Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 25

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

  • Den 16. juni 2015: Forhandlinger i EU om EU’s databeskyttelsesforordning
  • Den 12. juni erklærede den belgiske forfatningsdomstol de belgiske logningsregler for værende i strid med retten til privatliv og persondatabeskyttelse.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

(Grundet valget vil der i perioden ikke blive svaret på folketingsspøgsmål)

 

NYE LOVFORSLAG

(Grundet valget fremsættes der i perioden ikke nye lov- og/eller beslutningsforslag. I stedet er de lovforslag, der ikke nåede at blive færdigbehandlet inden valget, og som derfor enten udgår eller skal genfremsættes efter et valg, listet nedenfor. Lovforslagene er listet efter ressortområde.)

Beskæftigelsesministeriet

L 205 Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med en langvarig ydelsesperiode

L 199 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie

L 198 Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

L 197 Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

L 196 Forslag til lov om ansættelsesklausuler

L 184 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

L 183 Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

L 203 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

L 187 Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

L 186 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område

L 170 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loven omhandler bl.a. afradikalisering)

L 122 Forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland

Erhvervs- og Vækstministeriet

L 164 Forslag til udbudslov

L 129 Forslag til lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber

Forsvarsministeriet

L 201 Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

L 200 Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

L 135 Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven

Justitsministeriet

L 204 Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven

L 195 Forslag til ændring af udlændingeloven (Loven omhandler bl.a. om videregivelse af personfølsomme oplysninger til det cenrtrale Eurodac-system)

L 194 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

L 193 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Bl.a. ændres revisionsbestemmelsen til logningsbekendtgørelsen, således at revision udskydes)

L 188 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

L 93 Forslag til lov om fremtidsfuldmagter

Skatteministeriet

L 190 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

L 124 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

L 202 Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer

L 179 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn

L 127 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Transportministeriet

L 192 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

L 189 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

L 147 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Juniortilforordnede)

L 146 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.


ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

  • Amnesty: har i en artikel set tilbage på tilstandene i Mosul, siden IS overtog byen for et år siden. Herudover har de udgivet et nyt interaktivt kort, der dækker det seneste års vold og ødelæggelse, som har præget konflikten i Islamisk Stat.
  • Human Rights Watch udgav den 11. Juni en artikel om dommen mod aktivisten og bloggeren Raif Badawi.
  • EMD: ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) offentliggjorde den 9. Juni 2015 en rapport om Albanien, hvor det bl.a. anbefales, at der gøres yderligere for dels at håndtere forhindre politisk hadsk tale samt integrere Romaerne.
  • Europarådet: Offentliggjorde den 9. juni flere nye rapporter om Albanien, Polen, Kroatien, Sverige og Danmarks indsats for at bekæmpe racisme og intolerance. Alle rapporterne kan læses fra denne side, og rapporten om Danmark kan findes her
  • Den 10. juni offentliggjorde De Radikale og Socialdemokraterne deres fælles retspolitiske udspil – Mere tryghed i Danmark. Udspillet i sin helhed kan downloades her

 

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *