Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 9

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Tirsdag den 26/2, klokken 9:00: Møde i Tilsynet i henhold til grundlovens § 71.
 • Torsdag den 28/2, klokken 15:00: Åben høring med medierne: Hvorfor fylder EU-historier ikke mere?

NYE LOV- OG BESLUTNINGSFORSLAG

Børne- og socialministeriet:

 • L 137 Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter).
 • L 138 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset. (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset).
 • B 105 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 118 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret. (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.).
 • L 165 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt).

Justitsministeriet

 • B 14 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil udarbejde et ændringsforslag (til L 74), der indebærer, at den foreslåede ordning i lovforslaget – om at udvide statsligt ansattes adgang til at møde i retten for deres arbejdsgiver – indskrænkes til alene at gælde i byretten.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren i bemærkningerne til ændringsforslaget (L 74) vil præcisere, at det forventes at myndigheden møder med en person, der via uddannelse, kursusforløb og lignende må antages at kunne varetage opgaven, præcisere tilbagemeldingsordningen, hvorefter retten bør give tilbagemelding til myndigheden, hvis retten finder personens førelse af sagen utilfredsstillende, og endelig præcisere rettens mulighed for at give myndigheden et såkaldt advokatpålæg, hvorefter myndigheden fremover skal møde i retten ved en ekstern advokat.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt udenrigs- og forsvarsministeren vil overtræde straffelovens § 108 ved offentligt at viderebringe information, der stammer fra en udenlandsk efterretningstjeneste.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at en krænker ikke kan tage bopæl inden for den geografiske udstrækning af et opholdsforbud.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for praksis i forhold til fastsættelse af den geografiske udstrækning af et opholdsforbud.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den kritik, som professor i strafferet, Lasse Lund Madsen, fremsætter af lovforslaget (L 139).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at en professor, to tidligere professorer og en lektor i strafferet ikke kan svare på, hvad der egentlig kriminaliseres med lovforslaget (L 139).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de ressourcemæssige problemstillinger i at efterforske noget så komplekst og svært definerbart som psykisk vold.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om risikoen for misbrug i eksempelvis skilsmissesager, som bl.a. fremført af Landsforeningen af Forsvarsadvokater (L 139).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt den form for adfærd, der bliver udvist i den officielle undervisningsvideo, som Ligestillingsministeriet har udsendt, fremover vil blive kriminaliseret (L 139).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at der er udtrykt faglige bekymringer om bl.a. de bevismæssige vanskeligheder, vanskeligheder i vurderingen af, hvornår man er inden for det strafbare område, og en stor uklarhed om, hvordan det skal håndteres i praksis (L 139).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan give et konkret eksempel på en situation, der i dag ikke er kriminaliseret, men som vil være det fremover, når lovforslaget træder i kraft.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 11/2-19 fra Københavns Universitet v/Jørn Vestergaard vedr. “Selvstændig bestemmelse om psykisk vold”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt opfordring til udstødelse af tidligere medlemmer af en religiøs forening, bør betragtes som psykisk vold efter lovforslagets bestemmelse om psykisk vold.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt opfordring til udstødelse af tidligere medlemmer af en religiøs forening, bør betragtes som psykisk vold efter lovforslagets bestemmelse om psykisk vold.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at oplyse, hvor længe en udvisningsdømt udlænding, efter udsendelse fra Danmark, er beskikket en forsvarsadvokat.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt myndighederne vil genoverveje placeringen af den canadiske statsborger Muhammad Alshareef på sanktionslisten for udenlandske forkyndere på baggrund af interviewet med ham i Radio 24syvs serie ”Hadprædikanterne” i januar 2019.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor den canadiske statsborger Muhammad Alshareef ikke har modtaget direkte besked om sin placering på sanktionslisten for udenlandske forkyndere fra danske myndigheder.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder har en person, der er placeret på sanktionslisten for udenlandske forkyndere, for at tage retlige skridt ved en dansk eller international domstol.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *