Aggressionsforbrydelsen træder i kraft

Medlemsstaterne til Den Internationale Straffedomstol (Statspartssamlingen) har vedtaget en resolution, som sikrer ikrafttrædelsen af aggressionsforbrydelsen. Ifølge resolutionen, som blev vedtaget den 14. december 2017 i New York, træder aggressionsforbrydelsen i kraft den 17. juli 2018. Efter den dato kan Den Internationale Straffedomstol pådømme aggression, dvs. planlægning, forberedelse, iværksættelse eller udførelse af magtanvendelse, som strider mod FN-pagten.

Statutten for Den Internationale Straffedomstol blev færdigforhandlet den 17. juli 1998 og trådte i kraft i 2002. Den etablerede den første permanente internationale straffedomstol. Domstolen har kompetence til at pådømme de alvorligste internationale forbrydelser, hvilket vil sige folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, og her 20 år senere, også aggressionsforbrydelsen. Størstedelen af verdens lande, nemlig 123, har tiltrådt Statutten, heriblandt Danmark. Det er dog langt fra alle lande, som har tiltrådt aggressionsforbrydelsen. Kun 35 lande har accepteret Domstolens jurisdiktion over denne internationale forbrydelse. Det gælder lande som Tyskland og Østrig, men ikke Danmark.

Uenighed om aggressionsforbrydelsen

Under forhandlingerne af Statutten var der uenighed om aggressionsforbrydelsen. Uenigheden resulterede i, at aggressionsforbrydelsen blev nævnt i statutten, men uden en definition. Samtidig blev det præciseret, at Domstolen ikke har kompetence over denne forbrydelse, før der er opnået enighed om en definition samt et ikrafttrædelsestidspunkt.

Enigheden om definitionen blev opnået allerede i 2010. Medlemsstaterne, heriblandt Danmark, samt andre interesserede stater, såsom USA, nåede under en såkaldt gennemgangskonference i Kampala til enighed om at pålægge et strafferetligt ansvar for aggression. Det var en historisk begivenhed. Ikke siden Nürnberg- og Tokyo-tribunalerne, etableret efter 2. Verdenskrig, har en international domstol haft strafferetlig kompetence til at pådømme aggression.

Danmark har endnu ikke ratificeret

Danmark har indtil videre valgt ikke at ratificere aggressionsforbrydelsen. I stedet har regeringen valgt at afvente resultatet af forhandlingerne i Statspartssamling. Ifølge et notat fra Udenrigsministeriet er Danmarks afventende holdning først og fremmest begrundet i den usikkerhed, der herskede om jurisdiktionsreglerne for aggressionsforbrydelsen. Det gjaldt særligt spørgsmålet om, hvorvidt statsborgere fra medlemsstater, der ikke har ratificeret aggressionsforbrydelsen, kunne falde under Domstolens jurisdiktion, hvis de angreb en stat, der havde ratificeret aggressionsforbrydelsen. Dette har længe være et omdiskuteret emne (se her og her). I sidste ende blev det besluttet, at Domstolen kun har jurisdiktion over de lande, som har ratificeret aggressionsforbrydelsen. Den usikkerhed, som indtil videre afholdt Danmark fra at ratificere, er derfor afklaret.

For yderligere information se Dapo Akandes blog her.

 

 

 

Danmarks første militærmanual

Forsvarsministeriet har udsendt Danmarks første militærmanual. Formålet med manualen er at »styrke Forsvarets uddannelse i og anvendelse af den humanitære folkeret og krigens love«, og manualen skal ifølge forsvarschefen »udgøre grundlaget for al uddannelse af Forsvarets personel på̊ området for folkeret i internationale militære operationer« (Manualens forord).

 

Manualen indeholder en gennemgang af de folkeretlige regler, som er relevante for udsendelse af danske styrker, såsom regler om beskyttelsen af civilbefolkningen og civile objekter, angreb på militære mål og begrænsning af kollaterale skader, reguleringen af våben og ulovlige kampmetoder, pligter og rettigheder under besættelse, og meget, meget andet.

 

Manualen behandler desuden omfanget af menneskerettighedernes anvendelse i internationale operationer, hvilket især har indflydelse på frihedsberøvede i danske styrkers varetægt, hvilket som bekendt længe har været et kontroversielt emne. Menneskerettighedernes indflydelse i væbnede konflikter er dog ikke begrænset til varetægt, og manualen bemærker, at »Menneskerettighederne gælder som udgangspunkt altid« (s. 60).

 

Manualen har været længe undervejs, og er et produkt af forsvarsforliget for 2010-2014. I forbindelse med forliget blev det besluttet, at Danmark – ligesom USA, Storbritannien, Canada, Tyskland, Holland og Norge – skulle have en militærmanual.

 

Arbejdet med manualen har været forankret i en projektgruppe under Værnsfælles Forsvarskommando, som har arbejdet på manualen de sidste tre år. Arbejdet har i den grad båret frugt, og resulterer i den mere end 600-sider lange manual.

 

Projektgruppen kan kun komplimenteres for det omfattende arbejde og den meget pædagogiske fremstilling af de til tider komplicerede emner. Det er særligt positivt, at manualen indeholder en grundig gennemgang af menneskerettighedernes anvendelse i væbnede konflikter. Det er også positivt, at manualen hyppigt drager inspiration fra Internationalt Røde Kors.

 

Det er dog også grundlag for spørgsmål. For eksempel står der på side 16, at:

Der findes… fortilfælde, hvor lande eller regionale grupperinger af lande i helt ekstraordinære situationer har begrundet magtanvendelse uden et FN-mandat med nødvendigheden af at imødegå̊ massive overgreb på civilbefolkninger og ekstrem humanitær nød. Sådanne operationer kan betegnes humanitær intervention.

Lovligheden af humanitær intervention (uden et mandat fra FNs Sikkerhedsråd) er omstridt, både blandt stater og i den folkeretlige litteratur. Derfor kan det undre, at forfatterne har undladt at indsætte en kildehenvisning til dette udsagn.

 

Et andet kontroversielt udsagn findes på s. 419, hvor der står, at der findes et sædvaneretligt grundlag for, at civile kan sikkerhedsinterneres i ikke-internationalt væbnede konflikter. Modsat ovenfor knytter der sig til dette udsagn en lang fodnote, men der kan stilles spørgsmål til mange af kilderne heri. Der er derudover ingen henvisning til den folkeretlige litteratur eller domspraksis, der modsiger dette udsagn.

 

Manglende henvisning til folkeretslitteraturen er en gennemgående karakteristik (med undtagelse af kapitel 14 om sømilitære operationer). Den manglende brug af folkeretslitteraturen er beklagelig, især da ansete forfatteres meninger er et hjælpemiddel ved konstateringen af gældende folkeret. Folkeretslitteraturen er, med andre ord, en retskilde. Derudover ville yderligere kildehenvisning gøre det lettere for læseren at finde mere information om de mange emner, som er behandlet i manualen.

 

Som læser skal man dog ikke glemme, at militærmanualer ikke kun er et juridisk dokument, men i et vist omfang også udtryk for et politisk kompromis. Derudover skal de ovenfornævnte detaljer ikke tage fokus fra det store arbejde og den glædelige nyhed, at danske soldater nu endeligt har en militærmanual at henholde sig til.

 

Manualen kan downloades her: link

Danmark ratificerer tillægsprotokol til EMRK

Danmark har ratificeret protokol nr. 15 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Protokol nr. 15 er en såkaldt ændringsprotokol, som bl.a. indeholder nye regler for, hvornår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol antager klager til behandling. Formålet med protokollen er sikre Domstolens effektivitet, bl.a. ved at nedbringe det store antal af ubehandlede (pt. over 70,000) sager.

Protokol nr. 15 vil, når den engang træder i kraft, ændrer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på følgende punkter:

  • Der indsættes en reference til subsidiaritetsprincippet og princippet om skønsmargin i præamblen.
  • Fristen for at indbringe en klage til Domstolen ændres fra 6 til 4 måneder.
  • Afvisningskriteriet i artikel 35, stk. 3, litra b, ændres, således at betingelsen om, at en klage ikke kan afvises, hvis klagen ikke har været behørigt behandlet af en national domstol, fjernes.
  • Et kammer ved domstolen vil kunne oversende en sag til Storkammeret uden parternes accept.
  • Aldersgrænsen for dommere ændres, således at dommerkandidater fremover skal være under 65 år.

Protokol nr. 15 blev åbnet for undertegnelse den 24. juni 2013, og træder i kraft når alle Europarådets 47 medlemsstater har ratificeret. Danmarks ratifikation bringer det samlende antal op på 31, og det vil formentligt tage flere år før protokollen træder i kraft.

For yderligere information om protokol nr. 15 se Justitsministeriets skrivelse af 30. oktober 2013 samt Europarådets hjemmeside.

Smykke-loven og EMRK

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg fremsatte den 10. december 2015 et forslag til lov om ændring af udlændingeloven (UDL). Lovforslaget (L 87) er kontroversielt, fordi det vil give politiet hjemmel til at visitere asylansøgere og ransage deres bagage med henblik på at sik­re penge og værdigenstande til at betale for deres ophold i Danmark. Der er al­lerede skre­vet en del om lovforslaget. Formålet med denne blog er kort at ana­ly­sere for­slag­et i lyset af Den Europæiske Menneskerettigheds­kon­vention (EMRK) og den­nes beskyttelse af retten til ejendom.

Lovforslaget og gældende ret

Som udgangspunkt er det staten, der afholder alle udgifter, når asylansøgere opholder sig i Danmark. Udlændingestyrelsen kan dog allerede i dag be­stem­me, at asylansøgere, der har tilstrækkelige midler, selv skal betale, jf. UDL § 42 a, stk. 4, 1. pkt. Det nye i lovforslaget er således ikke, at nogle asyl­ansøgere skal betale for deres ophold. Det nye, og kontroversielle, er poli­ti­ets hjemmel til beslaglægge pen­ge og værdigestande.

Politiet har i dag hjemmel til at foretage visitation samt til at ransage en asylansøgers bagage. Dette sker for at se, om den pågældende person er i besiddelse af dokumenter eller genstande, der kan være af betydning for vedkommendes ansøgning om asyl. Men som der står i lovforslaget, giver:

»…gældende regler ikke hjemmel til at iværksætte tvangsindgreb, herunder visita­tion og ransagning, over for udlændinge med henblik på at sikre penge eller vær­di­genstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold og nødven­dige sundhedsmæssige ydelser samt ophold på eller i tilknytning til et indkvar­te­ringssted omfattet af [UDL] § 42 a, stk. 5. Der er heller ikke efter de gæld­ende regler adgang til at inddrage eller beslaglægge eventuelle midler med hen­blik på fremadrettet dækning af udgifter til underhold og nødvendige sundheds­mæssige ydelser mv.«

Ifølge lovforslaget skal beslaglæggelse ske efter Retsplejelovens (RPL) §§ 509-516. Dette indebærer bl.a., at almindelige personlige brugsgenstande som eksem­pel­vis ure og mobiltelefoner som udgangspunkt ikke kan beslaglægges, jf. RPL § 509, stk. 1.

Tilsvarende er bl.a. genstande, som har en særlig personlig betydning, fritaget, medmindre som det fremgår af lovforslaget, at »genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at undtage dem fra beslaglæggelse.« Hertil anføres det, at retspraksis vedrørende RPL § 515, stk. 1, er retningsgivende.

Ejendomsretten og EMRK

Retten til ejendom er en menneskeret. På grund af ideologiske uoverens­stemmel­ser indgår retten til ejendom imidlertid ikke i alle menneskerettighedskon­ven­tioner, og blev først indført i EMRK med første tillægsprotokol af 1952. Retten til ejendom er også tit blevet indfortolket i FN’s flygtningekonvention. James C. Hathaway skriver for eksempel i bogen The Rights of Refugees under International Law, at »…alien specific confiscatory regimes, including those applied simply against refugees, are violations of the Refugee Convention« (s. 523). Hathaway anerkender, at der eksisterer en ret til at konfiskere ejendom, når dette sker i samfundets interesse, men understreger samtidigt, at »confis­ca­tion imposed only on refugees is discriminatory, thus vitiating any such justi­fi­ca­tion«.

Retten til ejendom fremgår som nævnt af første tillægsprotokol til EMRK. Ifølge artikel 1 er:

1. Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til uforstyrret nydelse af sin ejen­dom. Ingen må berøves sin ejendom undtagen i samfundets interesse og i over­ensstemmelse med de ved lov og folkerettens almindelige principper fast­sat­te betingelser.

Der er ingen tvivl om, at beslaglæggelsen af penge og værdigenstande vil være et indgreb i ejendomsretten som den er defineret i EMRK. Beslaglæggelse af a­syl­ansøgeres ejendom vil derfor kun være i overensstemmelse med konventionen, hvis Danmark kan vise, at det tjener et lovligt og legitimt formål, og at det er pro­por­tio­nelt.

Derudover skal indgrebet være i overensstemmelse med legalitetsprincippet, hvilket bl.a. indebærer, at loven skal være tilstrækkeligt forudsigelig. I den for­bind­else er det værd at bemærke, at der tilsyneladende allerede inden lovens vedtagelse hersker forskellige fortolk­ning­er og en del forvirring om, hvad der kan beslaglæggelse, om end dette vil kunne korrigeres af domstolene.

Enhver beslaglæggelse, som lovforslaget medfører, vil kunne efter­­prøves ved nationale domstole. Det følger båder af RPL og EMRK, og som for­mand­en for Foreningen af Udlændingeretsadvokater har påpeget, vil hun altid an­be­fale en klient at forsøge at få en beslaglæggelse prøvet i retten, hvis ved­kommende er uenig i beslutningen.

Hvorvidt lovforslaget vil være i overensstemmelse med EMRK vil i sidste ende afhænge af proportionalitetsprincippet. Som menneskerettighedsdomstolen udtalte i Sporrong and Lönnroth v. Sweden:

»…the Court must determine whether a fair balance was struck between the demands of the general interests of the community and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights…«

Som Hathaway har påpeget, er det svært at argumentere for en bred adgang til konfiskation af asylansøgeres ejendom, idet dette kunne anses som værende diskriminerende. For at imødegå denne kritik har regeringen betonet, at den ønsker at sidestille asylansøgere med kontanthjælpsmodtagere, men dette argument er blevet kritiseret.

Ifølge det fremsatte lovforslag, er det:

»…regeringens opfattelse, at udlændinge, der har midlerne hertil, som udgangs­punkt selv skal betale for opholdet i asylcentrene og for nødvendige sund­heds­mæs­sige ydelser.«

Regeringen ønsker med andre ord at sondre mellem rige og fattige asylansøgere. Det virker dog usandsynligt, at rige asylansøgere kommer til Danmark med en »kuf­fert fuld af diamanter«, som justitsminister Søren Pind har udtrykt det. Ikke fordi rige flygtninge ikke findes, men fordi de, der har sådanne formuer, sikkert vil finde en mere bekvem måde at flygte på. De kunne for eksempel købe et europæisk pas.

I forhold til dem, der ikke har denne mulighed, har Den Europæiske Menneskerettig­hedsdomstolen flere gange fremhævet, at asylansøgere tilhører en særligt underprivilegeret og sårbar befolkningsgruppe, der har behov for særlig beskyttelse (M.S.S. v. Belgium and Greece, pr. 251). Uanset denne særlige beskyttelse så har alle asylansøgere – rig såvel som fattig – samme grundlæggende rettigheder som andre personer i Danmark, inklusiv retten til ejendom.

I forsvar for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Henrik Day Poulsen stillede for nyligt et retoriske spørgsmål: »Skal vi skrotte den europæiske menneskerettighedskonvention?« Et spørgsmål som flere, og særligt Morten Messerschmidt, hyppigt har stillet. Dette og lignende spørgsmål hviler ofte på misforståelser. For eksempel skriver Poulsen:

Jeg har skrevet det før og skriver det gerne igen. Mange af de konventioner, som Danmark er tvunget til at følge, er skrevet i en tid, hvor Europa ikke var truet af islamistisk terror og vores befolkningssammensætning stadig bestod af primært kristne. Verden i dag ser helt anderledes ud. 

Mange af de menneskerettighedskonventionerne, som Danmark (frivilligt) har valgt at følge, er et resultat af 2. verdenskrig. Formålet med konventionerne var at forhindre en gentagelse af krigens uhyrligheder.

Poulsen har således ret: Verden i dag ser anderledes ud. I dag er verden langt fredeligere, og selv om der er en reel trussel fra international terrorisme er den intet sammenlignet med 2. verdenskrig. Som Lord Hoffman udtalte om Al-Qaeda og trusselen mod UK efter den 11. september 2001:

This is a nation [UK] which has been tested in adversity, which has survived physical destruction and catastrophic loss of life. I do not underestimate the ability of fanatical groups of terrorists to kill and destroy, but they do not threaten the life of the nation. Whether we would survive Hitler hung in the balance, but there is no doubt that we shall survive Al-Qaeda…

Poulsen mener ikke, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention skal skrottes, men at den »trænger… til et eftersyn og en voldsom justering.« Justeringen sker imidlertid hele tiden, gennem menneskerettighedsdomstolens såkaldte dynamiske fortolkning, hvorefter konventionen fortolkes i lyset af nutidens vilkår.

Messerschmidt har taget et mere drastisk standpunkt: Han har argumenteret for, at Danmark skulle melde sig ud af menneskerettighedskonventionen. Messerschmidt mener, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er hævet over magtens tredeling, når den »træder op imod de demokratisk valgte.«

Argumentet, for at Danmark skulle melde sig ud af konventionen, hviler på to antagelser. For det første mener Messerschmidt, at Danmark selv kan »håndtere retfærdig rettergang, ytringsfrihed og privat ejendomsret uden indblanding fra andre lande.« For det andet ser han enhver international forpligtigelse som en »kortslutning af demokratiet«.

Der er flere grunde til, at Messerschmidt tager fejl, men lad os indledningsvist slå fast, at menneskerettighedsdomstolens indblanding i danske forhold er beskeden. Sidste år behandlede domstolen 62 klager vedrørende Danmark. Af disse blev 60 afvist. I de resterende to sager fik Danmark medhold.

Selvom antallet af sager mod Danmark er beskedent, har domstolen ikke været uden indflydelse. I 1989 blev Danmark fx dømt i Hauschildt-sagen, fordi den samme dommer, som flere gange havde forlænget varetægtsfængslingen i en bedragerisag, også deltog i domsafsigelsen mod den anklagede. Da en af begrundelserne for varetægtsfængslingen var en særlig bestyrket mistanke om, at der er begået en forbrydelse, mente menneskerettighedsdomstolen ikke, at dommeren efterfølgende kunne siges at være »upartisk«. Retsplejeloven blev derefter ændret.

Der er andre sager, hvor domstolen har påvirket retstilstanden i Danmark. Det gælder bl.a. den såkaldte bløder-sag fra 1996, hvor sagsbehandlingstiden for erstatningssager for HIV-smittede blødere blev fundet unødvendig lang eller afgørelsen fra 2003, hvor domstolen fandt, at politiet ikke måtte tilbageholde en pensionist i over 13 timer, fordi hun nægtede at oplyse sit navn.

Indblandingen i sådanne sager har ikke skadet Danmark. Tværtimod. Domstolen har gjort opmærksom på problemer i vores retssystem og derved bidraget til at højne retssikkerheden. Sagerne viser, hvordan alle lande, også Danmark, drager fordel af internationalt opsyn.

Ifølge Messerschmidt hviler sådan indblanding ikke på nødvendighed, men på »moralsk bedreværd«, hvilket ikke er for »dommere at afgøre, men for »vælgerne.« Messerschmidt vil med andre ord ikke have grænser for den demokratiske beslutningsproces.

Men uden menneskerettigheder er der ingen beskyttelse mod flertallets tyranni. Menneskerettigheder er grundlæggende udemokratiske. Deres formål er netop at beskytte den enkelte mod flertallet. Den enkeltes rettigheder har derfor forrang, uanset hvor stort et flertal der ønsker at skade den enkelte.

Uden denne forrang var der ingen beskyttelse. Og når domstolene beskytter vores rettigheder er de ikke »hævet over«, men en nødvendig del af magtens tredeling. Menneskerettigheder definerer, med andre ord, det område, hvori den demokratiske beslutningsproces kan operere.

Der kan være uenighed om, hvordan grænserne for dette område skal trækkes, men der er bred enighed om menneskerettighedernes kerne, såsom retten til liv, frihed og sikkerhed, en retfærdig rettergang, forbuddet mod tortur, slaveri, tvangsarbejde såvel som de andre rettigheder beskyttet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Endeligt handler Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke kun om Danmark. Ser man på Europarådets 47 medlemslande som helhed, er der ingen tvivl om konventionens positive indflydelse. Domstolen er ikke uden mangler, men Europa har brug for en menneskerettighedskonvention, og Europa har brug for en menneskerettighedsdomstol.

Ny nedre grænse for umenneskelig behandling?

Storkammeret ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fornyligt afsagt en vigtig dom om artikel 3, ifølge hvilken ingen må underkastes tortur, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Sagen omhandlede to unge mænd, hvoraf den yngste var 17 år, der begge havde fået en stukket en lussing under deres tilbageholdelse af det belgiske politi. De to mænd, som var brødre, var blevet anholdt på forskellige tidspunkter, men de kunne begge berette lignede historier.

På trods af at begge brøde kunne fremvise lægeerklæringer, som var attesteret få timer efter deres frigivelse, benægtede den belgiske regeringen, at de var blevet slået af politiet. Myndighederne foreslog i stedet, at de to brødre havde slået sig selv, således at de kunne klage over politiets behandling. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol var dog ikke overbevist af denne forklaring.

I overensstemmelse med tidligere retspraksis fremhævede domstolen det absolutte forbud mod tortur, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf. I den forbindelse sagde domstolen:

“…where an individual is deprived of his or her liberty or, more generally, is confronted with law-enforcement officers, any recourse to physical force which has not been made strictly necessary by the person’s conduct diminishes human dignity and is in principle an infringement of the right set forth in Article 3 of the Convention.”

Storkammerets afgørelse kom som lidt af en overraskelse, idet syv dommere tidligere havde afvist, at der var sket en overtrædelse af artikel 3. Den tidligere instans havde påpeget, at selv hvis de to brødre var blevet slået, hvilket i så fald var aldeles uacceptabelt, så kunne deres behandling ikke generere en tilstrækkelig grad af ydmygelse eller fornedrelse til at udgøre en overtrædelse af artikel 3. I Storkammeret var 14 ud af dets 17 dommere ikke enige i denne vurdering. Tre dommer dissenterede, og advarede imod en trivialisering af artikel 3.

Afgørelsen er værd at fremhæve, da den muligvis etablerer en ny nedre grænse for artikel 3. Hele afgørelsen kan læses her: Bouyid v Belgium.