Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 23

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område


ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Mandag den 1. juni: Fire sigtede i forbindelse med terrorangrebene i London, juli 2005, ønsker ny høring i deres klage vedrørende manglende overholdelse af menneskerettigheder. Et panel på fem dommere vil mandag d. 1. juni undersøge storkammeranmodningen i sagen Ibrahim and Others v. The United Kingdom. Klagen vedrører hovedsagligt spørgsmålet om forsinket adgang til advokatbistand under politiets afhøring.

 

NYE LOVFORSLAG

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmålet om, hvor mange gange sammenslutningen For Frihed (tidligere kaldet Pegida) er – og med hvilke begrundelser – blevet forhindret i at gennemføre en anmeldt og lovlig demonstration, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmålet om, ministeren vurderer, at ekstreme venstreorienterede grupper med ulovlige moddemonstrationer bevidst forsøger at begrænse forsamlings- og ytringsfriheden for personer, der har et kritisk syn på islam, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmålet om, hvilke muligheder ministeren har for at foranledige, at konkurrencemyndighederne foretager en undersøgelse af konkurrencesituation i realkreditsektoren, til erhvervs- og vækstministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1 (L 193 – 2014-15) om, hvordan andre EU-lande har reageret på EU-domstolens dom af 8. april 2014 om logningsdirektivet ift. de pågældende landes nationale regler om logning, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål 2 (L 193 – 2014-15) om, hvad der har ændret sig siden ministeriet nu mener, at der er grund til at vente på EU, når de EU-retlige forpligtelser ikke længere taler imod en revision af de danske logningsregler i deres helhed, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål 3 (L 193 – 2014-15) om at redegøre for, på hvilket grundlag ministeren forventer, at der kommer en afklaring af om Kommissionen vil fremsætte forslag om nye EU-regler på området inden folketingsåret 2015-16, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål 4 (L 193 – 2014-15) om, hvad der skete på RIA Rådsmødet den 12. marts 2015, herunder om det er korrekt, at Kommissionen på dette møde formelt har meddelt medlemsstaterne, at man ikke forventer at udarbejde et nyt logningsdirektiv, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål 5 (L 193 – 2014-15) om, hvordan nye EU-regler på området stemmer overens med pressemeddelelsen af 9. marts 2015 fra Kommissionens tyske repræsentation samt udtalelser fra Kommissær Dimitris Avramopoulos til Reuters den 12. marts 2015, hvoraf det fremgår, at Kommissionen ikke har planer om at fremsætte forslag om nye regler på området, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål 6 (L 193 – 2014-15) om at fremsende en oversat udgave af pressemeddelelsen af 9. marts 2015 fra Kommissionens tyske repræsentation vedrørende logningsreglerne, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål 7 (L 193 – 2014-15) om der i ministeriet eller i regeringen i øvrigt er igangsat arbejde eller overvejelser vedrørende en genindførelse af sessionslogningen, evt. i en anden form, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål S 1291: ”Agter ministeren snarest muligt og senest inden sommerferien at tage initiativ til en ændring af knivloven, så jægere, spejdere m.fl. ikke kommer unødigt i klemme ved at bære deres normale kniv i tilknytning til deres fritidsaktiviteter?”. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål S 1293: ”Hvor længe mener ministeren, det er rimeligt enten at kriminalisere jægere, spejdere m.fl., som bærer kniv i forbindelse med deres fritidsaktiviteter, eller tvinge dem til at lade kniven blive hjemme, indtil der kommer en politisk løsning på problemet?”. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål S 1284: ”Finder ministeren det rimeligt, at Udbetaling Danmark bruger uproportionalt store administrative ressourcer på konkrete sager, hvor en borger dukker op i Udbetaling Danmarks registersammenkøring og derfor formodes at begå socialt bedrageri?”. Spørgsmålet er stillet til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen. Ministeren finder det rigtigst ikke at besvare spørgsmålet, da der er udskrevet valg til Folketinget.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Institut for Menneskerettigeheder (IMR) har kommenteret på den nye betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge.
 • Justitsministeriet har den 27. maj 2015 sendt Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i (betænkning nr. 1556/2015) i høring med høringsfrist den 30. juni 2015. Udtalelsen, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.
 • Europa-Kommission har i sin månedlige opgørelse forfulgt flere sager mod medlemsstaterne om manglende overholdelse af EU-retten. Kommissionen har truffet 127 afgørelser, herunder 27 begrundende udtalelser og fire henvisninger til Den Europæiske Unions Domstol. En oversigt over de vigtigste beslutninger findes her.
 • Index on Censorship fremhæver i en artikel, at den nye britiske regerings planer om bekæmpelse af ekstremisme udgør en alvorlig risiko for ytringsfriheden.
 • Ifex har udgivet en artikel om FNs Sikkerhedsråds vedtagelse af historisk resolution om beskyttelse af journalister.
 • Article 19: FN eksperten David Kayes rapport om kryptering og anonymitet i den digitale tidsalder er et stort skridt fremad for beskyttelsen af retten til ytringsfrihed og privatlivets fred online.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *