Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 5

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Beskæftigelsesministeriet:

 • L 145 (forslag som fremsat) – Forslag til lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Justitsministeriet:

 • L 132 (forslag som vedtaget) – Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 124 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven. (Bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering og reintegrationsbistand i tilfælde af alvorlig kriminalitet m.v. begået efter repatriering m.v.).
 • L 125 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Beskæftigelsesministeriet:

 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan redegøre for status for den tværministerielle arbejdsgruppe, der er nedsat for at analysere og foreslå initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til tvangsarbejde og udnyttelse af sårbare udenlandske arbejdstagere (reelt indholdsløst).

Justitsministeriet:

 • Spørgsmål vedrørende actioncards i minksag, hvor der ikke alene henvises til tidligere besvarelser.
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil fremsende den skabelon, som Rigspolitiet bruger til at udarbejde actioncards ledsaget med en forklaring om godkendelsesprocedurer og påkrævede stillingsniveau, og hvordan disse gjorde sig gældende ifm. aflivningen af mink udenfor smittezoner.
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan oplyse, om Rigspolitiets actioncards undergår en form for legalitetsvurdering, inden de tages i brug.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der inden for de sidste 30 år ved lovændring er sket en nedsættelse af strafferammen for en forbrydelse i Straffeloven.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Justitsministeriet forsøgte at stoppe den anmeldte traktordemonstration den 21. november 2020.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om status for arbejdet med teledatasagen.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang reglerne om delvis fratagelse af den retlige handleevne bliver anvendt, herunder hvor mange personer, der har fået iværksat eller fået ændret et eksisterende værgemål.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor politiet, der tydeligvis var til stede til demonstrationen den 19. december 2020 på Vesterbro i København, og hvor demonstranter brugte ulovlig pyroteknik og affyrede fyrværkeri mod politiet, ikke foretog en eneste anholdelse eller greb ind.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sigtelser, tiltaler og domsfældelser for menneskehandel, der har været i Danmark de forgangne to år.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen fortolker Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen rigtigt i sagen om Inger Støjbergs instruks om at adskille barnebrude fra deres ældre mænd.

Social- og indenrigsministeriet:

 • SOU, alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en henvendelse vedrørende forskelsbehandling af forældre i familieretssystemet.
 • SOU, alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en vurdering af foreneligheden med grundloven og EU-retten i forhold til et forbud mod eksisterende eller nye private sociale tilbud. (Reelt indholdsløst)

Transportministeriet:

 • TRU alm. del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konkrete initiativer der tages som opfølgning på kritikken fra Folketingets Ombudsmand vedr. DSB’s tilsidesættelse af ytringsfriheden, fra transportministeren.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Erhvervsministeriet:

 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren mener, at det vil være gavnligt for erhvervslivet at lave et vaccinepas i et samarbejde mellem sundhedsmyndighederne og erhvervslivet (reelt indholdsløst).

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • B 128 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om at hente danske børn fra flygtningelejre i Syrien til Danmark.
 • REU, Alm.del: Status over sagsgennemgangen i den uafhængige kontrol- og styregruppe i teledata-sagen.
 • REU, Alm.del: Halvårlig afrapportering om den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked (indsatsen mod social dumping) i perioden fra 1. januar 2012 – 30. juni 2020. Myndighedsarbejdet består af samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politi.
 • REU, Alm.del: Lovudkast: Lovforslag om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)
 • Regeringens udspil ”Børnene først – et trygt hjem og flere rettigheder til udsatte børn.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet:

Social- og indenrigsministeriet:

Beskæftigelsesministeriet:

Erhvervsministeriet:

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Amnesty

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

2 thoughts to “Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 5”

 1. “Vi skal tage hensyn til børn med handicap i Barnets lov”, siger Astrid Krag. “Vi må (ikke)… fejltolke situationen på grund af manglende indsigt i for eksempel ADHD, autisme eller en tredje type handicap”, uddyber hun. Men det er netop pointen, at systemet ikke evner at genkende de handicaps, i værste fald forhaler og forhindrer diagnoserne. Forudsætningen for ministerens scenarie er, at alle børn med udfordringer screenes for handicaps. Børn med sociale handicaps er stærkt overrepræsenteret i både skolemistrivsels- og anbringelsesstatistikken i forvejen; det er et udtryk for diskrimination, at de ikke tilbydes egnet grundskoling. Halvdelen af de sent anbragte med socialt handicap får først diagnose efter anbringelse. Barnets lov lægger op til en hurtigere overvejelse af anbringelser som ‘forebyggende foranstaltning’. Diskriminationen af børnene og familierne forværres af Barnets lov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *