Flere hundrede patienter har betalt erstatning tilbage til regionerne, som de efter to domme fra Højesteret ikke var forpligtet til. Mange af dem får ikke pengene retur på grund af forældelse.

Nyhed af 16. februar 2018 fra Sundhedsministeriet (læs her) skaber mere uro end afklaring. Nyheden, der bygger på et notat fra Kammeradvokaten, prøver at sende et positivt budskab, men realiteten er følgende:

Dem der ikke har betalt, får lov til at beholde den erstatning, som de ellers er frakendt retten til. Det er en uundgåelig konsekvens af Højesterets domme.

Men hvad med dem, der betalte, da regionerne opkrævede erstatningsbeløbene og truede med retslig inkasso? Får de patienter pengene retur? Nej; kun dem der har betalt for mindre end 3 år siden og kun dem, der når at kræve tilbagebetaling hos regionerne inden, der er gået 3 år. Det fører et nyt retsligt opgør med sig, hvilket er helt unødvendigt og urimeligt.

 

Problemstillingen i de to sager var den – som i mange andre – at Patienterstatningen som første instans havde tilkendt patienten ret til erstatning i en eller flere afgørelser. Disse afgørelser blev ikke indenfor klagefristen på 3 måneder påklaget til Ankenævnet af hverken patienten eller Regionen. I begge sager klagede patienten over en senere afgørelse for at få tilkendt yderligere erstatning. Herefter nåede Ankenævnet frem til, at betingelserne for at tilkende erstatning ikke var opfyldt, og derfor blev alle tidligere afgørelser kendt ugyldige.

 

Denne adgang til såkaldt ”reformatio in pejus” (ændring til skade for klager) har Højesteret i to tidligere domme (U.2005.1520H og U.2016.3276H) tiltrådt. Regionerne krævede i begge sager al tidligere udbetalt erstatning tilbage. Det har de gjort i flere hundrede andre sager. I de to sager nægtede patienterne imidlertid at betale. Inden sagerne nåede til Højesteret, havde alle tidligere instanser (også i andre sager) givet regionerne medhold i, at de havde ret til tilbagesøgning. Men det var Højesteret ikke overraskende ikke enig i.

 

Højesterets resultat – læs dommene her

Da der ikke er lovregler, der afgør, om der skal ske tilbagebetaling, blev sagerne afgjort af de almindelige regler om tilbagesøgning; dvs. principperne for såkaldt ”condictio indebiti”. Højesteret lagde til grund, at patienterne på tidspunktet for erstatningsbeløbenes udbetaling var i ”god tro” om deres ret til erstatningsbeløbene. Det blev tillagt betydning, at regionerne

1) ikke klagede over de (oprindelige) afgørelser,

2) ikke tog et konkret forbehold for tilbagesøgning ved udbetaling, og

3) at klagevejledning i de senere påklagede afgørelser om, at patienten ved klage over dem også kunne risikere ændring af tidligere afgørelser med bortfald af retten til erstatning og pligt til at betale erstatning tilbage ikke kunne ændre på patientens ”gode tro”.

 

Konsekvens af Højesterets domme

1) Dem der ikke har betalt

De patienter, der har nægtet eller ikke har haft penge til at tilbagebetale den frakendte erstatning, får nu fra regionerne besked om, at tilbagebetalingskrav frafaldes. Regionerne har også måtte opgive igangværende retssager. Disse patienter får således lov til at beholde de modtagne erstatningsbeløb, hvis de må antages at have modtaget beløbene i god tro. Det vil være tilfældet i langt de fleste sager.

2) Dem der har betalt

Men hvad med de patienter, der har betalt, fordi de blev opkrævet det tidligere udbetalte erstatningsbeløb og blev truet med retslig inkasso, hvis de ikke betalte? Der kan også være patienter, der er blevet dømt til at betale uden, at den (nu fejlagtige) dom er blevet anket.

Umiddelbart vil de fleste jo nok mene, at det offentlige i en sådan situation selvfølgelig skal betale de fejlagtigt opkrævede beløb tilbage til patienterne. Hvis det ikke sker, opstår den højst besynderlige situation, at den lovlydige patient, der betalte, bliver sorteper fremfor dem, der ikke kunne eller ville betale.

 

Hvad mener Sundhedsministeriet?

Som omtalt ovenfor har Sundhedsministeriet bedt Kammeradvokaten foretage en juridisk vurdering af det, hvad man kunne kalde ”dobbelt condictio indebiti”.

Konklusionerne i Kammeradvokatens notat (læs notat her) og dermed anvisningerne til regionerne er følgende:

1) Patienter, der har betalt udbetalt erstatning tilbage (eller er i gang med det), kan få deres sag genoptaget, ”hvis det er mindre end 3 år siden, at de har betalt pengene tilbage”.

2) Det beror på en konkret vurdering, om patienten skal have beløbet tilbage; altså om patienten opfylder betingelser for at have været i god tro. Det gælder dog ikke tilfælde, der er afgjort ved dom.

3) Regionerne har ifølge notatet ikke pligt til at tage kontakt til de patienter, der tidligere har betalt patienterstatning tilbage. De pågældende må selv kontakte regionen for at få deres sag genoptaget.

 

Kritik af Kammeradvokatens præmisser

Kammeradvokatens vurderinger, som de kommer til udtryk i notatet, bygger på en efter min opfattelse fejlagtig antagelse om, at Højesteretsdommene er udtryk for en ”skærpelse” af, hvad der skal til for, at en patient ikke har været i god tro med hensyn til retten til den udbetalte erstatning. Det kan man ikke udlede af dommene. At regionerne har ment, at de kunne støtte ret på ankevejledning i afgørelserne, er helt sikkert en skuffelse for dem, men det udtrykker ikke en skærpelse af de almindelige tilbagesøgningsregler.

Det understøttes af Højesteretsdommer, Jens Peter Christensens indlæg i Jyllands Posten den 7. januar 2018 om de to domme. Der er ingen antydning af, at dommene skærper betingelserne for ret til tilbagesøgning. De konkrete sager blev afgjort med det resultat, der ifølge Højesteret ”harmonerede bedst med ret og retfærdighed”.  

Tværtimod er der meget, der tyder på, at regionerne ikke har haft gjort deres juridiske hjemmearbejde godt nok. Og de har heller ikke taget hensyn til, hvad der er ret og retfærdigt.  Det kunne de have gjort, og så havde hverken de eller særligt patienterne stået i en situation, hvor der skal ”ryddes op”.

 

Mange patienter får ikke den fejlagtigt tilbagebetalte erstatning retur fra regionerne.

Som det fremgår, må der ikke være gået 3 år fra patienten betalte erstatningen tilbage til Regionen til de retter henvendelse til Regionen og beder om at få deres sag genoptaget. Deres krav anses med andre ord for forældet efter den almindelige forældelsesfrist på 3 år. Hvor mange der bliver sorteper, er svært at vide, men det kan godt være mange.

Vi ved fra oplysninger fra Regionerne, at der i 2015, 2016 og 2017 (frem til 30/11) er gjort krav på tilbagebetaling i 250 sager; heraf har 100 patienter betalt og yderligere 51 er i gang med at afdrage, jf. SUM svar på spm. 17 til LF 98. Da der ikke umiddelbart er tilsvarende tal tilgængelige for de tidligere år, må regionerne oplyse om det! Men et er sikkert. For hver dag, der går, mister patienter deres mulighed for at få penge retur, da 3-årsfristen løber til regionen har modtaget henvendelse om genoptagelse. Hvis en patient f.eks. betalte tidligere udbetalt erstatning tilbage den 21. februar 2015, skal regionen have modtaget anmodning om genoptagelse senest den 20. februar 2018.

 

Retsvildfarelse?

Patienterne vil helt sikkert tænke; det kan da ikke være rigtigt. ”Jeg modtog en opkrævning fra en offentlig myndighed, og de truede mig med retssag/inkasso, hvis jeg ikke betalte”. ”Jeg gik selvfølgelig ud fra, at regionen havde styr på juraen og var berettiget til at kræve pengene retur”. ”Så derfor betalte jeg”.

Men det kan rent juridisk godt ende med at være sådan, at forældelsesfristen trods dette løb fra patienten betalte til regionen. Det skyldes, at patientens fejlagtige opfattelse af at være forpligtet til tilbagebetale, formentligt vil blive betragtet som en såkaldt ”retsvildfarelse”. Den type vildfarelse udskyder normalt ikke forældelsesfrister.

Jeg kan godt finde argumenter for, at det udgangspunkt kan udfordres rent juridisk. Regionerne har i dette forløb optrådt benhårdt overfor patienterne. De har ikke i en eneste af de sager, som jeg har kendskab til, nærmere reflekteret over, hvad de almindelige regler om tilbagesøgning betyder/stiller af krav. Særligt har de ikke ønsket at forholde sig til den ret simple betingelse, at afgørelsen af, om patienterne modtog erstatningsbeløbene i god tro selvsagt skal ske på tidspunktet for udbetaling og oplagt ikke kan påvirkes af vejledning i efterfølgende afgørelser. Det kan også spille en rolle, at patienternes ukendskab ikke går på indholdet af lovgivningen men uskrevne regler.

Men uanset hvad det juridiske resultat bliver, så er jeg meget tvivlende overfor, om regionerne rent politisk kan holde til at afvise patienter med henvisning til forældelse.

 

Hvorfor skal Regionerne ikke selv tage sagerne op?

Kammeradvokaten har på et andet væsentligt punkt valgt den for patienterne mest byrdefulde konsekvens af Højesterets domme. Det anbefales nemlig regionerne, at de ikke har pligt til at selv at finde sagerne frem og tage kontakt til patienterne. Der argumenteres for, at der ikke består nogen ”egen drift forpligtelse”. Også det kan diskuteres. Som redegjort for ovenfor, har regionerne fuldstændig styr på, hvor mange og dermed også hvem, der tidligere er rejst tilbagebetalingskrav overfor, hvem der har betalt, og hvem der ikke har. Det bør således være ret enkelt for regionerne selv at tage sagerne op.

Der er ikke i notatet fra Kammeradvokaten nærmere redegjort for, hvorfor regionerne ikke har pligt til selv at genoptage sagerne. Det pudsige er, at Sundhedsministeriet – hvad angår lægemiddelskader – i nyheden af den 16. februar 2018 skriver, at Styrelsen for Patientsikkerhed selv kontakter de berørte patienter. Man kan så stille det spørgsmål, hvornår man i de sager anser forældelsesfristen for afbrudt?

Konsekvensen af, at regionen angiveligt er berettigede til at afvente en henvendelse fra patienterne er som allerede redegjort for, at endnu flere i den tid, der går, mister deres krav på grund af forældelse.

 

Renter

Af Kammeradvokatens notat (side 5) fremgår det ganske kortfattet, at patienterne (først) kan kræve renter, hvis der går mere end 30 dage fra de har krævet betaling (påkrav). Nogen vil måske mene, at der bør betales renter fra det tidspunkt, hvor patienten (fejlagtigt) betalte erstatningsbeløbene tilbage til regionen, da de jo uberettiget har modtaget disse penge og haft rådighed over dem.

Renteloven indeholder imidlertid en ikke omtalt undtagelsesbestemmelse (§ 3, stk. 5), der giver mulighed for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt. Der er gode argumenter for at bringe den i anvendelse.

 

Efterskrift

Der kunne og burde for længst være taget politisk ansvar for det helt uholdbare i, at patienter er blevet ”tvunget” til at betale endda store erstatningsbeløb tilbage mange år efter, at de fik dem udbetalt. Det har taget alt for lang tid for politikkerne at vågne op, og problemet har kun vokset sig større.

Hvis oprydningen bliver, som beskrevet i nyheden fra Sundhedsministeriet, er det sidste ord med sikkerhed ikke hverken sagt eller skrevet. Nogen må tage politisk ansvar for, at der ikke skal føres flere retssager om nu patienternes ret til tilbagesøgning af deres fejlagtigt tilbagebetalte erstatningsbeløb.

 

Den fremtidige retstilstand

Jeg har i et indlæg af den 28. november 2017 – læs her – omtalt det lovforslag – L 98 – der fremadrettet skal regulere under hvilke betingelser, en patient skal betale erstatning tilbage. Lovforslaget er fortsat under behandling, men det forventes vedtaget i denne Folketingssamling.

 

Nyt lovforslag betyder, at ingen patienter tør klage over erstatning

Efter et langt forløb med først offentlig debat om det forkastelige i, at patienter mange år efter, at de har fået udbetalt erstatning, kan risikere at skulle betale den tilbage. Derefter en ny politisk aftale og udkast til lovforslag, har Sundhedsministeren den 15. november 2017 endeligt fremsat lovforslag L98 om ”fredning af patienterstatning” -. Ministeren har lyttet til høringssvarene, men det er stadig ikke det rigtige forslag.

Lovforslaget
Det foreslås, at patienter kan beholde erstatning, der er udbetalt i medfør af afgørelser, der ikke har været klaget over til Ankenævnet. I bemærkningerne til lovforslaget er der henvist til, at gældende ret er, at patienter er forpligtet til at tilbagebetale erstatning udbetalt i medfør af ikke-påklagede afgørelser, når Ankenævnet ved behandling af klage over en senere afgørelse når frem til, at patienten ikke har været berettiget til erstatning.
Det er imidlertid langt fra sikkert, at det er en korrekt beskrivelse af gældende ret, og dermed er grundlaget for lovforslaget højst tvivlsom. Højesteret har i 2016 slået fast, at Ankenævnet er berettiget til at ophæve tidligere upåklagede afgørelser, når det ved afgørelse af senere påklaget afgørelse vurderes, at erstatningsbetingelserne ikke er opfyldt. Det gjorde Højesteret uden derved at tage stilling til, om der i den situation skal ske tilbagebetaling.

Højesteret skal i morgen den 29. november behandle to ankesager om tilbagebetaling af patienterstatning. I begge sager er patienten i landsretten dømt til at betale erstatning tilbage. Der er gode argumenter for, at patienter ikke er forpligtet til at betale erstatning tilbage, der er udbetalt i medfør af upåklagede afgørelser. Det er heller ikke givet, at erstatning udbetalt i medfør af den afgørelse, der klages over, skal betales tilbage, når det er patienten, der har klaget. Når Højesteret frem til et andet resultat end i landsretten, er lovforslaget blot udtryk for, hvad der allerede gælder i dag. Lovforslaget vil i så fald ikke skabe jubelscener hos patienterne.

I lovforslaget foreslås det endvidere, at enhver klage, uanset om det er patienten eller den erstatningspligtige, der klager, har såkaldt opsættende virkning for hele afgørelsen. Det betyder, at den erstatningspligtige ikke skal betale den erstatning, som den afgørelse, der klages over tilkender, før klagesagen er afgjort. Det er et højst besynderligt resultat af den kritik, der har været fremført af udkast til lovforslag, der blev sendt i høring. Efter udkast til lovforslag var det kun patientens klage, der skulle have opsættende virkning, mens den erstatningspligtiges ikke skulle. Det var et bagvendt forslag, som der nu kun rettes halvt op på.

Den rigtige løsning
Det må være sådan, at har den erstatningspligtige ikke klaget, så kan patienten beholde den tilkendte erstatning (medmindre der er snydt med oplysninger af betydning for afgørelsen). Patienten skal i den situation kunne klage for at få prøvet, om den tilkendte erstatning er korrekt fastsat uden at risikere at miste hele den i afgørelsen tilkendte erstatning. Det svarer i det hele, hvad der gælder for arbejdsskader, jf. arbejdsskadesikringsloven § 40a.

Hvis den erstatningspligtige mener, at den tilkendte erstatning er for høj (eller slet ikke er berettiget), må de klage, og i så fald skal klagen have opsættende virkning. Derfor må den erstatningspligtige, inden de udbetaler en af Patienterstatningen tilkendt erstatning, forholde sig til, om de mener, at den er korrekt tilkendt. Vælger de at klage, skal de ikke være forpligtet til at udbetale den del af erstatningen, som de mener, at patienten ikke er berettiget til. Dette princip skal gælde ”afgørelse for afgørelse”. Tidligere tilkendt erstatning, som der ikke har været klaget over, er endeligt udbetalt til patienten og kan ikke kræves tilbagebetalt, selvom Ankenævnet omgør en senere påklaget afgørelse.

Hvis den erstatningspligtige kun klager over en del af den tilkendte erstatning, skal de selvfølgelig betale den del, de ikke klager over. Får de ikke medhold i deres klage i Ankenævnet, skal de betale den tilbageholdte erstatning med tillæg af morarenter fra den oprindelige betalingsfrist. Det svarer præcist til, hvad der gælder for arbejdsskader (arbejdsskadesikringsloven § 44, stk. 5, 1. pkt.).

Forslaget betyder at ingen patienter tør klage over tilkendt erstatning
Når en patient, der f.eks. klager for at få forhøjet erstatning for erhvervsevnetab, risikerer at miste retten til hele den tilkendte erstatning for erhvervsevnetab, vil patienten selvsagt lade være med at klage. Det samme gælder en patient, der har fået tilkendt forskellige erstatningsbeløb i samme afgørelse og kun ønsker at klage over en af posterne. Hvem tør klage for at få forhøjet erstatning for behandlingsudgifter fra 8.000 kr. til 25.000 kr., hvis man samtidig sætter 1,5 mio. kr. i erstatning for erhvervsevnetab på spil? Ingen!

Hvorfor er det ikke et godt forslag?

For det første ”parkeres” praksis for udmåling af patienterstatning hos Patienterstatningen. Dvs. Ankenævnet kommer ikke til at fungere som kontrolinstans for, hvad der bør bære gældende praksis.

For det andet vil der stort set ikke komme nogen sager om udmåling af erstatning videre til domstolene, da det kun er Ankenævnets afgørelser, der kan indbringes for domstolene til prøvelse. Det er mildest talt uheldigt for retsudviklingen og retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt. Det strider efter min opfattelse med den oprindelige ide med den offentlige patientforsikringsordning.

Når man ser tilbage på forarbejderne til den oprindelig patientforsikringslov fra 1992, så var der ingen, der dengang forestillede sig, at det skulle blive nødvendigt med en lov om ”fredning af patienterstatning”. Den problemstilling er ikke nævnt med et eneste ord. Men når det nu er blevet sådan, at de erstatningspligtige hyppigt klager, og når Ankenævnet ofte ændrer en afgørelse til ugunst for patienten, så er der behov for en klar og afbalanceret lovregulering.

Sammenfatning
Ingen patienter skal betale udbetalt erstatning tilbage (medmindre de har snydt sig til den). Det gøres simpelt ved, at den erstatningspligtiges udbetaling af tilkendt erstatning betragtes som en anerkendelse af retten til den tilkendte erstatning. Det gælder også selvom patienten klager for at opnå en højere erstatning.

Hvis den erstatningspligtige til gengæld klager, har det opsættende virkning (i det omfang der klages), og de skal så først betale, når Ankenævnet har truffet afgørelse i klagesagen. Det er en simpel, rimelig og afbalanceret løsning. Den er nem at forstå og let at administrere.

 

Er der en rimelig godtgørelse for voldtægt?

 

Hvad er en rimelig godtgørelse for at blive udsat for voldtægt eller anden seksuel krænkelse; særligt når den krænkede er et barn? Det forsøger Folketinget den næste måned at blive enige om.

 

Folketinget første behandlede den 15. november lovforslag L 31 om ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens straffeansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for offentlige myndigheders erstatningsansvar, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af den såkaldte ”72-timersregel” for anmeldelse til politiet som betingelse for efterfølgende at kunne opnå erstatning fra Voldsoffernævnet i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn.

 

Lovforslaget har helt gennemgående til formål at bedre særligt seksuelt krænkede børns adgang til at opnå erstatning. Lovforslaget forventes 3. behandlet og vedtaget den 15. december. 1. behandlingen afslørerede bred enighed blandt partierne, og alt peger derfor i retning af, at lovforslaget ender med at blive vedtaget i sin helhed.

 

Forslaget til forhøjelse af tortgodtgørelse

Jeg vil her alene se på den del af forslaget, der angår størrelsen af den tortgodtgørelse, der i medfør af erstatningsansvarsloven § 26, stk. 1, fremover skal tilkendes ofrene for denne type forbrydelser/overgreb.

 

Ved den seneste ændring i 2001/2002 blev niveauet for fuldbyrdet voldtægt forhøjet, så det har udgjort ca. 60.000 kr. og i meget grove tilfælde 70.000 kr. og i helt særlige tilfælde 80-90.000 kr. eller højere. Praksis for incest har været en godtgørelse på mindst 20.000 kr. I bemærkninger til lovforslaget er der specifikt for overgreb på børn nævnt enkelte domme, hvor der er fastsat godtgørelse på op til 200.000 kr. til tiltaltes biologiske datter og søn for grove seksuelle overgreb over en årrække. Det nævnes også, at det særligt grove tilfælde af overgreb på og krænkelser af børn ofte har indebåret gentagne overgreb, der har stået på over en årrække af en person, som barnet har et tillids- eller afhængighedsforhold til. Justitsministeriet anfører, at denne forskel til ofte enkeltstående overgreb på voksne ikke synes at afspejle sig i retspraksis for størrelsen af den tortgodtgørelse, der tilkendes. Herefter er følgende anført:

 

Justitsministeriet finder, at der ved fastsættelsen af tortgodtgørelser i sager om seksuelle krænkelser af børn udover krænkelsens grovhed, handlingens beskaffenhed og omstændighederne øvrigt også særligt bør tages hensyn til den tidsmæssige udstrækning af overgrebene, antallet af overgreb, barnets alder og tillids- og afhængighedsforholdet mellem offer og gerningsperson. Domstolene kan allerede i dag ved fastsættelsen af tortgodtgørelsen i sager om seksuelle krænkelser af børn tillægge disse momenter vægt. Derudover bør det tillægges vægt, at også andet seksuelt forhold end samleje med et barn over en årrække kan være meget traumatiserende for barnet, da barnet kan have svært ved at sondre mellem de forskellige former for seksuelt misbrug. (min understregning).

 

Der foreslås herefter en generel forhøjelse med cirka 1/3 med henvisning til, at der ikke er sket nogen regulering i 15 år, hvilket betyder, at udgangspunktet for fuldbyrdet voldtægt fremadrettet skal være ca. 100.000 kr. Uden at det foreslås indskrevet i lovteksten skal der fremover ved fastsættelse af tortgodtgørelse tages hensyn til den almindeligt gældende regulering af godtgørelse og erstatning for personskade, der er fastsat i erstatningsansvarsloven § 15.

 

Endvidere skal der gælde en nedre grænse på 150.000 kr. i sager om grove tilfælde af seksuelle misbrug af børn, som strækker sig over en årrække, og hvor barnet har et tillids- eller afhængighedsforhold til gerningsmanden.

 

Der er næppe nogen, der ikke kan tilslutte sig disse forslag. Men går de langt nok, og er anvisningerne til domstolene præcise nok? Det er meget tvivlsomt.

 

Kritik

 1.  Der mangler en langt mere konkret anvisning til, hvilken betydning det skal have for godtgørelsens størrelse, hvis der er tale om mange, grove overgreb, over en længere årrække af en person, der burde tage sig af barnet.

  Udover forslaget om en minimumsgodtgørelse på 150.000 kr. er det uden yderligere anvisninger overladt til domstolene at finde ud af, hvad der i den enkelte sag skal tilkendes.
  Men det er vel også domstolenes opgave? Ja! Det er det også i dag. Men kan man af den righoldige praksis se, hvordan domstolene efter de nugældende regler har vægtet de selv samme konkrete momenter i afgjorte sager? Bedøm selv!

  Eks. 1: Østre Landsretsdom af 28. maj 2015 (FED2015.204).
  Tiltalte fundet skyldig i ”talrige og regelmæssige tilfælde af voldtægt af sin steddatter, samt adskillige tilfælde af samleje og anden kønslig omgang med hende fra hun var 6 år gammel og 7 år frem”. Pigen havde krævet en tortgodtgørelse på 200.000 kr. Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse om tortgodtgørelse på 100.000 kr. uden nogen anden begrundelse. Så skulle man mene, at byrettens dom indeholdt en begrundelse, der gav en forklaring på, at tortgodtgørelsen blev fastsat til 100.000 kr. Den var: Der er ”… lagt vægt på det under strafudmålingen anførte om krænkelsen, herunder om overgrebenes antal og karakter”; citat slut. Fængsel i 5 år.

  Denne pige vil efter lovforslaget med stor sandsynlighed have få tilkendt 150.000 kr. hverken mere eller mindre. Landsretten har lagt vægt på det samme, som lovforslaget lægger op til, at der fremover skal lægges vægt på. Der mangler dog helt en vejledning til domstolene om, hvorvidt der i en sag som denne skal udmåles en godtgørelse på minimumsniveauet eller højere og i givet fald hvor meget højere.

  Eks. 2: Vestre Landsretsdom af 5. september 2017.
  En farfar blev dømt for talrige overgreb på barnebarn fra dets 7. år eskalerende til barnet var 15 år bl.a. 16 tilfælde af analt samleje, vaginalt samleje og andre krænkelser. Fængsel i 6 år. Også i denne sag stadfæstede landsretten byrettens afgørelse om tortgodtgørelse på 100.000 kr. Byretten anførte, at der er ” lagt vægt på karakteren og antallet af overgreb, som skete over flere år overfor et barnebarn i alderen 8 – 15 år”, citat slut.

  Disse meget generelle begrundelser er dækkende for stort set alle domme om tilkendelse af tortgodtgørelse i denne type af sager. Jeg frygter, at lovforslaget ikke vil ændre på den praksis, med mindre der indføres en udvidet begrundelsespligt for domstolene. Det bør af det videre lovforberedende arbejde frem til vedtagelse af lovforslaget præciseres, hvornår man er på minimumsniveauet på de foreslåede 150.000 kr., og hvilke konkrete omstændigheder, der begrunder en højere godtgørelse og en særligt høj godtgørelse.

  Disse to eksempler blandt mange fra de senere års retspraksis giver mig også anledning til at stille spørgsmålstegn ved, om niveauet forhøjes tilstrækkeligt? Det er grundlæggende umuligt at finde det ”rigtige” niveau, men når man gør sig den ulejlighed (hermed en opfordring til de politikkere, der skal vedtage lovforslaget) at læse disse mange domme igennem, så er jeg sikker på, at man kommer i tvivl om, hvorvidt et niveau på 150.000 kr. er godt nok.

 2. Jeg mangler i forlængelse heraf en klar stillingtagen til, hvilken betydning antallet af krænkelser skal have. Jeg har aldrig forstået, at der i forhold til godtgørelse gives ”rabat” til gerningspersonen; altså at voldtægt nr. 2, 3 og 4 udløser mindre godtgørelse end nr. 1.
 3. I sammenhæng hermed savner jeg også stillingtagen til de tilfælde, hvor barnet er blevet krænket af flere forskellige gerningspersoner. Her viser praksis, at der tilkendes godtgørelse fra hver af krænkerne som enkeltstående krænkelser. Det er selvsagt helt rimeligt. Men Justitsministeriet må forklare, hvorfor der fortsat vil være forskel på den samlede godtgørelse til det krænkede barn i den situation, end når de flere krænkelser er begået af den samme person. Man kan helt sikkert argumentere for, at det ene er mere krænkende end det andet, men hvad der er mest krænkende står ikke mig klart.
 4. Den generelle forhøjelse med ca. 1/3, så fuldbyrdet voldtægt som udgangspunkt skal give en godtgørelse på 100.000 kr. er ikke fuldt tilstrækkelig, hvis efterslæbet fra 2001/2002 skal indhentes. En med ca. 33 % svarer ikke til den generelle regulering fra 2002 til 2017 i medfør af erstatningsansvarsloven § 15. Den svarer nemlig til ca. 46 % og dermed en godtgørelse for fuldbyrdet voldtægt på 110.000 kr. i stedet for 100.000 kr. Minimumsgodtgørelsen til børn i grove tilfælde skulle således også forhøjes til 165.000 kr. i stedet for 150.000 kr.
 5. Endelig fremgår det af bemærkninger til lovforslaget, at domstolene fremover bør se på den almindelige regulering efter erstatningsansvarsloven § 15. Jeg mener, at det også på dette punkt bør være helt klart, at domstolene har en pligt til at foretage regulering løbende, og derfor bør det skrives ind i lovteksten og ikke kun være en henstilling i bemærkninger.

 

Der er plads til yderligere forbedringer

 

Når man tager i betragtning, at den årlige merudgift til forhøjet tortgodtgørelse skønnes til under 10 mio. kr., er der intet økonomisk argument for, at man ikke kan gå længere, end hvad forslaget lægger op til. Den forhøjelse, som lovforslaget vil betyde, er i realiteten ikke en gang nok til at indhente efterslæbet i forhold til den almindelige pris- og lønudvikling fra 2001 og frem til nu. Det er ikke godt nok!

 

Domstolene har brug for klare anvisninger til, hvordan lovgiver har tænkt sig, at godtgørelsesniveauet skal være og udvikle sig. Det mangler i tilstrækkeligt omfang i lovforslaget. Bemærkningerne er for vage og upræcise. Min erfaring er, at domstolene i den situation forståeligt nok er tilbageholdne. Derfor er der risiko for, at intentionerne ikke fuldt ud virkeliggøres i de kommende års retspraksis. Det vil være rigtig ærgerligt, når vi nu har muligheden for at få en retstilstand, som et stort flertal i Folketinget vil stå bag.