Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 22

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • Samråd med justitsministeren om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold. (Kan ikke linkes til)
  • Udvalg: Europaudvalget.
  • Mødedato: 03-06-2021
  • Starttidspunkt: 12.30

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Beskæftigelsesministeriet:

 • L 209 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Bedre ressourceforløb m.v.).
 • L 235 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v., lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Udskydelse af solnedgangsklausuler).

Forsvarsministeriet:

Justitsministeriet:

 • L 195 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Udskydelse af revisionen af logningsreglerne til folketingsåret 2021/22.)

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet:

 • Besvarelse af spørgsmål vedrørende lovforslag nr. L 193 A – Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love:
 • L 193 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor høj grad tavshedspligt vil medføre en ændring i mulighederne for at få aktindsigt i sager i Nationalbanken.
 • L 193 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere materialet fra Sikkerhedsbranchen vedrørende kontanter som betalingsmiddel.
 • L 193 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Den Grønne Fremtidsfonds og Vækstfondens aktiviteter og investeringer skal underlægges miljøoplysningsloven, Århuskonventionen og FN’s retningslinjer for virksomhedernes menneskerettighedsansvar.
 • L 193 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår der er tale om ”rimelige” undersøgelsesmetoder, herunder eksemplificere, hvornår der i forskellige tilfælde vil være tale om ”rimelige” undersøgelsesmetoder.

Justitsministeriet:

 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til indholdet og konsekvenserne af ændringsforslag nr. 6 om ændring af tryghedsskabende opholdsforbud.
 • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der udskiller forslaget om at indsætte et nyt stk. 4 om øget anvendelse af telekommunikation med billede m.v. i retsplejelovens § 748 a, i et selvstændigt forslag (effektivisering af straffesagskæden).
 • Besvarelse af spørgsmål vedrørende lovforslag nr. 213 (Forslag til beskyttelse af whistleblowere).
 • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til at udarbejde af ændringsforslag, der medfører, at en whistleblower udover den foreslåede whistleblowerordning også skal kunne gå til en fagforening, tillidsrepræsentant, tillidsmyndighed, ledelse eller kolleger med oplysninger om overtrædelser og samtidig opnå den samme beskyttelse og ret til godtgørelse ved eventuelle repressalier, som hvis indberetningen sker til en intern eller ekstern whistleblowerordning.
 • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til udarbejde et ændringsforslag der medfører, at der også i tilfælde af forsøg på anskaffelse af f.eks. dokumentation, orientering eller offentliggørelse af oplysninger om overtrædelser direkte i loven skal sikres beskyttelse og retten til godtgørelse i tilfælde af repressalier.
 • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, der medfører, at rådgivning og støtte styrkes i forhold til det fremsatte forslag, således at der sikres en bedre rådgivning og støtte end alene almindelig retshjælp ved repressalier og trusler herom.
 • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, der medfører, at ”bevidst vildledning af politikere og offentlighed” også omfattes af forslaget på samme vis som bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
 • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, der medfører en generel udvidelse af anvendelsesområdet til også at omfatte begrundet mistanke om overtrædelser af retsregler.
 • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, der begrænser rækkevidden af lovforslagets bestemmelse om tavshedspligt ved at ændre § 25, stk. 1.
 • B 55 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er internationale konventioner eller regelsæt, som beskytter indsattes ret til at indlede nye personlige relationer som f.eks. en ny kæreste, partner eller ægtefælle, mens de afsoner.
 • B 249 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor sagsbehandlingstiden er lang, når bistandsværger indbringer de anbragte foranstaltningsdomme ved retten, og hvilke forhold, der forsinker sagsbehandlingstiden.
 • B 267 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt forslag til folketingsbeslutning om forbedring af retssikkerheden for udsatte borgere, der indgår økonomisk forpligtende aftaler under falske forudsætninger, ville være i strid med EU-retten.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om praksis for inddrivelse af gæld fra sagsomkostninger i straffesager, og hvad praksis er for geninddrivelse af gæld fra sagsomkostninger i straffesager, hvor skyldner i første instans er blevet erklæret uden betalingsevne til at afdrage på denne gæld.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke domme eller øvrige juridiske skridt, der er taget for alle hjemvendte og hjemtagende fremmedkrigere, såvel kvinder som mænd.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke overvejelser, det giver, at fagfolk fra konsulentfirmaet Capgemini fandt tre uhørte sikkerhedsbrister i KPN’s samarbejde med det kinesiske firma Huawei i Holland, når Huawei har stået for drift af TDC’s mobilnet og teleselskabet 3’s net i Danmark.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren i forlængelse af samrådet den 22. april 2021 om bestikkelsessagen i Rigspolitiet vil udarbejde en tidslinje over hændelsesforløbet fra påtaleopgivelsen i sagen i november 2019 til Rigsadvokaten i december 2019 besluttede at ændre afgørelsen.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren i forlængelse af samrådet den 22. april 2021 om bestikkelsessagen i Rigspolitiet vil bekræfte, at der er de nødvendige redskaber til rådighed, således at både medarbejdere i politiet og borgere har mulighed for at indberette eventuel mistanke eller viden om lovovertrædelser m.v. i politiet.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren i forlængelse af samrådet den 22. april 2021 om bestikkelsessagen i Rigspolitiet vil tage initiativ til at igangsætte en ekstern undersøgelse af processen for Københavns Politis oprindelige efterforskning af sagen og den efterfølgende beslutning om påtaleopgivelse i sagen.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren i forlængelse af samrådet den 22. april 2021 om bestikkelsessagen i Rigspolitiet vil redegøre for, hvilke informationer og oplysninger der lå til grund for politiets vurdering af, at der ikke var tale om habilitetsproblemer.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren vil kommentere artiklen “Politiet lod ulovlig demonstration være: »Man skal vælge sine kampe«”.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil være med til at ændre lovgivningen, så borgerne kan få en økonomisk godtgørelse med henvisning til svømmepigesagen.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren helt konkret har gjort for at stoppe uværdige stopursmetoder i udmålingen af hjælp til borgere med funktionsnedsættelser.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad status er på Ankestyrelsens undersøgelse af den kommunale praksis med længerevarende observationer i kommunernes hjem.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke kommuner og i hvor stort omfang de har benyttet sig af længerevarende observationer af borgere med handicap i eget hjem i løbet af de sidste fem år i forbindelse med udmåling af hjælp.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil regulere kommunernes brug af længerevarende undersøgelser i borgernes eget hjem, så man undgår observationer, der rækker henover 14 dage.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan vil ministeren sikre, at en kommune ikke i fremtiden kan overse samtlige advarselstegn i en sag som den om den unge kvinde fra Skive-egnen, som blev holdt fanget i halvandet år af sin kæreste.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at udlændinge, der er optaget på lovforslag om meddelelse af dansk indfødsret, og som offentligt på åbne sociale medier åbenlyst orienterer sig i retning af Erdogan og Hizb ut-Tahrir, bør få dansk statsborgerskab.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • L 187 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om rigsretten. (Øget offentlighed ved Rigsrettens offentlige forhandlinger ved transmission af lyd og billede).
 • L 188 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om rigsretten. (Offentlighed om hver dommers stemmeafgivning og begrundelse).
 • L 230 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Frakendelse af statsborgerskab for visse former for alvorlig bandekriminalitet, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser).
 • L 226 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande).
 • B 110 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om mere fleksibel hjælp til familier med børn med handicap.
 • B 226 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark.
 • B 180 (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om asylbehandling i modtagecenter uden for Europa.
 • B 261 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge det juridiske grundlag for at lukke moskéer og andre religiøse foreninger, der opfordrer til vold, udviser ekstremistisk adfærd eller forstyrrer den offentlige orden.
 • B 275 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om, at opholdstilladelse ikke automatisk bortfalder for mindreårige, der har været på genopdragelsesrejse.
 • Sundhedsministerens talepapir fra samrådet den 18/8-2021 om opfølgning efter dommen i Aggerholm mod Danmark fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
 • Udlændinge- og integrationsministerens talepapir fra det åbne samråd om sagsbehandlingstiden i Styrelsen for International Rekruttering.
 • Instrukskommissionens nyhedsbrev nr. 24.
 • Orientering om afslutning og endelig afrapportering på undersøgelsen af datahåndtering hos politi og anklagemyndighed.
 • Rigspolitiets årlige orientering om administrative frihedsberøvelser.

Ministerierne

Udenrigsministeriet:

Erhvervsministeriet:

Domstolene

Højesteret:

Østre Landsret:

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Jura § Info:

Advokatsamfundet:

Vive:

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom.
  • The case concerned complaints by journalists and human-rights organisations in regard to three different surveillance regimes: (1) the bulk interception of communications; (2) the receipt of intercept material from foreign governments and intelligence agencies; (3) the obtaining of communications data from communication service providers.
  • Having regard to the bulk interception regime operated in the UK, the Court identified the following deficiencies: bulk interception had been authorised by the Secretary of State, and not by a body independent of the executive; categories of search terms defining the kinds of communications that would become liable for examination had not been included in the application for a warrant; and search terms linked to an individual (that is to say specific identifiers such as an email address) had not been subject to prior internal authorisation.
  • Violation of article 10 and article 8.
 • Centrum för rättvisa v. Sweden.
  • The case concerned the alleged risk that the applicant foundation’s communications had been or would be intercepted and examined by way of signals intelligence, as it communicated on a daily basis with individuals, organisations and companies in Sweden and abroad by email, telephone and fax, often on sensitive matters.
  • The Court found, in particular, that although the main features of the Swedish bulk interception regime met the Convention requirements on quality of the law, the regime nevertheless suffered from three defects:
   • the absence of a clear rule on destroying intercepted material which did not contain personal data;
   • the absence of a requirement in the Signals Intelligence Act or other relevant legislation that, when making a decision to transmit intelligence material to foreign partners, consideration was given to the privacy interests of individuals;
   • and the absence of an effective ex post facto review.
  • As a result of these deficiencies, the system did not meet the requirement of “end-to-end” safeguards, it overstepped the margin of appreciation left to the respondent State in that regard, and overall did not guard against the risk of arbitrariness and abuse, leading to a violation of Article 8 of the Convention.
 • L. v. Italy.
  • The case concerned criminal proceedings against seven men who had been charged with the gang rape of the applicant and had been acquitted by the Italian courts.
  • The Court held that the applicant’s rights and interests under Article 8 had not been adequately protected, given the wording of the Florence Court of Appeal’s judgment.
  • The Court found that the language and arguments used by the court of appeal conveyed prejudices existing in Italian society regarding the role of women and were likely to be an obstacle to providing effective protection for the rights of victims of gender-based violence, in spite of a satisfactory legislative framework.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU-kommissionen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *