Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 21

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Udlændinge- og integrationsministeriet:

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • Spørgsmål til lovforslag nr. L 189 – (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.):
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der medfører, at opholdsforbuddet (§ 6) alene kan gives til de personer, der har udvist den i lovforslaget definerede utryghedsskabende adfærd, herunder at overtrædelse af opholdsforbuddet for denne personkreds bliver fængselsstraf.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt erhvervsdrivende, der har udeservering i en opholdsforbudszone, vil kunne miste retten til udendørsservering alene på baggrund af zoneforbuddet, og vil disse erhvervsdrivende blive kompenseret for tab.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at lovforslaget, som det foreligger, ikke medfører, at det bliver forbudt at sidde på en fortovscafé i et område omfattet af opholdsforbudszone. (Henviser alene til andet svar).
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt skiltning af opholdszone vil være på andre sprog end dansk.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for omfanget af visitationszoner og zoneforbud m.v., der er udstedt efter gældende regler.
 • Spørgsmål til lovforslag nr. L 213 – Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere:
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 12/5-21 fra Oluf Jørgensen, jurist og offentlighedsrådgiver, forskningschef emeritus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vedrørende kommentar til ministerens svar på spm. 1 og 3 på lovforslaget.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til fællesbrev af 12/5-21 fra A.P. Møller – Mærsk A/S og en række andre danske virksomheder om etablering af centrale whistleblowerordninger i store koncerner.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 15/5-21 fra Transparency International Denmark, vedrørende etablering af centrale whistleblowerordninger i store koncerner.
  • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 11/5-21 fra Dorthe Mortensen, Assens, vedrørende ministerens svar på spm. 2, om hvorvidt plejefamilier er omfattet af beskyttelse af whistleblowere.
 • Spørgsmål til lovforslag nr. L 222 – Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler, udvidelse af politiklageordningen og justering af ordningen med fartbøder til politiets personale i forbindelse med udrykningskørsel som led i tjenesten):
  • L 222 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at tilsynsvirksomheden omfatter alle bevismidler, således at tilsynet skal føre tilsyn med politiets efterforskning i forhold til retsplejelovens kapitel 67 og frem til og med kapitel 75 b.
  • L 222 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor det er Justitsministeriet, der skal udpege den tekniske ekspert til Politiklagerådet, hvor den tekniske ekspert tænkes at komme fra.
  • L 222 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de udfordringer, der vil være i relation til straffesager, der i henhold til retsplejelovens § 1020 e, skal fremsendes til Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet.
  • L 222 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at Politiklagemyndigheden får kompetence til at rejse tiltale og selv føre straffesager ved retterne.
 • B 235 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at konkretisere indholdet af de initiativer, som ministeren under 1. behandlingen gav udtryk for at ville undersøge, og som har det formål, at bandekriminelle, der kommer til skade i bandekonflikter, ikke længere har ret til at kræve statslig offererstatning.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om hvor mange fædre til børn med dansk statsborgerskab, der rejste til Islamisk stat, der estimeres at være i live.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om kommentar til, at Højesteret efter et overfald på en fængselsbetjent den 18. juni 2015 fastslog, at “det meget alvorlige angreb på en fængselsbetjent, må ses som et angreb på et led i en grundlæggende funktion i et demokratisk retssamfund”.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om hvilke initiativer ministeren mener, at Danners 8 anbefalinger til bekæmpelse af psykisk vold bør føre til, jf. rapporten ”To år med strafbar psykisk vold – Erfaringer fra praktikerfeltet” udarbejdet af Danner marts 2021.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt civilsamfundet kan gøre en forskel i forhold til terrorbekæmpelsen i Danmark. (Henviser alene til andet svar).
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvordan de nødvendige omkostninger i forbindelse med straffesager, der pålægges domfældte posteres og udregnes.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvorfor spørgsmålet om sagsomkostninger i strafferetten ikke bliver behandlet på tilsvarende vis som sagsomkostninger i civilretten.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om at uddybe det nærmere indhold af de initiativer ministeren har lovet, der skal sætte en stopper for bandekriminaliteten i en skriftlig kommentar til TV 2 Fyn den 18. april 2021.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om hvilke ændringer, ministeren forventer skal foretages af den danske tiggerlov på baggrund af dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Schweiz efter oplysningerne om, at den schweiziske regering har valgt ikke at anke dommen.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvor mange årsværk alle kommuner har brugt på databeskyttelsesforordningen, som har fundet anvendelse i Danmark fra den 25. maj 2018.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om information om den svenske justitsministers fem forslag til at bekæmpe krænkelser mod svenske kvinders ret til frihed, de såkaldte “kvinofrids-krænkelse”.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om antallet af anmeldelser for digitale krænkelser og overtrædelser af straffelovens § 264 d.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Han var efterskolelærer, hun var elev, og fem år senere mødtes de i retten. Sagen viser, hvor svært vi har ved at definere en seksuel krænkelse” fra zetland.dk den 26. april 2021.
 • REU alm. del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om en udtømmende liste over myndighedernes gældende beføjelser rettet mod borgerne, som er indført med henblik på at håndtere Covid-19 pandemien.

Finansministeriet:

 • REU alm. del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til udbud af kurser hos Kammeradvokaten, der sigter på at begrænse aktindsigten.

Social- og ældreministeriet:

 • REU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen “”Det er en sort plet på Danmark”: Flere socialt udsatte unge frihedsberøves”. (Henviser alene til andet svar).
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange en kommune kan søge værgemål over en borger iværksat, når der f.eks. er afsagt en byretsdom, som ikke har givet kommunen medhold
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til Højesterets dom fra den 22/4-21 i den såkaldte svømmepigesag.

Skatteministeriet:

 • L 89 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det giver optimal retssikkerhed for virksomhederne, at det ikke er objektive kriterier, men derimod en konkret vurdering, der afgør, hvordan den skattemæssige behandling af anden immateriel indkomst skal være.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 227 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om en afghansk ansøger på lovforslag, som offentligt “synes godt om” Hizb ut-Tahrir på Facebook, bør være optaget på lovforslaget og have statsborgerskab.
 • Spørgsmål til lovforslag nr. L 226 – Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande):
 • L 226 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt man efter afsluttet asylproces i et modtagecenter i et land uden for Europa vil få tilbudt beskyttelse i Danmark, hvis de er anerkendt som værdige til asyl, eller hvor skal man opholde sig, hvis man får anerkendt sin ansøgning om asyl.
 • L 226 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke kvalifikationer et land, der skal huse et dansk modtagecenter for asylansøgere, skal leve op til.
 • L 226 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om konsekvensen af, at tredjeland krænker menneskerettighederne for flygtninge, Danmark har sendt dertil.
 • L 226 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan regeringen vil sikre overholdelse af rettighederne for uledsagede børn og asylansøgere med særlige behov, hvis et modtagecenter placeres i et tredjeland.
 • L 226 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt dette lovforslag ændrer på menneskesmuglernes udnyttelse af asylansøgere, der ønsker at komme til Europa, da asylansøgere stadig vil søge at nå til Danmark, uanset om der etableres et modtagecenter i et tredjeland.
 • L 226 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det garanteres, at et modtagecenter i et tredjeland overholder menneskerettighederne, herunder sikring mod unødig magtanvendelse og frihedsberøvelse og sikring af uledsagede mindreårige, når der endnu ikke er indgået en aftale med noget land.

Udenrigsministeriet:

 • Spørgsmål til beslutningsforslag nr. B 297 – Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til Operation Barkhane i Sahelregionen:
 • B 297 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen har en langsigtet strategi for den danske tilstedeværelse i Sahel regionen med henblik på at sikre sig, at den danske militære tilstedeværelse ikke reelt kommer til at blive permanentgjort, som det blev tilfældet i Afghanistan.
 • B 297 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man ser på, at internationale rapporter peger på, at der de seneste år er blevet dræbt flere civile af sikkerhedsstyrker end af terrororganisationer.
 • B 297 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor regeringen ønsker at prioritere militær tilstedeværelse fremfor at anvende ressourcer på at støtte en udvikling mod mere politisk stabilitet og konfliktforebyggelse i regionen. (Reelt indholdsløst).
 • B 297 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke erfaringer fra Afghanistan og Irakkrigene regeringen vil trække på i forbindelse med Sahel missionen.
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konsekvenser det vil få, hvis mødrene til de danske børn afviser en anmodning om at give samtykke til adskillelse fra deres børn.

Beskæftigelsesministeriet:

 • BEU alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere på udtalelsen fra chefkonsulent Nikolaj Nielsen fra Institut for Menneskerettigheder, om at det er problematisk, at man ikke kan forsætte i fleksjobsordningen, når man når folkepensionsalderen. (Henviser alene til andet svar).

Erhvervsministeriet:

 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der ikke er lovbestemte frister for førsteinstansers materialefremsendelse til de pågældende nævn, klageinstanser m.v. og samtidig redegøre for muligheden for at fastsætte og overholde sådanne frister.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan borgeres og virksomheders stilles retsligt i forhold til forældelse af sager, hvis sagsbehandlingstider i nævn m.v. tager op imod 5 år.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren agter at iværksætte af initiativer, så sagsforløb mellem førsteinstans og nævn, klageinstans m.v. kan tilrettelægges med henblik på at sikre den hurtigst mulige sagsproces, herunder at førsteinstanser lever op til de lovbestemte frister.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, det er en retsstat værdig, at det vil være over 14 år siden, at Roskilde Bank gik konkurs, når sagen skal prøves i Højesteret til november 2022.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren mener om, at en afdød mand ikke kan få lov til at stille med en advokat og forsvare sig.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange ansøgninger til covid19-kompensationsordningerne der ikke er færdigekspederede, som er indleveret i henholdsvis august, september, oktober, november og december 2020, og i januar, februar, marts og april 2021.

Ligestillingsudvalget:

 • LIU alm. del – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil tage initiativ til trepartsforhandlinger om ligeløn for kvinder på det offentlige arbejdsmarked. (Reelt indholdsløst).

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren mener, at fremvisning af personfølsomme oplysninger på coronapas til dem, der skal tjekke passet er foreneligt med respekten for generelle principper om nødvendighed og proportionalitet ved brug af persondata?

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil tage afstand til den israelske stats og israelske bosætteres fremfærd i Sheik Jarrah?
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren i lighed med USA vil udtrykke bekymring over Israels voldelige fremfærd?

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at Danmark giver asyl til flygtninge fra områder i Syrien, hvor Sverige i dag vurderer, at sikkerhedssituationen nu er forbedret så meget, at Sverige ikke længere giver asyl.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • L 193 – (betænkning): Forslag om øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringer, oprettelse af gældsrådgivningsenhed i Finansiel Stabilitet som følge af aftale om erstatning m.v. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19 og styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.
 • L 195 – (betænkning): Forslag til ændring af logningsregler. (Ændring af revisionsbestemmelse).
 • Henvendelse af 20/5-21 fra Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus, Danmarks Medie og Journalisthøjskole, vedrørende vedrørende lovforslaget om beskyttelse af whistleblowere (L 213).
 • B 160 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af strafrabat ved flere lovovertrædelser.
 • B 170 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af livstidsdømtes mulighed for prøveløsladelse.
 • B 172 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf i forbindelse med drab på flere personer.
 • B 195 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om at suspendere udbetalingen af børne- og ungeydelse til EU-borgere fra medlemsstater, der ikke tager imod egne borgere dømt for kriminalitet.
 • B 149 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om, at lovforslag om indfødsrets meddelelse suppleres med oplysning om ansøgernes religiøse tilhørsforhold.
 • Erhvervsministerens talepapir fra åbent samråd den 18. maj 2021 om sagsbehandlingstider i forhold til kompensationsordningerne.
 • Justitsministerens talepapir fra åbent samråd den 11/5-21 om PET’s trusselvurdering af danske børn i Syrien

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Højesteret

Østre Landsret

Ligebehandlingsnævnet

PET

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Jura § Info

Amnesty

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

EU-domstolen

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *