Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 11

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Erhvervsministeriet:

 • L 191 (som fremsat) – Forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark

Justitsministeriet:

 • L 66 (som vedtaget) – Forslag til lov om retsafgifter.
 • L 189 (som fremsat) – Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og udlændingeloven. (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.)
 • L 187 (som fremsat) – Forslag til lov om ændring af lov om rigsretten. (Øget offentlighed ved Rigsrettens offentlige forhandlinger ved transmission af lyd og billede).
 • B 231 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om at kriminalisere brug af andres billeder og identitet uden samtykke.
 • B 233 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en selvstændig bestemmelse om dominansvold i straffeloven.
 • B 236 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af retten til erstatning for voldsofre.
 • B 246 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om, at bandemedlemmers overtrædelse af opholdsforbud skal udløse fængselsstraf.
 • B 248 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om strafskærpelse for trusler mod ytringsfriheden.
 • B 249 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission vedrørende proportionalitet mellem lovovertrædelse og sanktion ved anbringelses- og behandlingsdomme.
 • B 264 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats for at begrænse pædofili.
 • B 267 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af retssikkerheden for udsatte borgere, der indgår økonomisk forpligtende aftaler under falske forudsætninger.
 • B 272 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af identitetstyveri og identitetsmisbrug.
 • B 273 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne om sagsomkostninger i straffesager.

Udlændingeministeriet:

 • L 81 (som vedtaget) – Forslag til lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer.
 • L 126 A (som vedtaget) – Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven. (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.).
 • L 126 B (som vedtaget) – Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af regler om familiesammenføring med børn og regler om udvisning).

Beskæftigelsesministeriet:

 • B 252 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af opholdskravet for ret til dagpenge.
 • B 243 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne lønefterslæbet for kvindedominerede fag i den offentlige sektor.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet:

 • Spørgsmål vedrørende tavshedspligt for ansatte i EKF:
  • ERU alm. del – erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt den nye lov om tavshedspligt for ansatte i EKF potentielt strider mod Aarhus-konventionen og et EU-direktiv, når det gælder miljøoplysninger.
  • ERU alm. del – erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil revurdere loven om tavshedspligt for EKF’s ansatte, som en af Danmarks førende eksperter på området kalder for ”helt ude af takt med demokratiske principper” med henvisning til rapporten ”MFI undersøger – Beskyttelse af whistleblowere”.
  • ERU alm. del – erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at loven om tavshedspligt for EKF’s ansatte ifølge materiale i sagen blev indført med det specifikke formål at bremse en journalists konkrete anmodning om aktindsigt, som allerede var i behandling, samt hvordan ministeren vurderer den praksis i forhold til idealer om et åbent og demokratisk samfund?
  • ERU alm. del – erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil arbejde for, at de omfattende brud på menneskeret og de store ødelæggelser af miljø som led i EKF’s aktiviteter i Armenien bliver søgt lindret og udbedret – eventuelt ved at kontakte de berørte, udbedre skader og tilbyde erstatning?

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Folketingspolitikere har fået nok: »Børns digitale beskyttelse sejler«”.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at unge der er under 15 år, hvis sag bliver behandlet udelukkende i Ungdomskriminalitetsnævnet på baggrund af politiets mistanke, har samme retssikkerhed som unge, der er over 15 år, som udelukkende vil blive henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, i fald en ordinær domstol har fundet det bevist, at de er skyldige i politiets sigtelser herunder mistanke.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at unge over 15 år behøver at få deres sag afprøvet i en ordinær domstol, når unge under 15 år ikke behøver det.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt et voldtægtsoffers tidligere eller nuværende depression, stress, angst eller lignende kan være relevant i forbindelse med forsvarets bevisførelse i en voldtægtssag i retten.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fordele og ulemper ved at indføre en ny bestemmelse som § 185, stk. 3, i retsplejeloven, således at offerets tidligere eller nuværende diagnoser ikke bringes op i retssager, medmindre de skønnes ekstraordinært relevante.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringen gør for at bekæmpe overfald mod kvinder, der bærer tørklæde.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere på den retsstilling vedrørende vidnefritagelse i henhold til retsplejelovens § 171, der kan udledes af Østre Landsrets kendelse af 12. december 2018, 4. afd. nr. S-3465-18.

Social- og indenrigsministeriet:

 • Spørgsmål vedrørende regeringens udspil ”Børnene først”:
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar på notat om regeringens udspil ”Børnene Først” fra Institut for Menneskerettigheder, som problematiserer regeringens forslag til nye regler for tvangsadoptioner.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om de konkrete forskelle på kriterierne for tvangsanbringelse og tvangsbortadoption i regeringens udspil ”Børnene Først”.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om 3-års grænsen i regeringens udspil ”Børnene Først”.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt flere anbringelser ved tvang samt udsigten til, at en anbringelse vil blive permanent, vil betyde, at færre vil henvende sig til kommunen med sociale problemer.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til kritikken i indlægget ”Landsforeningen for Autisme: vi har ikke brug for flere tvangsanbringelser”.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår en kommune kan afbryde en anbringelse.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt anbragte børn også får ret til at anmode om hjemgivelse, samvær eller øget samvær med deres forældre, som de får ret til at afvise samvær og ret til at anmode om en permanent anbringelse.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor regeringen mener, at der er ”fundamental forskel” på at hjælpe familier med socialt udsatte børn og familier med børn med funktionsnedsættelse.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om anbringelser ved tvang overfor frivillige anbringelser set i forhold til barnets trivsel og fremtidsudsigter.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der ligger i forslaget om at arbejde systematisk med at skabe en god relation til forældre, der har mistet retten til at have børn boende (initiativ 9) i regeringens udspil ”Børnene Først”.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man forestiller sig, at princippet om færrest mulige voksne (myndighedspersoner) omkring barnet i regeringens udspil ”Børnene Først” skal udmøntes.
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at regeringens udspil ”Børnene Først”, lever op til menneskerettighedskonventionen, når udspillet lægger op til, at biologiske forældre til anbragte børn kan miste retten til at få deres børn tilbage i deres varetægt. (henviser alene til andet svar)
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor institut for menneskerettigheder og regeringen når til forskellige konklusioner. (henviser alene til andet svar)
  • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om regelsættet for frivillige anbringelser, når anbragte børn kommer til skade og skal på sygehuset, eller andet, samt om de biologiske forældre da skal underrettes og har ret til at tage med.
  • SOU alm. del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan journalisten og dermed offentligheden kan få den information omkring lovligheden i at lægge persondata og it-systemer hos amerikanske cloud-udbydere.
  • SOU alm. del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad organisationerne gør for at efterkomme Schrems II-dommen.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Danmark bør arbejde for at få samme erklæring i statsløsekonventionen, som Storbritannien har, og dermed få samme muligheder for at frakende IS-terrorister i Syrien statsborgerskab som Storbritannien. (henviser alene til tidligere svar)

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Ministerierne

Justitsministeriet:

Udlændinge- og integrationsministeriet:

Domstolene

Højesteret:

Ligebehandlingsnævnet:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

Amnesty:

Advokatsamfundet:

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen:

 • Feliazoo v. Malta (Deportation detainee housed with Covid-19 quarantine patients, and multiple other violations)

Europarådet:

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder:

EU-kommissionen:

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *