Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 21

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område.

 • Torsdag d. 24.05.2018, kl. 13-14: Åbent samråd med justitsministeren om reglerne for videoovervågning.

NYE LOVFORSLAG

 • Justitsministeren har fremsat et nyt lovforslag: L 240 – Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven. (Freds- og ærekrænkelser m.v.).

NYE LOVE (VEDTAGNE)

Vedr. L 68 og L 69 – databeskyttelseslov

Vedr. L 157 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.).

Vedr. L 158 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Øget beskyttelse af vidner).

Vedr. L 159 Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov. (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.).

Vedr. L 205 Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

Vedr. L 162 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

(Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen)

 • Social- Indenrigs-, og Børneudvalget har afgivet betænkning.

Vedr. L 182 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer.

(Mærkning og registrering af skydevåben m.v.).

Vedr. L 203 Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven.

Vedr. L 204 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven.

(Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager).

Vedr. L 224 Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen.

(Ændring af revisionsbestemmelse).

L 219 –  Forslag til ændring af straffeloven (tildækningsforbud)

 • Justitsministeren har besvaret en række spørgsmål om antallet af burka- og niqab-bærere i Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en japansk turist, der – under normale vejr- og luftforureningsforhold – opholder sig på gaden i Danmark, kunne straffes for at dække mund og næse med en hvid stofmaske. Samtidig besvarede justitsministeren et spørgsmål om en nærmere beskrivelse af de tilfælde, hvor en person, idet både vedkommendes øjne og mund er synlige, overtræder lovforslagets bestemmelser.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en kvinde, der har gyldigt pas og om nødvendigt visum, kunne nægtes indrejse i Danmark med den begrundelse, at hun nægter at afføre sig den del af en niqab eller burka, der dækker ansigtet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringens lovforslag kriminaliserer et større eller mindre område, har en større eller mindre straframme og er mere eller mindre vidtgående end de love, der i Frankrig, Belgien og Østrig forbyder tildækning i det offentlige rum.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren fra de franske, belgiske og østrigske myndigheder vil indhente oplysninger om antallet af personer, der er straffet for at tildække ansigtet, siden tildækningsforbud trådte i kraft i de tre lande.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om medborgerskabskursus (”stage de citoyenneté”) i Frankrig.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om situationer med tvangsmæssig fjernelse af den eller de beklædningsgenstande, der dækker en persons ansigt.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sørge for, at udvalget under lovbehandlingen får et detaljeret kendskab til alle dele af den nævnte ”dialog” med henblik på at kunne danne sig et fuldt overblik over Rigspolitiets bemærkninger til lovudkastet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelsen af 18/4-18 fra Paul Gram-Hansen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at den såkaldte Fanødragt, som dækker ansigtet vil være undtaget fra tildækningsforbuddet.

Vedr. B 75 – Forslag til folketingsbeslutning om adgang til at inddrage forældremyndighedsindehavers opholdstilladelse, hvis vedkommende sender sit barn på genopdragelsesrejse i udlandet.

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange tilfælde af genopdragelsesrejser vurderer ministeren, at der er årligt i Danmark.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens forslag om at fjerne grænsen på tre måneder ved genopdragelsesophold i udlandet vil betyde, at barnet i udgangspunkt har mulighed for at vende hjem efter et tvunget ophold i udlandet.

Vedr. L 232 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love.

(Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer).

 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, kravene til opfølgning af en helhedsorienteret plan for borgeren.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse, om sine overvejelser i forbindelse med og sin holdning til at knytte én koordinerende sagsbehandler til arbejdet med en helhedsorienteret plan for borgeren, til ministeren for offentlig innovation.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse, om der er udarbejdet succeskriterier/kriterier for effektevaluering eller lignende ifm. indsatsen med helhedsorienterede planer. Samtidig har ministeren besvaret et spørgsmål om at der i bemærkningerne nævnes, at der frem mod 2021 vil blive udarbejdet en evaluering af erfaringerne med lovforslaget, som bl.a. kan have fokus på borgernes oplevelser af og kommunernes erfaringer med helhedsorienterede planer, fra ministeren for offentlig innovation.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvad der forstås ved behandling af borgernes personlige oplysninger ifm. udmøntning af lovforslaget (f.eks. indsamling, registrering, formidling, samkøring).
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvad der sker med en borgers personlige oplysninger i tilfælde af, at borgeren først har givet samtykke, men siden trækker det tilbage, efter at personoplysningerne er f.eks. blevet delt.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvilken oplysningspligt myndighederne/kommunerne har i forbindelse med kommunens behandling af borgernes personlige oplysninger ved arbejdet med en helhedsorienteret plan.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvordan personoplysninger opbevares.

Svar på spørgsmål, der ikke relaterer sig til specifikke lovforslag

 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om sikring af, at aftalen om digitaliseringsklar lovgivning udmøntes på en måde, der tager tilstrækkelig hensyn til borgernes retssikkerhed m.v. iht. Justitias høringssvar af 12/3-18.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om sikring af, at det ved behandlingen af fremtidige lovforslag med digitaliseringsklar lovgivning bliver muligt at foretage de fornødne vurderinger af forslagenes betydning for borgernes retssikkerhed m.v.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at udarbejde en oversigt over og redegøre for de gældende regler for de slettefrister, som PET er forpligtet til at overholde.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er ulovligt, hvis PET indsamler personoplysninger i én sag og derefter genanvender disse personoplysninger i andre sager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er TET’s opgave at kontrollere, at PET ikke genanvende personoplysninger, der er indsamlet til anvendelse i andre sager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad en borger konkret skal gøre, for at få oplyst om PET har registreret og opbevarer oplysninger om vedkommende.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i tilfælde af at en borger skal henvende sig til TET for at få oplyst om PET har registreret oplysninger om vedkommende, at redegøre for, hvordan TET får oplysningerne fra PET.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i forlængelse af sit svar fra december 2017 give en status for TET’s analyse af PET’s arbejde med implementering af den internationale sikkerhedsstandard for informationssikkerhed, ISO27001-standarden. Samtidig har Justitsministeren besvaret et spørgsmål om ministeren kan garantere, at sikkerheden ved PET’s opbevaring af data overholdes, så data ikke tilgår uvedkommende.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer, at den omtalte evaluering (PET-loven) er afsluttet og offentliggjort.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan oplyse antallet af danske statsborgere blandt de såkaldte fremmedkrigere.
 • Erhvervsministeren har orienteret om et samlenotat om EU-Kommissionens forslag til forordningen om cybersikkerhed.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål fra § 71-tilsynet om politiets inddragelse i sager om flytning af tvangsanbragte børn og unge fra et opholdssted til et andet.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende en opgørelse over antallet af underretninger om børn for hvert år siden 2014.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for antallet af undersøgelser og foranstaltninger, som er iværksat som følge af underretninger om børn.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende en opgørelse, som for hvert år siden 2014 viser andelen af underretninger, som ikke er vurderet inden for 24 timer, som loven foreskriver, jf. Servicelovens § 155.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken dokumentation, herunder rapporter, undersøgelser og evalueringer, der ligger til grund for forslagene tidlig opsporing af udsatte børn, skærpet straf for brud på den udvidede underretningspligt samt styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg i regeringens såkaldte ”parallelsamfundsudspil”.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om en kommune uden samtykke fra borgeren kan få en uvildig advokat, som ikke er ansat i kommunen, til at vurdere og komme med udtalelser om en konkret socialfaglig sag.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at der er behov for at se på kravene til det uddannelsesmæssige niveau og de socialpædagogiske kompetencer for personale på opholdssteder for anbragte børn og unge.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at der fra kommunernes side er tilstrækkelig fokus på at sikre, at de ansatte på opholdssteder for anbragte børn og unge har faglige kompetencer, der passer til den opgave, de skal løse i forhold til den beboersammensætning, der er på opholdsstederne.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Højesteret: Frihedsberøvelse med henblik på udvisning af rumænere, der havde etableret lejr ved Nikolaj Kirke, Københavns Byret og Scandia Hotel, var lovlig.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *