Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi – på vej mod en “genforhandling” af den internationale retsorden?

Regeringen og Udenrigsministeriet fremlagde forleden den længe ventede strategi for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, der følger op på Taksøe-Jensens udenrigspolitiske udredning fra maj 2016. Den nye strategi rummer regeringens/ UM’s bud på, hvad der udgør de for tiden største udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Strategien kan findes her.

Strategien rummer fem indsatsområder, der er udpeget som særligt prioriterede, og som derfor skal vies særlig opmærksomhed. Det drejer sig om 1) ”migration, ustabilitet og terrorisme”, 2) ”sikkerhed i nærområdet”, 3) ”Brexit og EU’s fremtid”, 4) ”Globalisering – økonomisk- og teknologisk diplomati”, og endelig 5) ”Arktis”.

Jeg vil lade eksperter i international politik vurdere, om de prioriterede områder er ”de rette” men blot notere, at et par af indsatsområderne (især det første) for en lægmand som denne blogger forekommer endog meget bredt formuleret. Herudover ser det ud til, at det er ved at være kutyme på Asiatisk Plads, at Arktis nævnes som det sidste område, der skal prioriteres (personligt ville jeg jo nok prioritere Arktis højere end eksempelvis udvikling i Afrika men sådan er der jo så meget).

For de af os, der interesserer sig for den internationale retsordens fremtidige udvikling er den nye strategi ikke uinteressant.

Der åbnes i forordet med en række (velkendte) bemærkninger om, at Danmark ”skal insistere på, at det internationale samarbejde er baseret på regler og normer, der gælder for alle lande” og det noteres også, at Danmark ”skal kæmpe for de værdier og frihedsrettigheder, som vores samfund bygger på.” Regeringen understreger, at den “ønsker en verden med mere demokrati og frihed, herunder mere ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed og mere offentlig orden.” (s. 5)

I strategiens indledende afsnit henvises der så til de aktuelle udfordringer for det, som strategien betegner som den ”vestlige samfundsmodel” (i praksis defineret som ”demokrati, en åben, liberal markedsbaseret økonomi og det forpligtende, retsbaserede internationale samarbejde”) (s. 6). Som i regeringsgrundlaget slår regeringen et slag for en international retsorden med stærke internationale institutioner ved at bemærke, at ”det som et lille land er i vores interesse at have stærke multilaterale organisationer, hvor der træffes fælles beslutninger, som også de stærkeste lande opfatter som legitime og bindende” (s. 6). Og under det indsatsområde, der betegnes ”globalisering – økonomisk og teknologisk diplomati” anføres det i samme dur, at den ”internationale frihandelsdagsorden er af afgørende interesse for en lille, åben og eksportorienteret økonomi som Danmarks” (s. 20). Det er også værd at hæfte sig ved, at regeringen (som Taksøe-Jensen) betegner EU-medlemsskabet som ”vores bedste mulighed for at påvirke verden omkring os og dermed de rammevilkår, som har betydning for danske borgere og virksomheder” (s. 6 og s. 17). Valget af Trump (og den deraf følgende usikkerhed om retningen i amerikansk udenrigspolitik) berøres iøvrigt med en (defensiv) bemærkning om, at det endnu er ”for tidligt at vurdere, hvordan amerikansk udenrigspolitik vil tegne sig i de kommende år”, men at det for ”Danmark vil … være af stor vigtighed, at USA bevarer et stærkt internationalt engagement, ikke mindst inden for sikkerhedspolitik, frihandel og multilateralt samarbejde generelt” (s. 6-7).

Det er ikke revolutionerende, at regeringen betoner Danmarks interesse i at bevare en international retsorden.

Mere interessant er det, at der flere steder anes et behov for et mere kritisk (nogle vil måske sige konstruktivt) syn på, hvordan den internationale retsorden skal udvikle sig fremover. Denne blogger har tidligere gjort gældende, at vi (om vi vil det eller ej) i de kommende år formentlig står over for at skulle ”genforhandle” centrale dele af den internationale retsorden, herunder bl.a. EU-systemet, menneskerettighedssystemet og – på sigt – også flygtninge- og asylsystemet (se her)

Den nye strategi noterer sig bl.a., at vi ”skal være bevidste om den skepsis over for globaliseringen, som eksisterer i store dele af den vestlige verden”, og at vi derfor ”har … brug for en debat om, hvordan globaliseringens gevinster kommer alle til gavn (s. 8).” I forhold til migrationsproblemerne bemærkes det, at regeringen ”i samarbejde med ligesindede europæiske partnere” vil ”arbejde for et nyt og bedre asylsystem, der ødelægger menneskesmuglernes forretningsmodel og letter presset på Europas ydre grænser.” Og det anføres herefter at flygtningemodtagelsen ”ideelt set … skulle finde sted i lejre i nærområderne (s. 11)”.

I forhold til internationale menneskerettigheder, så kobler regeringen (ikke uventet) denne dagsorden sammen med det forestående danske formandskab for Europarådet. Strategien anfører i den forbindelse i velkendte vendinger, at ”Danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden, herunder respekt for menneskerettigheder. Der er imidlertid behov for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det bliver et vigtigt fokus, når Danmark til efteråret overtager formandsskabet for Europarådet” (s. 12). Strategien bemærker i den forbindelse også, at den vil ”afholde en international konference om konventionen som led i det kommende danske formandskab for Europarådet” (s. 13).

Endelig er der aktuelle krise i EU. Strategien betoner som allerede berørt betydningen af et velfungerede EU-samarbejde, men det noteres også, at samarbejdet ”har haft svært ved at levere hurtige løsninger.” Det bemærkes, at det ”tog tid at få både finanskrisen og migrationskrisen under kontrol”, og at problemerne endnu ikke er løst. Regeringen anerkender, at disse forhold ”har skabt utilfredshed og skepsis”, at det “har udfordret EU’s sammenhængskraft”, og at den aktuelle utilfredshed er ”forståelig” (s. 17). Regeringen ”ønsker, at EU-samarbejdet i endnu højere grad fokuserer sine kræfter på at finde konkrete løsninger på disse store grænseoverskridende udfordringer – og færre kræfter på at regulere der, hvor medlemsstaterne selv bedre kan nå de samme mål.” Det anføres herom i generelle vendinger, at regeringen ”vil arbejde for et stærkt, slankt og effektivt EU, der respekterer nærhedsprincippet og koncentrerer sig om de udfordringer, som medlemslandene bedst kan løse i fællesskab” (s. 17).

Lars Løkke Rasmussens kritik af Trump og forsvar for international retsorden

Statsminister Lars Løkke Rasmussens årlige grundlovstale (se her) indeholdt i år flere interessante elementer for de af os, der går op i international retsorden.

Især to dele af talen var interessant.

For det første brugte Løkke talen til at komme med en markant kritik af Præsident Trump og hans beslutning om at trække USA ud af Paris-aftalen. I Løkkes optik var den amerikanske beslutning et eksempel på, at USA er ved at sætte sin historiske førerposition som forsvareren af den frie verden over styr. Løkke udtalte bl.a.:

I sidste uge så vi et forstemmende eksempel på, hvordan globalt lederskab kan sættes over styr. Præsident Trump meddelte, at han ville trække USA ud af den globale klimaaftale, som hans forgænger, jeg og 194 andre ledere indgik i Paris i december for halvandet år siden.  

Det er en forkert beslutning. Og det forsøgte jeg også at overbevise præsidenten om under mit besøg i Det hvide Hus i marts. 

En ting er, at det selvfølgelig udfordrer Paris-aftalen. Men helt ærligt, så tror jeg nu nok at aftalen skal overleve. Den er stærk. Undertegnet af 196 lande og ratificeret i 147. Og den globale bevægelse i retning af grøn omstilling vil forblive uændret.  

Nej, det der virkelig bekymrer mig er faktisk noget andet.  

Nemlig at USA med beslutningen om at forlade Paris-aftalen sætter spørgsmålstegn ved værdien af brede, internationale aftaler.  

Det er en beslutning som i mine øjne beror på en misforståelse af hvad USA’s egne nationale interesser er.  

Samtidig underminerer USA deres eget globale lederskab.  

Ved at trække sig tilbage fra den internationale førerposition, som verdens eneste supermagt, som USA har besiddet uantastet siden afslutningen på den Kolde Krig, gør USA sig mindre end de er. De overlader spillebanen til andre. Og dét bekymrer mig for alvor. 

Det er bekymrende for Den frie Verden, som risikerer at stå tilbage uden leder. Og det bør også give panderynker herhjemme. For hvis verden går af lave, så er risikoen størst for de små lande, som er afhængige af andre.  

Danmark har en helt utvetydig interesse i, at USA forbliver i den globale førerposition.

Det her er altså temmelig markante udmeldinger fra en dansk statsminister. Og vi skal langt tilbage i tid for at finde en dansk statsminister, der i så klare vendinger kritiserer en amerikansk regering.

Den anden del af talen, der er af interesse for de af os, der bruger tid på denne blog vedrørte statsministerens udtalelser om nødvendigheden af at reformere dele af den internationale retsorden. For i forlængelse af sin kritik af Trump noterede Løkke sig nemlig følgende:

Danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden og regeringen ønsker at indgå i et aktivt internationalt samarbejde.  

Men jeg er lige så skeptisk, når de samme regler forhindrer os i at handle på en måde, som er helt indlysende rigtig.  

Et eksempel på det er der stadig mere vidtgående fortolkning af Den europæiske Menneskerettighedskonvention, som også betyder, at menneskerettighedsdomstolen sander til i sager, som burde være alt for små til nogensinde at nå dertil.  

Når Højesterets fortolkninger af Menneskerettighedskonventionen forhindrer os i at udlevere fire rumænere til deres hjemland – et andet EU-land! – fordi fængselsforholdene åbenbart ikke er gode nok. 

Når EF-Domstolen med Metock-dommen tvang os til at ændre vores udlændingeregler, så vi ikke længere kan kræve, at tredjelandsstatsborgere har haft lovligt ophold i et andet EU-land for at blive familiesammenført. 

Eller når de europæiske regler for arbejdskraftens frie bevægelighed medfører, at vi har været tvunget til at sende store danske børnechecks ud af landet til børn, som lever i et helt andet land, hvor leveomkostningerne er meget lavere og en børnecheck svarer til en månedsløn. 

Danmark har nogle fordringer på det internationale samfund. Og det internationale samfund har nogle fordringer på Danmark. Men der skal være en fornuftig balance i tingene.  

Og det er der ikke altid i dag.  

Det må ikke føre frem til den konklusion, at når de internationale regler ikke er gode, så skal vi bare melde os ud. Det vil være en farlig chancesejlads. Men vi skal sige fra og tage kampen op for at ændre dem. 

Og der er behov for at se kritisk på den måde, som for eksempel Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udvidet rækkevidden af dele af konventionen.  

Det bliver et vigtigt fokus når Danmark til efteråret overtager formandsskabet for Europarådet. 

Europa har behov for et stærkt menneskeretssystem, men det skal være mere afbalanceret og fokuseret end det nuværende. Derfor er det nødvendigt at igangsætte reformer, hvis systemet også fremover skal være relevant og effektivt.  

I modsat fald er der risiko for, at menneskerettighederne mister deres folkelige opbakning og forankring.  

Med det danske formandskab får vi en enestående chance for at sætte emnet på den internationale dagsorden. 

Det skal vi gøre på en måde, hvor vi får mindet hinanden om vigtigheden af fælles internationale spilleregler. Men hvor det samtidig bliver tydeligt, at man kun kan få folk til at acceptere spillereglerne, hvis man synes at de er fair og forståelige.

Intet over og intet ved siden af Grundloven, hører man tit på en dag som denne. Og det er rigtigt. Men grundloven kan ikke stå alene. Den skal have følgeskab.  

Af gode danske love, som regulerer alt det, som grundloven ikke kan og skal behandle. Og nogen gange også af internationale spilleregler, som skaber orden, hvor der ellers kunne være kaos.  

Grundlæggende mener jeg, at det er sund fornuft: Vi skal arbejde sammen når vi vinder på det. Når det giver bedre løsninger. Og det gør det oftere end man umiddelbart skulle tro.  

Men det giver kun mening, hvis vi er i stand til at gøre det med den nødvendige respekt for helt almindelig sund fornuft.

Også her er budskabet i virkeligheden ret klart. Danmark har en interesse i international retsorden, og netop derfor er det nødvendigt, at regeringens arbejder for at sikre, at denne retsorden nyder bred folkelig opbakning. Og det kræver fra tid til anden en villighed til at se kritisk på tingene og søge at få gennemført de rette reformer.

Må Frankrig slå sine egne borgere ihjel i Irak?

Wall Street Journal kunne forleden rapportere (historien her er bag betalingsvæg men samme historie kan findes her), at franske specialstyrker angiveligt samarbejder med irakiske sikkerhedsstyrker om at lokalisere og ”uskadeliggøre” franske statsborgere, der kæmper for den islamistiske bevægelse Islamisk Stat/ ISIL i Irak. Ifølge historien har op imod 1700 franskmænd (”fremmedkrigere”) sluttet sig til Islamisk Stat.

Men må Frankrig samarbejde med irakerne om at dræbe sine egne ”fremmedkrigere”?

Det fremgår ikke helt klart af historien, hvad den konkrete rollefordeling er og om den dødelige magtanvendelse foretages af irakerne (og franskmændene kun leverer efterretninger) eller om franskmændene også selv undertiden står for den konkrete magtanvendelse. Men for at være på den sikre side lægges det i denne blog til grund, at der vil være situationer hvor franskmændene under alle omstændigheder er så involveret i de konkrete operationer, at det må antages, at Frankrig på den ene eller anden måde må anses for at være retligt ansvarlig for den magtanvendelse, der fører til, at de franske statsborgere mister livet.

Da de franske styrkers fysiske tilstedeværelse i Irak er baseret på samtykke fra den irakiske regering er den del af problemstillingen ukontroversiel.

Fokus er i stedet på krigens regler/ den humanitære folkeret (jus in bello). Enhver brug af målrettet dødelig fransk magt mod personer i Irak forudsætter, at magtanvendelsen finder sted inden for rammerne af en væbnet konflikt. Udgangspunktet er, at Frankrig skal være part i konflikten, og at de personer, der gøres til genstand for den dødelige magtanvendelse er at anse som kombattanter (og ikke civile) – og dermed udgør lovlige militære mål – i den væbnede konflikt.

Frankrig kan – med en vis ret – hævde at være involveret i to forskellige væbnede konflikter med Islamisk Stat.

For det første er Frankrig (som Danmark) en aktiv deltager i den internationale koalition, der bistår Irak med at beskytte og nedkæmpe Islamisk Stat, og derfor er Frankrig også part i den væbnede konflikt, der udkæmpes mellem koalitionen og Islamisk Stat. I krigens regler klassificeres denne konflikt som en ”ikke-international væbnet konflikt” i henhold til 1949 Geneve-konventionernes fælles art. 3, fordi den ikke udkæmpes mellem to eller flere stater. I krigsretlig forstand kæmper staterne i den internationale koalition nemlig på samme side som Irak i en væbnet konflikt med en privat aktør. Og nej, Islamisk Stat er ikke en ”stat” i folkeretlig forstand. Det er en privat aktør og derfor kan den væbnede konflikt (i min optik ihvertfald) aldrig blive andet end en ikke-international væbnet konflikt. Den væbnede konflikt mellem den internationale koalition og Islamisk Stat dækker efter min opfattelse – som minimum – irakisk og syrisk territorium, og muligvis også andre stater (for en diskussion af den geografiske rækkevidde af den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat, se indlæggene fra undertegnede og andre her, her og her).

Hvis de franske fremmedkrigere, der gøres til genstand for dødelig fransk magt, er at anse som kombattanter for Islamisk Stat i den væbnede konflikt med den internationale koalition, vil magtanvendelsen derfor være inden for rammerne af krigens regler.

To ting skal i den forbindelse bemærkes.

1) Det afgørende for, om en person anses for at være en kombattant for Islamisk Stat er, om personen ”tager direkte del i kamphandlingerne” (DPH) i den væbnede konflikt. I en ”ikke-international væbnet konflikt” vil enhver person, der udgør en fast del af den væbnede gren af en privat aktør, der er part i konflikten, ”tage direkte del i kamphandlinger” også i det tidsrum, hvor personen ikke foretager sig handlinger, der må betegnes som fjendtlige. Det er det, de af os, der godt kan lide at nørde rundt i krigens regler, kender som såkaldt ”Continous Combat Function” (CCC).

CCC findes kun i ”ikke-internationale væbnede konflikter” og i en ”international væbnet konflikt” (altså en væbnet konflikt mellem stater) vil et medlem af en privat aktør kun ”tage direkte del i kamphandlingerne” i det konkrete tidsrum, hvor personen foretager sig fjendtlige handlinger. Klassificeringen af den væbnede konflikt med Islamisk Stat som enten en ”international” eller en ”ikke-international” væbnet konflikt har herved stor betydning for, hvornår medlemmer af Islamisk Stat må slås ihjel.

2) Det skal understreges, at statsborgerskab ikke er relevant her. Der er intet i krigens regler, der forbyder en stat at slå sine egne statsborgere ihjel, hvis disse tager aktivt del i kamphandlinger på fjendens side i en væbnet konflikt, som staten er part i. Så hvis du overvejer at slutte dig til Islamisk Stat i Irak/ Syrien skal du altså lige være opmærksom på, at farven på dit pas ikke gør dig immun over for at blive slået ihjel af den internationale koalition. Fremmedkrigere må acceptere, at de kan slås ihjel af deres egne stater, hvis de går i krig for fjenden.

Der var for et par år tilbage meget debat i USA om, hvorvidt den amerikanske regering var berettiget til at slå den amerikanske statsborger Anwar al-Awlaki ihjel ved et målrettet droneangreb. Awkali var efter sigende et højtstående medlem af Al Qaida på den Arabiske Halvø (AQAP). Men som vanligt i USA var fokus rettet mod den amerikanske forfatnings eventuelle beskyttelse af Awlaki og ikke på folkeretten (de fleste amerikanske jurister er faktisk ret ligeglade med folkeretten).

Men betyder det, at Danmark også kan slå danske fremmedkrigere ihjel i Irak og Syrien?

Ja, det gør det. Danmark er part i den væbnede konflikt mod Islamisk Stat og derfor er vi i udgangspunktet berettiget til at bruge dødelig magt mod enhver person, der tager direkte del i kamphandlingerne for Islamisk Stat dernede.

Det kan for det andet diskuteres, om Frankrig ikke kun er part i den internationale koalitions væbnede konflikt mod Islamisk Stat men også kan anses for at være part i en separat væbnet konflikt mellem Frankrig og Islamisk Stat. Argumentet vil her være, at de voldsomme terrorangreb i henholdsvis Paris i 2015 og Nice i 2016 har startet en væbnet konflikt mellem Frankrig og Islamisk Stat, der er uafhængig af den igangværende væbnede konflikt mellem Irak/ koalitionen og Islamisk Stat. Hvis det er tilfældet, vil Frankrig i teorien også kunne bruge dødelige magt mod de franske statsborgere, der tager direkte del i kamphandlingerne i denne konflikt. Men eftersom Frankrig jo altså under alle omstændigheder er part i koalitionens væbnede konflikt med Islamisk Stat i Syrien og Irak har det næppe – for nuværende i hvert fald – nogen praktisk betydning at få afklaret dette spørgsmål.

Det er afslutningsvis nødvendigt at tage et enkelt forbehold. Det fremgår ikke af historien i Wall Street Journal, om de franske styrker har fået en direkte ordre på, at franske fremmedkrigere skal slås ihjel. Krigens regler kræver, at parter i en væbnet konflikt accepterer, at medlemmer af fjenden kan overgive sig og det vil derfor være i strid med folkeretten, hvis franske fremmedkrigere ikke tilbydes en sådan mulighed.

Boganmeldelse: Rosa Brooks om militarisering af amerikansk sikkerhedpsolitik

Boganmeldelse:

Rosa Brooks. How Everything Became War and the Military Became Everything: Tales from the Pentagon (Simon & Schuster, 2016)

I USA er det ikke noget særsyn, at universitetsforskere midlertidigt afbryder deres tilværelse i elfenbenstårnene for at arbejde i offentlige myndigheder og ministerier. Forskerne ansættes som regel i kraft af deres særlige faglige ekspertise og undertiden også mere eller mindre eksplicitte profil. Et af de mere velkendte eksempler er Harold Koh, der i perioden fra 2009 til 2013 havde orlov fra sin stilling på Yale (hvor han sågar var dekan på jura-uddannelsen) og fungerede som den øverste juridiske rådgiver i Hillary Clintons udenrigsministerium i Obama-regeringen.

Den amerikanske praksis har mange fordele i forhold til den danske tradition, hvor man som det klare udgangspunkt udøver hele sit arbejdsliv som enten embedsmand eller forsker. I USA nyder de konkrete myndigheder og ministerier eksempelvis godt af den (forhåbentlig) solide faglige viden, de midlertidigt ansatte forskere opbygger på universiteterne og med mellemrum bringer med ind i de administrative organisationer. Og forskerne anser som regel deres midlertidige ansættelser ”in Government” som kærkomne anledninger til at få noget tiltrængt ”hands-on” erfaring og til at kunne omsætte konkrete forskningsresultater i praksis. Blandt de mere oversete fordele er, at de lejlighedsvise rotationer også skaber en bedre gensidig forståelse for de forskellige ”roller”, som henholdsvis forskere og embedsfolk spiller i samfundet. Også det kunne man undertiden savne i Danmark. En anden mindre umiddelbar fordel er, at de midlertidige ansættelser ofte bidrager til at skabe en større grad af gennemsigtighed om den måde, som den konkrete politik udvikles på internt i administrationen. Det skyldes ikke mindst, at forskerne ofte skriver bøger om deres tid i embedsværket og om de relevante institutionelle ”praksisser” og grundvilkår. Det måske bedste eksempel var den bog, som Jack L. Goldsmith – i dag professor på Harvard – skrev om sin tid som chef for det amerikanske justitsministeriums magtfulde Office of Legal Councel i George W. Bush-administrationen. Goldsmith’s bog The Terror Presidency blev hurtigt en klassiker i sin genre.

Rosa Brooks er en anden universitetsforsker, der har skrevet om sine erfaringer fra tiden ”on the inside”. Brooks – der er juraprofessor på Georgetown University, tilknyttet tænketanken New America og en lejlighedsvis skribent for Foreign Policy – beskriver i How Everything Became War and the Military Became Everything: Tales from the Pentagon mange af betragtninger, hun som ”civil ekspert” gjorde sig i sin midlertidige ansættelse i det amerikanske forsvarsministerium. Blandt de mere vellykkede beskrivelser er hendes rammende iagttagelser af mange af de logikker, der hersker i det militære miljø, og som kan være svære at forstå for folk uden for miljøet.

Brooks primære ærinde er at beskrive den gradvise erosion af de traditionelle skel mellem krig og fred og civil og militær, der især har været synlig siden angrebene i USA den 11. september 2001, og de implikationer som denne udvikling har haft. Dele af Brooks’ bog bygger videre på hendes meget citerede artikel fra 2004 om War Everywhere: Rights, National Security Law, and the Law of Armed Conflict in the Age of Terror. Udover måske lidt for lange velkendte beskrivelser af, hvorledes juristerne ”in the administration” i årenes løb har haft held til at anlægge så vidtgående fortolkninger af folkeretten, at de har givet grønt til alting fra Guantanamo, waterboarding og droneangreb fjernt fra ”a hot battlefield”, så redegør Brooks (mere interessant efter min opfattelse) bl.a. også for, hvorledes det amerikanske forsvarsministerium langsomt men sikkert har overtaget flere og flere af de opgaver, der førhen blev anset for at være civile opgaver for civile myndigheder, ofte det amerikanske udenrigsministerium. Når der opstår et nyt problem – hvad enten det drejer sig om bekæmpelse af terrorisme eller genopbygning af ”failed states” – så er det i stigende grad militæret og DoD, de amerikanske præsidenter og øvrige politikere ringer efter. Som en tidligere embedsmand i Det Hvide Hus udtaler i bogen: ”When the shit hits the fan, the first place we turn is DoD” (s. 316). Brooks giver flere bud på, hvorfor tingene har udviklet sig, som de har, og hun begrunder bl.a. udviklingen med, at militæret i høj grad er et symbol på flere af de grundlæggende idealer, som amerikanerne hylder (se bl.a. s. 323). Hun beskriver også implikationerne af den øgede udviskning af grænserne mellem militære og civile opgaver og redegør bl.a. for, at en af konsekvenser har været, at DoD’s opgaveportefølje og budget har været konstant stigende siden 11. september mens udenrigsministeriets har været det modsatte. Trump har meget apropos bekendtgjort, at han agter at øge de amerikanske militærbudgetter (yderligere), og at han vil skære (yderligere) i det amerikanske udenrigsministeriums budget. Brooks betoner også de mindre synlige demokratiske implikationer af den øgede betoning af militære løsninger og den mere eller mindre eksplicitte sammenblanding af civile og militære kulturer i det amerikanske ”national security establishment”.

Set med danske øjne er bogen bl.a. interessant, fordi den skildrer en udvikling, der i hvert fald til dels kan genkendes her til lands. For selvom det ville være synd at sige, at Christiansborg har overøset det danske forsvar med flere penge siden den 2001 (forsvarsbudgettet er faktisk i dag mindre end det var i 2001), så har forsvaret i de senere år løst en lang række meget forskelligartede opgaver. Også i Danmark har det med andre ord tit været forsvaret, som de politiske beslutningstagere har ringet til, når ”lorten rammer ventilatoren” og der er behov for at “gøre noget”. Vi har også på samme måde i Danmark været vidne til en gradvist beskæring af Udenrigstjenesten, der har fået stadigt færre penge at gøre godt med i en verden, der må mange måder er blevet mere kompleks. Brooks er lige lovlig lang i spyttet for min smag (men okay, jeg synes jo tit, at bøger er for lange), og bogen (367 sider) kunne formentlig godt have været 100 sider kortere uden at havde haft næveværdig betydning for argumentet. Men timerne i Brooks selskab er ikke desto mindre givet godt ud, og der er mange interessante betragtninger om, hvorfor tingene har udviklet sig, som de har gjort, og hvad det betyder for den måde, USA betragter sikkerhedsspørgsmål. Og da den ikke er specielt tung på jura (de fleste af pointerne er demokratiske i bred forstand), så kan den også anbefales til de såkaldte “ikke-jurister”, hvad enten det er politologer, sociologer eller officerer i forsvaret.

 

USA’s missilangreb på Syrien

Amerikanske krigsskibe i Middelhavet gennemførte i nat dansk tid et missilangreb på en syrisk militærbase for det syriske luftvåben. Den umiddelbare anledning var det giftgas-angreb, der blev udført i tirsdags i byen Idlib, og som – formentlig – blev gennemført af det syriske militær.

Vi har endnu til gode at se en folkeretlig begrundelse for angrebet fra den amerikanske regering (det er iøvrigt slet ikke sikkert, at vi overhovedet vil se et forsøg på at forsvare angrebet folkeretligt).

I en kort udtalelse fra Mar-a-Largo udtalte Trump i nat, at det er en vital amerikansk interesse at ”prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons” og at beslutningen om at gennemføre angrebet skal ses i lyset af de årelange forgæves forsøg på at få Assad til at ændre adfærd i den syriske borgerkrig. Han noterede sig også, at ”the refugee crisis continues to deepen, and the region continues to destabilize, threatening the United States and its allies.”

Var det amerikanske missilangreb foreneligt med folkeretten?

Nej. Ikke som folkeretten aktuelt er indrettet.

Eftersom den syriske regering ikke gav samtykke til det amerikanske angreb reguleres spørgsmålet i FN Pagten fra 1945, der opstiller de folkeretlige grænser for interstatslig brug af væbnet magt. Den centrale bestemmelse findes i artikel 2, stk. 4, der foreskriver, at stater skal afstå fra at true med eller at gøre brug af væbnet magt i deres internationale relationer.

FN Pagten indeholder kun to udtrykkelige undtagelser.

Den første er Sikkerhedsrådets kompetence i Pagtens kapitel 7 (konkret art. 42) til at bemyndige stater at bruge magt for at gennemtvinge respekten for Rådets resolutioner. Rådet har endnu ikke været i stand til at opnå enighed om at bemyndige magtanvendelse mod Syrien, så den undtagelse er ikke relevant.

Den anden udtrykkelige undtagelse er staternes ”iboende” ret til selvforsvar, der indeholdes i artikel 51 i Pagten. Selvforsvar kan udøves både individuelt og kollektivt.

Udøvelse af individuelt amerikansk selvforsvar mod Syrien forudsætter, at Assad har udført et ”væbnet angreb” mod USA. Det er ikke tilfældet, og Trumps henvisning til, at en destabilisering af regionen udgør en trussel mod USA og dets allierede ændrer ikke på det.

Udøvelse af kollektivt amerikansk selvforsvar mod Syrien forudsætter, at Assad har udført et ”væbnet angreb” mod en anden stat end USA, og at denne anden stat herefter anmoder amerikanerne om at bistå med at udøve selvforsvar mod Syrien. Heller ikke denne undtagelse er relevant, da Assad – så vidt vides – ikke står bag et væbnet angreb på nogen stat, der kunne udløse en ret til selvforsvar.

Det skal måske her lige bemærkes, at USA (sammen med bl.a. Danmark) som beskrevet flere gange her på bloggen (se bl.a. her) for tiden (efter min opfattelse helt lovligt) udøver kollektivt irakisk selvforsvar på syrisk territorium. Men her udøves selvforsvaret mod Islamisk Stat og ikke Assad-styret og beføjelsen til at bruge magt mod Islamisk Stat kan ikke begrunde angreb på Assad.

Der findes efter min opfattelse ikke andre undtagelser til magtforbuddet i artikel 2, stk. 4.

Det er en efterhånden gammel diskussion, om der kan gøres en undtagelse fra magtforbuddet i tilfælde af brug af magt, der har til formål at bistå en nødlidende civilbefolkning, der er udsat for massive krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden. Denne debat om lovligheden af såkaldte ”humanitære interventioner” var bl.a. oppe at vende i 2013, da daværende præsident Obama truede med at gennemføre et lignende angreb mod Assad efter et andet giftgasangreb. Obama undlod som bekendt at gennemføre angrebet.

Den danske regering meldte sig på daværende tidspunkt (som vanligt) hurtigt på banen med støtte til et eventuelt amerikansk angreb, og regeringen argumenterede også for, at en mulig militær operation efter dets opfattelse var forenelig med folkeretten. Regeringen henviste ved den lejlighed til netop den påståede lovlighed af humanitære interventioner (se her).

Jeg mente ikke dengang, at regeringens begrundelse holdt vand (se bl.a. her) og det mener jeg stadig ikke. Så her er der vist ikke andet at bemærke end at regeringens jurister og undertegnede er enige om at være uenige.

Det er måske lige værd at bide mærke i, at det amerikanske angreb som berørt sker som en reaktion på Assads angreb med giftgas/ kemiske våben. Anvendelsen af kemiske våben udgør en klar overtrædelse af folkeretten og der er tale om helt oplagte – og meget alvorlige – krigsforbrydelser fra Assads side. Der er i det hele taget i folkeretten en klar og meget entydig afstandtagen til brugen af kemiske våben.

Men det forhold, at Assad begår krigsforbrydelser ved at bruge kemiske våben giver ikke USA’s ret til af egen drift at gennemføre et militært ’modsvar’ mod Syrien.

Det kan ikke udelukkes, at der på sigt vil opstå en sædvaneretlig ”adgang” til at gøre brug af magt mod en stat, der har gjort brug af kemiske våben, for at søge at formå staten til at afstå fra at bruge sådanne våben. Det vil imidlertid kræve, at betingelserne for etableringen af ny folkeretlig sædvane opfyldes. Altså at der opstår dels en generel praksis og dels at denne praksis anerkendes som udtryk for en retlig norm.

Men der er vi ikke endnu.

Frederik Harhoff: Om den geografiske udstrækning af den humanitære folkeret (III)

(Undertegnede skrev den 23. januar 2017 et indlæg på denne blog om den geografiske udstrækning af den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat (se her). Peter Vedel Kessing (ph.d. og seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder) kommenterede min indlæg den 16. marts 2017 (se her). Professor emeritus, Dr. Jur. Frederik Harhoff kommenterede efterfølgende på Peters (og mit) indlæg. Med tilladelse fra Frederik bringer vi her hele hans kommentar som et selvstændigt indlæg)

——————————-

Anders Henriksen skrev den 23. januar 2017 et blogindlæg (I) på denne blog, hvori han stillede spørgsmålet, om den humanitære folkeret (IHL) kan finde anvendelse helt heroppe i Danmark i den nuværende situation, hvor Danmark er part i en fjerntliggende ikke-international væbnet konflikt i Irak og Syrien? Han besvarede dette spørgsmål bekræftende, men mente alligevel, at en fighter fra ISIS, der valgte at rejse herop til Danmark for at begå en krigshandling som svar på danske angreb på ISIS-stillinger i Irak/Syrien, ikke – efter dansk ret – ville udgøre et lovligt militært mål i Danmark for de herværende danske væbnede styrker.
Peter Vedel Kessing skrev den 16. marts 2017 en kommentar (II) til Anders Henriksens indlæg, hvori Kessing gør gældende, at den interne væbnede konflikt i Irak & Syrien er begrænset til det irakiske og syriske territorium og derfor ikke kan udstrækkes til dansk territorium, heller ikke selvom en ISIS-kriger, der har udført krigshandlinger mod Danmark i udlandet, ankommer her til landet; Kessing mener endog at kunne citere ICRC til støtte for dette synspunkt.

I dette blog-indlæg (III) vil jeg knytte et par kommentarer til hver af de to foregående bloggeres overraskende synspunkter om den personelle og geografiske rækkevidde af den humanitære folkeret.

Henriksens indledende synspunkt om udstrækningen af IHL til dansk territorium i tilfælde af et væbnet angreb i Danmark fra ISIS-krigere er principielt rigtigt. Hvis Danmark er part i en væbnet konflikt mod ISIS i Irak – hvad der ikke er uenighed om – og hvis ISIS-krigere som led i denne konflikt ankommer her til Danmark for at forrette angreb mod danske mål her i landet (herunder på Færøerne eller i Grønland), vil deres handling både være omfattet af den humanitære folkeret og af dansk ret; IHL gælder selvsagt dér, hvor kamphandlingerne foregår. I den forstand har Henriksen helt ret, men diskussionen om udstrækningen af IHL handler i virkeligheden om noget andet, nemlig om hvilket af de to retssystemer, der konkret skal finde anvendelse på den pågældende angrebshandling – og dermed også om, hvorvidt danske styrker efter dansk ret lovligt kan nedskyde ISIS-krigeren.

Lovligheden af ISIS-krigernes angrebshandling i Henriksens eksempel afhænger af, hvilken domstol, sagen bliver indbragt for. Hvis sagen indbringes for en international straffedomstol vil angrebshandlingen eventuelt kunne bedømmes som lovlig, såfremt den overholder de krigsretlige regler ved kun at rette sig mod herværende lovlige militære mål og være udført af personer, der bærer deres våben synligt og har et synligt kendemærke, etc. Omvendt vil handlingen være ulovlig efter dansk ret, herunder bl.a. straffelovens §114 om terrorisme, hvis sagen indbringes for en dansk domstol og bedømmes efter den danske straffelov. Da der aktuelt ikke er nogen international straffedomstol, der vil kunne behandle sagen mod ISIS-krigerne efter deres angreb i Danmark (ICC-Statutten er hverken ratificeret af Syrien eller Irak), og da nationale domstole (både efter IHL og ifølge komplementaritetsprincippet i ICC) som udgangspunkt altid har den primære jurisdiktion over strafbare handlinger begået på deres territorium, vil straffesagen mod ISIS-krigerne skulle føres i Danmark ved en dansk domstol.

Det er imidlertid næppe rigtigt, når Henriksen herefter fremhæver, at de i konflikten aktivt deltagende ISIS-krigere – når de er kommet hertil – ikke udgør et lovligt militært mål for danske styrker og derfor ikke bare kan ”skydes ned” af det danske forsvar. Efter IHL vil det efter min vurdering være fuldt lovligt at skyde de pågældende både før, under eller efter deres angrebshandling, også selvom mindre indgribende midler kunne være taget i brug, fx frihedsberøvelse – selvfølgelig under den forudsætning, at de kommer her i medfør af krigen. De pågældende har hvad der i internationale væbnede konflikter ville svare til kombattant-status, og de er dermed lovlige militære mål – fordi de tager aktivt del i den interne væbnede konflikt. Efter den humanitære folkeret er der hverken for så vidt angår internationale eller interne væbnede konflikter nogen særlig pligt til at tage mindre indgribende midler i brug, når det alene drejer sig om kombattanter eller bevæbnede personer, der tager aktivt del i fjendtlighederne; de kan tages ud når og hvor de træffes, og spørgsmål om proportionalitet opstår kun, hvis skaderne på civile overstiger den militære fordel ved modangrebet. Også efter dansk ret vil det i øvrigt være fuldt lovligt at skyde ISIS-krigere, der var i færd med at begå en eller flere terrorhandlinger her i landet, men til gengæld vil dansk politi eller danske styrker her være forpligtet til at vælge det mindre skridt at anholde de pågældende (i stedet for at skyde dem), hvis dette efter omstændighederne ville være muligt. – Rent bortset herfra forekommer det i øvrigt selvmodsigende, når Henriksen hævder at ISIS-krigerne ikke skulle være lovlige militære mål i Danmark, for hans udgangspunkt var netop, at IHL (både for internationale og ikke-internationale væbnede konflikter) faktisk finder anvendelse på dansk territorium!

Kessings indlæg (II) hviler på den opfattelse, at IHL ikke udstrækker sig til dansk territorium i tilfælde, hvor en dansk fremmedkriger har begået krigshandlinger mod danske styrker i Irak eller Syrien og enten bliver pågrebet i udlandet eller vender hjem til Danmark efter at have foretaget sådanne krigshandlinger. Denne problemstilling er imidlertid forskellig fra dét, som Henriksen diskuterer i sin blog (I), for spørgsmålet om udstrækningen af IHL til dansk territorium har intet at gøre med den situation, at en dansk fremmedkriger, der har bekriget danske styrker i Irak eller Syrien, herefter pågribes i udlandet eller ankommer hertil – uden i øvrigt at udgøre nogen aktuel og konkret fare.

Den humanitære folkeret finder anvendelse på krigshandlinger begået under en væbnet konflikt på dét sted, hvor krigshandlingernes virkning indtræder. Så længe der på dansk territorium (endnu) ikke har fundet angreb sted, der er relateret til den væbnede konflikt i Irak og Syrien, og så længe gerningsmanden eller gerningsmændene heller ikke befinder sig her i landet, er diskussionen om udstrækningen af IHL kun akademisk; spørgsmålet opstår kun, såfremt handlingen er begået eller har fået virkning her, eller hvis gerningsmanden befinder sig her, og i så fald vil det i praksis være dansk ret, der finder anvendelse ved den strafferetlige bedømmelse af handlingens lovlighed. IHL finder ganske vist også ”anvendelse” på dansk territorium, hvis sagen vel at mærke rejses ved en international straffedomstol – og kun da – men den fortrænges konkret af dansk ret, når sagen rejses ved en dansk domstol.

I det af Kessing fremhævede eksempel – det sidste af 4 eksempler i hans indlæg – hvor en dansk fremmedkriger kommer hjem til Danmark efter at have bekriget danske styrker i Irak eller Syrien, vil sagen mod vedkommende i første omgang formentlig alene komme til at handle om straf i medfør af straffelovens §114, st. 3-5 for overtrædelse af forbuddet mod Justitsministeriets Bekendtgørelse nr. 1200 af 28. september 2016 om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder i Irak og Syrien. Kan der herudover fremlægges beviser for vedkommendes ulovlige krigshandlinger mod de danske styrker derude, kan Anklagemyndigheden tillige rejse tiltale for disse handlinger, men det vil oftest være vanskeligt som følge af mangel på bæredygtige beviser. Dette har imidlertid intet at gøre med spørgsmålet om udstrækningen af den humanitære folkerets til dansk territorium. Om nedskydningen af en hjemvendt fremmedkriger er lovlig eller ej afhænger naturligvis af det retsgrundlag, nedskydningen skal vurderes på, og her er der ingen tvivl: det skal i Kessings eksempel afgøres efter dansk ret, og da vil nedskydningen formentlig være ulovlig – medmindre den hjemvendte fremmedkriger fortsætter med eller overraskes under udførelsen af et krigs- eller terrorangreb herhjemme, og nedskydningen var nødvendig for at forhindre angrebet. Kessing sammenligner sit eksempel med de (efter hans vurdering ulovlige) amerikanske droneangreb i neutrale lande mod eftersøgte terrorister og citerer tillige en kilde fra ICRC for at udtale, at en person ikke kan føre en intern væbnet konflikt med sig fra ét land ind i et andet land, der ikke er krigsførende. Eksemplet er imidlertid misvisende, for selvom Danmark nok er neutralt i forhold til de irakiske og syriske stater (som vi jo ikke kæmper imod!), er Danmark stadig part i den interne væbnede konflikt i disse lande og dermed ikke ”neutral” i forhold til ISIS; både efter dansk ret og IHL har vi selvfølgelig lov til at skyde en ISIS-kriger, der kommer hertil for at gennemføre et krigsrelateret væbnet angreb mod danske styrker, hvis angrebet ikke kan afværges på andre måder.

Man må formode, at de amerikanske droneangreb bliver varslet over for det land, hvor den eftersøgte opholder sig – omend det (sandsynligvis) sker med endog meget kort varsel. Det amerikanske synspunkt er, at den stat, hvor den eftersøgte terrorist opholder sig (opholdslandet), selv har pligt til at forhindre vedkommende i at begå terrorhandlinger fra dets territorium og i øvrigt til at eftersøge og anholde personen, og gør landet ikke dét, har USA efter folkeretten – under visse betingelser – ret til at foretage en såkaldt ”anteciperet forsvarshandling” ved at tage livet af personen under et droneangreb ind på opholdslandets territorium. ICRC-kildens udsagn er ligeledes i princippet korrekt – man kan selvfølgelig ikke uden videre føre en borgerkrig ind på en ikke-krigsførende stats territorium bare fordi en eftersøgt oprører flygter derind – men dels er det ikke dét, diskussionen handler om her, og dels er der mig bekendt ikke tvivl om lovligheden efter IHL/Jus ad Bellum af både anteciperede selvforsvarshandlinger og muligheden for ”hot pursuit (= når en stats myndigheder fortsætter den ubrudte forfølgelse af en mistænkt og eftersøgt person ind på en anden stats territorium eller ud på det åbne hav) ”, som Kessing selv henviser til.

Sammenfattende er det således min kommentar til de to blog-indlæg,

  • at IHL selvfølgelig udstrækkes til Danmarks territorium, hvis ISIS-krigere gennemfører eller forsøger at gennemføre krigshandlinger her i landet, men at IHL kun vil blive anvendt i praksis og lagt til grund i en straffesag, der indbringes for en straffekompetent international domstol;
  • at det i alle andre tilfælde vil være national ret der anvendes ved nationale domstole ved retsforfølgning af handlinger, der er strafbare efter national ret, selvom IHL i princippet også gælder for den pågældende handling;
  • at danske myndigheder efter straffelovens §§6-8 har både ret og pligt til at retsforfølge danske statsborgere eller personer med fast ophold her i landet efter dansk ret for handlinger, der er strafbare efter dansk ret, uanset hvor de er begået, forudsat de enten er strafbare også efter gerningslandets lovgivning og efter dansk ret kan medføre straf på mindst 1 år, eller hvis Danmark efter international overenskomst er forpligtet til at kriminalisere handlingen i dansk ret; samt
  • at danske myndigheder altid kan anvende den magt, der er nødvendig for afværge en forbrydelse eller for at frihedsberøve en person med henblik på retsforfølgning eller ordenshåndhævelse.

Institut for Menneskerettigheder (IMR) om debatten vedr. reform af EMRK

Peter Vedel Kessing: Om den geografiske rækkevidde af IHL

(Jeg skrev den 23. januar 2017 et indlæg på denne blog om den geografiske udstrækning af den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat (se her), og jeg opfordrede umiddelbart efter Peter Vedel Kessing (ph.d. og seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder) til at kommentere på indlægget. Peter og jeg har undervist sammen i mange år på Københavns Universitet, og der er en række emner, hvor vi respektfuldt “agree to disagree”. Det drejer sig bl.a. om netop rækkevidden af ikke-internationale væbnede konflikter. Peter takkede heldigvis ja tak til min opfordring og resultatet følger nedenfor).

—-

Anders Henriksen argumenterer i et spændende og velskrevet indlæg på denne blog den 23. januar 2017 for en udvidet forståelse af det geografiske anvendelsesområde for den humanitære folkeret. Anders skriver: ”The rules simply go where the fighting goes. Den geografiske rækkevidde af den væbnede konflikt er herved i praksis styret af de involverede parter selv. Så hvis Islamisk Stat i Syrien – eller blot dele heraf – eksempelvis trænges ind over grænsen til Tyrkiet – [eller til Danmark] – og fortsætter kampene derfra, ja så ”følger den væbnede konflikt med.”

Jeg deler ikke fuldt denne opfattelse, og efter invitation fra Anders – og mange tak for det – vil jeg her kort skitsere min opfattelse.

Selvom spørgsmålet om den humanitære folkerets geografiske anvendelsesområde vel ved første øjekast kan virke en anelse teoretisk og af begrænset praktisk relevans i Danmark, så er det åbenlyst vigtigt, at der er klare grænser mellem fredstid og væbnet konflikt. Det er vigtig, fordi der under væbnet konflikt gælder et helt andet sæt spilleregler – nemlig den humanitære folkeret eller krigens regler. Her er det som udgangspunkt lovligt at slå personer, der deltager i fjendtlighederne, ihjel, selvom de ikke er bevæbnet eller udgør en aktuel trussel. Og folk kan principielt frihedsberøves, så længe krigen varer uden at være sigtet for noget eller komme for en uafhængig dommer, mv. Det er som bekendt ikke muligt i fredstid, hverken efter menneskerettighederne eller dansk ret.

Men i de senere år er grænserne mellem fred og væbnet konflikt blevet mere udflydende. Krigsregler og fredstidsregler bliver i stigende grad anvendt samtidigt. Det er sket på to måder:

For det første bliver menneskerettighederne i højere grad brugt under væbnet konflikt. Det har på en række områder ført til retsusikkerhed. For hvordan skal de forskellige standarder i den humanitære folkeret og menneskeretten spille sammen under væbnet konflikt? Et spørgsmål som den nye danske militærmanual – som den første i verdenshistorien – også drøfter.

Sideløbende hermed – og efter min opfattelse mere problematisk – er der eksempler på, at stater anvender krigens regler eller principperne herfra i områder, hvor de ikke er involveret i væbnet konflikt – i fredstidslignende situationer. Fx når USA slår folk ihjel med droner i bl.a. Pakistan, Yemen og Somalia, som USA ikke er i væbnet konflikt med. Her kan man sige, at krigens regler anvendes uden for de geografiske rammer af væbnet konflikt. Der er så at sige ’krig overalt’. Og det er emnet for denne blog. Hvor langt rækker et krigsområde og krigens regler. Er det principielt (dvs. hvis der ses bort fra andre folkeretlige og nationalretlige krav) muligt at slå personer ihjel i Danmark i henhold til krigens regler – som Anders med visse forbehold argumenterer for.

Under international væbnet konflikt mellem stater kan de gamle regler om neutralitet muligt give en vis vejledning. Reglerne regulerer forholdet mellem de stater, der er involverede i den væbnede konflikt, og dem som ikke tager del i konflikten. Neutrale stater må ikke tillade, at deres territorium bliver brugt af de krigsførende parter til militære operationer. De skal have viljen og evnen til at forhindre det. Har neutrale stater det, må de krigsførende stater ikke angribe et militært mål i en neutral stat hverken efter JIB eller JAB.

Kampområdet under en international væbnet konflikt er således principielt ethvert område, som ikke er neutralt territorium. Hvis Adolf Hitler under II. Verdenskrig opholdt sig i det neutrale Sverige, ville det ikke have været tilladt for England og andre krigsførende stater (hverken under jus ad bellum eller jus in bello) at dræbe ham, medmindre han var i færd med at forberede militære operationer mod de krigsførende stater, og Sverige ikke var villig eller i stand til at forhindre ham i dette.

Mere kompliceret bliver det i forhold til de såkaldte transnationale ikke-internationale væbnede konflikter som de konflikter i Irak og (angiveligt) Syrien, som Danmark pt. er involveret i. Lad os for at illustrere tage et eksempel med en herboende dansk statsborger, der rejser til Irak eller Syrien – som fremmedkriger – for at kæmpe for ISIS mod danske soldater. Lad os se på fire scenarier:

I den første situation møder danske soldater den danske fremmedkriger i et kampområde i Irak eller Syrien. Her finder den humanitære folkeret utvivlsomt anvendelse. Men det er ikke direkte reguleret i Genève-konventionerne, herunder den fællesartikel 3, om danske soldater kan skyde og sikkerhedsinternere den danske fremmedkriger. Der er dog generel enighed om, at det er muligt efter folkeretlig sædvaneret. Et andet spørgsmål er så de nærmere betingelser herfor, og samspillet med menneskeretlige standarder fx retten til liv og bevægelsesfrihed, men det skal jeg ikke komme ind på her.

I det andet scenarie møder danske soldater den danske fremmedkriger i et område i Irak eller Syrien, hvor der ikke er kamphandlinger men fredelige forhold.

Her må det noteres, at ordlyden i den fælles artikel 3 indikerer, at anvendelsesområdet for den humanitære folkeret kan udstrækkes til hele territoriet i en stat, selvom konflikten er begrænset til en del af statens territorium. Det blev også bekræftet af ICTY i Tadic-sagen fra 1995.

Det er også opfattelsen i den nye danske militærmanual, hvor det meget kortfattet fastslås (s. 61): ”Er der en NIAC [ikke-international væbnet konflikt] i en stat, finder den humanitære folkeret anvendelse på hele statens område.”

Den meget korte melding kan misforstås. Det er nemlig ikke alle handlinger og forhold uden for kampområdet, der reguleres af krigens regler. For ICTY tilføjede, at krigens regler kun gælder, hvis der er en ”tæt forbindelse” til den væbnede konflikt (kampområdet). Almindelig kriminalitet, demonstrationer mv. der intet har at gøre med den væbnede konflikt reguleres ikke af reglerne i den humanitære folkeret.

Men danske soldater kan principielt skyde og sikkerhedsinternere den danske fremmedkriger, selvom han opholder sig i et fredeligt område i Irak eller Syrien, hvis han har en direkte forbindelse til kamphandlingerne.

Men er det samme tilfældet, hvis han forlader syrisk eller irakisk territorium?

Hverken den fælles artikel 3 eller ICTY tager stilling til, om en ikke-international væbnet konflikt og anvendelsesområdet for den humanitære folkeret kan udstrækkes til individer, der befinder sig på en anden stats territorium. Dette spørgsmål er, som det også fremhæves i ICRC’s nye kommentar fra 2016 til den første Genève-konvention (jf. pr. 465-482) ikke afklaret i hverken Genève-konventionerne; i forarbejderne til konventionerne; i international eller national retspraksis; eller ved konsistent statspraksis og opinio juris (folkeretlig sædvaneret).

Man kan imidlertid sondre mellem, om der er tale om et naboland eller et mere fjerntliggende land.

I det tredje scenarie flygter den danske fremmedkriger fra Irak eller Syrien til et naboland fx Iran, Saudi-Arabien eller Jordan? I en sådan situation kan man tale om en ’spill-over’ konflikt, og man kan argumentere for, at den humanitære folkerets anvendelsesområde kan udstrækkes til også at omfatte i hvert fald et tilstødende område i nabolandet. Brugen af krigens regler ville i så fald fortsat ske inden for rammerne af en væbnede konflikt.

Det er en kendt folkeretlig regel – ’hot pursuit’ – som bl.a. kommer til udtryk i art. 111 i havretskonventionen og i art. 41 i EU Schengen-konventionen, at en stat under visse omstændigheder kan forfølge en mistænkt forbryder ind over grænsen til en anden stat. Det kan i den forbindelse mere kuriøst nævnes, at Højesteret netop i en kendelse (U.2017.462/1H) har godkendt, at udenlandsk politi kunne fortsætte aflytningen af en udlejningsbil, mens den befandt sig i Danmark.

Man kan på den baggrund argumentere for, at en ’spill-over’ anvendelse af den humanitære folkeret til et naboland har belæg i folkeretlig sædvaneret eller statspraksis.

Det fører os frem til det fjerde og sidste scenarie. Kan danske soldater skyde eller sikkerhedsinternere den danske fremmedkriger i henhold til krigens regler, når han er vendt hjem til Danmark?

USA mener givet – bl.a. i relation til det meget omtalte amerikanske drone-program – at reglerne i den humanitære folkeret kan anvendes uden for rammerne af væbnet konflikt (dog ikke i USA), men har alene i begrænset omfang redegjort for det folkeretlige og juridiske grundlag herfor. Reglerne om neutrale stater under international væbnet konflikt kan muligvis analogt pege i samme retning.

Modsat har andre stater, herunder bl.a. Danmark, Norge og Tyskland, udtrykt bekymring. Det anføres i den nye danske militærmanual (s. 60), at ”Hvis en stat accepterer eller inviterer udefrakommende stater til at udføre krigshandlinger på eget territorium imod en OVG [organiseret væbnet gruppe], mister konflikten som nævnt ikke sin karakter af NIAC [ikke-international væbnet konflikt]. Konflikten er også i disse situationer territorialt afgrænset til den territorialstat, hvori kamphandlingerne finder sted.”

Eller oversat: Når Irak eller Syrien inviterer/accepterer at Danmark bekæmper ISIS på deres territorium, så er konflikten territorielt afgrænset til Irak eller Syrien. Den humanitære folkeret kan anvendes i Syrien og Irak – men ikke i Danmark.

Ligeledes har autoriteter inden for den humanitære folkeret udtrykt bekymring over brugen af den humanitære folkeret uden for rammerne af væbnet konflikt – dvs. i lande hvor der ikke er væbnet konflikt – og de mulige konsekvenser heraf. Det Internationale Røde Kors, ICRC, har således afvist, at et individ kan bære konflikten med sig til et andet land:

“[..] Pursuant to other views, which the ICRC shares, the notion that a person “carries” a NIAC [ikke-international væbnet konflikt] with him to the territory of a non-belligerent state should not be accepted. It would have the effect of potentially expanding the application of rules on the conduct of hostilities to multiple states according to a person’s movements around the world as long as he is directly participating in hostilities in relation to a specific NIAC.”

En lignende bekymring er blevet udtrykt af eksperter inden for FN-systemet bl.a. FN’s specialrapportør om udenretlige drab Christof Heyns og FN’s specialrapportør om terrorbekæmpelse og menneskerettigheder Ben Emmerson.

Men det må ikke desto mindre konstateres, at de folkeretlige kilder ikke leder til noget entydigt svar på scenarie fire, og at folkeretten på det område er helt uklar (de lege lata).

Ud fra reale betragtninger (de lege ferenda) kan der argumenteres både for og imod et udvidet anvendelsesområde. Efter min opfattelse taler mest imod. Jeg har svært ved at se nogen reale grunde, der afgørende taler for, at det skal være muligt i Danmark at dræbe og sikkerhedsinternere hjemvendte danske fremmedkrigere i henhold til krigens regler.

Tværtimod taler meget imod. Det er som fremhævet indledningsvist afgørende, at der er helt klare og præcise grænser for områder med krig/krigstidsregler og områder med fred/fredstidsregler. Det bør ikke være lovligt for politiet eller militæret i en fredstidssituation, som i Danmark, uden videre at skyde eller sikkerhedsinternere fx en hjemvendt dansk fremmedkriger, som ikke udgør en aktuel og overhængende fare. Og det bør ikke være lovligt i forbindelse med et angreb på den danske fremmekriger i Danmark at slå uskyldige civile ihjel, som tilfældigvis opholder sig i nærheden af vedkommende (collateral damage). Begge dele ville være lovlige, hvis krigens regler gjaldt i Danmark (uden hensyntagen til menneskeret og dansk ret).

Personligt er jeg enig med Anders i, at menneskeretten og dansk ret vil forhindre, at den danske fremmedkriger slås ihjel eller sikkerhedsinterneres i Danmark i henhold til regler i den humanitære folkeret.

Men det er ikke givet, at alle deler det synspunkt (hvis det var tilfældet, var der jo slet ingen praktisk grund til at diskutere spørgsmålet om den humanitære folkerets anvendelsesområde). En række stater og forfattere argumenterer (fortsat) for, at menneskeretten fortrænges af regler i den humanitære folkeret som lex specialis også under ikke-international væbnet konflikt. Det er i vidt omfang også synspunktet i den nye danske militærmanual (jf. for så vidt angår måludpegning/militære mål s. 276 i manualen og s. 477 om frihedsberøvelse under ikke-international væbnet konflikt).

Dertil kommer at andre stater principielt ville kunne slå den danske fremmedkriger ihjel i Danmark fx med en drone, da de i en sådan situation, hvor de handler på dansk territorium – og dermed ekstraterritorialt uden for eget territorium – næppe vil være bundet af deres menneskeretlige forpligtelser. Således som USA har gjort ved hjælp af droner i bl.a. Yemen og Somalia.

Under alle omstændigheder bør en udvidelse af anvendelsesområdet for den humanitære folkeret ikke overlades til enkelte staters forgodtbefindende. Der er risiko for misbrug og likvidering af politiske opponenter mv. En mulighed for at slå personer ihjel i henhold til krigens regler vil givet virke inspirerende (trods jus ad bellum begrænsninger) for fx Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i forhold til at legitimere drabet på hans halvbror i Malaysia; eller i forhold til Putins drab på den tidligere russiske efterretningsagent Alexander Litvinenko i London, osv. Selvom det nok vil fordre lidt kreativ juridisk tænkning at skabe linket til væbnet konflikt.

Efter min mening må et udvidet anvendelsesområde som et absolut minimum forudsætte, at der opnås international enighed herom blandt stater. Herunder om de præcise grænser og betingelser for brug af dræbende magt eller sikkerhedsinternering uden for rammerne af væbnet konflikt og for det præcise samspil med modgående folkeret, herunder ikke mindst menneskerettighederne.

Er Arktis vigtig for Danmark? Og er det vigtigt på Asiatisk Plads?

(Advarsel: Dette indlæg er meget fattigt på jura).

Undertegnede er medforfatter på en analyse om Grønland, som Center for Militære Studier i dag udgiver. Rapporten – der kan hentes her – er udarbejdet med Jon Rahbek-Clemmensen fra Syddansk Universitet. Jon er (i modsætning til denne blogger) en af de få rigtige ”Arktis-eksperter” i dansk academia.

En af de centrale pointer i vores rapport – der primært er baseret på interviews med centrale aktører i Nuuk, København og Washington D.C. – er , at der formentlig ligger noget uopdyrket potentiale i Grønland og Arktis i forhold til at styrke det dansk-amerikanske forhold, og at regeringen derfor bør øge sit fokus på Grønland. Og da der ikke er noget værre end forskere, der påpeger problemer uden at komme med konstruktive bud på, hvordan problemerne kan løses, opregner vi også en række konkrete tiltag, som vi mener, man kunne starte med at kigge på. Så er der i det mindste et udgangspunkt for debatten.

Vores helt overordnede anbefaling om, at Danmark satser mere på Arktis er selvfølgelig langt fra revolutionerende og den ligger helt i forlængelse af eksempelvis Taksøe-udredningen fra maj 2016, der også anbefaler en større fokusering på Grønland og Arktis. Som det sikkert er velkendt for de fleste læsere af denne blog, så argumenterer Taksøe på det helt generelle plan for, at den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik bliver mere fokuseret.

I de mange interviews Jon og jeg gennemførte som led i udarbejdelsen af vores rapport var der også overvældende opbakning til tanken om, at Danmark bliver bedre til at prioritere og fokusere i udenrigspolitikken. Flere tidligere udenrigsministre udtalte bl.a., at de afgjort var tilhængere af en større fokusering på de vigtigste spørgsmål, og at det ikke giver mening, at vi er ”all over the place”, som tilfældet er i dag. Ikke mindst i en tid med færre ressourcer og nedskæringer i udenrigstjenesten. Der var også generel enighed om, at Grønland og Arktis i betragtning af dets betydning for Danmark fylder alt for lidt i den eksisterende strategiske tænkning i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Det generelle budskab fra både Taksøe og de mange personer vi talte med er derfor helt entydigt: Prioriter mere og forøg fokus på Arktis.

Set i det lys er det derfor også en mildest talt blandet fornøjelse at læse udskriften fra den årlige udenrigspolitiske tale til Dansk Udenrigspolitisk Selskab, som Udenrigsministeren holdt i går på CBS (se her). For trods oplagt korrekte udmeldinger om, at Danmark ”står i en helt anden og udfordrende global situation end for 5 til 10 år siden”, og at vi udenrigspolitisk står ”i et af de måske mest udfordrende tidspunkter netop nu” må man nemlig kigge langt efter den benhårde prioritering, de mange udfordringer (og Taksøe) kalder på.

Ministeren opregner en lang række udfordringer og indsatsområder, hvor det er vigtigt, at Danmark har fokus og aktivt søger at påvirke udviklingen. Og vi kommer vidt omkring i ministerens ”360 graders” kig ud i verden. Vi hører bl.a. om Brexit, EU, ISIL, migration, Trump, Ukraine, Tyrkiet, udvikling i Afrika, ”grønne løsninger” i Asien og what have you. Sidste stop på rejsen rundt i en verden af udfordringer for Danmark (og derfor også prioriteringsområder) er Grønland og Arktis. I modsætning til en foregående udenrigsminister, der i en tilsvarende tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab i april 2014 nævnte Arktis som det andet af fire udvalgte fokusområder (se her), nøjes den nuværende udenrigsminister altså med at nævne Arktis som det sidste fokusområde i en meget længere række. Ikke det andet eller det tredje eller måske det fjerde indsatsområde. Det sidste. Norge har til sammenligning gjort Arktis til deres vigtigste udenrigspolitiske prioritet. Ikke det næst-vigtigste eller tredje-vigtigste eller det fjerde-vigtigste. Det vigtigste.

Og Taksøe-Jensens udredning? Den har ministerens embedsfolk vist ”glemt” at få ind i ministerens talepapir …

Europarådsformandskabet: Respons til Morten Kjærum

Morten Kjærum (tidl. Direktør for IMR og nuværende leder af Raoul Wallenberg instituttet) havde den 2. marts en kronik i Politiken med titlen ”Stop hetzen mod menneskerettighederne” (tilgængelig her, men desværre bag betalingsvæg). Da Kjærums indlæg bl.a. søger at imødegå denne bloggers kronik i samme avis fra den 17 januar vil jeg gerne benytte lejligheden til at respondere på Kjærums indlæg, som jeg faktisk langt hen af vejen er enig i.

Kernen i Kjærums kronik er, at der i disse år er mere brug for Menneskerettighedsdomstolen og andre regionale institutioner ”end på noget andet tidspunkt de sidste 50 år”, og at det derfor også er forfejlet at hævde (som denne blogger gør), at den danske regering skal bruge det forestående formandskab til at søge at tage et substantielt opgør med dele af Strasbourgs praksis.

Jeg har stor sympati for Kjærum’s argument (og hans implicitte kritik af mit ståsted), og betegner den da også som helt legitim i den Justitia analyse, som min kronik i Politiken tager afsæt i. Jeg deler til fulde Kjærums bekymring for den aktuelle udvikling og jeg er også enig i, at den danske regerings målsætning med det forestående formandskab for Europarådet ikke bør være at svække Menneskerettighedsdomstolen. Som jeg netop skriver, så har Danmark en helt oplagt national interesse i at sikre respekten for konventionen. Regeringens ambition bør derfor være at sikre, at EMRK forbliver et respekteret dokument, der også fremover vil udgøre rygraden i Europas bestræbelser på at beskytte grundlæggende menneskerettigheder for den europæiske befolkning. Danmark er et lille demokratisk retssamfund, der om nogen nyder godt af et effektiv international retsorden med respekt for grundlæggende menneskerettigheder. Jeg deler ikke eksempelvis Mads Bryde Andersens opfattelse, når denne i Jyllandsposten argumenterer for, at Højesteret (og ikke Strasbourg) altid bør have det sidste ord, og at Danmark bør ophæve inkorporeringsloven.

Kjærum noterer sig, at jeg anlægger et ”snævert folkeretligt perspektiv” på EMRK, men jeg ved ikke helt, hvad han mener med det. Det er korrekt, at jeg forsøger at anlægge et folkeretligt ”generalist perspektiv” på den aktuelle debat om EMRK og det danske formandskab. I modsætning til de mange eksperter, der er mere inde i ”the nots and bolts” i Strasbourgs praksis end jeg er, anskuer jeg konventionen som et enkelt element i en international retsorden, der jo består af meget andet end konventionen.

Jeg forsøger også at gøre noget, der (med al respekt for de gode folk i menneskeretsmiljøet) ikke gøres så tit: At koble debatten om EMRK til Danmarks strategiske interesser. Det var derfor også en fornøjelse at læse Kjærums beskrivelse af, hvordan respekten for menneskerettigheder netop ikke bare handler om at give en masse folk en masse rettigheder overfor staten. Det handler også om at sikre stabilitet og dermed sikkerhed på et europæisk kontinent, der har rigtig dårlige erfaringer med nationalisme og manglende respekt for minoritetsrettigheder. De internationale menneskerettigheder er med andre ord også et udenrigs- og sikkerhedspolitisk redskab, der skal tjene en række formål, som de fleste, herunder mange kritikere, grundlæggende bakker op om. Jeg er helt enig! Hvis menneskerettighedsmiljøet havde været bedre til at formidle det budskab, tror jeg faktisk, at der ville være mindre skepsis end tilfældet er. Så mere af det, tak.

Der hvor Kjærum og undertegnede er uenige, er selvfølgelig i forhold til, hvordan Danmark så bedst sikrer, at EMRK også fremover forbliver et værdifuldt redskab for Danmark. For hvor jeg er villig til at kigge nærmere på Strasbourgs praksis, vil Kjærum holde fast.

Måske ser Kjærum bare mindre dystert på den aktuelle krise end undertegnede? Jeg er nemlig alvorligt bekymret for, at den aktuelle modstand mod dele af Strasbourgs praksis er udtryk for en mere grundlæggende skepsis over for centrale dele af den internationale retsorden. Jeg deler ikke Kjærums antagelse om, at skepsissen kun udspringer af ”populistiske” strømninger på de politiske ydrefløje. Den er dybere end det.

Jeg mener derfor heller ikke, at krisen (og det er en krise) kan ”løses” ved, at vi bare kører på med endnu mere af det samme. Og det er lidt det, jeg tolker Kjærums indlæg som et udtryk for. På samme måde som svaret på den aktuelle skepsis over for EU ikke er, at EU tilhængerne holder sig for ørene og lader ”unionstoget” buldre videre derudaf som intet var hændt.

Vi er i min optik nødt til at stoppe op og prøve at finde ud af, hvorfor tingene har udviklet sig som tilfældet er. Og vi bør om nødvendigt være åbne over for at justere praksis. Det betyder ikke, at vi skal være villige til at gå på kompromis med de grundlæggende rettigheder, som retten til liv, forbuddet mod tortur, ytrings- og forsamlingsfrihed, forbuddet mod diskrimination osv. Men vi bør lytte til kritikken og prøve at rette ind de steder, hvor Domstolens praksis har bevæget sig væk fra det, der alt andet lige må siges at være konventionens kerne. Og ja, jeg vil holde fast i, at konventionens beskyttelse af kriminelle udlændinges familieliv er et af disse områder.

Lad mig for en god ordens skyld lige slå fast, at min pointe her ikke er, at Strasbourg på en eller anden måde har ”misbrugt” sin kompetence og sin dynamiske fortolkning. Og her har mine formuleringer indtil nu tilsyneladende ikke være klare nok. Jeg er helt på det rene med, at Domstolen sådan set blot har gjort brug af de beføjelser, den er blevet tildelt af staterne selv, og det har jo hele tiden ligget i kortene, at den skal udvikle menneskerettighedsbeskyttelsen i Europa.

Hvis det ikke er muligt at justere Strasbourgs praksis uden at der skal gives køb på de helt grundlæggende rettigheder, skal vi naturligvis undlade at gøre forsøget. Om det er muligt vil tiden vise. Men som jeg ser det, er det ikke – som Kjærum ellers hævder – bare at ”følge folkestemningen”, og jeg kan slet ikke se, hvordan det kan blive opfattet som en “hetz” mod menneskerettighederne. Det er derimod at udvise rettidig omhu og søge at undgå, at det på den lange bane går med EMRK, som det desværre er gået med traktaterne om Den Europæiske Union i Storbritannien.

Den form for strategisk ”instrumentalisering” af EMRK jeg argumenterer for vil med en vis ret kunne opfattes som en glidebane. For hvis man (som jeg) er villig til at file ved dele af konventionens rækkevidde, når der er kritik, hvor går grænsen så? Og der er naturligvis også et element af ”babyen og badevandet” ved at mene, at vi må ”begrænse for at bevare”. Jeg mener bare, at fordelene opvejer ulemperne. Vi bør alle indse, at EMRK i disse år er til forhandling og vi må ikke bidrage til at underminere respekten for EMRK ved uden videre at kategorisk afvise at lytte til den kritik, der kommer fra de stater, der har oprettet konventionen. Det er den simpelthen for vigtig til.

Niende Circuit’s afgørelse i State of Washington v. Donald J. Trump

I går – torsdag den 9. februar 2017 – afsagde appelretten for the Ninth Circuit sin appelafgørelse i den verserende sag om lovligheden af Præsident Trump’s præsidentielle ordre/ dekret (”Executive Order) nr. 13769 ”Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States” af 27. januar 2017. Afgørelsen er tilgængelig her (se øverste link) og den præsidentielle ordre her.

Som det vist er bekendt for de fleste efterhånden, så indeholdt Trump’s kontroversielle ordre bl.a. følgende tre elementer:

  1. en midlertidig suspendering i 90 dage for indrejse af personer fra syv konkrete lande (Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen)
  2. en midlertidig suspendering i 120 dage af USA’s indrejseprogram for flygtninge (der inkluderes en passus om, at der efterfølgende skal gives fortrinsret til personer, der baserer deres ansøgning om beskyttelse på religiøs forfølgelse, og som udgør en religiøs minoritet i deres hjemlande), og
  3. en tidsubestemt suspendering af indrejse for alle syriske flygtninge

Ordren foreskriver også, at der kan gøres konkrete individuelle undtagelser, hvis det er i ”the nations interest”.

Den 30. januar 2017 indbragte delstaten Washington Trump’s præsidentielle ordre for the District Court for the Western District of Washington (en førsteinstans domstol i det føderale domstolssystem) med påstand om, at ordren strider med den amerikanske forfatning, og at retten som et art foreløbigt retsmiddel (”restraining order”) skulle finde, at orden ikke kan håndhæves. Washington gjorde i forhold til det sidstnævnte gældende, at ordren påfører dets offentlige universiteter skade, fordi den rammer såvel undervisning og forskning som universitetsansatte og studerende.

Den 3. februar 2017 gav den enlige dommer i District Court’en – den nu verdensberømte James Robart – delstaten Washington medhold og udstedte en restraining order, der de facto ophævede Trump’s ordre, hvorefter udlændinge fra de pågældende stater atter kunne indrejse i USA. Robarts afgørelsen kan findes her:

Den amerikanske regering appellerede Robarts afgørelse til appelretten for the Ninth Circuit og bad retten om at ændre beslutningen om at udstede det foreløbige retsmiddel, så Trumps ordre og indrejseforbud igen kunne træde i kraft. Det er appelrettens afgørelse, der kom i går.

Til præsident Trumps store fortrydelse (han er godt nok en dårlig taber) afviste de tre dommere i appelretten regerings appel, og det betyder i praksis, at hans kontroversielle ordre fortsat er uden effekt. Det må nu forventes, at sagen inden for meget kort tid ender for den amerikanske højesteret, der som bekendt kun har otte dommere. Trump har udpeget Neil Gorsuch (en konservativ originalist som Scalia) som en mulig kommende niende dommer, men han er endnu ikke blevet bekræftet af Senatet.

Med tanke på, at en omgørelse af en afgørelse fra en lavere instans kræver flertal og derfor fem stemmer i højesteret har denne blogger virkelig (som i VIRKELIG) svært ved at se, at Trump kan vinde i højesteret. Der er fire ”liberale” dommere (Breyer, Ginsburg, Sotomayor og Kagan) og de er næppe imponerede af Trump-regeringens begrundelse. Det samme vil Kennedy formentlig ej heller være og det er også muligt, at Roberts for en sjælden gangs skyld her vil stemme med de ”liberale”. Der kan altså meget vel være lagt op til en reel afklapsning (jeg glæder mig allerede til Trumps ”nederlags-tweets”.)

Selvom appelrettens afgørelse i Washington v. Trump som berørt kun vedrører spørgsmålet om foreløbige retsmidler og ikke sagens meritter er der alligevel et par elementer, der er værd at hæfte sig ved.

Den første observation vedrører regeringens ret vilde påstande om præsidentens beføjelser og domstolenes (påståede manglende) kompetence til at påse legaliteten af disse beføjelser. Og hvis sagen giver en indikation af, hvorledes Trump’s Hvide Hus forholder sig til den amerikanske retsstat, så har vi godt nok nogle lange år foran os.

Regeringen påstod nemlig, at præsidenten har intet mindre end ”unreviewable authority to suspend the admission of any class of aliens” (se s. 13). Uanset om præsidentens beslutninger i forhold til immigration strider med indholdet af den amerikanske forfatning, så skulle domstolene ifølge regeringen ikke have nogen beføjelse til at prøve lovligheden af beslutningerne. Det er mildest talt noget af en påstand (nogle ville sågar kalde det ’crazy banana’), og jeg tror med fordel, at regeringen kan overveje, om det er umagen værd at forsøge sig med det samme argument i højesteret. Det er sjældent, at dommere bliver vildt imponerede af påstande om, at de slet ikke skal blande sig i beslutninger, der griber ind i individer på amerikansk territoriums retsforhold.

Jeg er med på, at præsident Trump og hans allernærmeste rådgivere tydeligvis har ret svært ved at forstå, hvad magtens tredeling er for noget, men man skulle tro, at hans jurister havde en fornemmelse af det. Appelretten afviser da også påstanden ret kategorisk:

“There is no precedent to support this claimed unreviewability, which runs contrary to the fundamental structure of our constitutional democracy” (s. 16).

Det hører med til historien, at retten flere steder nuancerer afvisningen af regeringens argument ved at skrive, at den skam anerkender, at domstolene traditionelt tillader de politiske instanser, såsom den udøvende magt, en vis skønsmargin i forhold til spørgsmål om immigration og national sikkerhed, se bl.a. s. 18:

“In short, although courts owe considerable deference to the President’s policy determinations with respect to immigration and national security, it is beyond question that the federal judiciary retains the authority to adjudicate constitutional challenges to executive action.”

For de af os, der kan huske tilbage til 00’ere og de mange fascinerende sager om Guantanamo, skønsmargin i sager om national sikkerhed og habeas corpus er der en smule deja-vú over Washington v. Trump, og appelretten henviser da også til moderne klassikere som Boumediene og Hamdi og til de lidt ældre klassikere som Ex parte Quirin og Ex parte Milligan.

Den anden observation er, at appelretten konkluderer, at den amerikanske forfatning beskytter visse grupper af udlændinge (se s. 20-23), og at Trump’s ordre ser ud til at krænke forbuddet i den femte tilføjelse til forfatningen (the fifth amendment) om at berøve individer ”life, liberty, or property, without due process of law” (se s. 19-20). Appelretten noterer sig her, at ordren ikke gav de omhandlede personer mulighed for gøre indsigelser mod indrejseforbuddet.

Den tredje observation er, at retten undlader at forholde sig til det kontroversielle spørgsmål om, hvorvidt indrejseforbuddet krænker forfatningens beskyttelse af religion i den første tilføjelse (the first amendment) til forfatningen (se s. 24-26).

Der er blevet sagt og skrevet meget om det amerikanske demokratis evne til at modstå det pres, som Donald Trump udsætter det for. De kommende år vil gøre os allesammen klogere på det spørgsmål. Men indtil videre må man sige, at domstolene ihvertfald er kommet ret godt fra start og tydeligvis ikke har tænkt sig at være rene “push-overs”.

Den geografiske udstrækning af den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat

Udenrigsministeriet var i sidste uge (den 18 januar 2017) vært for et glimrende heldagsarrangement med fokus på aktuelle folkeretlige udfordringer. En af de ting, der var oppe at vende under seminaret var klassificeringen og den geografiske udstrækning af den igangværende væbnede konflikt i Irak og Syrien. Danmark er som berørt for tiden part i en væbnet konflikt mod Islamisk Stat i Irak og Syrien.

Det er mit indtryk, at den danske retsopfattelse ikke ligger 100 % fast, og at de relevante danske myndigheder har den (umiddelbart fornuftige) tilgang, at der ikke er nogen grund til, at de lægger sig entydigt fast på en konkret retsopfattelse, hvis det ikke er nødvendigt for at kunne håndtere de konkrete problemstillinger, der måtte opstå.

Jeg vil i denne blog give mit bud på, hvorledes man – efter min opfattelse – bør forholde sig til folkeretligt til konflikten med Islamisk Stat. Blogformatet bevirker, at der dog kun kan redegøres for det i oversigtsform. Jeg er med på, at der er delte meninger om spørgsmålet, og at der derfor er nogle i bl.a. de relevante ministerier, der vil være uenige med mig (den opmærksomme læser vil vide, at det ikke er første gang, at det er tilfældet).

Så vidt jeg forstår, så er det den danske regerings – efter min mening korrekte – opfattelse, at kamphandlinger mellem Danmark og islamisk Stat bør klassificeres som en ”ikke-international væbnet konflikt” i henhold til Fælles Artikel 3 i de fire Geneve-konventioner fra 1949. Men så vidt jeg forstår, så er det også retsopfattelsen i Danmark, at der skal sondres mellem kamphandlingerne i Irak og Syrien i den forstand, at der er tale om to separate ikke-internationale væbnede konflikter. En i Irak og en i Syrien. Som det vil fremgå af det følgende hælder jeg derimod til den opfattelse, at kamphandlingerne konceptuelt bør betragtes som én samlet ikke-international væbnet konflikt, der i praksis udkæmpes på såvel irakisk som syrisk territorium.

Spørgsmålet er dernæst, hvorledes konflikten er afgrænset geografisk/ territorialt. Er den begrænset til Irak og Syrien, hvor der konkret foregår de væbnede handlinger (” a hot battlefield”), der er af en sådan karakter, at der er tale om en væbnet konflikt? Eller kan det tænkes, at den væbnede konflikt ikke er begrænset hertil men derimod allerede nu involverer andre staters territorium eller kan ”sprede sig” hertil? Er det eksempelvis muligt, at den væbnede konflikt vil kunne sprede sig til Danmark, hvis et medlem af Islamisk Stat (såsom en dansk fremmedkriger) indrejser på dansk territorium for at begå terrorisme i Islamisk Stats navn? Som terrorangrebene i Paris, Nice og Berlin viser, så er dette desværre ikke et fuldkomment akademisk teoretisk spørgsmål.

Den ellers glimrende Militærmanual forholder sig ikke eksplicit til spørgsmålet, men så vidt jeg forstår (korriger mig gerne her på bloggen, hvis jeg tager fejl), så er det den officielle danske retsopfattelse, at en ikke-international væbnet konflikt som den i Irak og Syrien ikke kan brede sig til andre stater, og at et medlem af Islamisk Stat derfor heller ikke kan ”tage konflikten med sig”, hvis denne indrejser i Danmark for at begå eksempelvis terrorisme. I folkeretlig forstand ”stopper” den væbnede konflikt med andre ord ved de territoriale grænser, der omgærder henholdsvis Irak og Syrien. Så hvis et medlem af Islamisk Stat skal være omfattet af den humanitære folkeret i Danmark, så kræver det efter den danske regerings opfattelse, at der på dansk territorium opstår en separat (ny) væbnet konflikt, der opfylder Tadíc-betingelserne (se neden for).

Det er jeg ikke enig i.

I min tolkning af den humanitære folkeret, så er en væbnet konflikt først og fremmest et faktuelt fænomen i den forstand, at en væbnet konflikt er en realitet, så snart der er voldshandlinger af en vis styrke og intensitet udøvet af to eller flere militært organiserede parter (de såkaldte Tadíc-betingelser). Hvis de to parter er statslige aktører så reguleres volden som en ”international væbnet konflikt” (Fælles art. 2) mens den (som udgangspunkt – der kan være undtagelser, såsom besættelse) reguleres som en ”ikke-international væbnet konflikt” (Fælles art. 3), hvis den ikke involverer to stater. I grove træk.

Formålet med krigens regler er at regulere den faktiske voldsudøvelse, der finder sted, at forsøge at sørge for, at kamphandlingerne lever op til nogle minimumskrav, og at de involverede (kombattanter, civile etc.) ydes en vis beskyttelse. Krigens regler forholder sig derimod ikke til, om konflikten er ”lovlig” eller ”retfærdig” eller noget tilsvarende. Det reguleres derimod i jus ad bellum (primært FN Pagten), der derfor også er en meget mere politiseret del af folkeretten. Jeg vil faktisk mene, at det netop er den humanitære folkerets ”upartiskhed” i forhold til lovligheden af beslutningen om at bruge magt, der er et af dets kendetegn.

Krigens regler forholder sig derfor heller ikke umiddelbart (i ”internationale væbnede konflikter” er der dog regler om neutralitet) til, hvor den konkrete voldsudøvelse finder sted eller hvor den eventuelt måtte bevæge sig hen. The rules simply go where the fighting goes. Den geografiske rækkevidde af den væbnede konflikt er herved i praksis styret af de involverede parter selv. Så hvis Islamisk Stat i Syrien – eller blot dele heraf – eksempelvis trænges ind over grænsen til Tyrkiet og fortsætter kampene derfra, ja så ”følger den væbnede konflikt med”. Og jeg kan ikke se, at den humanitære folkeret i udgangspunktet (igen, afhængigt af konfliktens klassificering kan der være neutralitetsprincipper involveret) skulle stille sig hindrende i vejen for, at Danmark fortsætter med at gøre brug af magt mod Islamisk Stat i Tyrkiet. At der kan være problemer i forhold til jus ad bellum (brug af magt i Tyrkiet forudsætter samtykke fra Tyrkiet, SR resolution eller en ret til selvforsvar) er oplagt, men det skal efter min mening holdes helt adskilt fra jus in bello-vurderingen.

Betyder det så, at den væbnede konflikt i Irak og Syrien kan brede sig til Danmark?

Jeg hælder umiddelbart til den konklusion (og hold nu fast), at den væbnede konflikt i Irak og Syrien i teorien allerede i dag involverer dansk territorium. Det må efter min mening være den logiske konsekvens af, at vi jo ifølge regeringen er part i konflikten i dag. At det så (indtil videre i hvert fald) har været uden praktisk betydning er noget andet.

Jeg kan under alle omstændigheder ikke se, hvorfor den væbnede konflikt ikke vil kunne ”sprede sig” til Danmark, hvis der indrejser personer i Danmark, der har forbindelse til den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat i Irak og Syrien og som fortsætter sine væbnede handlinger heroppe, eventuelt i form af terrorangreb eller angreb på danske militære mål.

Jeg udlægger krigens regler og dens betoning af væbnet konflikt som noget meget faktuelt på den måde, at enhver person – uanset hvor de opholder sig – der opfylder betingelserne for at tage ”direkte deltagelse i kamphandlingerne” (DPH) i en væbnet konflikt er omfattet af reguleringen i den humanitære folkeret. Så hvis der (mod forventning) skulle indrejse medlemmer af Islamisk Stat i Danmark, der foretager sig handlinger her, der har forbindelse til den væbnede konflikt i Irak og Syrien, så har de i min optik ”taget konflikten med sig herop”. Jeg kan ikke se, hvordan det kan være anderledes, og jeg har forsat til gode at høre et argument, der er baseret på indholdet af Geneve-konventionerne og ikke policy-betragtninger, der skyder denne tolkning ned. Den modsatte konklusion ville jo i praksis betyde, at personer, der fortsætter med at foretage sig væbnede handlinger som led i en væbnet konflikt ville blive ”immune” over for angreb af krigens regler, når de krydser en territorial grænse. Det mener jeg ikke er den humanitære folkerets formål. Uanset klassificeringen af en væbnet konflikt som international eller ikke-international. IHL forholder sig som berørt (efter min opfattelse) som det klare udgangspunkt ikke til, hvor voldshandlingerne foregår men alene om de har forbindelse til en væbnet konflikt. Det geografiske spørgsmål reguleres i jus ad bellum ikke i jus in bello.

Operationen mod Osama bin Laden kan bruges som illustration. Hvis bin Laden tog aktivt del i kamphandlingerne i en væbnet konflikt i Afghanistan (eksempelvis via satellittelefon), da han blev skudt af amerikanske specialstyrker i sit hus i Abottabad, Pakistan, så udgjorde han i min optik et lovligt militære mål i den humanitære folkeret. Om USA var berettiget til at krænke Pakistans suverænitet og gennemføre den militære operation mod bin Laden dér er et jus ad bellum spørgsmål, og det skal holdes adskilt fra in bello diskussion. Det er derfor også muligt, at angrebet på bin Laden var i strid med jus ad bellum (afhængig af om der var pakistansk samtykke eller om man køber det amerikanske selvforsvarsargument) men lovligt efter den humanitære folkeret. Det er i øvrigt den samme sondring, der gør sig gældende i forhold til legalitetsvurderingen af det amerikanske droneprogram.

Betyder det så, at et medlem af Islamisk Stat, der fra dansk territorium er en aktiv/ direkte deltager i den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat udgør et lovligt militært mål for danske myndigheder, og bare uden videre kan skydes ned af det danske forsvar? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Men det er altså ikke på grund af den humanitære folkeret.

Grunden til, at danske myndigheder ikke uden videre blot kan skyde på ”kombattanter” (personer der ”tager direkte del i kamphandlinger” i den væbnede konflikt) fra Islamisk Stat i Danmark er, at danske myndigheders magtanvendelse i Danmark i sagens natur også er reguleret af andre regelsæt end krigens regler, og at disse må tillægges forrang (vi ser her bort fra, at der i en ”ikke-international væbnet konflikt” kan være situationer, hvor en stat skal forsøge at pågribe en kombattant inden den må gribe til brug af dødelig magt). Der er jo også almindelig dansk lovgivning og den menneskeretlige regulering, og her vil den umiddelbare brug af magt mod den pågældende ”kombattant” naturligvis være ulovlig. Og derfor ender vi (forhåbentlig) aldrig i den situation, danske myndigheder render rundt og pløkker folk ned på gaden i Danmark. Men det er vigtigt at sondre mellem de forskellige retssystemer, der hver især vil regulere et konkret forhold, og foretage en stringent vurdering af, hvad de konkret regulerer.

En sidste ting. Den principielle anerkendelse af, at et medlem af Islamisk Stat kan ”tage konflikten med sig” til Danmark er ikke uden videre det samme som at anerkende den kontroversielle amerikanske påstand om, at USA er den ene part i en global væbnet konflikt med internationale terrorister/ medlemmer af al Qaeda. For alle er jo enige om, at der er en væbnet konflikt i Irak og Syrien – spørgsmålet er alene, hvor den kan brede sig hen. Den amerikanske ”krig mod terror” var (i mine øjne i hvert fald) primært kontroversiel, fordi det var ret svært at se, hvor det helt præcist var, at der var voldshandlinger mellem USA og al Qaeda af en tilstrækkelig intensitet, og at al Qaeda skulle være tilstrækkelig militært organiseret til at kunne være part i en væbnet konflikt. Det var med andre ret svært at se, at der overhovedet var/er en væbnet konflikt. Men det er jo ikke tilfældet for så vidt angår den væbnede konflikt med Islamisk Stat.