Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 17

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Svar på spørgsmål der relaterer sig til lovforslaget om databeskyttelsesloven:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor ministeren modsætter sig, at reglerne om offentlige myndigheders viderebehandling af personoplysninger til andre formål end det oprindelige skal fastsættes ved lov, til justitsministeren
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at der i Betænkning nr. 1565 alene er foretaget en vurdering af den retlige praksis vedrørende Databeskyttelsesdirektivet og Persondataloven og det nationale råderum i denne sammenhæng, til justitsministeren
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den samme klarhed for bl.a. kommunerne ville kunne opnås ved en lovændring
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke eksperter, der har udtalt sig positivt om de foreslåede bestemmelser i lovforslagets § 5, stk. 3, og § 23
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at der i Betænkning nr. 1565 alene er foretaget en vurdering af den retlige praksis vedrørende Databeskyttelsesdirektivet og Persondataloven og det nationale råderum i denne sammenhæng
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at man bør fortolke det nationale råderum, som alene værende et råderum for medlemsstaternes parlamenter
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konkrete personoplysninger, der må viderebehandles til andre formål end det oprindelige
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan kan ministeren være sikker på, at offentlige myndigheders viderebehandling af personoplysninger ikke strider imod de grundlæggende principper i databeskyttelsesforordningen
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra samrådet den 5/4-18 om databeskyttelseslovforslaget
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om liste over politiske initiativer – kommende love og bekendtgørelser – som er undervejs, og som refererer til lovforslaget
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor ministeren modsætter sig, at reglerne om offentlige myndigheders viderebehandling af personoplysninger til andre formål end det oprindelige skal fastsættes ved lov
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om uddybning af svaret på spm. 78
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om 10 konkrete eksempler på, hvornår en behandling af personoplysninger er i kontroløjemed m.m.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er acceptabelt eller hensigtsmæssigt for en minister at afvise at give interview om et omdiskuteret lovforslag
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oplysninger vedrørende viderebehandling af data skal fremlægges forud for den videre behandling m.m
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om sikring af en rimelig frist mellem underretningen og det tidspunkt, hvor databehandlingen starter m.m
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil bekræfte, at offentlige myndigheder med de foreslåede regler, fortsat skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag om genbrug af personoplysninger til andre formål end det oprindelige
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommunernes praksis har ført til at personoplysninger er blevet genanvendt for lidt eller for meget i forhold til de gældende regler
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår der er tale om samkøring og samstilling af personoplysninger i ”kontroløjemed”, eller skal myndighederne foretage en konkret vurdering af dette (se i øvrigt følgende svar)
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at myndighederne i ansøgningssager om f.eks. sociale ydelser, ikke må indhente oplysninger om ansøgerens rent private forhold, som andre dele at den pågældende myndighed eller en anden forvaltningsmyndighed ligger inde med
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringens vil initiativ til tidlig opsporing af udsatte børn, der indgår i regeringens såkaldte ghettoudspil
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der kan sondres mellem samkøring i kontroløjemed og samkøring som en forebyggende indsats i regeringens initiativ til tidlig opsporing af udsatte børn
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad begrundelsen er for § 27, stk. 3, hvorefter innovationsministeren og erhvervsministeren som en ny ting hver skal udpege 1 af de 7 medlemmer af Datarådet
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om borgeres dialog med byrådsmedlemmer via e-mail (officiel kommunal mail) vil blive ændret, såfremt den nye databeskyttelseslov vedtages i dens nuværende udformning
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er korrekt, at bemyndigelsen i lovforslagets § 5, stk. 3, kan anvendes bredt på samtlige ministerområder og ikke kun i forhold til at opspore udsatte børn
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke data der må viderebehandles til andre formål og til hvilke konkrete formål
 • Justitsministeren har besvaret om et spørgsmål, hvordan man vil sikre et overblik over, hvilke data der tilgår de forskellige myndigheder – også på tværs af ministerområder
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det kræver hjemmel i en bekendtgørelse efter § 5, stk. 3, at viderebehandle oplysninger til andet formål
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om lovforslaget er i overensstemmelse med Tallinn-erklæringen, som Danmark og de øvrige EU-lande har underskrevet
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken status Datatilsynets udtalelser, anbefalinger og indstillinger vil få
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om Datatilsynet tilføres yderligere ressourcer til at løfte opgaven med at føre kontrol med bekendtgørelser, der forventes udstedt i medfør af lovforslagets § 5, stk. 3
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren mener med, at flere partier tegner et skræmmebillede af den foreslåede retsstilling
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om 10 konkrete eksempler på, hvornår en behandling af personoplysninger er i kontroløjemed m.m
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke personoplysninger skal kunne viderebehandles af andre offentlige myndigheder, for at regeringens initiativ til tidlig opsporing af udsatte børn (læs i øvrigt følgende svar)
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke personoplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af regeringens initiativ til tidlig opsporing af udsatte børn (læs i øvrigt følgende svar)
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan de øvrige EU-lande har valgt at implementere databeskyttelsesforordningen
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at fremsende tre fiktive og alsidige eksempler på bekendtgørelser, der kunne være udstedt med hjemmel i § 5, stk. 3

Svar på spørgsmål i forbindelse med Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.

 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang de hidtil gældende regler bliver videreført 1:1 i den nye lovgivning vedrørende Center for Cybersikkerhed
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken lovgivning og regler inden for persondata, offentlighed og åbenhed, der ikke kommer til at gælde for Center for Cybersikkerhed, men som ville være gældende, hvis centeret ikke var placeret i FE men var sin egen civile myndighed under forsvaret
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indgå i en dialog om, hvilken myndighed i Danmark, der bør have det fremtidige ansvar for koordination og kommunikation med borgere, virksomhed og offentlige myndigheder om det civile samfunds it-sikkerhed
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang lovforslaget vil betyde ændringer i de hidtil gældende retningslinjer for Center for Cybersikkerheds håndtering af personoplysninger, eller om retningslinjerne vil være uændrede, når nye databeskyttelsesregler træder i kraft
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af en oversigt, der viser, hvor de øvrige EU lande har placeret deres centrale cybersikkerhedsmyndighed organisatorisk
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om det ville være muligt at udskille Center for Cybersikkerhed fra Forsvarets Efterretningstjenesten og gøre centeret til en civil myndighed
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor regeringen ikke ser det som en mulighed at gøre Center for Cybersikkerhed til en civil myndighed, så der ikke skal vedtages særregler for centerets datahåndtering
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad det er for særlige forhold i Danmark, der – i modsætning til i andre europæiske lande – gør det nødvendigt, at den centrale cybersikkerhedsmyndighed skal være en del af efterretningstjenesten med deraf følgende undtagelse fra at skulle være underlagt vigtige persondatabeskyttelsesregler
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om og hvordan ministenen agter at udmønte sin bemyndigelse til at kunne bestemme, at databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov helt eller delvist skal finde anvendelse
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor de bestemmelser i loven, der er baseret på den nuværende persondatalov, fortsat vil skulle fortolkes i overensstemmelse med forarbejder til og praksis efter persondataloven, når denne ophæves og ikke vil skulle fortolkes i lyset af reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov,

Svar på spørgsmål der relaterer sig til Tibet-sagen

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra samrådet den 19/4-18om sletning af politichefers e-mailkonti i Tibet-sagen
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at Tibetkommissionen i sin beretning i tilfredsstillende omfang har redegjort for, hvorfor det ikke har været muligt fuldt ud at klarlægge ledende politifolks rolle i sagen om politiets ageren ved kinesiske besøg i 2012, 2013 og 2014
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren mener, at der er fuldt tilstrækkeligt belæg for at konkludere, at ”Den øverste ledelse har således ikke haft nogen viden om, at der blev afgivet urigtige, vildledende eller ufyldestgørende svar til Folketingets Retsudvalg”

Øvrige svar på spørgsmål

 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken form for domstolskontrol der vil være med udsættelser fra almene boliger efter en eventuel gennemførelse af regeringens forslag om ”hurtigere og mere effektivt” at udsætte lejere på grund af familiemedlemmers lovovertrædelser samt for
 • Orientering om nye tal om underretninger, fra børne- og socialministeren
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang § 71-tilsynet vil blive inddraget i drøftelserne om det netop afsluttede serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål: Hvad er ministerens holdning til, at PET har mulighed for at hente oplysninger, der er slettet efter den indirekte indsigtsordning om borgere, efter arkivlovens regler?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af straffelovsovertrædelser i 2017 i Danmark, fordelt på kriminalitetstyper og socialt udsatte boligområder m.m.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan og i hvilket omfang der logges data i Tyskland, Østrig og Nederlandene i forhold til hvordan data logges i Danmark
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan de øvrige EU-lande har indrettet sig efter Tele2-dommen, f.eks. om logningen er ophørt
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er korrekt, at Tele2 og Telenor i Sverige indstillede deres logning efter Tele2-dommen blev afsagt

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *