Advokatrådets tre ønsker til det nye Folketing

Advokatrådet fortsætter traditionen fra folketingsvalget i 2011 med at sende tre ønsker til de nyvalgte folketingsmedlemmer. Den 1. tirsdag i oktober sendte Advokatrådet derfor følgende ønsker til Tingets 179 medlemmer:

1. Forbedret lovkvalitet

Kvaliteten af lovgivningen trænger til et løft og folketingsmedlemmers arbejdsvilkår i forhold til behandlingen af lovforslag bør forbedres. Advokatrådet foreslår derfor, at Folketinget iværksætter et bredt sammensat udvalgsarbejde med repræsentanter for Folketinget, regeringen, organisationer, forskere mv., som får til opgave at opstille en række grundlæggende principper for behandlingen af lovforslag, som især skal sikre en højere kvalitet i lovgivningen og større transparens i lovforberedelsen, herunder en øget inddragelse af eksterne interessenter og eksperter.

2. Styrkelse af borgerens retssikkerhed i mødet med forvaltningen

Borgernes retssikkerhed er under stigende pres i mødet med forvaltningen og der er tegn på, at der i nogle tilfælde af økonomiske årsager sker en tilsidesættelse af lovgivningen især over for de ressourcesvage borgere. Advokatrådet foreslår, at der i overensstemmelse med rådets rapport fra foråret 2015: ”Retssikkerhed i Forvaltningen” nedsættes et uafhængig råd på det sociale område, som på grundlag af praksisundersøgelser mv. skal påse kommunernes overholdelse af lovgivningen på det sociale område.

3. Etablering af et Skattelovråd

Skattelovgivningen er for usammenhængende og præget af regulering, der tager afsæt i enkeltsager og ønsker om at “lukke skattehuller”. Det svækker borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og tilliden til skattesystemet. Advokatrådet foreslår, at der ved lov nedsættes et Skattelovråd bestående af en række sagkyndige personer med særlig indsigt i skatteret, som på linje med f.eks. Retsplejerådet skal afgive udtalelser og komme med forslag til ny lovgivning på skatterettens område.

Advokatrådet har b.l.a. præsenteret initiativerne for social- og indenrigsminister Karen Ellemann og afholder en konference om retssikkerhed i forvaltningen den 19. november 2015. Vi vil i den kommende tid følge op med nye tiltag.

Torben Jensen

Kvalitet i lovgivningen Torben Jensen er generalsekretær i Advokatsamfundet og har tidligere arbejdet i en længere årrække som embedsmand i Justitsministeriet og praktiseret som forsvarsadvokat i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam. Torben beskæftiger sig primært med forskellige aspekter af retssamfundet, herunder kvalitet i lovgivningen, lovforberedelsen og den politiske beslutningsproces.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *