Varetægtsfængsling af unge under 18 år i eget hjem – hvad er meningen?

Meningen med at varetægtsfængsle unge under 18 år i eget hjem er at undgå de mange skadevirkninger, der er forbundet med at varetægtsfængsle et ungt menneske på en sikret institution. Det er i den forbindelse vigtigt at have sig for øje, at en varetægtsfængsling finder sted på et tidspunkt, hvor skyldsspørgsmålet ikke er afgjort. Det vil sige på et tidspunkt, hvor den unge ikke er dømt for noget strafbart.

Når unge mellem 15 og 17 år varetægtsfængsles sker det normalt i surrogat på en sikret institution som fx Sønderbro i København, der drives af Københavns Kommune.

Varetægtsfængsling af personer, der er fyldt 18 år, sker i et fængsel i kriminalforsorgens regi.

Anbringelse af et ungt menneske i varetægtsfængsel på en sikret institution er et stort indgreb i den unges liv. Anbringelsen kan have negative konsekvenser for den unges skolegang, fritidsjob, fritidsaktiviteter og eventuelle igangværende forebyggende foranstaltninger, der må afbrydes eller skifte form. Alt sammen faktorer som kan gøre det vanskeligt for den unge at komme væk fra en forkert løbebane.

Omkring 100 unge københavnere mellem 15 og 17 år varetægtsfængsles hvert år. Der er bl.a. tale om unge sigtet for gaderøveri og grovere former for vold.

I lyset af de negative konsekvenser som varetægtsfængsling kan have for unge mennesker, startede Københavns Kommune sidste år et forsøgsprojekt. Projektet vedrører varetægtsfængsling af unge under 18 år i eget hjem som alternativ til varetægtsfængsling på institution. Projektet løber foreløbigt indtil 30. juni 2015.

Som led i forsøgsprojektet udvælger Københavns Kommune egnede unge, som netop er blevet varetægtsfængslet i surrogat på en institution. Kommunen kontakter den unge, forældrene, forsvareren, politiet, anklagemyndigheden og retten og forelægger en handleplan. I handleplanen er der et oplæg med særlige bestemmelser vedrørende den unges opholdssted, skole, anvendelse af fritid og samkvem med bestemte personer, samt hvilke foranstaltninger, der vil kunne iværksættes, hvis den unge i stedet for varetægtsfængsling på en institution fængsles i surrogat i eget hjem.

Det er ikke alle unge københavnerne mellem 15 og 17 år, der er i målgruppen for projektet, idet der lægges vægt på en lang række kriterier med henblik på at sikre, at det er de rette unge, der inddrages i forsøgsordningen. Der lægges vægt på, at følgende forhold er til stede hos de unge, der udvælges til at deltage i forsøgsordningen:

– Er i gang med et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb eller havde faste planer om at påbegynde dette før varetægtsfængslingen.
– Tidligere har vist at kunne indgå i strukturerede rammer, fx organiseret fritids-, uddannelses- eller beskæftigelsesforløb.
– Ikke tidligere er straffet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet.
– Tilkendegiver ønske om at indgå og overholde aftaler med socialforvaltningen og anklagemyndigheden.
– Har et netværk, der kan støtte den unge og være med til at sikre, at aftaler med de sociale myndigheder og anklagemyndigheden overholdes.

De konkrete vilkår som fastsættes i forbindelse med, at en ung varetægtsfængsles i surrogat i eget hjem skal godkendes af byretten. Er anklagemyndigheden uenig i de fastsatte vilkår, kan anklagemyndigheden indbringe sagen for landsretten.

Som et eksempel på konkrete vilkår i forbindelse med en kendelse om varetægtsfængsling i surrogat i eget hjem kan nævnes følgende:

– Den unge skal møde dagligt i skole og til tiden, og må ikke forlade den førend ophør af undervisning. Skolen udøver skærpet tilsyn.
– Den unge skal alle hverdage opholde sig i hjemmet efter kl. 18.00 og må efter dette tidspunkt kun forlade hjemmet i følgeskab med en eller begge forældre.
– Den unge skal opholde sig i hjemmet alle weekender medmindre, at han er i følgeskab med en eller begge forældre.
– Den unge skal samarbejde med sin kontaktperson fra sin ungdomsklub og mødes med denne tre gange ugentligt.
– Den unge skal enten mødes med eller tale i telefon med en kriminalpræventiv medarbejder minimum en gang om ugen.
– Den unge må ikke opsøge, ringe, sende sms eller på nogen anden måde have kontakt med andre implicerede i den aktuelle straffesag.
– Den unge skal afholde sig fra at begå kriminalitet samt uro- og eller utrygskabende adfærd.

Hvis vilkårene overtrædes af den unge, vil kommunen underrette politiet, hvorefter retten vil få forelagt muligheden for, at den unge tilbageføres til surrogat i en sikret institution. Samtidigt forringer manglende overholdelse af vilkårene sandsynligheden for, at den unge i tilfælde af domfældelse kan blive idømt en betinget dom. Der er således et ganske betydeligt incitament for den unge til at overholde vilkårene.

Peter Trudsø

Alt om strafferet og straffeproces Peter Trudsø har de seneste 10 år arbejdet som forsvarsadvokat i København. Han er cand. jur. fra Københavns Universitet i 1998, hvor han nu er tilknyttet som censor. Peter har tidligere været ekstern lektor ved Københavns Universitet i straffeproces og økonomisk kriminalitet. Peter forestår løbende undervisning af andre forsvarsadvokater samt anklagere.

2 thoughts to “Varetægtsfængsling af unge under 18 år i eget hjem – hvad er meningen?”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *