Principiel dom om familiesammenføring

Østre Landsret afsagde den 19. maj 2017 dom i den første sag om den såkaldte ”tre-års-regel” i udlændingeloven, hvorefter udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark først efter tre år kan ansøge om familiesammenføring her i landet.

Tre-års-reglen er menneskeretlig kontroversiel, og det er gjort gældende af bl.a. Institut for Menneskerettigheder og undertegnede, at den i konkrete sager kan føre til afgørelser, som er i strid med EMRK art. 8 om ret til respekt for familieliv og diskriminationsforbuddet i EMRK art. 14. Da reglen blev lanceret i starten af 2016, var det da også første gang, at regeringen åbent erkendte i bemærkningerne til en stramning af udlændingeloven, at ”der er en vis risiko for”, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i en konkret sag vil underkende den foreslåede ordning. Østre Landsrets afgørelse var derfor ventet med spænding.

En enig landsret fastslog, at tre-årsreglen hverken krænkede EMRK art. 8 eller art. 14 og frifandt dermed Udlændingenævnet. Resultatet er ikke i sig selv overraskende, da danske domstole traditionelt er tilbageholdende i sager, hvor Danmarks internationale forpligtelser udfordres. Hvad der måske er mere overraskende, er dommens begrundelse.

Den juridiske baggrund

For at forstå problemstillingerne knyttet til tre-års-reglen er det nødvendigt at forstå det bagvedliggende danske og menneskeretlige retsgrundlag, der derfor i hovedtræk beskrives i det følgende.

Det er udlændingelovens § 7, der fastslår hvilke udlændinge, der i Danmark kan tildeles asyl – en status der gives til udlændinge, der groft sagt er i alvorlig risiko for at lide overlast i deres hjemland. Bestemmelsen indeholder i dag tre forskellige asylkategorier:

 1. konventionsstatus, der gives til personer, der falder inden for anvendelsesområdet for FN’s flygtningekonvention (§ 7, stk. 1),
 2. beskyttelsesstatus (§ 7, stk. 2), og
 3. midlertidig beskyttelsesstatus (§ 7, stk. 3).

Forskellen på de sidste to kategorier er, at beskyttelsesstatus gives til personer, der som følge af individuelle forhold er i risiko for overgreb, hvorimod midlertidig beskyttelsesstatus tildeles, hvor det er den generelle situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, der medfører overgrebsrisikoen.

Tre-års-reglen (udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra d) blev indført i februar 2016 og indebærer, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus (kategori 3) først kan ansøge om familiesammenføring efter tre år i Danmark. Derimod kan udlændinge med konventionsstatus (kategori 1) eller beskyttelsesstatus (kategori 2) ansøge om familiesammenføring straks efter, de har fået opholdstilladelse. Denne forskelsbehandling begrundes i bemærkningerne til bestemmelsen med, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus – generelt set – har et mere midlertidigt behov for beskyttelse end udlændinge omfattet af de to øvrige asylkategorier.

Tre-års-reglen er ikke absolut, idet det fremgår af bemærkningerne, at der vil skulle meddeles familiesammenføring (efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1), hvis en udlænding har krav herpå efter Danmarks internationale forpligtelser. Som (ikke-udtømmende) eksempler på, hvornår dette vil kunne være tilfældet, nævnes en situation, hvor personen i Danmark forud for udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis den herboende har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. Endvidere henvises der til, at hensynet til barnets tarv og FN’s børnekonvention kan bevirke, at der tillades familiesammenføring på et tidligere tidspunkt – f.eks. hvis personen i Danmark er et mindreårigt barn, hvis forældre søger om familiesammenføring.

For så vidt angår retten til respekt for familieliv i EMRK art. 8 så har EMD aldrig taget stilling til bestemmelsens rækkevidde i en sag, hvor det er en person med asyl i en konventionsstat, der søger om familiesammenføring med en ægtefælle fra hjemlandet. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke kan siges noget generelt om bestemmelsens beskyttelse i denne type sager. For det første har EMD nemlig afsagt en lang række afgørelser og domme i familiesammenføringssager, hvoraf kan udledes generelle retningslinjer. Det fastslås således standardmæssigt af EMD, at EMRK art. 8 ikke indebærer en generel ret for familier til at vælge, i hvilket land de vil udøve deres familieliv, og at omfanget af bestemmelsens beskyttelse beror på en proportionalitetsafvejning af, om konventionsstatens legitime interesse i at føre indvandringskontrol i lyset af omstændighederne i den konkrete sag er tungtvejende nok til at begrunde et afslag på familiesammenføring. EMD har udviklet en række faste kriterier, der skal indgå i denne proportionalitetsafvejning, og i ægtefællesammenføringssager er det følgende:

 • i hvilket omfang et afslag på familiesammenføring reelt medfører afbrydelse af familielivet,
 • parrets tilknytning til konventionsstaten henholdsvis hjemland/tredjeland,
 • om der er uoverstigelige (”insurmountable”) hindringer for udøvelse af familieliv i ansøgers oprindelsesland eller et tredjeland,
 • om hensyn til immigrationskontrol eller den offentlige orden taler for et afslag,
 • alderen på eventuelle børn,
 • hensynet til barnets tarv, hvis der er børn involveret. Dette hensyn er af største (”paramount”) vigtighed og skal tillægges betydelig (”significant”) vægt, og
 • tidspunktet for familielivets etablering, herunder om det var sponsorens eget valg at efterlade familien i hjemlandet.

For det andet har EMD gentagne gange i løbet af årerne karakteriseret asylansøgere og anerkendte flygtninge som en ”sårbar persongruppe” med behov for særlig beskyttelse fra konventionsstaterne, og EMD har i tre domme fra 2014 fastslået, at familiens enhed er en essentiel ret for flygtninge, at familiesammenføring er en grundlæggende forudsætning for, at personer, der er flygtet fra forfølgelse, kan genetablere et normalt liv, og at flygtninges familiesammenføringssager derfor skal gennemføres hurtigt, fleksibelt og effektivt.

For så vidt angår EMRK art. 14 – der er en accessorisk diskriminationsbestemmelse og derfor skal behandles i sammenhæng med EMRK art. 8 – så er det en treleddet test, der afgør, om bestemmelsen er krænket. Det skal således vurderes om: 1) der er tale om en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer, der 2) kan henføres til en af de i bestemmelsen forbudte diskriminationsgrunde. I givet fald skal denne forskelsbehandling være 3) velbegrundet (saglig og proportional), hvis ikke den skal udgøre diskrimination i strid med EMRK art. 14.

Den konkrete sag

Sagsøgeren i den konkrete sag for Østre Landsret var en syrisk mand, der i juni 2015 blev meddelt midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark. I forlængelse heraf ansøgte han om familiesammenføring med sin syriske hustru (parret har været gift siden 1990) og parrets to mindreårige børn, der alle tre stadig befinder sig i Syrien. Parret fik afslag herpå af udlændingemyndighederne bl.a. under henvisning til, at Folketinget har vurderet, at bestemmelsen er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, og at der ikke i øvrigt i sagen forelå sådanne ganske særlige grunde, der kunne begrunde opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

For Østre Landsret påstod sagsøger, at afslaget på familiesammenføring skulle erklæres ugyldigt. Til støtte herfor blev det gjort gældende, at såvel tre-års-reglen i sig selv som det konkrete afslag på familiesammenføring var i strid med EMRK art. 8 og art. 14. Institut for Menneskerettigheder intervenerede i sagen til støtte for sagsøger.

Østre Landsrets begrundelse og resultat 

Landsretten indleder med kort at fastslå, at tre-års-reglen som sådan ikke er i strid med EMRK art. 8, da reglen forfølger et legitimt formål (landets økonomiske velfærd), og da reglen ikke er absolut. Herefter vender landsretten blikket mod EMRK art. 14, jf. art. 8 og konstaterer, at da:

Sondringen mellem konventionsflygtninge, personer med beskyttelsesstatus og personer med midlertidig beskyttelsesstatus, der blev indført ved lov nr. 153 af 18. februar 2015, er etableret under hensyn til, at disse respektive grupper af flygtninge anses for at have forskellige behov for beskyttelse og i den forbindelse forskellige behov for varigheden af den meddelte beskyttelse. Da den forskel i adgangen til familiesammenføring, der blev indført ved lov af 26. januar 2016 – og som er afledt af, på hvilket grundlag opholdstilladelse er meddelt – findes sagligt velbegrundet, kan sagsøgers adgang til familiesammenføring i forhold til adgangen for familiesammenføring for udlændinge omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1 og stk. 2, ikke anses for at være i strid med EMRK art. 14, jf. art. 8.

Endelig fremhæver landsretten, at sagsøger er sund og rask, og at hustruen ikke lider af alvorlig sygdom eller har alvorlige handicaps. På den baggrund finder landsretten ikke, at der er oplyst om sådanne ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, at der er anledning til at tilsidesætte Udlændingenævnets skøn om, at der ikke meddeles sagsøgers ægtefælle opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Kommentar 

Som allerede nævnt er det ikke overraskende, at landsretten afholder sig fra at tilsidesætte Udlændingenævnets afgørelse i en situation som den foreliggende, hvor lovgivningsmagten udtrykkeligt vælger at lovgive til grænsen af EMRK’s beskyttelse. Derimod er det mere overraskende, at landsretten helt undlader at forholde sig til de centrale menneskeretlige argumenter i forhold til både EMRK art. 8 og art. 14.

I forhold til EMRK art. 8 er det forståeligt, at landsretten – med henvisning til, at tre-års-reglen ikke er absolut – konstaterer, at reglen som sådan ikke krænker retten til respekt for familieliv. Det afgørende i relation til EMRK art. 8 er nemlig, om tre-års-reglen og særligt den dertil knyttede undtagelsesmulighed i udlændingelovens § 9 c, stk. 1, i konkrete sager administreres i overensstemmelse med retten til respekt for familieliv. Denne konkrete overensstemmelse med EMRK art. 8 forholder landsretten sig kun ganske overfladisk til ved at fremhæve, at der ikke i sagen forelægger sådanne ganske særligt grunde (alvorlig sygdom og handicaps samt hensynet til barnets tarv), der er udtrykkeligt fremhævet i bemærkningerne til udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

De centrale og potentielt afgørende menneskeretlige argumenter vedrørende EMRK art. 8, som såvel sagsøger som Institut for Menneskerettigheder fremførte under sagen, forholder landsretten sig så vidt ses slet ikke til. Udlændingelovens § 9 c, stk. 1, er ganske vist en skønsmæssig bestemmelse, men når det udtrykkeligt fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at der skal meddeles opholdstilladelse, når Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det, og når de anførte eksempler på, hvornår det kan være tilfældet, netop kun er eksempler, så kan det med en vis ret anføres, at landsretten som minimum burde have efterprøvet, hvorvidt Udlændingenævnet ved udøvelsen af skønnet havde forholdt sig til de mest centrale menneskeretlige argumenter. I relation til EMRK art. 8 tænkes der her særligt på, at adskillelsen af familien skyldes asylbegrundende forhold og ikke sagsøgers eget valg, at der ikke er noget alternativt sted for familien at være sammen, da sagsøger er i risiko for at lide overlast i Syrien, at der er tale om en særlig sårbar persongruppe, at familiesammenføring er en essentiel ret for flygtninge, og at tre-års-reglen på grund af udlændingemyndighedernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider reelt medfører, at sagsøger skal have opholdt sig mere end 34 måneder i Danmark, før der kan søges om familiesammenføring, hvorefter det kan tage op til ti måneder for myndighederne at behandle ansøgningen.

Landsrettens argumentation i forhold til diskriminationsforbuddet i EMRK art. 14 er ikke helt nem at forstå. Hvis man tager udgangspunkt i den ovennævnte treleddede diskriminationstest, så synes landsretten at forudsætte, at de to første led (sammenlignelighedskravet og den forbudte diskriminationsgrund) er opfyldt, idet det afgørende for landsretten er, at forskelsbehandlingen mellem de tre asylgrupper er ”sagligt velbegrundet”. Som det f.eks. er tilfældet i forhold til den uskrevne lighedsgrundsætning i dansk forvaltningsret, er det nemlig i relation til EMRK art. 14 kun relevant at vurdere sagligheden af en given forskelsbehandling, såfremt der er tale om sammenlignelige situationer. Såfremt denne antagelse er korrekt, er det bemærkelsesværdigt, fordi det gennemgående argument fra regeringens side i forhold til diskriminationsproblematikken, der også fremgår af bemærkningerne til tre-års-reglen, er, at reglen slet ikke rejser spørgsmål i forhold til EMRK art. 14, da udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus ikke er i en situation, der kan sammenlignes med situationen for konventionsflygtninge eller situationen for udlændinge med beskyttelsesbehov.

Det er også værd at pointere i forhold til EMRK art. 14, jf. art. 8, at landsrettens vurdering af sagligheden af forskelsbehandlingen (som det fremgår af citatet ovenfor) synes at være begrænset til en henvisning til det generelle argument fra lovbemærkningerne om, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus har et mere midlertidigt beskyttelsesbehov end udlændinge omfattet af de to øvrige asylkategorier. Man kan dog stille et stort spørgsmålstegn ved, om dette argument holder stik, i hvert fald i forhold til syriske statsborgere, der udgør størstedelen af dem, der bliver meddelt midlertidig beskyttelsesstatus. Årsagen til og karakteren af konflikten og den generelle ustabilitet i Syrien er på nuværende tidspunkt uløseligt forbundet med regimet i dette land, hvorfor det synes svært konkret at retfærdiggøre, at den beskyttelsesstatus (kategori 2), der i praksis gives til en syrisk mand, der er desertør, skulle være af en mere forbigående karakter end den midlertidige beskyttelsesstatus (kategori 3), der i praksis meddeles en person som sagsøger på grund af de generelle risici i landet.

Denne manglende konkretisering af begrundelsen for forskelsbehandlingen mellem de tre asylkategorier i relation til familiesammenføring er det væsentligste argument (hvis man forudsætter, at sammenlignelighedskravet er opfyldt) for, hvorfor tre-års-reglen er problematisk i forhold til EMRK art. 14. Ved vurderingen af sagligheden og proportionaliteten af en forskelsbehandling, er EMD nemlig utilbøjelig til at ville acceptere abstrakte hensyn som værende tilstrækkelige, uanset hvor legitimt selve hensynet (f.eks. landets økonomiske velfærd) måtte være. Det fremgår med al tydelig af Storkammerdommen fra maj 2016 i Biao mod Danmark vedrørende den dagældende regel i udlændingeloven om, at tilknytningskravet ikke fandt anvendelse på danske statsborgere, der havde haft dansk indfødsret i 28 år eller lovligt ophold i Danmark i 28 år. 28-års-reglen var i bemærkningerne til bestemmelsen begrundet i den generelle betragtning, at personer, der har erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, har en stærkere tilknytning her til Danmark end personer, der har fået indfødsret senere i livet, hvorfor der er et bedre grundlag for en vellykket integration af ægtefæller til denne gruppe statsborgere. EMD konkluderede i sagen, at EMRK art. 14, jf. art. 8, var krænket og fremhævede i den forbindelse med henvisning til bemærkningerne bl.a., at bestemmelsen var baseret på ret ”spekulative” og ikke-konkretiserede argumenter.

Afsluttende bemærkninger

Der er langt fra et entydigt svar på de menneskeretlige problematikker forbundet med tre-års-reglen. EMD har endnu til gode at forholde sig direkte til en sag om en flygtnings adgang til familiesammenføring, herunder om de senere års pres på Europas grænser generelt eller konkret har betydning for konventionsstaternes spillerum i forhold til EMRK art. 8 og 14. Det er dog kun et spørgsmål om tid, før sager af denne type når til Strasbourg, da Danmark langt fra er det eneste europæiske land, der indskrænker adgangen til familiesammenføring for visse grupper af udlændinge med asyl.

Østre Landsrets dom af 19. maj 2017 er kun første punktum i et formentlig længerevarende sagsforløb om tre-års-reglen. Dommen er anket til Højesteret, og der verserer flere andre sager om samme problemstilling ved landsretterne. Såfremt sagsøgerne ikke får medhold i det danske retssystem, er det endvidere forventeligt, at en af sagerne indbringes for EMD. Alt dette understreger blot behovet for, at de danske domstole ved behandlingen af sager om tre-års-reglen konkret og udtrykkeligt forholder sig til de mest centrale menneskeretlige spørgsmål forbundet hermed.

 

 

 

Kontroversiel dom om udsendelse af syge udlændinge

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer (EMD) har i dommen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 ændret sin praksis i sager om rækkevidden af staters ansvar efter art. 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) i sager om udsendelse af syge udlændinge. Konsekvensen er, at en større gruppe af udlændinge – nemlig de alvorligt syge, som ikke aktuelt er i terminalstadiet – nu vil kunne få succes med at påberåbe sig bestemmelsen som løftestang for at opnå humanitær opholdstilladelse.

Dommen er kontroversiel, fordi sager af denne type falder uden for kerneområdet af EMRK art. 3’s beskyttelse, og fordi den indskrænker staternes manøvrerum på udlændingeområdet i en tid, hvor EMD’s dynamiske fortolkningsstil er til debat i mange stater, herunder Danmark.

Efter en kort beskrivelse af sagens juridiske baggrund redegør dette indlæg for de væsentligste aspekter af dommen og kommenterer på dens betydning for de danske udlændingemyndigheders praksis om tildeling af humanitær opholdstilladelse. En mere dybdegående analyse af dommen er foretaget i en artikel, som bliver udgivet i nærmeste fremtid i Ugeskrift for Retsvæsen.

 

Baggrund

EMRK art. 3 lyder: ”Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf”. Bestemmelsen forbyder primært, at stater selv udsætter individer inden for deres territorium for de i bestemmelsen opregnede overgreb.

Desuden har bestemmelsen tillige visse ekstraterritoriale virkninger, idet den også forbyder en stat at udsende en udlænding til et land, hvor vedkommende risikerer at blive udsat for art. 3-stridige overgreb. Dette er for det første kommet til udtryk i sager om den såkaldte non-refoulement-virkning af EMRK art. 3, hvorefter bestemmelsens beskyttelse udløses, såfremt der er ”vægtige grunde til at antage”, at en udlænding løber en ”reel risiko” for at blive udsat for overgreb i strid med EMRK art. 3 af enten modtagerlandets myndigheder eller af aktører, som myndighederne ikke kan yde beskyttelse imod. I Danmark bliver udlændinge omfattet af denne kategori tildelt asyl efter udlændingelovens § 7. De ekstraterritoriale virkninger af EMRK art. 3 er for det andet kommet til udtryk i sager, hvor alvorligt syge udlændinge står over for udsendelse til udviklingslande, hvor der ikke er udsigt til, at de vil kunne modtage relevant pleje og behandling (helbredssager). Sådanne udlændinge får i Danmark normalt humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1.

Frem til december 2016 opererede EMD med følgende generelle principper for EMRK art. 3’s beskyttelse i helbredssager:

 • Udlændinge i udsendelsesposition har som udgangspunkt ikke ret til ophold i en konventionsstat for dér at fortsætte med at modtage medicinsk, social eller anden form for bistand.
 • Det forhold, at vilkårene for en udlænding, herunder dennes forventede levetid, vil blive væsentligt forringet/forkortet i tilfælde af udsendelse, kan ikke i sig selv medføre en krænkelse af EMRK art. 3.
 • Kun i ”helt exceptionelle” tilfælde, hvor der er ”tvingende humanitære modhensyn”, vil det være i strid med EMRK art. 3 at udsende en udlænding, der lider af en alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, til et land, hvor der er dårligere behandlingsfaciliteter end i den udsendende stat.

Konsekvensen af disse principper var, at det i realiteten alene var alvorligt syge udlændinge i terminalstadiet, der med succes kunne påberåbe sig EMRK. art 3. EMD accepterede således, at alvorligt syge udlændinge, der ikke aktuelt lå for døden, kunne udsendes til hjemlande, hvor der reelt ikke var udsigt til (pga. økonomiske eller geografiske forhold), at de ville kunne modtage behandling. EMD begrundede den høje tærskel for EMRK art. 3’s beskyttelse med, at helbredssagerne ligger i yderområdet af, hvad der falder under EMRK’s anvendelsesområde, og at de potentielt har betydelige socioøkonomiske implikationer for staterne. En mindre restriktiv forståelse af bestemmelsen ville, ifølge EMD, reelt forpligte staterne til at udligne de (ofte store) forskelle mellem sundhedssystemerne i udsendelses- og modtagerstat.

 

Dommen i Paposhvili

I Paposhvili-dommen fra 13. december 2016 konkluderede EMD, at den påtænkte udsendelse af en georgisk mand med kronisk lymfatisk leukæmi til Georgien ville krænke EMRK art. 3.

Domstolen indledte med at konstatere, at det forhold, at EMRK art. 3’s beskyttelse indtil da alene havde været aktiveret i sager, hvor syge udlændinge i udsendelsesposition har været i terminalstadiet, har ”deprived aliens who are seriously ill, but whose condition is less critical, of the benefit of that provision”. Med henvisning til at rettighederne i EMRK bør fortolkes således, at de yder en ”praktisk og effektiv” beskyttelse, valgte EMD derfor for første gang generelt at præcisere, hvornår en sag vil kunne være ”helt exceptionel” og dermed begrunde beskyttelse efter EMRK art. 3, selv om en klager ikke på udsendelsestidspunktet er i terminalstadiet. Dette vil være tilfældet i sager omhandlende alvorligt syge personer (pr. 183):

”in which substantial grounds have been shown for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense suffering or to a significant reduction in life expectancy”.

Med andre ord vil det fremover være i strid med EMRK art. 3 for en stat at udsende en alvorligt syg udlænding, der ikke er i terminalstadiet af en dødelig sygdom, såfremt der som følge af manglende hensigtsmæssige behandlingstilbud eller manglende adgang til sådanne tilbud er vægtige grunde til at antage, at vedkommende i modtagerlandet vil være i reel risiko for at blive udsat for 1) en alvorlig, hurtig og uigenkaldelig forværring af sin helbredstilstand med deraf følgende intense lidelser eller 2) for en væsentlig reduktion af levetiden.

For så vidt angår bevismæssige spørgsmål tog EMD udgangspunkt i de principper for risikovurderingen, der gælder i de asylretlige sager om EMRK art. 3’s forbud mod refoulement. Domstolen understregede, at det i første omgang er op til klager at sandsynliggøre en reel risiko for at blive udsat for EMRK art. 3-stridig behandling af den fornødne intensitet i modtagerlandet, men at en vis grad af usikkerhed må accepteres. Såfremt det lykkes klager at sandsynliggøre den reelle risiko, flyttes bevisbyrden over på den indklagede stat, der må afkræfte den for ikke at ifalde ansvar efter EMRK art. 3. I den forbindelse fremkom EMD med detaljerede retningslinjer for hvilke sagsoplysningsskridt, der kræves af den indklagede stat. Der skal således foretages en indgående vurdering af ”the foreseeable consequences of removal for the individual concerned in the receiving State, in the light of the general situation there and the individual’s personal circumstances” på baggrund af såvel generelle baggrundsrapporter som lægeerklæringer om den konkrete udlænding. Omdrejningspunktet for vurderingen skal være en sammenligning mellem udlændingens helbredstilstand på udsendelsestidspunktet, og hvordan den vil udvikle sig i modtagerlandet. I hver enkelt sag skal den indklagede stat derfor tage stilling til:

 • om den behandling, der generelt er tilgængelig i modtagerlandet, i praksis er tilstrækkelig og hensigtsmæssig (”sufficient and appropriate”) til at sikre, at klager ikke bliver udsat for EMRK art. 3-stridig behandling; og
 • om den udbudte behandling rent faktisk er tilgængelig for klager i modtagerlandet. Her skal der bl.a. lægges vægt på omkostningerne forbundet med medicin og behandling, klagers sociale- og familiemæssige netværk og den geografiske afstand til behandlingssteder.

Såfremt staten når frem til, at der er alvorlig tvivl (”serious doubt”) om de helbredsmæssige konsekvenser af en udsendelse, skal staten, for at undgå at ifalde ansvar efter EMRK art. 3, indhente en individuel og tilstrækkelig garanti (”individual and sufficient assurances”) fra modtagerstaten om, at klager vil have adgang til en behandling, der lever op til EMRK art. 3’s krav. Afslutningsvis bemærkede EMD, at det forhold, at modtagerstaten er en kontraherende stat, ikke fratager den udsendende stat fra dennes forpligtelser efter EMRK art. 3.

 

Dommens betydning for tildeling af humanitær opholdstilladelse efter udlændingeloven

Skåret helt ind til benet er den væsentligste forskel på retstilstanden før og efter Paposhvili, at en helt ny gruppe udlændinge, nemlig de alvorligt syge, som ikke aktuelt er i terminalstadiet, nu har mulighed for med succes at påberåbe sig EMRK art. 3 som udsendelsesværn. Det ikke muligt på nuværende tidspunkt at kortlægge det nøjagtige omfang af lempelsen introduceret med Paposhvili, da dommen ikke præciserer, hvornår forholdene i modtagerlandets sundhedssystem er af en sådan karakter, at bestemmelsens beskyttelse udløses. Det er således bl.a. uklart, hvad der nøjagtigt menes med de centrale og vage begreber ”en alvorlig, hurtig og uigenkaldelig forværring af sin helbredstilstand med deraf følgende intense lidelser” og ”en væsentlig reduktion af levetiden”.

Det står imidlertid allerede nu klart, at de krav til sagsoplysning, som EMD opstiller i Paposhvili, medfører en ændring i retstilstanden, der bl.a. har betydning i Danmark, hvor dommen efter alt at dømme indebærer, at udlændingemyndighedernes praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1, skal ændres.

Efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1, ”kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der uden for de i § 7, stk. 1 og 2 [asyl], nævnte tilfælde befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme ansøgningen”. Udlændingemyndighedernes nuværende praksis om anvendelsen af bestemmelsen fremgår af praksisnotat af 1. august 2010 og har en målsætning om at følge praksis fra EMD. Overordnet følger det af notatet, at der kan gives humanitær opholdstilladelse til en udlænding, som lider af en sygdom af en meget alvorlig karakter (sygdomskriteriet), og som aktuelt modtager en nødvendig sundhedsbehandling i Danmark, som vedkommende ikke har adgang til i hjemlandet (behandlingskriteriet). Såfremt sygdomskriteriet er opfyldt, og den konkrete sygdom aktuelt er behandlingskrævende, så:

”undersøger ministeriet derfor som udgangspunkt – normalt via en dansk repræsentation i det pågældende land eller via andre kilder – om behandlingsmulighederne er til stede i ansøgerens hjemland. Hvis dette er tilfældet, gives der normalt afslag på humanitær opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren kan modtage den nødvendige sundhedsbehandling i sit hjemland. Det vil i den forbindelse være uden betydning for ministeriets afgørelse, om en given behandling, herunder medicinsk behandling med et eller flere præparater, alene er tilgængelig mod egenbetaling i det pågældende land. Ministeriet vil således ikke foretage en beregning af udgifterne til behandlingen i hjemlandet, idet ansøgerens udgifter til den nødvendige behandling er uden betydning for ministeriets afgørelse.”

Det synes ganske åbenbart, at denne fortolkning af behandlingskriteriet ikke er i overensstemmelse med den sagsoplysningsforpligtelse, som EMD i Paposhvili udleder af EMRK art. 3. For at leve op til kravene i denne dom vil udlændingemyndighederne som minimum skulle sikre sig, at den lægelige eller medicinske behandling, som modtagerlandet tilbyder, er 1) tilstrækkelig og hensigtsmæssig og 2) konkret og reelt (økonomisk og geografisk) tilgængelig for hver enkelt ansøger om humanitær opholdstilladelse – og i sidste ende potentielt indhente en garanti herfor fra modtagerlandet.

Udlændingemyndighederne har endnu ikke udtalt sig om deres fortolkning af Paposhvili-dommen, men Inger Støjberg har tilkendegivet, at det vil ske i forbindelse med Udlændinge- og Integrationsministeriets besvarelse af to udvalgsspørgsmål om sagen stillet af Johanne Schmidt-Nielsen. På baggrund af en gennemgang af praksis vedrørende udlændingelovens § 9 b, stk. 1, konkluderer seniorforsker Peter Vedel Kessing i en nylig artikel i EU- og Menneskeret (nr. 1, 2017), at hvis udlændingemyndighederne skulle beslutte at lempe praksis i overensstemmelse med Paposhvili, så vil det stadig have ”undtagelsens karakter, at en alvorlig syg udlænding uden behandlingsmuligheder i hjemlandet meddeles humanitær opholdstilladelse i Danmark”.

 

Afsluttende bemærkninger

EMD gør meget ud af at understrege, at Paposhvili-dommen opretholder en høj tærskel for EMRK art. 3’s anvendelse i helbredssager og fremhæver samtidig, at bestemmelsen ikke sikrer en fri og ubegrænset adgang til behandling for udlændinge uden opholdstilladelse. Disse bemærkninger søger tydeligvis at imødekomme mange staters bekymringer for de potentielt vidtrækkende immigrationsretlige og socioøkonomiske konsekvenser af denne type sager. Som ovenfor nævnt var det netop sådanne bekymringer, der – sammen med betragtningerne om at helbredssagerne ligger i yderområdet af EMRK – begrundede EMD’s mangeårige (yderst) restriktive fortolkning af bestemmelsen.

EMD’s forsikringer ændrer ikke på, at når den nye generelle målestok for, hvornår EMRK art. 3 er krænket i helbredssager, sammenholdes med de ledsagende retningslinjer for risikovurderingen (sagsoplysningsforpligtelsen), så er realiteten, at staterne pålægges et ansvar, der udspringer af de socioøkonomiske forhold i modtagerlandet og aktualiseres af, at sundhedsvæsenet i modtagerlandet er af en ringere standard end i den udsendende stat. Selv om EMD fremhæver, at sidstnævnte stat ikke er ansvarlig for ”the lack of medical infrastructure in the receiving State”, så er det jo reelt det, der kan være konsekvensen af Paposhvili-dommen.

Samlet set er dommen derfor uden tvivl kontroversiel i en tid, hvor EMD’s dynamiske fortolkningsstil er til debat, og hvor mange europæiske lande i kølvandet på de senere års tilstrømninger af asylansøgere udfordrer deres forpligtelser efter EMRK.

 

 

EU-Domstolen accepterer et forbud mod at bære islamisk hovedtørklæde på arbejdspladsen

I dom afsagt 14. marts 2017 i G4S Secure Solutions-sagen har EU-Domstolens Store Afdeling fastslået, at EU-retten i princippet ikke udelukker, at en privat arbejdsgiver forbyder en ansat at bære islamisk hovedtørklæde på arbejdspladsen. Dommen, der allerede har trukket en del overskrifter, er faktisk slet ikke så overraskende – den danske Højesteret og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har tidligere behandlet lignende sager og nået (næsten) samme konklusion. Endvidere afslører en nærlæsning af dommen, at den reelt ikke er så vidtrækkende, som det måske kunne synes fra en umiddelbar betragtning.

 

Kort fortalt handlede sagen om en muslimsk kvinde, der i 2003 i Belgien blev ansat som receptionist i den private virksomhed, G4S, der bl.a. stiller receptionistydelser til rådighed for kunder i den private og offentlige sektor. På tidspunktet for kvindens ansættelse var der i virksomheden en uskreven regel, der forbød ansatte at bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler, når de var på arbejde. I 2006 meddelte kvinden sin overordnede, at hun agtede at begynde at bære islamisk hovedtørklæde på arbejdspladsen. Herefter godkendte G4S’ samarbejdsudvalg en skriftlig ændring til virksomhedens interne regelsæt, hvorefter “det ikke er tilladt arbejdstagerne på arbejdspladsen at bære synlige symboler på deres politiske, filosofiske eller religiøse overbevisning eller at udføre ritualer i henhold dertil”. En måned senere blev kvinden afskediget på grund af hendes vedvarende hensigt om at bære islamisk hovedtørklæde, når hun var på arbejde. Kvinden anlagde herefter sag mod G4S med påstand om, at afskedigelsen udgjorde direkte forskelsbehandling i strid med EU’s beskæftigelsesdirektiv (som i Danmark er implementeret ved forskelsbehandlingsloven). Da den belgiske domstol var usikker på fortolkningen af dette direktiv, blev sagen forelagt præjudicielt for EU-Domstolen.

 

Indledningsvis konstaterede EU-Domstolen, at begrebet ”religion” i beskæftigelsesdirektivet har samme betydning, som det tilsvarende begreb i art. 9 i Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention (EMRK) og art. 10 i EU’s Charter. Herefter fastslog domstolen, at G4S’ interne regel ikke medfører direkte forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro i beskæftigelses-direktivets forstand, da samtlige ansatte i virksomheden blev pålagt at bære neutral beklædning og dermed behandlet på samme måde. Derimod kunne EU-Domstolen ikke udelukke, at G4S’ interne regel vil kunne medføre indirekte forskelsbehandling ved i praksis at indebære, at personer med en bestemt religion eller tro stilles særlig ufordelagtigt. En sådan indirekte forskelsbehandling er dog ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet, hvis den er i) sagligt begrundet, ii) hensigtsmæssig og iii) nødvendig. EU-Domstolen understregede, at det er den forelæggende belgiske domstol, som skal foretage denne test, men den fremkom dog samtidig med en række vejledende udtalelser til brug herfor. Således præciserede EU-Domstolen, at en arbejdsgivers ønske om at signalere politisk, filosofisk og religiøs neutralitet over for kunder opfylder saglighedskravet, og at den interne regel tillige opfylder hensigtsmæssighedskravet, hvis den neutralitetspolitik, som den giver udtryk for, forfølges sammenhængende og systematisk af virksomheden. For så vidt angår nødvendighedsbetingelsen, er det afgørende, om forbuddet er ”strengt nødvendigt” til at opnå det forfulgte mål om neutralitet, og det er tilfældet, ifølge EU-Domstolen, såfremt forbuddet mod at bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler alene er rettet mod G4S ansatte med kundekontakt. I tilknytning hertil skal den belgiske domstol vurdere, ”under hensyntagen til de begrænsninger, som virksomheden er underlagt, og uden at denne skal påtage sig en merudgift”, om G4S i stedet for at afskedige kvinden skulle have tilbudt hende at rokere til en stilling uden visuel kundekontakt.

 

Det er således udelukkende et forbud mod at bære islamisk hovedtørklæde, som udspringer af en virksomheds generelle politik om at signalere politisk, filosofisk og religiøs neutralitet over for kunder, og som er rettet mod ansatte med kundekontakt, som EU-Domstolen blåstempler, og dette sker under forudsætning af, at den tre-ledede test er opfyldt. G4S Secure Solutions-dommen tager ikke stilling til mere vidtrækkende spørgsmål såsom de EU-retlige implikationer (hvis der overhovedet er nogen) af et forbud mod at bære religiøs beklædning i det offentlige rum, på uddannelsesinstitutioner eller i daginstitutioner.

 

Som nævnt indledningsvis er dommen på linje med praksis fra Højesteret, som allerede i 2005 accepterede, at Føtex kunne bortvise en kvinde, der i strid med virksomhedens beklædningsregler for ansatte i kundevendte funktioner ønskede at bære muslimsk hovedtørklæde. Endvidere har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) afsagt en række afgørelser om fortolkningen af EMRK art. 9 om religionsfrihed, hvoraf flere har betydelig videre rækkevidde end G4S Secure Solutions-dommen. EMD har bl.a. accepteret et tyrkisk forbud mod at bære islamisk hovedtørklæde på højere læreanstalter, at en schweizisk folkeskolelærer blev afskediget, da hun begyndte at bære islamisk hovedtørklæde på arbejde, et fransk forbud mod at bære niqab i det offentlige rum, og at de schweiziske myndigheder afslog at fritage to muslimske piger fra den obligatoriske svømmeundervisning i folkeskolen. Det er dog værd at bemærke, at EMD i Eweida-dommen fra 2013 bl.a. afviste, at British Airways’ ønske om at opretholde ”a certain corporate image” kunne begrunde et forbud for ansatte mod at bære synlige religiøse genstande. Forbuddet indebar, at klager (der arbejdede ved check-in) skulle skjule det kristne kors, hun bar i en halskæde, under sin uniform. EMD fremhævede her, at korset var meget diskret, at British Airways havde givet dispensation fra forbuddet til andre ansatte, og at forbuddet senere var blevet ophævet. På grund af denne meget konkrete begrundelse, er der ikke grundlag for at antage, at dommen i G4S Secure Solutions er i modstrid med Eweida-dommen.

 

Dommen i G4S Secure Solutions skal ses i sammenhæng med Bougnaou-dommen, der ligeledes blev afsagt af EU-Domstolens Store Afdeling den 14. marts 2017, vedrørende en arbejdsgivers mulighed for at tage hensyn til en kundes ønske om ikke længere at modtage tjenesteydelser fra en medarbejder, der bærer islamisk hovedtørklæde.

EU-Domstolens dom i CS-sagen

Den 13. september 2016 afsagde EU-Domstolen (EUD) dom i CS-sagen vedrørende en medlemsstats mulighed for at udvise en tredjelandsstatsborger, som er forælder til en mindreårig unionsborger. Dommen er interessant, fordi den udvider anvendelsesområdet for, hvornår EU-retten har indflydelse på medlemsstaternes udlændingeretlige regulering i situationer, hvor der ikke er udøvet fri bevægelighed. Fra en dansk synsvinkel vil dommen have indflydelse på Danmarks mulighed for at udvise kriminelle udlændinge, der forsørger et herboende mindreårigt barn, som er dansk statsborger.

Baggrund

Bestemmelsen om unionsborgerskabet i art. 20 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) giver ikke tredjelandsstatsborgere nogen selvstændige rettigheder. Men tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til unionsborgere, kan i visse situationer aflede rettigheder af en unionsborger, hvis der ellers vil ske en begrænsning i unionsborgerens traktatsikrede rettigheder.

Udgangspunktet er, at de rettigheder, som en unionsborger har i kraft af sit unionsborgerskab, først udløses, når vedkommende udøver fri bevægelighed. EUD fastslog dog for første gang i Zambrano-dommen fra 2011, at der kan foreligge ”ganske særlige situationer”, hvor en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en mindreårig unionsborger, kan aflede en opholdsret af TEUF art. 20 til trods for, at unionsborgerbarnet ikke har udøvet fri bevægelighed. Det er tilfældet, hvis konsekvensen af at meddele tredjelandsstatsborgeren afslag på ophold reelt er, at unionsborgerbarnet fratages den ”effektive nydelse af kerneindholdet” i de rettigheder, som vedkommende har i kraft af unionsborgerskabet.

EUD har i efterfølgende retspraksis foretaget en ganske restriktiv fortolkning af Zambrano-princippernes anvendelsesområde. Domstolen har fastslået, at det afgørende er, om den reelle virkning af et afslag på opholdstilladelse til et familiemedlem til et unionsborgerbarn er, om barnet vil blive nødsaget til at forlade Unionens område. Hvis det er tilfældet, skal familiemedlemmet tildeles en opholdsret. I Zambrano-dommen konkluderede EUD derfor, at TEUF art. 20 var til hinder for, at den belgiske stat meddelte afslag på ophold til en colombiansk far, der forsørgede sine to mindreårige børn, som var belgiske statsborgere. Omvendt fandt EUD i Dereci-dommen fra 2011, at det ikke var i strid med art. 20 TEUF at nægte ophold til en forælder til unionsborgerbørn, når den anden forælder var unionsborger. Dette var vel at mærke tilfældet, selv om børnene boede sammen med begge forældre.

Set med danske briller er EUD’s Zambrano-praksis særligt relevant og interessant, fordi konstruktionen med afledte opholdsrettigheder efter TEUF art. 20 betyder, at regulering af tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold i et vist omfang bringes inden for Danmarks EU-retlige forpligtelser trods det danske retsforbehold (som omfatter udlændingeretten), idet forbeholdet ikke omfatter TEUF art. 20. Zambrano-praksis er således et kontroversielt eksempel på, at EU-retten påvirker Danmarks udlændingelovgivning, endda selvom de relevante unionsborgerbørn er danske statsborgere, som aldrig har udøvet fri bevægelighed.

Dommen i CS

CS-dommen vedrørte spørgsmålet om Zambrano-princippernes indflydelse på medlemsstaternes mulighed for at udvise tredjelandsstatsborgere for kriminalitet – et spørgsmål, som EUD ikke tidligere havde taget stilling til.

Sagen vedrørte en marokkansk kvinde (CS), der havde fået tidsubegrænset opholdstilladelse i UK på grundlag af ægteskab med en britisk mand. Parret blev efterfølgende skilt, og CS var eneforsørger for parrets barn (født i 2011), som er britisk statsborger. Det oplyses endvidere i dommen, at der ikke var andre familiemedlemmer, der ville kunne drage omsorg for barnet i UK. CS blev i marts 2012 idømt 12 måneders fængsel for forsøg på indsmugling af et SIM-kort i forbindelse med et fængselsbesøg. Som følge heraf traf de britiske myndigheder beslutning om at udvise CS. Afgørelsen blev appelleret til Upper Tribunal, der forelagde tre spørgsmål for EUD, hvor omdrejningspunktet var betydningen af TEUF art. 20.

EUD startede med at fastslå, at Zambrano-principperne også kan udstrækkes til udvisningssituationen. Det forhold, at udvisning af tredjelandsstatsborgeren i den foreliggende situation kunne medføre, at unionsborgerbarnet ville blive nødsaget til at forlade Unionens område som helhed, bragte således situationen inden for EU-rettens anvendelsesområde. EUD understregede dog samtidigt, at art. 20 TEUF ikke giver en absolut beskyttelse i disse tilfælde. En tredjelandsstatsborger, der har eneforældremyndighed over unionsborgerbørn, vil således kunne udvises, selv om konsekvensen heraf er, at disse børn bliver nødsaget til at forlade Unionens område. Dette vil kunne ske, såfremt der ”foreligger en reel, umiddelbar og tilstrækkeligt alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed”.

Denne ”trusselsvurdering” tilkommer det, ifølge EUD, de nationale domstole at foretage, men EUD fremkom dog med en række generelle retningslinjer herfor. Med henvisning til praksis om udvisning af unionsborgere og deres familiemedlemmer blev det fremhævet af EUD, at begreberne ”den offentlige orden” og ”den offentlige sikkerhed” skal fortolkes strengt, og at konklusionen om, at en tredjelandsstatsborger udgør en trussel, ikke kan:

“drages automatisk alene på grundlag af den omstændighed, at den berørte person er tidligere straffet. Den kan i givet fald kun drages på grundlag af en konkret bedømmelse, som det tilkommer den nationale domstol at foretage, af samtlige aktuelle og relevante omstændigheder i den foreliggende sag i lyset af proportionalitetsprincippet, hensynet til barnets tarv og de grundlæggende rettigheder, som Domstolen skal beskytte.

Denne bedømmelse skal således navnlig tage hensyn til vedkommendes personlige adfærd, varigheden og lovligheden af den pågældendes ophold på den berørte medlemsstats område, karakteren og grovheden af den begåede overtrædelse, i hvilken grad den pågældende udgør en umiddelbar fare for samfundet, barnets alder og helbredstilstand samt dets familiemæssige og økonomiske situation.” (pr. 41-42)

For så vidt angår hensynet til de grundlæggende rettigheder fremhævede EUD retten til respekt for familieliv og hensynet til barnets tarv i henholdsvis art. 7 og art. 24, stk. 2 i EU’s Charter. Sidstnævnte indebærer, at nationale beslutningstagere bør lægge vægt på unionsborgerbarnets ”alder, dets situation i den pågældende medlemsstat, og i hvor høj grad det er afhængigt af forælderen” (pr. 49).

Kommentar

I hvert fald tre aspekter af CS-dommen kan fremhæves i nærværende sammenhæng.

For det første, at det nu er slået fast, at Zambrano-principperne også skal tages i betragtning af medlemsstaterne, når de træffer beslutning om udvisning af en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til et mindreårigt unionsborgerbarn. TEUF art. 20 yder ikke en absolut beskyttelse i sager af denne type, da bestemmelsen ikke berører medlemsstaternes mulighed for at påberåbe sig en undtagelse, der relaterer sig til opretholdelsen af den offentlige orden og beskyttelsen af den offentlige sikkerhed. Med andre ord så vil en medlemsstat kunne udvise en tredjelandsstatsborger, selv om konsekvensen er, at et mindreårigt unionsborgerbarn må forlade EU og dermed fratages den ”effektive nydelse af kerneindholdet” af vedkommendes unionsborgerskab.

For det andet bør man hæfte sig ved, at EUD lader forstå, at de kriterier for ”trusselsvurderingen”, som den har udviklet i praksis efter opholdsdirektivet om udvisning af EU-borgere fra en værtsmedlemsstat, finder tilsvarende anvendelse, hvor det er en tredjelandsstatsborger, der udvises fra sit mindreårige unionsborgerbarns hjemland. Der er tale om relativt restriktive kriterier, som begrænser nationale domstoles mulighed for selvstændigt at vurdere, om en tredjelandsstatsborger udgør den fornødne trussel. Fra et dansk perspektiv er dette kontroversielt, da opholdsdirektivet normalt yder en bedre beskyttelse mod udvisning end udlændingelovens bestemmelser og Danmarks menneskeretlige forpligtelser.

For det tredje er det relevant at bemærke EUD’s pointering af, at andre faktorer end det strafbare forhold også skal inddrages i vurderingen af, om der kan ske udvisning, herunder retten til familieliv og hensynet til barnets tarv. Det er ikke i sig selv nyt, at disse grundlæggende rettigheder skal iagttages i en udvisningssituation. Men EUD’s henvisning til (unionsborger)barnets tarv understreger den potentielt store betydning af denne rettighed – særligt fordi EUD i den forbindelse udtrykkeligt henviser til Jeunesse-dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra 2014, hvori hensynet til to mindreårige børns tarv blev tillagt betydeligt vægt (”significant weight”) og derfor var udslagsgivende for, at Menneskerettighedsdomstolen for første gang fandt EMRK art. 8 om ret til respekt for familieliv krænket i en ægtefællesammenføringssag.

Afslutningsvist må det understreges, at selv om CS-dommen på visse punkter er kontroversiel, så vil den efter alt at dømme kun have betydning for en relativt lille persongruppe i Danmark. Dette skyldes, at børn født i Danmark efter indfødsretsloven kun bliver danske statsborgere, hvis mindst den ene forælder har dansk statsborgerskab. Der vil derfor i mange sager være en herboende forælder til at tage vare på barnet, således at art. 20 TEUF-problematikken ikke aktualiseres, jf. føromtalte Dereci-dom.

 

 

Seminar om EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder

Den 10/10-2016 afholder Institut for Menneskerettigheder et interessant seminar, der belyser en række af de centrale spørgsmål og udfordringer, der er opstået i kølvandet på, at EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder ved Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009 blev juridisk bindende på traktatniveau. Der vil være oplæg af bl.a. den danske dommer ved EU-Domstolen, Lars Bay Larsen, og tidligere Højesteretsdommer Torben Melchior.

Nærmere info og tilmelding her:

Brexit: Det juridiske grundlag for udtrædelsesprocessen

Den 23. juni 2016 stemte knap 52 % af den britiske befolkning nej til fortsat medlemskab af EU og sendte dermed det europæiske projekt til tælling. Siden har politikere, akademikere, embedsmænd og menigmand i hele Europa forsøgt at danne sig et overblik over de mere konkrete konsekvenser af den britiske beslutning for både UK og de øvrige EU-lande. På nuværende tidspunkt er de fleste spørgsmål stadig ubesvarede, bl.a. fordi ”Leave”-siden ikke forud for afstemningen var blevet enige om en konkret strategi for selve exit-processen, fordi Camerons varslede tilbagetræden til oktober har medført, at afgørende beslutninger om en sådan strategi er blevet udskudt, og fordi det er første gang, at art. 50 i EU-Traktaten (EUT) om en medlemsstats frivillige udtræden af EU skal bringes i anvendelse.

 

Formålet med dette indlæg er at give et kort overblik over det juridiske grundlag for udtrædelsesprocessen i EUT art. 50 og enkelte, centrale juridiske spørgsmål forbundet hermed.

 

Baggrund for bestemmelsen

 

Art. 50 blev indsat i EU-Traktaten ved Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009. Forud herfor indeholdt traktaterne ingen bestemmelser om et lands frivillige udtræden af Unionen, og der er da heller ingen fortilfælde lig den aktuelle situation i UK. Det der kommer tættest på er, da Grønland i 1985 efter en vejledende folkeafstemning valgte at træde ud af Unionen (da: EF), hvilket teknisk blev gennemført ved at begrænse traktaternes territoriale anvendelsesområde for det danske rigsfællesskab via den almindelige procedure for traktatændringer (nu: art. 48 TEU).

 

Andre muligheder for exit?

 

”Leave”-siden i UK har fremført det synspunkt, at art. 50 EUT-proceduren ikke er den eneste mulige måde, hvorpå landet kan melde sig ud af EU, idet en udtræden også kan ske på baggrund af den almindelige procedure for traktatændringer (som blev benyttet i forhold til Grønland), eller bestemmelsen i art. 54 i Wienerkonventionen om Traktatretten, der indeholder den almindelige folkeretlige regel om en stats tilbagetræden fra en traktat.

 

Som det er argumenteret andetsteds, synes ingen af disse alternative procedurer at være juridisk holdbare, da EU-retten nu (i modsætning til i 1985, da Grønland trådte ud) indeholder en bestemmelse, der specifikt regulerer proceduren for et lands udtræden, og da der i lyset af EU-Domstolens praksis de senere år ikke er juridiske holdepunkter for at argumentere for, at EU’s særegne, supranationale retsorden skulle vige for de almindelige folkeretlige regler på dette område. I øvrigt er det ikke ganske klart, hvorfor disse alternative procedurer skulle være at foretrække frem for art. 50 TEU, da udtræden efter begge (i modsætning til art. 50 TEU) forudsætter enstemmighed blandt/samtykke fra samtlige øvrige EU-lande.

 

Det er i øvrigt ikke muligt for de andre 27 EU-lande egenhændigt at smide UK ud af EU, da traktaterne alene indeholder hjemmel til midlertidigt at suspendere en medlemsstat, der groft og vedvarende overtræder Unionens grundlæggende værdier (art. 7 EUT).

 

Art. 50’s indhold

 

Bestemmelsen fastslår, at enhver medlemsstat kan beslutte at udtræde af EU i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser. Den interne forfatningsretlige procedure for beslutningen om at udtræde (regeringsbeslutninger, lovgivningstiltag, inddragelse af parlamentet og folkeafstemninger etc.) er dermed et rent nationalt (britisk) anliggende.

 

Herudover foreskriver art. 50 EUT en udtrædelsesprocedure i fire trin:

 

 1. Meddelelse til Det Europæiske Råd: Art. 50 aktiveres ved, at UK giver meddelelse om, at landet ønsker at udtræde af EU. Meddelelsen skal gives til Det Europæiske Råd, der er EU’s øverste politiske organ bestående af medlemsstaternes stats- og regeringschefer (”topmøderne”). Alene UK kan aktivere art. 50 (se lige ovenfor). De øvrige EU-lande/EU’s institutioner har ingen mulighed for at iværksætte udtrædelsesproceduren.
 2. Forhandlingsmandat til Kommissionen: Aftalen om UK’s exit skal på EU’s vegne (formentlig) forhandles på plads af Kommissionen på baggrund af (politiske) retningsliner fra Det Europæiske Råd og forhandlingsmandat fra Rådet.
 3. Selve forhandlingerne: Forhandlingerne mellem Kommissionen og UK om udtrædelsesaftalen skal følge proceduren i art. 218, stk. 3 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), der er den almindelige procedure for forhandlinger om internationale aftaler med tredjelande.
 4. Godkendelse af udtrædelsesaftalen: Udtrædelsesaftalen skal godkendes af Europa-Parlamentet (simpelt flertal) og Rådet (med kvalificeret flertal, jf. art. 238, stk. 3, litra b TEUF).

 

For så vidt angår tidshorisont bestemmer art. 50 TEU, at EU-retten ophører med at finde anvendelse på UK på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter udtrædelsesproceduren blev aktiveret (dvs. to år efter UK’s afgivelse af meddelelse om, at det ønsker at udtræde af Unionen). Bestemmelsen indeholder dog mulighed for, at Det Europæiske Råd (ved enstemmighed) og UK kan beslutte at forlænge to-års-fristen. De nuværende tilkendegivelser fra EU er, at udtrædelsesprocessen kan tage op til syv år.

 

Nærmere om udtrædelsesaftalen

 

Art. 50 TEU siger nærmest intet om det nærmere indhold af en udtrædelsesaftale. Bestemmelsen henviser alene til, at aftalen skal indeholde ”de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen” men anfører intet om, hvorvidt denne ”ramme” skal vedtages efter art. 50 TEU-proceduren eller en anden procedure. Det nærliggende spørgsmål er derfor, om udtrædelsesaftalen i tillæg til teknikaliteterne omkring en udtræden også skal indeholde bestemmelser om UK’s fremtidige relation til Unionen, eller om denne relation skal forhandles på plads ved en særskilt aftale.

 

Selv om dette spørgsmål stadig må betegnes som værende uafklaret, synes den herskende opfattelse at være, at der skal indgås en særskilt aftale om UK’s fremadrettede forhold til EU efter reglerne om indgåelse af internationale aftaler med tredjelande i art. 218 TEUF. Afhængigt af indholdet af en sådan aftale, kan spørgsmålet, om der skal forhandles en eller to aftaler på plads, have reel betydning for den tidsmæssige horisont for et Brexit. Hvor en udtrædelsesaftale efter art. 50 TEU (som nævnt ovenfor) kan vedtages med kvalificeret flertal i Rådet, skal en særskilt aftale om forholdet mellem UK og EU, der berører kompetence, der ligger hos medlemsstaterne (en såkaldt ”blandet aftale”), vedtages ved enstemmighed, og den kan først træde i kraft efter, at samtlige medlemsstater har ratificeret aftalen i overensstemmelse med deres forfatningsretlige bestemmelser – hvilket for flere landes vedkommende forudsætter folkeafstemning.

 

Kan UK vælge at ignorere EU-retlige forpligtelser forud for tidsfristens udløb?

Uanset hvornår art. 50 TEU bliver aktiveret, og hvorvidt EU og UK skal blive enige om en eller to aftaler, står det dermed klart, at et effektueret Brexit har lange udsigter. Det er derfor relevant at overveje, om UK har mulighed for på et tidligere stadium at undsige sig sine EU-retlige forpligtelser. Det kunne bl.a. tænkes at være tillokkende for britiske politikere at ignorere traktatbestemmelserne om Unionsborgerskabet og den fri personbevægelighed, der har givet anledning til kontroversiel retspraksis fra EU-Domstolen om EU-borgeres adgang til sociale ydelser og adgang til familiesammenføring med tredjelandsstatsborgere.

 

Det korte og enkle svar er, at det forfatningsretligt står UK frit for at beslutte, at landet helt eller delvist ikke længere vil leve op til sine EU-retlige forpligtelser. Dette kan ske blot ved at ophæve hele eller dele af the European Communities Act fra 1972. En sådan disposition vil imidlertid udgøre en klar krænkelse af EU-retten, som vil kunne have betydning ikke kun for de øvrige EU-landes overholdelse af EU-retten i forhold til UK men tillige for disse landes indstilling til forhandlingerne om UK’s fremtidige forhold til Unionen.

 

Kan UK fortryde?

 

Hverken den britiske folkeafstemning eller en britisk meddelelse om, at UK ønsker at udtræde af Unionen, er juridisk bindende for EU. Derfor ses der intet EU-retligt at være til hinder for, at UK fortryder, efter art. 50-proceduren er aktiveret. Virkningen heraf vil blot være, at udtrædelsesprocessen indstilles. Hvis landet fortryder, efter det er udtrådt af Unionen, følger det af art. 50, stk. 5 TEU, at en anmodning om nyt medlemskab skal behandles efter de almindelige kriterier og procedurer for medlemskab af EU i art. 49 TEU (hvilket bl.a. indebærer krav om samtykke fra Europa-Parlamentet og samtlige medlemsstaters ratifikation af medlemskabsaftalen).

 

For yderligere information om de juridiske overvejelser i forbindelse med et Brexit, se bl.a. EU-oplysningen, professor Steve Peers (University of Essex) og professor Kenneth Armstrong (University of Cambridge).

Reform af Dublin-forordningen og mulige konsekvenser for Danmark

I løbet af denne uge forventes Kommissionen at vedtage et forslag til reform af Dublin-forordningen, der som bekendt fastlægger kriterierne for, hvilken EU-medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en asylansøgning, der indgives i EU. I dette indlæg redegøres der først kort for baggrunden for og det forventede indhold af reformudspillet, hvorefter de mulige konsekvenser for Danmark af ændringer til Dublin-forordningen beskrives.

 

Baggrund og det forventede indhold af Kommissionens forslag

 

I dens nuværende udformning indeholder Dublin-forordningens kapitel III en liste af prioriterede ansvarskriterier, hvoraf det i praksis væsentligste kriterium (art. 13) identificerer det første EU-medlemsland, hvori en asylansøger er indrejst ulovligt fra et tredjeland, som værende ansvarlig for at behandle vedkommendes asylansøgning. Den ulovlige indrejse dokumenteres oftest ved hjælp af fingeraftryk optaget med hjemmel i Eurodac-forordningen. Hvis en asylansøger i en sådan situation rejser videre og søger asyl i et andet EU-land, er dette andet land berettiget til at sende asylansøgeren tilbage til det ansvarlige EU-land, som efter forordningen er forpligtet til at tilbagetage asylansøgeren.

 

Det er en kendsgerning og har været det i en årrække (også forud for den aktuelle asylkrise), at konsekvensen af ansvarskriterierne i Dublin-forordningen er, at de sydeuropæiske EU-lande pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Det har bl.a. resulteret i, at lande som Grækenland og Italien har haft store vanskeligheder ved i praksis at honorere den forudsætning om overholdelse af flygtninge- og menneskeretlige standarder, som forordningen forudsætter. Som følge heraf har først Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og senere EU-Domstolen sat en stopper for Dublin tilbagesendelser til Grækenland, der som bekendt har været første ankomstland for langt størstedelen af de asylansøgere, der er kommet til EU i løbet af asylkrisen. Realiteten er ganske enkelt, at Dublin-systemet på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at fungere efter hensigten, da det ikke er designet til at tage højde for menneskestrømme af de dimensioner, som Europa har oplevet i de senere år.

 

Det er også en kendsgerning, at EU-landene har haft særdeles vanskeligt ved at blive enige om ændringer til Dublin-forordningen. Selv om landene på politisk plan kan erklære sig enige i, at mere solidaritet på asylområdet er påkrævet, er dette endnu ikke omsat til konkrete handlinger. Det illustreres af, at de lovgivningsmæssige initiativer, som rent faktisk blev vedtaget af Ministerrådet i juni og september 2015 for at aflaste netop Grækenland og Italien, kun i meget begrænset omfang er blevet implementeret i praksis.

 

Nu gør Kommissionen altså et nyt forsøg. Selv om vi endnu ikke kender det præcise indhold af det forslag, som forventes at blive fremlagt i denne uge, løftede Kommissionen sløret for hovedlinjerne i meddelelsen om en reform af EU’s asylsystem fra 6. april 2016. Det fremgår heraf, at formålet med et reformudspil vil være at skabe et bæredygtigt Dublin-system ved hjælp af en mere retfærdig ansvarsfordeling. Dette kan ifølge Kommissionen opnås enten ved at supplere den nuværende Dublin-forordning med en mekanisme for omfordeling af asylansøgere på grundlag af en fordelingsnøgle, der bliver aktiveret i krisesituationer lig den aktuelle asylkrise (et lignende forslag blev fremlagt af Kommissionen allerede i 2015); eller ved at erstatte Dublin-forordningen med et helt nyt system for fordeling af asylansøgere i EU, hvor den ansvarlige medlemsstat vil blive udpeget på baggrund af en fordelingsnøgle, der reflekterer ”the relative size, wealth and absorption capacities of the Member States”.

 

Hvor står Danmark?

 

Kommissionens forslag vil udgøre et forhandlingsoplæg til EU-landene, hvoraf et kvalificeret flertal skal være enige for, at ændringer til Dublin-forordningen bliver bindende. Det er dermed langt fra givet, at reformudspillet bliver vedtaget, og hvis det gør, er der stor sandsynlig for, at forhandlingsprocessen i Ministerrådet har medført, at indholdet af den endelige ændringsforskrift er ganske anderledes end Kommissionens forslag. Men uanset hvad vil reformudspillet generere en debat på både EU- og nationalt plan, der gør det relevant at have for øje, hvilke konsekvenser ændringer til Dublin-forordningen i stil med dem, der bliver foreslået af Kommissionen, kan få for Danmarks deltagelse i Dublin-samarbejdet.

 

Som følge af vores EU-forbehold deltager Danmark i Dublin-samarbejdet på såkaldt mellemstatsligt grundlag i kraft af vores parallelaftale fra 2006. Denne ordning indebærer, at Danmark ikke kan deltage i afstemninger om ændringer til Dublin-forordningen. Ordningen indebærer også, at ændringer til forordningen ikke automatisk er bindende for Danmark. Det følger således af parallelaftalens artikel 3, at Danmark inden 30 dage efter vedtagelsen af ændringer til Dublin-forordningen skal meddele Kommissionen, hvorvidt man ønsker at tiltræde ændringerne. I overensstemmelse hermed meddelte Danmark i 2013, at man gennemførte den seneste version af Dublin-forordningen (Dublin III) i dansk ret.

 

Det fremgår imidlertid også af artikel 3 i parallelaftalen, at aftalen betragtes som opsagt, såfremt Danmark beslutter ikke at tiltræde ændringer til Dublin-forordningen, med mindre Danmark inden 90 dage kan forhandle en anden ordning på plads med Kommissionen og de øvrige EU-lande. Udgangspunktet er dermed, at Danmark ikke længere kan være en del af Dublin-samarbejdet, hvis ikke man vil være forpligtet af ændringer til forordningen. Regeringens holdning har indtil nu været, at Danmark ikke skal deltage i en tvungen EU-ordning om fordeling af asylansøgere.

 

Det er af gode grunde ikke muligt at forudsige, om Danmark vil være i stand til at forhandle en ordning på plads, der muliggør, at man i en sådan situation stadig kan være en del af Dublin-samarbejdet. Det er dog klart, at tvungne fordelingsnøgler for asylansøgere er et kontroversielt spørgsmål for samtlige 28 EU-lande (i september 2015 blev fire lande tvunget til at acceptere beslutningen om omfordeling af 120.000 asylansøgere fra Grækenland og Italien). Såfremt der vedtages en permanent og mere solidarisk fordelingsordning i stil med dem, der foreslås af Kommissionen, kan man derfor med rette stille spørgsmålstegn ved, om de øvrige EU-lande vil gå med til, at Danmark fortsætter i Dublin-samarbejdet uden at ville påtage sig en del af byrden. Konsekvensen af et nej fra de øvrige EU-lande til en dansk særordning i en sådan situation vil være, at udgangspunktet om opsigelse af parallelaftalen står ved magt, og at de danske udlændingemyndigheder vil være forpligtet til selv at behandle alle asylansøgninger indgivet i Danmark – uanset om asylansøgerne tidligere har indgivet og fået behandlet en ansøgning i et andet EU-lande.

EU-Domstolens dom i Genc-sagen

I går afsagde EU-domstolens Store Afdeling dom i den såkaldte Genc-sag vedrørende fortolkningen af associeringsaftalekomplekset mellem EU og Tyrkiet i sammenhæng med de danske familiesammenføringsregler. Sagen var indbragt for EU-domstolen af Østre Landsret. EU-domstolen nåede frem til, at kravet om integrationspotentiale i udlændingelovens § 9, stk. 16, der stilles i visse sager, hvor mindreårige børn søger om at komme til Danmark, ikke kan finde anvendelse, når den herboende forælder er en erhvervsaktiv tyrkisk statsborger. Selv om udfaldet af sagen ikke som sådan er overraskende henset til EU-domstolens tidligere praksis på området, er dommen af åbenlyse grunde kontroversiel, da den cementerer, at det økonomiske og handelsorienterede associeringsaftalekompleks også influerer på national udlændingelovgivning, og da den i praksis indebærer, at det er usikkert, om flere af udlændingelovens familiesammenføringsregler finder anvendelse på erhvervsaktive tyrkiske statsborgere.

 

Sagens omstændigheder

 

Sagen omhandler en tyrkisk dreng, Caner Genc, der er født den 17. august 1991 i Tyrkiet. Drengens far, Yaser Genc, der ligeledes er tyrkisk statsborger, har opholdt sig i Danmark siden 1997, hvor han fik opholdstilladelse på grundlag af ægteskab, hvor han siden april 2001 har haft tidsubegrænset opholdstilladelse, og hvor han er arbejdstager i EU-rettens forstand. Yaser Genc blev skilt fra sin herboende ægtefælle i oktober 2001. Caner Gencs to ældre brødre har haft opholdstilladelse i Danmark siden maj 2003, og i januar 2005 indgav han selv som 13-årig ansøgning om familiesammenføring med sin far.

 

Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) meddelte afslag på ansøgningen i august 2006, og denne afgørelse blev stadfæstet af det tidligere Integrationsministerium i december 2006. Afslaget blev givet under henvisning til udlændingelovens § 9, stk. 13 (nu § 9, stk. 16), hvorefter et mindreårigt barn, der indgiver ansøgning om familiesammenføring med en herboende forælder mere end to år efter, at denne forælder havde mulighed for at søge om familiesammenføring med barnet, som udgangspunkt kun kan meddeles opholdstilladelse, hvis barnet har eller har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration her i landet.

 

Formålet med udlændingelovens § 9, stk. 16, er at modvirke, at forældre, der kommer til Danmark, vælger at lade deres børn blive i hjemlandet og på den måde opnår, at barnet får en opvækst i overensstemmelse med hjemlandets kultur og skikke og ikke præges af danske normer og værdier. Det er som udgangspunkt en betingelse for reglens anvendelse, at barnet kan henvises til at (fortsætte med at) bo hos den anden forælder i hjemlandet/i et tredjeland. Det fremgår af bestemmelsen og dennes bemærkninger, at der i hver enkelt sag ved vurderingen af et barns integrationspotentiale skal foretages en vurdering af barnets og begge forældres forhold, herunder især disse personers tilknytning til Danmark henholdsvis hjemlandet.

 

Glostrup Ret stadfæstede ved dom af 9. december 2011 Integrationsministeriets afgørelse. Denne dom er anket til Østre Landsret, der ultimo 2014 satte sagen i bero med henblik på præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen af fire spørgsmål vedrørende fortolkningen af de såkaldte stand-still klausuler i associeringsaftalekomplekset.

 

Associeringsaftalekomplekset og EU-Domstolens fortolkning heraf

 

Associeringsaftalen mellem EU (dengang EØF) og Tyrkiet er fra 12. september 1964 og har som formål at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, herunder gradvist at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed. I den forbindelse henviser aftalen direkte til traktatbestemmelserne vedrørende fri bevægeligelighed for økonomisk aktive EU-borgere. Efterfølgende er der vedtaget en tillægsprotokol af 23. november 1970 til associeringsaftalen, og afgørelse nr. 1/80 blev vedtaget af Associeringsrådet (oprettet i medfør af associeringsaftalen) den 19. september 1980. De såkaldte stand still-klausuler, som Genc-sagen vedrører, er indeholdt i disse supplerende retsakter.

 

Tillægsprotokollen indeholder således (art. 41, stk. 1) en stand still-klausul vedrørende etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, hvorefter Tyrkiet og EU’s medlemsstater forpligter sig til ikke efter protokollens ikrafttræden at indføre nye restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser. Tillægsprotokollen trådte i kraft i forhold til Danmark den 1. januar 1973, da Danmark blev medlem af EF.

 

For så vidt angår tyrkiske arbejdstagere indeholder afgørelse nr. 1/80 (art. 13) en stand still-klausul, hvorefter Tyrkiet og EU-landene ikke efter ikrafttrædelsen af afgørelsen den 1. december 1980 må indføre nye begrænsninger for så vidt angår vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som har opnået opholds- og arbejdstilladelse efter de nationale regler herom.

 

Selv om formålet med associeringsaftalen som sagt er at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, og selv om aftalekompleksets hovedindhold er regler om adgang til fortsat ophold i EU for tyrkiske statsborgere, der allerede lovligt opholder sig og arbejder i en medlemsstat, fastslog EU-domstolen i Dogan-sagen fra 2014, at nationale regler om familiesammenføring, der er mere restriktive end de regler, der fandt anvendelse, da tillægsprotokollen trådte i kraft, er en restriktion i denne protokols forstand. En sådan restriktion er kun lovlig, såfremt den: 1) er begrundet i et tvingende alment hensyn; 2) er egnet til at sikre virkeliggørelsen af dette hensyn; og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

EU-domstolen begrundede denne fortolkning med, at en tyrkisk statsborgers beslutning om at udøve erhvervsmæssig aktivitet i en medlemsstat kan påvirkes negativt, hvis denne medlemsstats lovgivning vanskeliggør eller umuliggør familiesammenføring, således at den tyrkiske statsborger kan blive nødt til at vælge mellem sin virksomhed i den berørte medlemsstat og sit familieliv i Tyrkiet. Dette ræsonnement, som er velkendt fra EU-domstolens praksis om fri bevægelighed for EU-borgere, skal ses i lyset af associeringsaftalens førnævnte udtrykkelige henvisning til den primære EU-ret, som EU-domstolen i flere tilfælde (f.eks. Ziebell-sagen) har fortolket som indebærende, at associeringsaftalekomplekset i videst muligt omfang skal fortolkes i overensstemmelse med ikke kun traktatens bestemmelser om fri bevægelighed men også sekundære retsakter udstedt i medfør heraf.

 

Dommen i Genc-sagen

 

Dogan-sagen vedrørte en selvstændig erhvervsdrivende, hvorimod den tyrkiske statsborger i Genc-sagen er arbejdstager i EU-rettens forstand. Det gør imidlertid ingen forskel, da de to forskellige stand still-klausuler i associeringsaftalekomplekset, efter EU-domstolens opfattelse, skal fortolkes ens.

 

I Genc-dommen (der er på linje med generaladvokatens forslag til afgørelse) anvender EU-domstolen derfor samme argumentationsmønster som i Dogan-sagen og fastslår, at da udlændingelovens § 9, stk. 13, fastsætter strengere betingelser for familiesammenføring for mindreårige børn af tyrkiske statsborgere, der arbejder i Danmark, end dem, der fandt anvendelse, da afgørelse nr. 1/80 trådte i kraft, udgør bestemmelsen en begrænsning, som for at være lovlig efter EU-retten, skal opfylde de ovenfor nævnte tre betingelser.

 

For så vidt angår den første betingelse accepterer EU-domstolen, at hensynet til at sikre en vellykket integration af udlændinge er et tvingende alment hensyn. EU-domstolen finder derimod ikke, at udlændingelovens § 9, stk. 13, og udlændingemyndighedernes administration heraf opfylder de to sidste betingelser (der reelt er et proportionalitetskrav), da vurderingen af hver enkelt barns integrationspotentiale ikke sker på baggrund af tilstrækkeligt præcise, objektive og ikke-diskriminerende kriterier. I den forbindelse er EU-domstolen særligt kritisk over for det forhold, at kravet om vellykket integration som udgangspunkt alene stilles i sager, hvor ansøgningen indgives mere end to år efter den dato, hvor den forælder, der er bosiddende i Danmark, er blevet meddelt permanent opholdstilladelse/opholdstilladelse med henblik på varigt ophold. EU-domstolen finder dette tidsmæssige kriterium for uforståeligt og uegnet som indikator for et barns integrationspotentiale, og at der er risiko for, at kriteriet fører til vilkårlige afgørelser.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Genc-sagen er i tråd med EU-domstolens praksis om associeringsaftalekomplekset, og i lyset af denne praksis og den generelle formulering af dommens centrale præmisser står det nu klart, at tyrkiske statsborgere i visse situationer vil have en videre adgang til familiesammenføring end, hvad der følger af den danske udlændingelov – uanset om det er et barn (som i Genc) eller en ægtefælle (som i Dogan), som søger om at blive familiesammenført.

 

Det er vigtigt at understrege, at dommen alene har betydning for familiesammenføring med tyrkiske statsborgere, der allerede opholder sig lovligt i Danmark, og som er økonomisk aktive i EU-rettens forstand her i landet. Der er efter alt at dømme tale om en relativt lille persongruppe.

 

Det er endvidere relevant at fremhæve, at dommen ikke indebærer, at alle udlændingelovens familiesammenføringsbetingelser uden videre kan erklæres som værende i strid med EU-retten i denne type sager. EU-domstolen accepterer, at familiesammenføringsregler, der er indført efter stand still-klausulerne trådte i kraft, kan opretholdes, hvis de er: 1) begrundet i et tvingende alment hensyn; 2) egnet til at sikre virkeliggørelsen af dette hensyn; og 3) ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. I den konkrete sag opfyldte udlændingelovens § 9, stk. 16, ikke denne restriktionstest, og det er nærliggende at overveje, om ikke flere af de andre familiesammenføringsbestemmelser i udlændingelovens § 9 vil have tilsvarende vanskeligt ved at opfylde testen. I Dogan-sagen konkluderede EU-domstolen, at et tysk krav om tilstrækkelige sprogkundskaber som forudsætning for ægtefællesammenføring ikke opfyldte restriktionstesten, da det medførte automatisk afslag, uden der blev taget fornødent hensyn til de konkrete omstændigheder i hver enkelt sag. Når EU-domstolens argumentation i denne sag sammenholdes med præmisserne i Genc-sagen kan der bl.a. med en vis ret stilles spørgsmålstegn ved, om 24-årsreglen og tilknytningskravet, i relation til sidstnævnte særligt den dertil knyttede 26-års-regel, kan retfærdiggøres efter restriktionstesten.

 

Det er under alle omstændigheder klart, at spørgsmålet om erhvervsaktive tyrkiske statsborgeres adgang til familiesammenføring langt fra er afklaret. Det kan forventes, at udlændingemyndighederne i nærmeste fremtid fremlægger deres fortolkning af Genc-sagen, hvorefter det vil være op til de danske domstole og EU-domstolen at biddrage til yderligere afklaring af rækkevidden af dommen.

EU’s aftale med Tyrkiet

I et forsøg på at takle migrationskrisen er der de seneste måneder på EU-plan fremlagt og vedtaget en række initiativer, hvoraf det ubetinget er EU’s aftale med Tyrkiet, der har fået størst opmærksomhed. Aftalen blev forhandlet endeligt på plads i forbindelse med det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016, og den udgør den foreløbige kulmination på den proces, der blev sat i gang af den fælles EU-Tyrkiet handlingsplan, som blev vedtaget den 15. oktober 2015. Dette indlæg gennemgår først hovedindholdet af EU-Tyrkiet-aftalen, og kommenterer derefter det mest kontroversielle aspekt heraf, nemlig beslutningen om at tilbagesende alle såkaldte irregulære migranter fra Grækenland til Tyrkiet.

 

Hvorfor er Tyrkiet en relevant samarbejdspartner for EU i relation til migrationskrisen?

 

Aftalen med Tyrkiet er af central betydning for EU’s bestræbelser på at styrke Unionens ydre grænser, da Tyrkiet har fungeret som transitland for en meget stor del af de migranter (asylansøgere og økonomiske immigranter), der er kommet til EU i de senere år. Ifølge officielle tal er over 1 mio. migranter indrejst i Grækenland via Tyrkiet siden begyndelsen af 2015, og i starten af marts ankom der alene via denne rute ca. 2000 personer om dagen til EU.

 

Formålet med aftalen

 

Set med EU-briller er det væsentligste formål med aftalen selvsagt at bringe strømmen af migranter, der indrejser i Grækenland via Tyrkiet, til ophør. I nær sammenhæng hermed er hensigten med aftalen at fjerne incitamentet for, at migranter sætter livet på spil ved at benytte menneskesmuglere til at krydse det Ægæiske hav fra Tyrkiet til Grækenland. Fra Tyrkiets side har man interesse i aftalen bl.a. fordi, landet ser ud til at opnå den længe ønskede ophævelse af visumpligt for tyrkiske statsborgere i EU, og fordi EU forpligter sig til at yde betydelig økonomisk bistand til at forbedre forholdene for den store gruppe af flygtninge i Tyrkiet.

 

Indholdet i aftalen

 

Aftalen er inddelt i følgende ni punkter. Flere af disse punkter omtales mere uddybende i Kommissionens meddelelse af 16. marts 2016 om EU-Tyrkiet-samarbejdet:

 

 • Alle irregulære (UK: ”irregular”) migranter, der kommer fra Tyrkiet til de græske øer fra den 20. marts 2016, vil blive sendt tilbage til Tyrkiet på EU’s regning.
 • For hver syrer, som tilbagesendes til Tyrkiet, vil en anden syrer fra Tyrkiet blive genbosat i EU (den såkaldte 1:1-ordning). Dette vil ske inden for rammerne af de allerede vedtagne frivillige ordninger for genbosætning og den meget omtalte (og langt fra implementerede) afgørelse af 22. september 2015 om omfordeling af asylansøgere fra Grækenland og Italien. Der vil blive givet præference til syrere, som ikke tidligere er indrejst eller har forsøgt at indrejse ulovligt i EU.
 • Tyrkiet vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at der åbnes nye ruter ad søvejen eller over land for illegal migration fra Tyrkiet til EU og vil samarbejde med såvel tilgrænsende stater som EU med henblik herpå.
 • Når de irregulære passager fra Tyrkiet til EU er bragt til ophør/betydeligt og bæredygtigt reduceret, vil en frivillig humanitær indrejseordning for syriske statsborgere, der opholder sig i Tyrkiet, blive aktiveret i overensstemmelse med Kommissionens henstilling EU’s medlemsstater vil på frivilligt grundlag bidrage til denne ordning.
 • Visumfritagelse for tyrkiske statsborgere i Schengen-landene (ophold på tre måneder) senest inden udgangen af juni 2016, såfremt Tyrkiet opfylder de benchmarks, som er opregnet i køreplanen for tyrkisk visumliberalisering fra 2013. Når Kommissionen vurderer, at alle benchmarks er opfyldt (seneste evaluering), vil der blive fremsat forslag til retsakt, der skal vedtages af Parlamentet og Rådet (kvalificeret flertal).
 • Fremskyndelse af udbetalingen af de 3 mia. EUR, der allerede var afsat under faciliteten for flygtninge fra Syrien i Tyrkiet samt en erklæring om at ville støtte med yderligere 3 mia. EUR frem til ultimo 2018.
 • EU og Tyrkiet hilste det igangværende arbejde med opgraderingen af Toldunionen velkommen.
 • Enighed om at åbne et nyt kapitel i forhandlingerne om tyrkisk medlemsskab af EU. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i løbet af de seneste ti år alene er lukket et enkelt af de i alt 35 kapitler af disse forhandlinger.
 • EU og dets medlemsstater vil samarbejde med Tyrkiet om at forbedre de humanitære forhold i Syrien med henblik på at give lokalbefolkningen og flygtninge mulighed for at leve i nærområder.

 

Særligt om punkt 1: er Tyrkiet et sikkert tredjeland eller et første asylland?

 

Forud for mødet den 17.-18. marts 2016 var hovedpunkterne i aftalen allerede kendt, og særligt beslutningen om tilbagesendelse af alle irregulære migranter blev mødt med kritik fra juridiske eksperter, internationale organisationer og NGO’er om, at en sådan ordning vil være stridende mod FN’s Flygtningekonvention, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og/eller EU’s Charter. Denne kritik er der i hvert fald delvist taget højde for i den endelige aftaletekst, hvoraf fremgår, at der er tale om et midlertidigt og ekstraordinært tiltag, at tilbagesendelse til Tyrkiet vil ske i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten og således udelukke enhver form for kollektiv udsendelse, at relevante internationale standarder, herunder princippet om non-refoulement (forbuddet mod at sende en udlænding til et land, hvor vedkommende er i risiko for at lide overlast), vil blive overholdt, at migranter vil blive behørigt registreret, og at asylansøgninger vil blive individuelt behandlet i overensstemmelse med de harmoniserede processuelle regler for tildeling af asyl, der findes i asylproceduredirektivet (ikke forpligtende for DK som følge af retsforbeholdet).

 

Selv om henvisningen til menneskeretlige standarder og understregningen af, at der før tilbagesendelse vil blive foretaget en individuel vurdering af asylansøgninger synes at have imødekommet de væsentligste kritikpunkter, er der fra et asylretligt perspektiv særligt én kontroversiel problemstilling tilbage, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Tyrkiet kan betragtes som et ”sikkert tredjeland” eller et ”første asylland”. Dette spørgsmål aktualiseres, fordi det fremgår af aftaleteksten, at personer, der ikke søger asyl i Grækenland, ”eller hvis ansøgning anses for grundløs eller afvises” vil blive tilbagesendt til Tyrkiet. En ansøgning er grundløs i asylretlig forstand, hvis det efter en materiel behandling af sagen står klart, at betingelserne for asyl ikke er opfyldt, hvorimod der kan ske afvisning af en asylansøgning uden en sådan realitetsbehandling, såfremt a) ansøgeren kan henvises til at søge asyl i et sikkert tredjeland, eller b) et andet land kan betragtes som ansøgerens første asylland. Dette indebærer med andre ord, at løftet i aftalen om en individuel vurdering af asylansøgninger i en vis grad udhules, såfremt a) eller b) bringes i anvendelse på Tyrkiet, hvilket ifølge Kommissionen er hensigten. Det er derfor interessant at kigge nærmere på, hvilke krav Tyrkiet skal opfylde.

 

For så vidt angår a) så fastlægger art. 38 i asylproceduredirektivet betingelserne for, hvornår et land kan karakteriseres som et sikkert tredjeland. Groft sagt skal pågældende land opfylde tre materielle krav: 1) asylansøgere må ikke være i risiko for forfølgelse i Flygtningekonventionens forstand eller overgreb/behandling i strid med EMRK art. 3; 2) non-refoulement-princippet skal overholdes i den forstand, at pågældende land ikke må videresende en asylansøger til et land, hvor vedkommende er i risiko for at lide overlast (indirekte refoulement); og 3) der skal være adgang til at søge om asyl, og at opnå beskyttelse i overensstemmelse med Flygtningekonventionen.

 

Det kan med rette diskuteres, om disse tre krav er opfyldt for så vidt angår Tyrkiet, da landet gentagne gange er blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at tilbageholde asylansøgere og afviste asylansøgere under forhold stridende mod EMRK art. 3, da flere internationale organisationer og NGO’er har påvist, at Tyrkiet jævnligt og for helt nyligt har overtrådt non-refoulement-princippet og sendt personer tilbage til lande, hvor de var i risiko for overgreb, og da Tyrkiet har tiltrådt Flygtningekonventionen med en geografisk begrænsning om, at konventionen alene finder anvendelse på personer, der flygter fra begivenheder i Europa. I relation til sidstnævnte argument kan det anføres (som gjort af bl.a. Kommissionen), at ordlyden af art. 38 af asylproceduredirektivet ikke udtrykkeligt kræver, at Flygtningekonventionen formelt skal finde anvendelse, og at det afgørende må være, at Tyrkiet i praksis overholder Flygtningekonventionen – men det efterlader jo stadig spørgsmålet om Tyrkiets reelle efterlevelse af asyl- og menneskeretten. Dette anerkendes af Kommissionen, der samtidigt understreger, at Tyrkiet har forpligtet sig til at sikre en sådan efterlevelse.

 

For så vidt angår b) så fremgår det af art. 35 i asylproceduredirektivet, at et ikke-EU land kan betragtes som et første asylland i to situationer. For det første, hvis en ansøger alllerede er anerkendt som flygtning i dette land, og vedkommende stadig kan opnå denne beskyttelse. For det andet, hvis ansøgeren nyder en i øvrigt tilstrækkelig beskyttelse i dette land bl.a. i relation til non-refoulement-princippet, og det pågældende land vil tilbagetage ansøgeren. Sidstnævnte kategori er den relevante i relation til Tyrkiet. Ifølge art. 35 skal der ved vurderingen af, om en ansøger falder inden for en af de to tilfældegrupper, tages hensyn til førnævnte krav i art. 38 i asylproceduredirektivet til et sikkert tredjeland. Dermed bliver Tyrkiets faktiske overholdelse af asyl- og menneskeretten afgørende også i relation til vurderingen af, om landet kan betragtes som et første asylland.

 

Derfor er det vigtigt at understrege i relation til både a) og b), at de græske myndigheder ikke generelt kan afvise asylansøgninger med henvisning til, at Tyrkiet udgør et sikkert tredjeland eller et første asylland. Det følger således af asylproceduredirektivet og praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der i alle sager vil skulle foretages en konkret vurdering af, om kravene i direktivets art. 35 og art. 38 er opfyldt, og at der er adgang til domstolsprøvelse af afgørelser om afvisning, der som det klare udgangspunkt har suspensiv virkning (i sager om sikre tredjelande er der krav om automatisk suspensiv virkning, hvorimod der vil skulle foretages en konkret vurdering heraf i sager vedrørende første asylland). Disse vigtige processuelle garantier kompenserer (i et vist omfang i hvert fald) for den manglende realitetsbehandling af asylansøgninger, da de indebærer, at der skal ske national domstolsprøvelse af Tyrkiets faktiske overholdelse af asyl- og menneskeretten. Det vil i den forbindelse være nærliggende for græske domstole at gøre brug af proceduren for præjudiciel forelæggelse og anmode EU-Domstolen om at forholde sig til, hvorvidt Tyrkiet opfylder betingelserne i art. 35 og 38 i asylproceduredirektivet, jf. art. 267 TEUF.

 

Samlet set er det derfor klart, at tilbagesendelsen af alle irregulære migranter fra Grækenland til Tyrkiet skal ske på baggrund af et regelsæt, der formelt sikrer, at EU-retten, folkeretten og menneskeretten overholdes. Det afgørende er derfor, hvordan aftalen bliver implementeret af Grækenland og Tyrkiet, herunder særligt om begge lande reelt er villige til og i stand til at overholde relevante asyl- og menneskeretlige standarder. I den forbindelse er det værd at bemærke, at aftalen pålægger de allerede meget belastede græske myndigheder en yderligere stor finansiel, logistisk og lovgivningsmæssig byrde, som man på nuværende tidspunkt kan stille spørgsmålstegn ved, om landet (selv med den forudsatte økonomiske hjælp fra EU og assistance fra Unionens agenturer) er i stand til at håndtere. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen fra tiden før migrationskrisen antog de nuværende dimensioner vidner således om, at der kan være en stor forskel på Grækenlands formelle og reelle overholdelse af asylansøgeres grundlæggende rettigheder.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Migrationskrisen udgør en kæmpe udfordring for EU-samarbejdet, og europæiske løsninger er nødvendige, hvis der skal dæmmes op for krisen. Hidtil har det været særdeles vanskeligt for de 28 EU-lande at blive enige om fælles løsninger, og de beslutninger om omfordeling af asylansøgere, der er vedtaget, har langt fra haft den ønskede effekt, da den forudsatte solidaritet ikke er omsat til handling (i starten af marts 2016 var der alene sket omfordeling af 660 ud af i alt 160.000 asylansøgere, som var omfattet af aftalerne fra juni og september 2015). I lyset heraf kan EU-Tyrkiet-aftalen betegnes som et fremskridt, da den til trods for de oven for omtalte juridiske problemstillinger fremstår som et reelt bud på, hvordan der sikres kontrol med en central del af EU’s ydre grænse – et bud der vel at mærke på papiret synes at sikre overholdelse af de relevante retlige standarder. Fra et asyl- og menneskeretligt perspektiv er det imidlertid afgørende for aftalens succes, at EU påtager sig et ansvar for at sikre Grækenland og Tyrkiets efterlevelse af disse standarder i praksis, herunder ikke mindst for så vidt angår de personer, der tilbagesendes under henvisning til, at Tyrkiet udgør et første asylland eller et sikkert tredjeland.