Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 43

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • FOU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan støtte et forslag, et mindretal i Folketingets Retsudvalg (V, EL og LA) anbefalede 16. maj 2013 i betænkningen over L 161 Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste, at offentliggørelsen af den årlige redegørelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne sker i form af en redegørelse til Folketinget med debat i folketingssalen efter bestemmelserne i Folketingets Forretningsordens paragraf 19.
 • FOU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er ministerens opfattelse, at man i 2013 med vedtagelsen af de tre nævnte lovforslag havde fundet den rette balance, når man tager TET’s aktuelle undersøgelse og alvorlige kritik rettet imod FE i betragtning. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange udenlandske indbrudstyve, der er blevet pågrebet, siden indførelse af kontrol ved landets grænseovergange i 2015.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der er funktioner i Kriminalforsorgen, der stadig er reducerede som følge af corona.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der går tæt på tre måneder før politiet frigiver en video af gerningsmanden, samt om regeringen planlægger tiltag for at gøre offentliggørelsesprocessen af video- og billedmateriale i kriminalsager nemmere, jf. artiklen “Politiet offentliggør video – her er den formodede mand bag drab på uskyldig i Vollsmose” fra tv2.dk den 17. september 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke betingelser der gælder for anbringelse på en af de sikrede afdelinger i fængslerne.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der har kompetence til at træffe afgørelse om anbringelse af en indsat på en af de sikrede afdelinger i fængslerne.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om initiativ til, at der lovgives om regime, anbringelsesbetingelser og kompetenceregler for fængslernes særlig sikrede afdelinger. (Der henvises alene til de to ovenstående besvarelser)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om initiativ til, at dansk lovgivning og praksis tilpasses Den Europæiske Torturforebyggelseskomités (CPT’s) definition af isolation (solitary confinement).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Domstolsstyrelsens beredskabsplan tilsyneladende kunne udgøre hjemlen for en delvis nedlukning af domstolenes aktiviteter fra midten af marts til slutningen af april 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af de referater fra møder i Domstolsstyrelsens krisestab, der bl.a. nævnes i artiklen ”Byret ville selv bestemme under nedlukning. Så ringede Domstolsstyrelsens direktør”, Information, den 4. august 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af de referater fra møder i Domstolsstyrelsens krisestab, der bl.a. nævnes i artiklen ”Byret ville selv bestemme under nedlukning. Så ringede Domstolsstyrelsens direktør”, Information, den 4. august 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at nedlukning af domstolene var helt efter bogen, således som det anføres af Domsstolsstyrelsen i Information d. 6. juli.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om referatet, som omtales i Information den 1. august 2020, hvori der bl.a. står: ”Der er enighed om, at regeringens udmelding indebærer, at domstolene uændret er lukket ned til den 10. maj 2020. Vi er sendt hjem og må alene udføre kritiske samfundsopgaver”. (Der henvises alene til en anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om andre retter end Frederiksberg Byret fik opringninger, påtale eller anden kontakt for at have åbnet for andre sager, end de af krisestaben udmeldte”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, det er en korrekt forståelse af situationen, når Domstolsstyrelsen i en mail ifølge Information den 1. august 2020 skriver ”Det betyder, at det fortsat kun er de kritiske sager, der skal gennemføres ved fysiske retsmøder, da vi endnu ikke har mandat til at åbne op for øvrige sager”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor hjemlen til beredskabsplanens anvendelse som grundlag for nedlukning af domstolene består. (Der henvises alene til en anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at beredskabsplanen kun tage sigte på enkelte retters nedlukning. (Der henvises alene til en anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at nedlukningen ikke kunne håndteres effektivt eller hurtigt nok af rettens/enhedens daglige beredskab, da dette nævnes i beredskabsplanens side 11 som kriterie for, at krisestaben aktiveres. (Der henvises alene til en anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om statens serums institut eller andre sundhedsmyndighederne har foretaget en egentlig vurdering af det sundhedsmæssige overvejelser ved at nedlukning af domstolene.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at domstolene ikke varetager en samfundskritisk funktion
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det var hensigtsmæssigt efter Grundlovens § 61 eller øvrige forskrifter og principper, at Sundheds- og Ældreministeriets forsamlingsforbud m.v. udstedt ved bekendtgørelse af 17. marts 2020 omfattede domstolene.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til rapporten »Human Rights and Migration« af den norske professor Ole Gjems-Onstad.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange voldtægtssager, der ved dom straffes med henholdsvis ubetinget og betinget frihedsstraf, opgjort for de seneste to år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at det i den nuværende corona-smittesituation, hvor brug af mundbind – herunder stofmundbind i mørke farver, i nogle tilfælde i kombination med religiøst inspirerede hovedtørklæder – er udbredt i det offentlige rum, er vanskeligt eller umuligt for politi og anklagemyndighed at løfte bevisbyrden for, at tildækningsforbuddet er overtrådt.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for den nuværende indsats mod socialt bedrageri, herunder hvilken enhed hos politiet, der er ansvarlig for efterforskningen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at straffeattester er opdelt i en privat og en offentlig.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan vil ministeren sikre, at livstidsdømte som f.eks. Peter Lundin ikke kan oprette profiler på sociale medier og dermed kommunikere og påvirke omverdenen. (Der henvises alene til samtidige besvarelser)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fogedrettens muligheder for at straks udsætte voldsomt utryghedsskabende lejere på lige fod med lejere som ikke betaler huslejen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at der hurtigt kommer droner, som kan anvendes til at håndhæve forsamlingsforbuddet, ud til alle politikredse til bekæmpelsen af gaderæs.
 • SOU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor tillægsbevillingen til Landsforeningen Hjælp Voldsofre på 1 mio. kr. ikke skal fortsætte en ny 4-årig periode.

Sundheds- og ældreministeriet

 • REU, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, at private arbejdsgiver ikke har mulighed for at kende til den ansattes tidligere domme, når eventuelle domme ikke længere fremgår af den private straffeattest. (Der henvises alene til samtidige besvarelser)

Social- og Indenrigsministeriet

 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad omkostningerne vil være, hvis de anbragte børn og unge, der i dag varetages af private leverandører, skulle varetages alene af det offentlige, til social- og indenrigsministeren.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad omkostningerne vil være, hvis borgere der på grund af betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har midlertidigt ophold i boformer, der i dag varetages af private leverandører.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad omkostningerne vil være, hvis de personer, som har ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold , skulle varetages alene af det offentlige.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der er organisationer, der tilbyder ambulant rådgivning til voldsudsatte mænd og mandlige udøvere af vold i nære relationer, der har fået støtte fra ansøgningspuljen til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning vedrørende vold i nære relationer fra regeringens finanslovsforslag for 2020.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan der i tilfælde af dødsfald blandt beboere på kommunale bo- og aflastningstilbud sikres en tilstrækkelig rådgivning af pårørende om tilbud om krise- og psykologhjælp.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det sikres, at pårørende til beboere på kommunale bo- og aflastningstilbud modtager vejledning i muligheder for indgivelse af klage over behandling og pleje, samt oplysninger om rette klageinstans.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om bo- og aflastningstilbud, hvor en beboer i forbindelse med den personlige pleje foretaget af ikke-sundhedsfagligt personale er involveret i ulykke.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om man som borger med handicap kan få bevilget en elbil som handicapbil.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om midler fra regeringens såkaldte krigskasse vil kunne bruges til at dække udgifter til eksempelvis sprit, mundbind eller andre hygiejneforanstaltninger for samfundets mest udsatte mennesker.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange midler regeringen har afsat i finanslovsforslaget til coronarelaterede udgifter til hjemløse og andre af samfundets mest udsatte mennesker.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke særlige juridiske rettigheder til selvbestemmelse har den selvejende institution, herunder mulighed for selv at vælge, hvordan arbejdet skal indrettes, og hvordan medarbejdersammensætningen skal være.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tidligere brugertilfredshedsundersøgelser ift. fritvalg, der er gennemført på ministerens område i løbet af de sidste 10 år.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren i tabelform kan redegøre for de initiativer vedrørende fritvalg, der blev fremlagt af hhv. V- og VLAK-regeringen fra valget i 2015 til valget 2019.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Politiet

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Amnesty

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *