Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 45

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Erhvervsministeriet

Om den nye markedsføringslov

 • L 13 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke bestemmelser i lovforslaget der er udtryk for en overimplementering af EU-reglerne, og om konsekvenserne af og begrundelsen for overimplementeringen.
 • L 13 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål, om at give eksempler, der belyser, hvordan den nye bødemodel kommer til at virke for forskellige virksomhedsstørrelser og -brancher ved forskellige overtrædelsesformer inden for skalaen.
 • L 13 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt den nye bødemodel kan føre til, at en butik i Danmark, der også sælger på nettet og har en årlig omsætning på mellem 10-20 mio. kr., vil kunne få en bøde på mellem 80.000 kr. og 2 mio. kr. for relativt små overtrædelser af markedsføringslovgivningen.

Justitsministeriet

 • B 10 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil udarbejde og oversende en juridiske udredning og -vurdering af borgerforslaget om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark ved i straffelovens §§ 81, nr. og 266 b at tydeliggøre, at en hadforbrydelse helt eller delvist kan være motiveret af had, jf. også B 10 – bilag 1.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Forsvarsudvalget

 • Whistleblower-ordningen
  • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om det ikke mildest talt er noget skidt, når hærchefen omtaler Forsvarets Whistleblowerordning som “Stikkerlinjen” som det skete i TV Avisen mandag den 4. oktober.
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om man ikke kan være bekymret for, at når hærchefen tyr til den slags sprogbrug, så er det med til at skræmme folk fra at bruge whistleblowerordningen.
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren kan give en status for arbejdet med whistleblower-ordningen i Forsvaret.

Retsudvalget

 • Etnisk profiliering
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil fremsende eventuelle tidligere undersøgelser og redegørelser udarbejdet med fokus på problematikken vedrørende etnisk profilering i dansk politi.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren vil oplyse, om der i politiet i dag er interne retningslinjer eller om der undervises i, hvordan man som betjent undgår etnisk profilering.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil forholde sig til Institut for Menneskerettigheders rapport “Etnisk profilering i Danmark – dansk retsbeskyttelse inden for politiets arbejdsområde” m.v.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om at kommentere på artiklen Der skal handles nu – alternativet er flere sager med strafrabat, lyder advarslen fra domstole, bragt på jp.dk, den 5. juni 2021, herunder redegøre for, hvad regeringen vil gøre – udover de allerede aftalte initiativer i flerårsaftalen for politiets økonomi– for at stoppe strafrabatter begrundet i lange ventetider.
 • Offentligt ansattes ytringsfrihed
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere på artiklen Ledelsen forklarede mistede opkald med genåbningen. Nu anklager 35 ansatte deres chefer for at være roden til problemet, fra berlingske.dk den 3. oktober 2021, på baggrund af ambitionerne om at forbedre ytringsfriheden for offentligt ansatte.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere på artiklen Jordemoder råbte op om dårlige arbejdsvilkår på fødeafdelingerne: Nu er hun frataget alle sine vagter, fra bt.dk den 30. september 2021, på baggrund af ambitionerne om at forbedre ytringsfriheden for offentligt ansatte (henviser til andet svar).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere på artiklen Hærchefen kaldte whistleblowerordning for ‘stikkerlinje’: ‘Det er sindssygt uheldigt, at det er mig, der siger det’, fra dr.dk den 6. oktober 2021, på baggrund af ambitionerne om at forbedre ytringsfriheden for offentligt ansatte (henviser også til andet svar).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om sletning af digital kommunikation hos embedsfolk.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

Udenrigsministeriet

 • S 120 – Udenrigsministerens har besvaret et spørgsmål, om det er ministerens opfattelse, at danske diplomater i Tyrkiet opererer korrekt under Wienerkonventionens artikel 41, og vil regeringen fortsat bede ambassaden i Tyrkiet arbejde med menneskerettighedsaktiviteter som f.eks. den udtalelse, som den danske ambassade i Ankara kom med den 18. oktober 2021 ift. Osman Kavala?
 • S 121 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvad ministerens holdning er til, at en ansat fra den kinesiske ambassade har nedtaget valgplakater for en regionsrådskandidat, hvilket er dokumenteret af mediet Den Uafhængige, og hvilke tiltag har regeringen tænkt sig at tage i denne forbindelse?
 • S 147 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan regeringen har responderet på det israelske forsvarsministeriums beslutning om at erklære en række palæstinensiske civilsamfundsorganisationer for terrororganisationer, der af Amnesty International betegnes som et angreb på den internationale menneskerettighedsbevægelse, og hvad vil regeringen gøre fremadrettet for at modvirke kriminalisering af legitimt menneskerettigheds- og humanitært arbejde i de palæstinensiske områder?

Social- og Ældreudvalget

 • Uensartet prissætning
  • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren har kendskab til uensartet prissætning af afregningspriser på privat ældrepleje i kommunerne.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil fastsætte regler for, at kommunalbestyrelserne skal offentliggøre beregninger bag afregningspriser af egen drift.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad vil ministeren gøre ved den uensartede fastsættelse af timepris for afregningen for praktisk hjælp og personlig pleje i kommunerne (henviser til et andet svar).
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konsekvenser de ændrede klagemuligheder efter 2013 har haft for virksomhedernes mulighed for at få gennemsigtighed i afregningsgrundlaget af timepriser.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad vil ministeren gøre for at øge gennemsigtigheden og forbedre klagemuligheder for prisfastsættelse af offentlige ydelser på hjemmeplejeområdet og friplejeboliger.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål, om det er foreneligt med barnets tarv, når et barn med få dages varsel fjernes fra en netværksplejefamilie.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om Rapport om børn som er pårørende til forældre med psykisk sygdom: Spørg mere – så fylder det mindre, fra Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirk Fonden.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan punktet i den politiske aftale om udmøntning af satspuljen for 2019-2022 benævnt “styrkelse af borgernes retssikkerhed” er blevet udmøntet.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Justitsministeriet

 • B 10 – Bilag 2: Henvendelse af 3/11-21 fra Beskyt Minoriteter

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 – Alm. del

 • 71, Alm.del – Bilag 9: Henvendelse af 29/10-2021 fra Ib Ingerslev om patientrådgivere, Patientklagenævnet og sagsbehandlingstider, når det gælder klager over tvangstilbageholdelse og tvangsindlæggelse.

Ligestillingsudvalget

 • LIU, Alm.del – Bilag 11: Henvendelse af 27/10-21 fra LGBT komiteen om “Juridisk kønsskifte for børn og unge”.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 34: Henvendelse af 27/10-21 fra Dignity, vedrørende brug af disciplinærstraffe i danske fængsler og arresthuse.
 • REU, Alm.del – Bilag 38: Kopi af DIGNITY’s høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf (Indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder).

Social- og Ældreudvalget

 • SOU, Alm.del – Bilag 24: Henvendelse af 14/10-21 fra Frederik Valdorf om “Servicelovens § 42 er udhulet til et Grundlovsbrud”.
 • SOU, Alm.del – Bilag 28: Henvendelse af 5/11-21 fra Rådet for Socialt Udsatte vedr. “Anbefalinger til forbedring af Regeringens udspil til hjemløsereform”.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Folketingets Ombudsmand

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Danske advokater

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Menneskerettighedsdomstolen

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *