Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 22

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 17:10 afholder retsudvalget åbent samråd om om udlændinge, der har fået endeligt afslag på ophold i Danmark. Læs mere her.
 • Torsdag d. 1. juni 2017 kl. 13 afholder retsudvalget åbent samråd om videoovervågning af det offentlige rum. Læs mere her.
 • Torsdag d. 1. juni 2017 kl. 14 afholder retsudvalget åbent samråd om Europol aftalen. Læs mere her.
 • Torsdag d. 1. juni 2017 kl. 14 afholder Udlændinge- og Integrationsudvalget åbent samråd om lovligheden af udlændinge- og integrationsministerens instruks om mindreårige gifte asylansøgere. Læs mere her.

NYE LOVFORSLAG

 • Forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere er blevet vedtaget.
 • Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn) er blevet vedtaget.
 • L 149B – 2016-17 om ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v. er genoptrykt efter 2. behandling
 • L 149A – 2016-17 om ændring af reglerne for lægdommere er genoptrykt efter 2.behandling.
 • L 190 – 2016-17 om styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.m. – betænkning afgivet.
 • L 171 – 2016-17 om politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer – betænkning afgivet.
 • L 192 – 2016-17 om blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere –afgivet betænkning – betænkning afgivet.
 • L 150 – 2016-17 om udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter serviceloven m.v. – betænkning afgivet.
 • L 212 – 2016-17 om ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v. – betænkning afgivet.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på, om ministeren kan redegøre for de udenlandske erfaringer med brug og ophør af brug af isolationsfængsling, til justitsministeren
 • Endeligt svar på, om ministerens kommentar til præsentationsmaterialet udleveret under foretræde for Retsudvalget d. 27/4-17 fra DIGNITY – Danish Institute Against Torture, til justitsministeren
 • Endeligt svar på om, hvordan isolationsfængsling som disciplinærstraf anvendes i Danmark, til justitsministeren
 • Endeligt svar på, om ministeren i forlængelse af samrådet om afsoningsforholdene i Kriminalforsorgen den 27/4-17 kan uddybe sin udtalelse om, at det i få tilfælde kan være nødvendigt kortvarigt at anvende isolationsfængsling som disciplinærstraf over for mindreårige, til justitsministeren
 • Endeligt svar på, om ministeren vil iværksætte en nærmere kortlægning eller undersøgelse af de 222 sager fra 2016, hvor strafcelle blev anvendt i 15 dage eller mere, til justitsministeren
 • Endeligt svar på, om ministeren tage initiativ til at ændre lovgivningen, således at strafcelle afskaffes i forhold til mindreårige, psykisk syge og sårbare grupper, til justitsministeren
 • Endeligt svar på, om ministeren vil tage initiativ til at strafcelle helt afskaffes, til justitsministeren
 • Endeligt svar på, om ministeren vil redegøre for sin holdning til, at i det omfang der er behov for at straffe indsatte, bør det ske gennem det almindelige strafferetlige system, til justitsministeren
 • Endeligt svar på om, hvilke begrænsninger i ytringsfriheden findes i dag i straffeloven, til justitsministeren
 • Endeligt svar på, om der indenfor de seneste 10 år i straffeloven er indført nye eller yderligere begrænsninger af ytringsfriheden, til justitsministeren
 • Endeligt svar på om, i det tilfælde, at straffelovens blasfemibestemmelse ophæves, hvilke straffelovsbestemmelser vil da eksempelvis kunne finde anvend, til justitsministeren
 • Endeligt svar på om, hvorfor straffelovens blasfemibestemmelse netop er placeret i straffelovens kapitel om ”Forbrydelser mod den offentlige orden og fred”?, til justitsministeren
 • Endeligt svar på om, hvor mange anmeldelser man har modtaget i den tid, bestemmelsen har været gældende eller i anden afgrænset periode, til justitsministeren
 • Endeligt svar på om, hvad fremgår i henhold til lovbestemmelsens forarbejder og relevant litteratur som den interesse, der skal beskyttes ved blasfemi-bestemmelsen, til justitsministeren
 • Endeligt svar på, om ministeren vil redegøre for sin holdning til at indføre mulighed for, at den hvem indgrebet retter sig mod får mulighed for at komme med indsigelser inden der afsiges kendelse om blokering af hjemmesider, til justitsministeren
 • Endeligt svar på om, hvornår ministeren påtænker at opstarte forhandlingerne om skilsmissepakken, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på om at kommentere henvendelsen fra advokaterne Anders Brøndtved og Thorbjørn Thomsen, jf. SOU alm. del – bilag 196, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på om at vurdere hver enkelt af de lov- og praksisændringer, som foreslås af advokaterne Anders Brøndtved og Thorbjørn Thomsen med henblik på at sikre bedre sagsbehandling, rådgivning og retssikkerhed for børn, forældre og børnenes netværk i anbringelsessager, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på om hvor ofte kommunerne fastsætter en hjemgivelsesperiode på 6 måneder, jf. Servicelovens § 68, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på om hvad der eksisterer af informationsmateriale, som kan formidle til børn og forældre i anbringelsessager, hvilke rettigheder og muligheder de har, til børne- og socialministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet har offentliggjort betænkning om, hvordan nye regler fra EU om databeskyttelse kommer til at påvirke dansk lovgivning. Læs betænkningen her.
 • Undervisningsministeren skriver, at demokratisk dannelse skal spille større rolle på ungdomsuddannelser
 • Skatteministeriet har fremsendt orientering over kontrolaktiviteter 2017. Læs rapporten her.
 • Socialudvalget har modtaget en henvendelse fra Foreningen Far om en ombudsmandsundersøgelse af dansk familielovgivning
 • Jura § Info skriver om i artiklen ”Opsigelse af handicappet var ikke forskelsbehandling” om tilpasningsforpligtelsen.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Amnesty skriver, at fængslinger af journalister i Tyrkiet fortsætter
 • Menneskerettighedsdomstolen har fundet en krænkelse af retten til ytringsfrihed i Sarıgül v. Turkey, som handlede om konfiskation af en novella skrevet a fen fange.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *