Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 27

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 

Tibetkommissionen

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af alle relevante e-mails i backup-systemet til Folketinget, jf. artiklen ”Ministerium havde backup af slettede mails: Tibetkommission fik aldrig adgang” fra DR.dk den 23/5-18
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af al relevant kommunikation internt i ministeriet og mellem ministeriet og andre myndigheder vedrørende sagen om at udlevere e-mails
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, på hvilket niveau i Udenrigsministeriet blev der truffet beslutning om ikke at oplyse Tibetkommissionen om, at ministeriet lå inde med backup af slettede e-mails fra bl.a. fratrådte ministre og embedsmænd

 

Overvågning

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende al intern kommunikation vedrørende udarbejdelse af ministerens brev til Teleindustrien af 16. marts 2017 om logningsreglerne?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan oplyse, hvorvidt nogen ansat i ministeriet har gjort indsigelse imod legaliteten af ministerens brev til Teleindustrien af 16. marts 2017 om logningsreglerne?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om dansk politi benytter sig af Stingrays, også kendt som cell site simulators eller IMSI catchers, og i givet fald på hvilken måde? Ministeren bedes ligeledes redegøre for det juridiske grundlag for brugen af denne teknologi?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig med tidligere PET-chef Jakob Scharf, der i artiklen ”Bødskov forsvarer PET-sletning i Sohn-sag” fra Kristeligt Dagblad den 10. april 2012 er citeret for følgende: ”der er intet underligt i, at følsomme personoplysninger er blevet slettet”(med henvisning til sletningerne i 1990’erne), der samtidig – ifølge artiklen – giver udtryk for følgende: ”ifølge chefen for PET (…), slettes personfølsomme oplysninger ofte, hvis de ikke længere er relevante for PET”, og vil ministeren samtidig redegøre for, hvilken form for sletning, der her måtte være tale om og som løbende foregår, altså om sletning indebærer egentlig destruktion/makulering eller overgivelse til Rigsarkivet
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at makuleringsforbuddet for PET også gælder filer indeholdende personfølsomme oplysninger
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig med sin forgænger, tidligere justitsminister Morten Bødskov, i, at ”det må først og fremmest være hensynet til enkeltpersoner og ikke historikere, som afgør, om oplysninger, der ikke længere er relevante og nødvendige for efterretningstjenesten, skal slettes”

 

Underretninger af børn

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende en liste, der kan give et overblik over de foranstaltninger og indsatser, kommunerne samlet set kan iværksætte som opfølgning på en underretning om et barns eller en ungs trivsel og udvikling, fordelt på sektorområder
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at foranstaltninger efter serviceloven, som er iværksat over for udsatte børn og unge, virker efter hensigten
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens drøftelser med KL om kommunernes håndtering af underretninger om børn
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens bemærkninger til Danmarks Statistiks analyse om underretninger af børn
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kommentere debatindlægget af Sarah Thuesen ”Børn lever med vold i årevis, når forvaltningen skyder genvej” bragt i Information den 23. maj 2018, herunder udsagnet om, at servicelovens § 11 også benyttes af kommunerne til komplekse problemstillinger, jf. eksemplet i indlægget med de tre voldsramte børn, fordi kommunerne pga. en eksplosiv stigning i antallet af underretninger om børn og unge de senere år, ikke har tilstrækkeligt med medarbejdere til at behandle de mange underretningssager på forsvarlig vis?
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre nærmere for afvigelser blandt kommunerne, der efter ministerens opfattelse er værd at bemærke i opgørelsen i bilag 1 til ministerens svar på spørgsmål 411 (SOU alm. del, til børne- og socialministeren
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at kommunerne kan iværksætte et § 11 forløb samtidig med, at der pågår en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, at ministeren nævnte på samrådet, at hun vil præsentere en ny model for at følge med i kommunernes praksis på centrale områder, og at den bl.a. skal omfatte en ny type undersøgelse til sikring af kontrol med kommunerne vedr. underretninger om børn

 

Øvrige

 • Børne- og socialministeren har givet en orientering om forsinket offentliggørelse af vejledning til serviceloven
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil oversende sit talepapir fra samrådet afholdt den 21. juni 2018 om at ansatte i Økonomi- og Indenrigsministeriet instrueres i at tilrettelægge arbejdet på en måde, så der ikke er adgang til aktindsigt i henhold til offentlighedsloven?
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om de juridiske overvejelser og problemstillinger, der vil være forbundet med indførelsen af loft over familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark efter tysk forbillede
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer der siden 1. juli 2017 er dømt for tiggeri
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil redegøre for sagsbehandlingen i sager om familiesammenføring til børn under 15 år jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, herunder oplyse i hvor mange sager ud af det samledes antal ansøgninger i årene 2015, 2016 og 2017, der er meddelt opholdstilladelse til børn over 8 år, der har boet det meste af deres liv i hjemlandet?
 • Undervisningsministeren har givet en orientering om offentliggørelse af nyt formandskab for Rådet for Børns Læring
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil forholde sig til, hvordan retfærdighed og retssikkerhed sikres for alle, der allerede har oplevet tyveri af erstatninger og godtgørelser fra værger?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tage initiativ til at nedbringe de lange ventetider ved både byretterne og Landsretten, som er meget belastende for ofrene, særligt i sager om vold og voldtægt
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvor længe man må opbevare optagelser af videoafhøringer af børn i de såkaldte børnehussager?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om justitsministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. juni 2018 om kommunerens udfordringer med at nedlægge forbud mod rockerborge?
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren finder hensigtsmæssigt- i forlængelse af REU alm. del 2017-18, svar på spørgsmål 705 -, at personalet på institutioner for anbragte kriminelle unge ikke har mulighed for fysisk at gennemtvinge en visitation af en ung eller gennemføre en rumundersøgelse af den unges værelse, i fald den unge nægter at lade sig visitere eller stiller sig i vejen for gennemførelsen af en rumundersøgelse, selvom personalet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge er bemyndiget til at foretage disse undersøgelser, men at personalet i stedet skal tilkalde politiet, hvilket kan gøre situationen endnu mere kompliceret, dels fordi det dermed ikke i situationen er muligt at undersøge, om der er hold i en mistanke, som kan resultere i en farlig situation, hvis mistanken vedrørende en kniv, og dels fordi visitationen dermed, hvis politiet har mulighed for at udføre den, vil skulle udføres af politiet, som den unge slet ingen relation har til og formentlig har et endnu mere anstrengt forhold til i kraft af politiets profession, end den unge har til det pædagogiske personale på den institution hvor den unge er anbragt?

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *