Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 18

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Lov- og beslutningsforslag

Justitsministeriet:

 • L 180 (som fremsat) – Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.).
 • L 182 (som fremsat)– Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Effektivisering af straffesagskæden og nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitetsnævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotos, forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.).
 • L 184 (som fremsat) – Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser og udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse samt forenkling af renteberegningen i offererstatningssager).

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 169 (som vedtaget) – Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven.
 • L 185 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved genopdragelsesrejser m.v. og ændring af reglerne om adgang til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus).

Ligestillingsudvalget:

 • L 124 (som vedtaget) – Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Måltal og politik for kønssammensætningen i ledelser og bestyrelser i offentlige institutioner og virksomheder m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Erhvervsministeriet:

 • L 146 – Om regulering af sociale medier:
  • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om mulighederne for at differentiere, hvilke former for ulovligt eller muligt ulovligt indhold der skal tages ned inden for de 24 timer, så lovforslaget målrettes eksempelvis indhold, der vedrører børn, digitale seksuelle krænkelser m.v., men ikke politiske ytringer.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt man ser en faldgrube i lovforslaget vedrørende den korte reaktionstid på 24 timer.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan tidsrammen for den praksis, der pålægges sociale medie-virksomheder, harmonerer med den tidsramme eksempelvis domstole bruger, når de skal vurdere om indhold/ytringer er ulovlige.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der med lovforslaget er risiko for, at der bliver fjernet indhold på sociale medier, som ikke er ulovligt.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 169 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der i forbindelse med indrejse af ukrainere til Danmark er konstateret forsøg på menneskehandel, prostitution, misbrug og udnyttelse af børn, og kan ministeren oplyse om politiet har iværksat særlige indsatser i forhold til den ukrainske tilstrømning.

Justitsministeriet:

 • Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang værger efter værgemålsloven må administrere økonomien for den, der er under værgemål.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at viden om menneskehandel ikke går tabt som led i omstruktureringen af politiet.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er problematisk, at der ikke i 2022 er specialkompetencer til at håndtere sager om menneskehandel.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt for en borger at komme i kontakt med nogen i politiet, der har specifik viden om menneskehandel.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om initiativerne ’Styrket sikkerhed til retsbygninger’ og ’Hurtigere behandling af straffesager’, som der blev afsat midler til i den administrative flerårsaftale for domstolenes økonomi for perioden 2019-2022.

Beskæftigelsesministeriet:

 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange fattige børn der er i hhv. 2019, 2020 og 2021.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er lovligt for kommunerne at bruge uautoriserede psykologer til udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt kommunerne bliver advaret, hvis der i Psykolognævnet er givet kritik af psykologers arbejde ifm. udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministerens holdning til landsrettens ophævelse af udvisningen af en irakisk mand i 2009, når byretten tidligere har fastslået, at manden i Irak kunne få en tilstrækkelig medicinsk behandling af sine lidelser.

Forsvarsministeriet:

 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringens håndtering af sagerne på Forsvarets Efterretningstjenestes område har haft betydning for Danmarks forhold til vores allierede samarbejdspartnere.
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det var den rigtige beslutning at hjemsende tidligere FE-chef, Lars Findsen, og en række øvrige ledende ansatte i FE, set i lyset af, at regeringens egen undersøgelseskommission ikke fandt grundlag for kritik af FE eller enkelte medarbejdere i FE. (Henviser alene til andet svar)
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen har håndteret sagen om TET’s kritik af FE på tilfredsstillende vis.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Erhvervsministeriet:

 • Bilag 13: Præsentationer fra udvalgets ekspertmøde den 27/4-22 om regulering af sociale medier.

Justitsministeriet:

 • Bilag 9: 4. udkast til betænkning til lovforslag nr. L 111 om styrket indsats mod menneskeudnyttelse. –
 • Bilag 3: Høringsnotat og høringssvar til lovforslag nr. L 140 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen.
 • Bilag 1: Kommenteret høringsoversigt og høringssvar til lovforslag nr. L 182 om effektivisering af straffesagskæden og nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitetsnævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotos, forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.
 • Bilag 1: Kommenteret høringsoversigt og høringssvar til lovforslag nr. L 184 om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Beskæftigelsesministeriet:

 • Bilag 238: Arbejdstilsynets årlige redegørelse for klagesager på arbejdsmiljøområdet.
 • Talepapir fra samrådet den 22/4-22 om jobcentrenes behandling af syge danskere.

Social- og ældreministeriet:

 • Bilag 200: Henvendelse af 27/4-22 fra Rådet for Socialt Udsatte om “anbefalinger til udmøntningen af rammeaftalen for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer”.
 • Bilag 202: Henvendelse af 29/4-22 fra Rådet for Socialt Udsatte om socialt frikort.

Ministerierne

Justitsministeriet:

Anklagemyndighedens vidensbase

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU-kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *