Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 19

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 

NYE LOVFORSLAG

 • L 186 Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven vedrørende en styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.
 • L 187 Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter.
 • Regeringen præsenterer tirsdag den 10. maj udspil til et indrejseforbud for hadprædikanter

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, at redegøre for, hvad Skatteministeriet hidtil har gjort for at skærpe kontrollen med religiøse foreninger, der ikke bakker op om danske værdier, som f.eks. Grimhøjmoskeen, til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om der ud fra en faglig vurdering findes virkemidler i den nuværende lovgivning og de nuværende regler som SKAT ikke anvender i bekæmpelsen af sort arbejde, til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om Skatteministeriets definition af sort arbejde ift. borgere (jf. definitionen på slide 3 fra den tekniske gennemgang) stemmer overens med Rockwool Fondens definition, til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke nye initiativer til bekæmpelse af sort arbejde ministeriet arbejder på, til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om den årlige udgift til Kammeradvokaten i årene 2013, 2014, 2015
 • Endeligt svar på spørgsmål om skatteministeren kan redegøre for, hvilke procedurer for afgørelse om, hvorvidt en retssag skal føres, evt. føres videre eller ej, der er i SKAT
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke muligheder har SKAT for at få anden rådgivning end fra Kammeradvokaten i forbindelse med retssager mod borgerne

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 18

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, at give et estimat på, hvor lang tid der gennemsnitligt går i de tilfælde, hvor en sag om tvangsanbringelse bliver påklaget til domstolene efter at have været behandlet hos Ankestyrelsen
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvem der har udvalgt det omtalte aflytningssystem og godkendt indførelsen af det, jf. artiklen ”Politiet implementerer hemmeligt system, der kan analysere på logningsdata” fra Version2.dk den 17. marts 2016.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke initiativer regeringen vil iværksætte for at forkorte sagsbehandlingstiden for ansøgninger om aktindsigt i Justitsministeriet
 • Endeligt svar på spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samråd den 12. april om administrativ frihedsberøvelse og den 21. april om sessionslogning
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor mange personer der inden for det seneste år er sigtet for billigelse af terror
 • Endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for, hvornår justitsministeren forventer, at kortlægningen af beskyttelsen af oplysninger om borgernes elektroniske betalinger m.v. forventes afsluttet

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 

Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 45

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Regeringen skærper indsatsen mod fremmedkrigerne med ny lovgivning, der blandt andet indeholder højere strafferammer. Se hele artiklen samt lovforslaget her.
 • Skatteminister Karsten Lauritzen afviser i et indlæg, bragt 30. oktober i Berlingske, at det går ud over retssikkerheden, hvis forældelsesfristen på gæld til det offentlige udskydes, imens der udvikles et nyt inddrivelsessystem. Læs indlægget her.
 • Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har fremsat forslag til lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, hvis formål er at ophæve revisionsbestemmelsen i loven. Læs hele lovforslaget og ministerens fremsættelsestale her.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke beføjelser Europol har. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan Europol som myndighed kontrolleres. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke data om borgere Europol har adgang til. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om at Datatilsynet kan udføre sit arbejde som tilsyn, hvis myndigheder som Rigspolitiet bare kan ignorere og sidde de anbefalinger, som tilsynet kommer med, overhørig. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.

Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 42

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Folketingets Ombudsmand har i en ny udtalelse slået fast, at en borger, som har klaget over en afgørelse, normalt altid kan komme med nye oplysninger til sin sag. Ankestyrelsen kan derfor ikke afvise at inddrage nye oplysninger. Se mere om udtalelsen her.
 • Justitsministeren har fremsat tre nye lovforslag, der blandt andet har til formål at effektivisere behandlingen af sager i den borgerlige retspleje (se forslaget her), at styrke PET’s mulighed for overvågning af, om personer med mulig tilknytning til terrorvirksomhed er på vej til og fra Danmark (se forslaget her), samt at fastslå, at danske statsborgeres og herboende udlændinges tilslutning til en fjendtlig væbnet styrke under en væbnet konflikt i alle tilfælde er en forbrydelse mod statens selvstændighed og sikkerhed (se forslaget her).
 • stre Landsret har afsagt dom i en sag vedrørende udvisning. Læs mere om afgørelsen her.
 • Regeringen har offentliggjort sit lovprogram for det kommende folketingsår. Læs redegørelsen her.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren er enig i, at man gerne må vifte med tibetanske flag, selvom den kinesiske præsident besøger København, til justitsministeren. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren vil redegøre for sin holdning til oplysningerne om, at en betjent står frem og modsiger Rigspolitiets forklaring på to vigtige punkter i Tibet-sagen. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren vil redegøre for sin holdning til om ytrings- og forsamlingsfriheden altid skal holdes i hævd. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Institut for Menneskerettigheder efterlyser mere præcise retningslinjer for politiets brug af peberspray. Læs analysen her.
 • Formand i Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, mener, at digital post er en trussel mod udsatte borgeres retssikkerhed. Læs artiklen her.

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 37

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER
Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Mandag den 7. september 2015
Højesteret påbegynder sag vedrørende strafbarheden af udsagn i en avis. Sagen har sagsnr. 92/2014.

Tirsdag den 8. September 2015
Indfødsretsudvalget holder åbent samråd om genforelæggelsen af dispensationssager om dansk indfødsret.

 
ØVRIGE NYHEDER

 • Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.
  Skatteministeriet offentliggjorde den 1. september 2015 Retssikkerhedspakke I, som bl.a. indeholder initiativer, der skal medvirke til at styrke borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Retssikkerhedspakke I indeholder således tiltag om at afskaffe SKATs mulighed for at foretage kontrol på privat grund, afskaffe SKATs digitale anmeldetjeneste, afskaffe SKATs adgang til at indhente borgeres teleoplysninger, eftersyn af selskabers adgang til omkostningsgodtgørelse og fornyet respekt for høringsprocessen. Læs mere om pakken her.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke kontraktmæssige forpligtelser CSC menes ikke at have opfyldt, hvilke krav der er rejst fra Rigspolitiet mod CSC, og hvorvidt der nu er taget endegyldig stilling til strafferetlig forfølgning mod CSC.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt justitsministeren vil overveje at lade sig inspirere af den norske straffelov, og således gøre det strafbar at deltage i såvel væbnet kamp, men også i nødhjælpsarbejde for en terrororganisation.
 • Endeligt svar på spørgsmål vedrørende Danmarks imødekommelse af anmodninger om udleveringer til strafforfølgelse fra USA.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM
Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Institut for Menneskerettigheder anbefaler i en ny rapport, at regeringen, i stedet for udelukkende at fokusere på at beskytte kristne minoriteter, bør arbejde på at sikre alles religionsfrihed. Læs mere om rapporten her.

Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 36

Relevant Retssikkerhed

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Tirsdag den 1. september afholdes samråd i Retsudvalget, hvor justitsminister Søren Pind er kaldt i samråd om Datatilsynets kritik af Rigspolitiet. Ministeren er blevet bedt om at redegøre for, hvilke initiativer han vil tage for at imødekomme den skarpe kritik af Rigspolitiet, som Datatilsynet er kommet med. Ministeren er endvidere blevet bedt om at redegøre for, hvordan Datatilsynet og tilsynets arbejde fremover kan styrkes.
 • Onsdag den 2. september arrangerer Danmission i samarbejde med Socialdemokraterne, Dansk Missionsråd, Institut for Menneskerettigheder og Folkekirkens mellemkirkelige Råd høring om menneskerettigheder og religiøse minoriteters vilkår.
 • Torsdag den 3. oktober afholdes samråd i Skatteudvalget, hvor skatteminister Karsten Lauritzen skal redegøre for Retssikkerhedspakke 1 på skatteområdet.


ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Mandag den 24. august:

Skatteminister Karsten Lauritzen slår nu fast, at SKAT ikke vil få adgang til at indhente oplysninger fra teleselskaber om borgeres brug af mobiltelefon som led i det almindelige kontrolarbejde.

 

NYE LOVFORSLAG

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Den dansk/somaliske instruktør Nasib Farah er blevet interviewet af IFEX, en global menneskerettighedsorganisation, omkring hans seneste dokumentarfilm ”Krigerne fra nord”.
 • OHCHR’s ”International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination” (CERD) har publiceret landerapporter fra følgende lande: Colombia, Costa Rica, Niger, Suriname, Makedonien, Tjekkiet, Norge og Holland

 

Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 35

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • Skatteminister Karsten Lauritzen har fremsat lovforslag om ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v., som er en del af regeringens første af to varslede retssikkerhedspakker på skatteområdet.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Tirsdag den 18. august 2015

 • Høring vedr. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. – Retssikkerhedspakke I). Høringsfrist er 14. september 2015 og link til Høringsportalen kan findes her. Link til Skatteministeriets omtale af lovforslaget kan findes her.

Onsdag den 19. august 2015

 • Højesteret afsagde kendelse, hvorefter en kvinde udsat for menneskehandel kunne frihedsberøves med henblik på udvisning – link til omtale og kendelsen kan findes her.

Fredag den 21. august 2015

 • Statsministeren meldte datoen ud for folkeafstemningen om retsforbeholdet. Det bliver den 3. december 2015. Link til Justitsministeriets omtale kan findes her.

Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder uge 22

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Onsdag 27. maj:

Der afholdes Åbent samråd om præsters forkyndelsesfrihed.

Der afholdes desuden Åbent samråd om OSCE’s anbefalinger om bevogtning af de jødiske institutioner i Danmark, og

Åbent samråd med justitsministeren om regeringens håndtering af terrorangrebet den 14.-15. februar 2015

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Tirsdag den 26. maj behandler Højesteret en sag mellem Fagforeningen Danmark og DS Smith Packaging Denmark A/S. Sagen vedrører spørgsmålet om forskelsbehandling som følge af medlemskab af forskellige overenskomstforbund ved udbetaling af sygeløn er i strid med foreningsfriheden og den europæiske menneskerettighedskonvention.
 • Der faldt dom i en højesterets sag vedrørende spørgsmålet om ekspropriation til brug for opførelse af støjvold var lovlig. Nyborg Kommune lod opføre en støjvold for at begrænse støj fra motorvej E20 i et boligområde. Sagen angik lovligheden af henholdsvis en beslutning om ekspropriation til brug for opførelse af støjvolden og en miljøgodkendelse af støjvolden. Højesteret fastslog, at betingelserne for at ekspropriere det omtvistede areal var opfyldt, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte beslutningen om ekspropriation. Desuden fastslog Højesteret, at der ikke var grundlag for at anse miljøgodkendelsen for ulovlig. Landsretten var nået til samme resultat
 • Den 18. eller 19. maj blev injuriesagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen behandlet i Højesteret. Sagen vedrørte spørgsmålet om en række udsagn fra en historiker var ærefornærmende sigtelser i straffelovens forstand, herunder om fremsættelsen af dem var berettiget.
 • Den 20. maj blev der afgivet en ny beretning om politiets henlæggelse af straffesager. Der blev desuden afgivet beretning af Statsrevisorerne (nr. 13/2014) om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. En ny beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter blev derudover afgivet af Folketingets Finansudvalg.

NYE LOVFORSLAG

 • L 197 Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.(Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v). Der er blevet fremsat udkast til betænkning om lovforslaget.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om justitsministeren er enig i konklusionen i forskningsartiklen “Fra Wamberg til PET-tilsyn”.
 • Endeligt svar på spørgsmål  om retskendelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden i forhold til personer, som er mistænkt for at ville rejse til Irak eller Syrien for at deltage i væbnet kamp, er hemmelige i den forstand, at kendelserne ikke vil kunne udleveres til Folketingets Retsudvalg i anonymiseret form i hverken offentlig eller fortrolig form. Spørgsmålet var til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål  om en status på det udvalg, som skulle kortlægge alle de kontroller på samtlige ministerområder. Spørgsmålet var til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at sager vedrørende kønsbaseret prisdifferentiering som eksempelvis “Galopbane-sagen”, der blev afgjort af Ligebehandlingsnævnet den 11. maj 2015, fortsat vil kunne indbringes for Ligebehandlingsnævnet, hvis lovforslaget bliver vedtaget?”
 • Endeligt svar på spørgsmål om , hvorvidt andre EU-lande, herunder Tyskland, fortolker forbuddet mod kønsbaseret diskrimination ligeså vidtgående som Ligebehandlingsnævnet i sager om eksempelvis prisforskelle på barer og natklubber?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt Ligebehandlingsnævnets fortolkning af forbuddet mod kønsbaseret diskrimination stemmer overens med retspraksis fra EU-Domstolen.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet har offentliggjort en artikel om 600 afviste asylansøgere er blevet udsendt i 2014.
 • Amnesty.dk har udgivet artikel om at fanger i Ukraine risikerer tortur og mord.
 • Institut for Menneskerettigheder (IMR) har skrevet en artikel om FN, der mener, Danmarks indsats mod diskrimination bør styrkes og en artikel om behovet for et overblik over overvågningen
 • Advokaten: I en artikel i advokaten illustreres, at tolkningen i det danske retssystem ofte er både dårlig og helt uden kvalitetskontrol.
 • Human rights watch viser, at amerikanske whistleblowers risikerer at blive straffet.
 • Europarådet: De europæiske ministre har fastlagt nogle fælles rammer for at bekæmpe ”foreign terrorist fighters”.
 • Index of censorship fremhæver i en artikel, at en ny UK Supreme Court dom udgør et skridt fremad for ytringsfriheden. Et lækket brev viser i øvrigt, at British Home secretary Therese May undersøger medie programfladen før visse udsendelser bliver sendt ud i medierne. Artiklen er tilgængelig her.
 • Europaparlamentet støtter strengere regler imod terrorfinansiering. Parlamentet har desuden fremhævet, at EU-medlemsstaterne skal forberede sig på fremtidens sikkerhedsudfordringer.
 • Europa-Kommissionen har præsenteret sin plan for, hvordan bedre regulering og mere gennemsigtighed kan opnås i EU-lovgivningen.