Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 23

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • Åbent samråd med udenrigsministeren om afholdelse af valg på Vestbredden, Gaza og Østjerusalem, samt om de krigslignende forhold i området. (Kan ikke linkes til)
  • Udvalg: Udenrigsudvalget
  • Mødedato: 10-06-2021
  • Starttidspunkt: 09.30

NYE LOVFORSLAG

Justitsministeriet:

 • L 189A – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og udlændingeloven. (Forbud mod deltagelse i nattelivet, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.).
 • L 212A – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig. (Effektivisering af straffesagskæden, digital kommunikation i skiftesager, pligtig afgangsalder for dommerfuldmægtige m.v.).
 • L 212C – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald).
 • L 222 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler, udvidelse af politiklageordningen og justering af ordningen med fartbøder til politiets personale i forbindelse med udrykningskørsel som led i tjenesten).

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 215 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven m.v. (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt af hjælp til repatriering, indhentelse af udtalelse fra politiet om registreringer i Kriminalregisteret, nægtelse af repatrieringsstøtte af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden, ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering m.v.).
 • L 226 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande).
 • L 228 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om dansk indfødsret, integrationsloven og hjemrejseloven. (Indførelse af almindelig klageadgang på visumområdet m.v.)

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • Spørgsmål til lovforslag nr. L 189 om utryghedsskabende opholdsforbud:
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til ændringsforslag, der medfører, at en udlændinge, der gentagne gange overtræder nattelivsforbuddet, idømmes udvisning af Danmark.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt demonstrationer er omfattet af det foreslåede generelle opholdsforbud. (Henviser alene til andet svar).
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om grunden for at indføre muligheden for at udstede tryghedsskabende opholdsforbud.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen påtænker at gøre andre frihedsindskrænkende coronatiltag permanente.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke erfaringer der har været gjort om generelle opholdsforbud i coronakrisen.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen er villig til at løbe en procesrisiko ved lovforslaget i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions regler om forsamlingsfrihed.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fremsendelse af dokumentation for stigende utryghed ved S-togstationer.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der taler for, at fastsættelse af et generelt opholdsforbud ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fastsættelse af et generelt opholdsforbud, uden at der er begået kriminalitet.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt journalister må opholde sig i det område, hvor der er fastsat tryghedsskabende opholdsforbud.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken tilregnelse overtrædelse af opholdsforbud i straffelovens §§ 79 a-b kræver.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt områder, hvor eksempelvis hjemløse holder til, har samme krav som andre områder for at kunne blive ramt af et generelt opholdsforbud. (Henviser alene til andet svar).
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der altid skal ske domstolsprøvelse for fastsættelse af et generelt opholdsforbud.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget fra et tryghedsskabende opholdsforbud i området.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at lovforslagets ”tilregnelse” ændres til ”forsæt”.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 23/3-21 fra Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International Danmark og Nyt Europa vedrørende deres fælles høringssvar og debatindlæg i Berlingske.dk om lovforslaget.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor det ikke er nok med de nuværende regler om zoneforbud.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fritagelse for straf, hvis man opholder sig i en opholdsforbudszone, men ikke vidste, at man opholdt sig i en sådan.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt og i givet fald hvordan ordensbekendtgørelsen i dag håndhæves af politiet til at undgå utryghedsskabende adfærd i bestemte områder, hvor der er almindelig adgang.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange den nuværende mulighed for at medelle zoneforbud er brugt de seneste tre år opgjort pr. politikreds.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen vil fremgå af kriminalregistret, og om en overtrædelse af de foreslåede opholdsforbud vil fremgå af kriminalregistret.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt og hvornår en overtrædelse af de foreslåede bestemmelser om opholdsforbud, kan udløse en ubetinget fængselsstraf.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt og hvornår en overtrædelse af de foreslåede bestemmelser om opholdsforbud, kan udløse en udvisning af Danmark.
  • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det forbud mod ophold på et serveringssted eller i en nattelivszone kan udstrækkes til at gælde hele døgnet og ikke alene i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 5.
 • Spørgsmål til lovforslag nr. L 212 om effektivisering af straffesagskæden:
 • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det også er et problem, at forurettede og vidner ikke møder op i en retssag, og om den økonomiske sanktion, der foreslås med forslaget, også gælder forurettede og vidner.
 • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af det materiale, der ligger til grund for beslutningen om at inddrage offentlige ydelser som led i at få de pågældende personer til at møde op i retten.
 • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad man ved om de personer, der ikke møder op i retten.
 • L 212 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om dokumentation for, at nedsættelse af offentlige ydelser vil medføre, at de pågældende personer møder op i retten.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sigtelser, tiltaler og domsfældelser for menneskehandel, der har været i Danmark de forgangne to år

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 226 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 28/5-21 (dateret den 26/6-21) fra UNHCR.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelsen ”Tal og realiteter vedrørende årsager til anbringelser” fra en gruppe mødre til ikke-anbragte børn med sociale handicap.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken effekt det vil have for Familieretshusets sagsbehandlingstider, hvis de sager, der alligevel skal for familieretten, ikke først skal behandles i Familieretshuset. (Reelt indholdsløst).
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan processen og forløbet ifm. en sag om adoption uden forældrenes samtykke foregår.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad baggrunden er for, at man skal søge om samvær og ikke kan få en form for aftale om samvær, når beslutningen om tvangsbortadoption er foretaget.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken rolle, ministeren mener, at den biologiske familie til et tvangsbortadopterede barn bør have i barnets liv.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man fremadrettet vil sikre, at Socialtilsynet foretager kvalitetskontrol af opholdssteder for i fremtiden at undgå situationer, som dem der vises i dokumentaren ”Nødråb fra børnehjemmet”.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Socialtilsynet kan sikre, at magtanvendelser på opholdssteder registreres og indberettes af anbringelsesstedet til Socialtilsynet og kommunen jf. Voksenansvarsloven.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for processen ifm., at børn og unge har været udsat for magtanvendelser på opholdssteder.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at regeringen – modsat tidligere klokkeklare meldinger – har besluttet at bringe 14 danske børn og 3 mødre hjem fra syriske fangelejre?
 • I forlængelse af ministerens interview i Politiken den 17. maj 2021, hvor ministeren tilkendegiver, at han ikke kan afvise, at borgerne kan blive nødt til at give køb på noget formel frihed, hvis regeringen skal lykkes med skabe mere reel frihed for borgerne, har justitsministeren besvaret et spørgsmål om hvilke formelle og borgerlige frihedsrettigheder regeringen planlægger at indskrænke i sin ideologiske kamp for det socialdemokratiske frihedsbegreb?

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke tanker, regeringen gør sig om at have et »tæt og tillidsfuldt samarbejde« med en stat, der ifølge Human Rights Watch gør sig skyldig i forbrydelser mod menneskeheden og håndhæver en apartheidlignende undertrykkelse af palæstinenserne, og vil udenrigsministeren oplyse, hvornår man vil gå skridtet videre og eksempelvis fordømme Israels krænkelser af menneskerettighederne, set i lyset af at udenrigsministeren fremhæver, at man rejser menneskerettighedsspørgsmål i dialogen med Israel?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • L 189 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og udlændingeloven. (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.).
 • L 189B – (betænkning): Forslag til lov om politiets virksomhed. (Tryghedsskabende opholdsforbud).
 • L 212 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig. (Effektivisering af straffesagskæden, digital kommunikation i skiftesager, pligtig afgangsalder for dommerfuldmægtige m.v.).
 • Justitsministerens talepapir fra åbent samråd den 4. maj 2021 vedrørende lovforslag nr. L189 (utryghedsskabende opholdsforbud mm.)
 • B 166 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge sociale medier og andre digitale platforme en frist for sletning af ulovlige billeder og ulovligt materiale.
 • B 51 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af ytringsfriheden ved ophævelse af straffelovens § 266 b.
 • B 168 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af offentlighedslovens ministerbetjeningsregel.
 • B 194 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af blasfemiparagraffen.
 • B 264 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats for at begrænse pædofili.
 • B 281 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om at ændre løsladelsespraksis ved forbrydelser med alvorlige konsekvenser for det danske samfund.
 • Talepapir fra åbent samråd den 1. juni 2021 om forekomst af diskriminerende adfærd hos politiet.
 • Talepapir fra samrådet den 27/5-21 om ulovlig praksis i adoptioner fra Chile.

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Amnesty

Danske advokater

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

EU-domstolen

 • Dom i sag C-624/19 – Princippet om lige løn til mænd og kvinder, som er fastsat i EU-retten, kan påberåbes direkte for såvel »samme arbejde« som for »arbejde af samme værdi« i tvister mellem privatpersoner.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU-kommissionen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *