danske politibetjente har været på overarbejde, mens landet har været lukket ned pga. corona, jf. artiklen »Intet natteliv, ingen fodboldkampe, ingen demonstrationer – alligevel har danske betjente været på overarbejde under coronanedlukning« af 26. maj 2020 i Berlingske, og vil ministeren igen i år udbetale en del af betjentenes overarbejde.

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • S 1245 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at der gik for lang tid før den snyd, der er foregået i forbindelse med Udlændingestyrelsens salg af sit overskudslager, blev opdaget, og hvad agter ministeren at gøre, for at vi aldrig ser lignende snyd.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Forsvarsministeriet

Udenrigsministeriet

Erhvervsministeriet

Domstolene

Vestre Landsret

Østre Landsret

Anklagemyndigheden

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Amnesty

Danske advokater

Vive

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Europarådet

EU-domstolen

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *