Overraskende hvis isolationsfængsling af 15-årig pige forlænges tirsdag

Østre Landsret stadfæstede torsdag den 21. januar 2016 en kendelse fra Retten i Holbæk, hvor den kun 15-årige pige i den såkaldte ”Kundby-sag” blev varetægtsfængslet i isolation frem til tirsdag den 26. januar 2016. Sagen har været ført for ”dobbeltlukkede” døre. Det betyder, at offentligheden end ikke har mulighed for at få indblik i selve sigtelsen.

Unge under 18 år, der varetægtsfængsles, anbringes normalt på sikrede institutioner. Som det fremgår nedenfor fængsles unge næsten aldrig i isolation.

Anvendelsen af isolationsfængsling over for den 15-årige pige har – under henvisning til de betydelige skadevirkninger som isolationsfængsling kan have – medført kritik fra bl.a. Børnerådet og Amnesty International.

Selvom sagen med den 15-årige pige indtil videre har været helt mørklagt for offentligheden, må det på baggrund af retsplejelovens regler om isolation, lovforarbejder og retspraksis betegnes som ganske overraskende, hvis isolationsfængslingen af hende forlænges ved det kommende retsmøde på tirsdag i Retten i Holbæk.

Reglerne om isolationsfængsling findes i retsplejelovens § 770 a – e. Det fremgår heraf bl.a., at isolationsfængsling forudsætter, at varetægtsfængslingen er begrundet i, at sigtede på fri fod kan/vil påvirke medgerningsmænd og/eller vidner (§762, stk. 1, nr. 3). I forhold til unge er det tillige et krav, at der foreligger ”helt særlige omstændigheder, som gør det påkrævet”. Isolationsfængsling af unge kan ske i max. 4 uger medmindre, at der er tale om forbrydelser mod statens sikkerhed m.m. (straffelovens kap. 12 og 13). Uddrag af retsplejelovens bestemmelser om isolation følger her:

“§ 770a. Retten kan efter anmodning fra politiet bestemme, at en varetægtsarrestant skal udelukkes fra fællesskab med de øvrige indsatte (isolation), hvis
1) varetægtsfængslingen er besluttet i medfør af § 762, stk. 1, nr. 3, og
2) der er bestemte grunde til at antage, at varetægtsfængslingen i sig selv ikke er tilstrækkelig til at hindre arrestanten i at vanskeliggøre forfølgningen i sagen, herunder ved gennem andre indsatte at påvirke medsigtede eller ved trusler eller på anden lignende måde at påvirke andre.

§ 770 b. Isolation må kun iværksættes eller fortsættes, hvis
1) formålet hermed ikke kan tilgodeses ved mindre indgribende foranstaltninger, herunder ved at anbringe arrestanten i andet arresthus end bestemte andre indsatte eller på anden måde afskære arrestanten fra samvær med sådanne indsatte eller ved at etablere brevkontrol, besøgskontrol eller besøgsforbud,
2) indgrebet, herunder den særlige belastning, som indgrebet kan medføre på grund af arrestantens unge alder, fysiske eller psykiske svagelighed eller personlige forhold i øvrigt, ikke står i misforhold til sagens betydning og den retsfølge, som kan ventes, hvis arrestanten findes skyldig, og
3) efterforskningen fremmes med den særlige hurtighed, som er påkrævet ved varetægtsfængsling i isolation, herunder ved benyttelse af mulighederne for bevissikring efter § 747.
Stk. 2. Hvis arrestanten er under 18 år, må isolation kun iværksættes eller fortsættes, hvis der i øvrigt foreligger helt særlige omstændigheder, som gør det påkrævet.

§ 770 c.

Stk. 5. Hvis arrestanten er under 18 år, må isolation ikke finde sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 4 uger, medmindre sigtelsen angår en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13.”

Fra forarbejderne til lov nr. 1561 af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (varetægtsfængsling i isolation) skal særligt fremhæves:

”Ved afgørelsen skal der lægges stor vægt på den pågældendes alder således, at isolation som altovervejende hovedregel ikke sker, hvis den sigtede kun er 15 eller 16 år.”

Rigsadvokaten iværksatte i 2001 en ordning, hvor politikredsene blev pålagt at indberette en række oplysninger om afsluttede isolationsfængslinger. Indberetningerne har siden dannet baggrund for årlige redegørelser fra Rigsadvokaten til Justitsministeriet om anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation.

Nedenfor følger en oversigt over antal og varighed af afsluttede isolationsfængslinger af personer under 18 år i perioden 2001-2014. Tallene for 2015 er ikke offentliggjort endnu:

 

Varighed
1-7 dage 8-14 dage 15-28 dage 29-42 dage 43-56 dage I alt
2001 1 1
2002 1 2 3
2003 1 4 5
2004 1 2 1 1 5
2005 2 2 4
2006 5 1 6
2007 1 4 5
2008 1 3 4
2009 0
2010 1 1
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0

(Kilde: http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Isolation%20bilag%20C.pdf)

Højesteret har i en afgørelse fra 1999 (gengivet i Tidskrift for Kriminalret 1999.40 H) udtalt, at artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om forbud mod tortur ikke udelukker varetægtsfængsling i isolation af unge under 18 år. Heller ikke det forhold, at isolationsfængslingen i den konkrete sag fandt sted i Vestre Fængsel, hvor der tillige var voksne indsatte, kunne i sig selv anses for stridende mod FN’s børnekonventionen artikel 37(c). Højesteret fandt imidlertid, at der over for unge under 18 år bør udvises den yderste tilbageholdenhed med anvendelse af varetægtsfængsling i isolation.

Peter Trudsø

Alt om strafferet og straffeproces Peter Trudsø har de seneste 10 år arbejdet som forsvarsadvokat i København. Han er cand. jur. fra Københavns Universitet i 1998, hvor han nu er tilknyttet som censor. Peter har tidligere været ekstern lektor ved Københavns Universitet i straffeproces og økonomisk kriminalitet. Peter forestår løbende undervisning af andre forsvarsadvokater samt anklagere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *