Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 10

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lovforslag:

 • Erhvervsministeriet: L 124 – (som fremsat): Forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1150/EU af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester. (Lov om håndhævelse af P2B-forordningen).
 • Justitsministeriet: L 92 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Opretholdelse og styrkelse af indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet samt modernisering af regler om gæsteprotokoller).
 • Justitsministeriet: L 113 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af udløbsklausul for skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).

 

Beslutningsforslag

–        Beskæftigelsesministeriet:

 • B 147 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om danskkrav for fuld kontanthjælp.

–        Justitsministeriet:

 • B 104 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en whistleblowerordning for ansatte i forsvarets og politiets efterretningstjenester og bedre tilsyn med efterretningstjenesterne.
 • B 115 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om tidsubegrænset lagring af fingeraftryk i fingeraftryksregisteret.
 • B 116 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om tydeliggørelse af sociale mediers ansvar i forhold til at fjerne ulovligt indhold.
 • B 117 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af ytringsfriheden ved ophævelse af straffelovens § 266 b.
 • B 118 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af offentlighedslovens ministerbetjeningsregel.
 • B 125 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om kortlægning af antisemitismen i Danmark – herunder dens omfang og oprindelse.
 • B 140 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en frihedskommission.
 • B 146 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om godtgørelse til efterlevende børn uanset børnenes alder og bopæl.

–        Social- og Indenrigsministeriet:

 • B 106 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren.
 • B 132 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at sikre ordentlige forhold for prostituerede
 • B 133 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om ret til efterværn for alle tidligere anbragte unge.
 • B 134 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om styrket retssikkerhed ved forældrekompetenceundersøgelser.
 • B 136 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af åbenhed om konsulentrapporter bestilt af det offentlige.
 • B 143 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om ændring af adoptionsloven, så den anerkender adoptanter med dobbelt statsborgerskab. 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

 

Justitsministeriet

 • L 102 – Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning.
  • L 102 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regler for afgrænsning af tv-overvågning med den foreslåede ophævelse af afstandskravet på 10-15 meter fra den erhvervsdrivendes facader og indgange.
  • L 102 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om alene bekendtgørelse kan fastsætte regler om, at yderligere aktører og brancher end de i loven i forvejen positivt oplistede vil kunne foretage tv-overvågning.
 • ERU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke retssager der har været mod Nordea om hvidvask, til justitsministeren
 • ERU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende ministerredegørelse til beretning nr. 9/2020 om statens indsats mod hvidvask
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om at styrke efter- og videreuddannelsen for politiet efter politiuddannelsens længde er reduceret.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, at man lader nyheden om teledataskandalen sive via Advokatsamfundets hjemmeside (henviser alene til besvarelse af et andet spørgsmål)
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål m ministeren er enig i, at det er korrekt tolket af Rigspolitiet og en legitim grund til ikke at fortælle offentligheden om teledata-sagen, som fremgår af udtalelserne fra Anders Frandsen fra Rigspolitiets topledelse.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om politiet har håndhævet maskeringsforbuddet ifm. et nyligt arrangement på Christiansborg, hvor demonstranter optrådte truende og intimiderende samt for nogens vedkommende maskerede.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren konkret vil gøre for at normalisere forholdene i Storstrøm Fængsel, så der er tilstrækkeligt personale til, at fængslet kan fungere efter hensigten
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvor mange af de 600 børn og unge mellem 10-17 år, som har været for en dommer i det nye Ungdomskriminalitetsnævn, der har ikke-vestlige forældre.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvor lang tid en dømt person kan gå frit rundt, fordi myndighederne først skal foretages en undersøgelse af, om vedkommende er egnet til straf
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål m ministeriets generelle regler og retningslinjer for, hvornår svar, redegørelser og orienteringer m.v. fra ministeriet skal kategoriseres som fortrolige.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvor lang den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ved de 10 mest hyppige lovovertrædelser fra anmeldelse til sagen afsluttes.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvordan man i dag afgør, hvordan ressourcerne skal prioriteres i forhold til, hvilke lovovertrædelser politiet og anklagemyndigheden fokuserer på.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om at redegøre nærmere for forsvarsadvokaters generelle adgang til ubehandlet rådata, herunder om forsvarsadvokater har mulighed for at bearbejde og konvertere rådata og dermed efterprøve politiets konvertering, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om at redegøre for den forventede gennemsnitlige forsinkelse af domstolsbehandling af straffesager som følge af at det midlertidige stop for anvendelse af teledata, er præsentativ for den forventede sagsbehandlings- og genberammelsestid, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvornår det forventes, at myndighederne har afsluttet den bagudrettede gennemgang af sager, herunder hvor mange sager der forventes at være tale om, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om at redegøre nærmere for ræsonnementet hos Rigspolitiet i forhold til den pressestrategi, som blev valgt i forhold til offentliggørelse af fejl i teledata, jf. teledatasagen. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om at redegøre nærmere for, om Justitsministeriet var orienteret om og/eller involveret i den af Rigspolitiet valgte pressestrategi i forhold til offentliggørelse om fejl i teledata, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om at angive for hvert enkelt møde, der blev planlagt og/eller afholdt fra den 13. marts 2019 og frem til den 13. september 2019, hvorvidt der på det enkelte møde var sager af politisk karakter på dagsorden, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om at angive, hvornår departementet opfatter teledatasagen som en sag, der har politisk karakter, og forklare, hvad der på dette tidspunkt gjorde, at der blev tale om en sag af politisk karakter. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om der i henhold til gældende regler er notatpligt i forhold til møder, der er af henholdsvis politisk og ikke-politisk karakter, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, det er betryggende, at de myndigheder, hvis adfærd skal undersøges med henblik på oplysning af sagen og evt. ansvarsplacering, undersøger sig selv, jf. teledatasagen. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, ministeren kan garantere, at ledelsen (ikke alene øverste chef) hverken hos Rigspolitiet, Rigsadvokaten eller departementet tidligere i forløbet, dvs. før den 13. marts 2019, er blevet gjort opmærksom på alvoren i teledatasagen
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvorfor telecentret under Rigspolitiet fandt behov for at ændre vejledningen den 28. november, hvis der ikke var tale om en generel fejl, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om der efter gældende regler burde være taget notater og/eller journaliseret f.eks. i forhold til telefonsamtaler og møder vedr. teledatasagen. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvornår en sag efter Justitsministeriets opfattelse kan karakteriseret som politisk eller ikke-politisk, jf. teledatasagen. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Justitsministeriet den 9. maj 2019 vurderede, der var behov for at indkalde Rigspolitiet til møde, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren undrer sig over, at der den 9. maj indkaldes til et møde, efter der er udskrevet folketingsvalg og senere den 26. maj aflyses mødet med henvisning til, der er udskrevet valg, jf. teledatasagen. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om aflysningen af mødet den 26. maj skyldes, at der er tale om en anden vurdering af sagens politiske indhold, end det var vurderingen den 9. maj, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om der på det planlagte møde mellem Rigspolitiet og Justitsministeriets departement den 16. maj 2019 skulle drøftes sager af politisk eller ikke-politisk karakter, jf. teledatasagen. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om der i maj 2019 foretages forskellige vurderinger af teledatasagens politiske og kommunikationsmæssige karakter, jf. teledatasagen. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at møderne i maj 2019 skulle aflyses, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for indholdet, dagsorden, mødeoplæg, formål og lignende med mødet mellem Rigspolitiet og Justitsministeriets departement indkaldt den 9. maj 2019 med planlagt afholdelse den 16. maj 2019, som flyttes til den 27. maj 2019 og senere bliver aflyst, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende al materiale vedrørende mødet mellem Rigspolitiet og Justitsministeriets departement indkaldt den 9. maj 2019 med planlagt afholdelse den 16. maj 2019, som flyttes til den 27. maj 2019 og senere bliver aflyst, jf. teledatasagen. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren på nogen måde har forsøgt at gøre sig bekendt med dagsorden og formål med mødet mellem Rigspolitiet og Justitsministeriets departement indkaldt den 9. maj 2019 med planlagt afholdelse den 16. maj 2019, som flyttes til den 27. maj 2019 og senere aflyses, jf. teledatasagen. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende al korrespondance mellem Rigspolitiet og Justitsministeriets departement mellem 7. maj og 5. juni vedrørende teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvilke bestræbelser der gøres mellem samrådene i Retsudvalget den 28. november 2019 og den 16. januar 2020 for at gøre sig bekendt med dagsorden og formål med mødet mellem Rigspolitiet og Justitsministeriets departement indkaldt den 9. maj 2019 med planlagt afholdelse den 16. maj 2019, som flyttes til den 27. maj 2019 og senere aflyses, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om der på det planlagte møde mellem Rigspolitiet og Justitsministeriets departement den 16. maj 2019 skulle drøftes sager af politisk eller ikke-politisk karakter. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, at oplysninger fremkommet i Jyllandspostens artikel ”Private sms-beskeder delt ved en fejl” af 26. januar 2020 burde være fremgået af teledataredegørelserne.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvordan det stemmer overens med Jyllandspostens artikel ”Private sms-beskeder delt ved en fejl” af 26. januar 2020, at det i Rigspolitiet og Rigsadvokatens teledataredegørelse side 7-8 ikke fremgår, at teleselskaber registrerer indhold af SMS, jf. teledatasagen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om status for det arbejde, som ministeren i november 2019 har oplyst om, at regeringen vil iværksætte, og som skulle have til opgave at se på reguleringen af indholdet på og ansvaret for sociale medier.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om artiklen: ”Meldte kvinde for at bære burka: Nu raser han mod politiet”, Ekstra Bladet den 25. februar 2019.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen fra Vesthimmerlands Kommune om behovet for nærpoliti i Vesthimmerland.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, at mere end 37.000 borgere i Vesthimmerland i dag står uden nærpolitistation.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, at responstiderne for borgere i Vesthimmerlands kommune er dobbelt så lange som i Frederikshavn Kommune.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, at en stor del af borgerne i Vesthimmerlands Kommune har over 50 km til nærmeste politistation.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, ministeren agter at foretage sig noget i lyset af den elendige og urimelige politimæssige dækning af borgerne i Vesthimmerlands Kommune. (Der henvises alene til besvarelse af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de forvaltningsretlige principper også gælder, når det offentlige optræder ved domstolene, f.eks. ved behandling af editionsbegæring, beslutning om sagsanlæg, kære, anke etc.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om det med fordel kunne indskrives i retsplejeloven, at de forvaltningsretlige principper også gælder for procesførelsen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 20/2-20 om, hvordan regeringen forholder sig til, at unge mennesker angiveligt forsætligt affyrede fyrværkeri imod henholdsvis tilfældigt forbipasserende og redningsfolk i tjeneste i perioden mellem jul og nytår.

Social og indenrigsministeriet

 • LIU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om sexarbejdere i dag har mulighed for at tegne for eksempel en sundhedsforsikring.
 • LIU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange børn der bor på krisecenter med deres fædre.
 • LIU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om henvendelsesstatistikker for mandekrisecentrene i Danmark.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår det blev besluttet at Familieretshuset skulle udvides.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Multihandicappet dreng på 15 år skal aflastes i forældrenes hjem”
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er bekendt med nogle typer sager, hvor forældre ikke skal partshøres, når der foreligger en børnefaglig undersøgelse efter § 50 i serviceloven.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan oplyse den isolerede effekt af hvert af regeringens udligningsudspils initiativer på kommuneniveau målt i alt og pr. indbygger.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan oplyse den isolerede effekt på kommuneniveau målt som udligning pr. indbygger af at hæve det socioøkonomiske udgiftsbehovskriterium med 1 procentpoint.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at det mindsker kommunernes økonomiske incitament til at arbejde med at forbedre borgernes socioøkonomiske status, når det socioøkonomiske udgiftsbehovskriterium hæves med 1 procentpoint
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad den høje foreslåede udligningsprocent på 95 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet betyder for kommunernes incitamentsstruktur ift. at drive en effektiv kommune.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan oplyse den isolerede effekt på kommuneniveau målt i udligning i alt og pr. indbygger af at omlægge landsudligningen til en særskilt udligning af udgiftsbehov.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det svækker kommunes incitament til at investere i forebyggelse og sikre et sundt og rigt ældreliv
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der sker en omfordeling mellem stat og kommune, hvis øgede kommuneskatter modsvares af en sænkning af bundskatten
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan tager regeringens udspil til en udligningsreform højde for, at nogle kommuner prioriterer at bruge færre skattekroner på tilbud, fordi borgerne frivilligt vælger at tilkøbe en service
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad er den isolerede effekt af udligningen på kommuneniveau målt i alt og pr. indbygger af den permanente kompensationsordning for kommuner med lavt skattegrundlag. (Der henvises alene til besvarelse af andre spørgsmål)
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad er den isolerede effekt af refusionsomlægningen på det specialiserede område på kommuneniveau i alt og pr. indbygger
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad er den isolerede effekt på kommuneniveau målt i alt og pr. indbygger af den to-årige kompensationsordning til kommuner, der havde tab på manglende oplysninger i uddannelsesstatistikken.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der lægges der op til, at kommuner kan hente fremtidige tab på den to-årige kompensationsordning pga. urigtige oplysninger i uddannelsesstatistikken.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor stort et tilskud indvandrere og deres efterkommere udløser i den eksisterende udlændingeudligning sammenlignet med den ordning regeringen foreslår.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan oplyse og kommentere kommunernes samlede udgifter til efterværn til tidligere anbragte unge for hvert af de seneste tre år,

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • Justitsministeriet
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren agter at få organisationer/foreninger som Antifa (der opfordrer til vold) og lignende forbudt på samme måde, som det lykkedes at få forbudt LTF?
 • Skatteministeriet
  • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil – i lyset af at regeringens finanslovforslag, da det blev fremsat, inkluderede etablering af et nyt skattecenter med 250 nye kontrolmedarbejdere til bekæmpelse af skattely, organiseret svig m.v. – sikre, at dette skattecenter også får fokus på at bekæmpe momssnyd ved grænseoverskridende e-handel?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm. fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriet

Domstolene

Østre Landsret

Anklagemyndigheden

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Jura § Info

Amnesty

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *